Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (5)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (23)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (17)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Поняття і види доказів

 

 

 

Поняття доказів унауці кримінально-процесуального права є одним з провідних, найважливіших[1].

Таке поняття вданий час є легальним, воно закріплено в ч. 1 ст. 65 КПК, де докази визначенояк всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку органдізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільнонебезпечного діяння, винність особи. яка вчинила це діяння та інші обставини,що мають значення для правильного вирішення справи.

Не дивлячись нате що законодавець, вимагаючи єдиного розуміння змісту доказів, визначив цепоняття шляхом легальної дефініції, однак дискусії з цього приводу незменшуються.

Питання просутність доказів, їх властивостей протягом досить довгого часу приверталопильну увагу науковців, які пропонували різні тлумачення цього поняття. Деякіавтори вважали що доказами в кримінальній справі є факти реальної дійсності[2].

Саме так свогочасу визначав докази відомий юрист ХVІІІ-ХІХ ст. Ієремія Бентам, як загальнуназву, яка дається кожному факту, коли він подається на розгляд судді з метоюсформувати в останнього переконання в існуванні факту, який повинен статипідставою для судового вироку. Його позиції дотримувались окремі дореволюційніюристи.

Про докази якфакти реальної дійсності писали і інші автори – М.А.Чельцов, М.Л.Якуб та інші.

У 1930-х рокахминулого століття виникла концепція подвійного розуміння доказів. Згідно з цієюконцепцією, поняття доказів включало два значення:

а)       факти, на підставі яких встановлювалисьобставини, що входять до предмета доказування;

б)      джерела доказів, які містять дані профакти.[1] Кримінально – процесуальне право України : Підручник // За загальною редакцією Ю.П.Аленіна . – Х.: ТОВ Одіссей. 2009. – 806с.

[2] Кримінальний процес України Навч. Посібник. За ред. Коваленко Є.Г. – К..Юрінком Інтер,2004. – 576с. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров