Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические рекомендации по оценке статистических характери-стик результатов эксперимента /Сост.: Т.Н. Осколкова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003.- 9 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка дисперсии в задачах статистического контроля качества: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 11 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение индексов возможности процесса при статистиче-ском управлении качеством: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Методы непосредственного вычисления вероятностей случайных событий: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материаловедение: Методическое указание к изучаемому курсу: «Материаловедение. Неметаллические материалы» / Сост. И.А. Синяв-ский СибГИУ. - Новокузнецк , 2004. – 65с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование зависимости между парами случайных переменных: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003, - 9 с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей распределения выборочных средних арифметических: Метод. рек. /Сост.: Ю.Г. Сильвестров: ГОУ ВПО «СибГИУ. - Новокузнецк, 2003, - 7 с., (3)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Класифікація непрямихдоказів

 

 

Деякі вчені взагалівиступали проти класифікації непрямих доказів. Так, зокрема М.М. Гродзинський, заперечуючиможливість такої класифікації зазначав: „Якщо і може йти мова про поділ непрямихдоказів на групи, то лише в такому випадку, який визначається самою природою непрямихдоказів як фактів, які допускають припущення про їх причинний зв’язок із розслідуванимзлочином, а також поділ всіх фактів, які виступають непрямими доказами у справіна ті, які могли обумовити вчинення даного злочину, і ті, які могли виявитися наслідкомвчинення цього злочину обвинуваченим”. Вчений зазначав, що така класифікація нестворена з змісту непрямих доказів, суперечить їхній природі та функціям у кримінальнійсправі.

Навряд чи можна погодитисьіз такою позицією. Зазначимо, що класифікація непрямих доказів є важливою і необхідноюумовою їхнього дослідження, сприяє найповнішому та всебічному аналізу їх місця таролі при доказуванні у кримінальній справі. Можливо, автор мав на увазі те, що зазначенакласифікація є утопією, зважаючи на невичерпність непрямих доказів, а також їх умовнийхарактер. Звичайно, ці ознаки властиві непрямим доказам, проте це не унеможливлюєнеобхідності класифікації їх на групи з метою найглибшого їх дослідження. Безумовно,ніхто й ніколи не дасть вичерпного переліку непрямих доказів, проте згрупувавшиїх за певними критеріями (ознаками), вивчивши особливості кожної з груп, можна встановлювативсе нові і нові правила їх використання у кримінальному судочинстві[1].

Для того, щоб класифікуватинепрямі докази, потрібно з метою найглибшого розуміння їх суті та змісту з’ясувати,яким правилам ця класифікація має відповідати. За загальними правилами формальноїлогіки вона відповідає таким вимогам: – бути вичерпною і виключною. Вичерпна класифікаціяохоплює всі об’єкти цієї сукупності. Виключність її полягає в тому, що кожний об’єктмає входити лише в одну ланку класифікаційної системи, тобто належати до одноговиду, підвиду, групи. Третьою вимогою класифікації є особлива її строгість до операційподілу об’єктів, яка досягається дотриманням логічних правил, що стосуються цієїоперації. Наука кримінального процесу виробила багато критеріїв класифікації доказів.Деякі з них сприймає більшість вчених, інші – підтримують лише деякі представники,проте, безумовно, незважаючи на всі недоліки у виборі класифікаційних ознак, всінапрацювання у цій сфері спрямовані на глибоке з’ясування суті доказів, аналіз кожногоз них з метою успішного розслідування. Деякі критерії класифікації доказів використовуютьі при поділі непрямих доказів. Це, зокрема, поділ непрямих доказів на обвинувальніі виправдовувальні, особисті та речові, первинні та похідні. З приводу окремих критеріїв,зокрема поділу непрямих доказів на речові та особисті, у літературі протягом тривалогочасу точились дискусії. Пов’язані вони були з тим, чи можуть бути речові доказияк прямі, чи вони існують лише як непрямі докази, а також ставилась під сумнів самаможливість протиставлення особистих та речових доказів. Так, Р.Д. Рахунов свогочасу, вважав що речові докази є винятково непрямими доказами. А.Я. Вишинський зцього приводу писав: „Речові докази – це предмети, які можуть … слугувати „уліками”вчиненого злочину, „уліками”, які викривають особу, яка вчинила злочин, чи слугуютьдля її виправдання, для встановлення, наприклад, її алібі. Тому речові докази втаких випадках називаються також непрямими доказами чи непрямими „уліками”, речовими„уліками”. Звичайно, більшість речових доказів виступають як непрямі, проте це неунеможливлює використання їх як прямих доказів у кримінальній справі. Так, зокрема,прямим речовим доказом може слугувати відеозапис, зроблений камерою спостереженнясупермаркета під час викрадення майна особою, яка не вчиняє жодних дій для приховуванняцього факту. Цей погляд обстоюють також деякі вчені-процесуалісти[2].[1] Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування укримінальному процесі. – К..2007 – С.90

[2] Лопаткин Д. А.Вещественные доказательства (процессуальные и криминалистические аспекты) :дисс. … канд. юрид. наук / Лопаткин Д. А. – Краснодар, 2003. с.47 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров