Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Системні засади побудовикерівних органів акціонерного товариства

 

 

У сучасному світі в умовах розвитку нових економічних відносин і великої конкуренціївсе більшої актуальності набувають дослідження, пов’язані з удосконаленнямсистем управління організації (підприємства), як інструменту ефективноїдіяльності компанії, її стабільності та розвитку.

Система управління будь-якою організацією є складною системою, яка створенадля збору, аналізу та переробки інформації з метою отримання максимальногокінцевого результату при певних обмеженнях та має відповідати ряду вимог, заякими можна оцінити ступінь її організованості. Серед таких вимог виділяють:

- детермінованість елементів системи, що проявляється в організаціївзаємодії органів управління, при якій діяльність одного елементу (підрозділу,органу, відділу) позначається на діяльності інших елементів системи;

- динамічність системи – як здатність системи управління під впливомзовнішніх і внутрішніх чинників залишатися деякий період часу в певномунезмінному якісному стані. Система повинна мати мінімально припустимуінерційність для того, щоб своєчасно приймати управлінські рішення;

- наявність в системі керуючого параметру, під яким слід розуміти такий їїпараметр (елемент), за допомогою якого можна здійснювати управління діяльністювсієї системи та її окремими елементами;

- наявність в системі контролюючого параметру, тобто елементу, якійконтролював би стан суб’єкта управління, однак не здійснював на нього (або набудь-який елемент системи) управлінського впливу. Контроль суб’єкта управлінняприпускає координацію обробки будь-якого управлінського сигналу, поданого навході даної системи;

- наявність в системі каналів (принаймні одного) зворотного зв’язку –забезпечується чіткою регламентацією діяльності апарату управління з прийому тапередачі інформації при підготовці управлінських рішень [54, с.9–11].

Протягом останніх років значний внесок у дослідження систем управліннявнесли: В. С. Пономаренко [134], В. М. Гриньова [33], В. М. Мішин [101], А. В. Ігнат’єв [54],В. Н. Долятовський, В. А. Долятовська [42]Є. М. Коротков [63], В. Н. Бурков [20, 21],О. Н. Жаріков [46] тощо.

Однак, не зважаючи на цейінтерес у науковій літературі та публікаціях немає єдиної визнаної дефініціїтерміну система управління.

Згідно з Мішиним В.М. під системоюуправління розуміється сукупність взаємозалежних елементів і підсистемуправління, які взаємодіють між собою та приймають участь у процесі впливу наоб’єкти управління та зовнішнє середовище для досягнення головної, основної йінших цілей системи (організації) [101, с. 33].

У Суміна В.А. управлінські системи складаються в рамкахсоціально-економічної (господарської) системи і їх функціонування можливе лише,якщо склад і структура цих систем визначають стійку сукупність відносин абоформу колективного устрою, при яких забезпечується процес управлінняорганізацією [169, с. 148]. Функціонування системи управління визначають потокиінформації, засоби їх забезпечення, канали зв’язку, напрями руху, джерелаформування, способи кодування та декодування інформаційних потоків, матеріальній нематеріальні ресурси. Також він вважає доцільним базисні елементи системиуправління підприємства диференціювати за групами: матеріальні, фізичні таперсонал управління (керівники і спеціалісти). Однак, окремо, за межами системиїхне існування не має для предмета, що розглядається ніякого сенсу. Системаповинна мати елементи, які формують відношення вигоди або корисності і врезультаті їхньої реалізації організація (підприємство) отримує властивостіцілісності, які не властиві окремим елементам системи [168, с. 32].

Також окремі елементи у визначенні системи управління виділяють Я. Корнаїй І. Сироєжкін. Від цих елементів, на їхню думку, залежить функціонуваннясистеми у заданій соціальній практиці розподілу повноважень у прийнятті рішень,стимулювання осіб, які приймають рішення тощо. Тобто в системі господарюваннясуб’єкт управління здобуває конкретні елементні риси «організаційногомеханізму», відношень базисних елементів організації [168, с.32].

Ігнат’єва О.В. і Максимцов М.М.вважають, що система управління будь-якої організації є складною системою, якаскладається з безлічі (принаймні двох) елементів, розташованих ієрархічно івзаємопов’язаних прямими і зворотними зв’язками, створена для збирання, аналізуі переробки інформації з метою отримання максимального кінцевого результату припевних обмеженнях (наявність ресурсів тощо) [54, с. 7].

В.А. Долятовський та В.Н. Долятовськазазначають, що будь-яка система управління складається з об’єкту управління йоргану управління, до того ж орган управління знаходиться в контурномузворотному зв’язку [42, с. 7].

Згідно з А.В. Шегдою система управлінняпідприємством в ринкових умовах розглядається як своєрідний механізмуправлінських відносин, який включає:

- закони управління, тобто найбільшвагомі взаємозв’язки між елементами системи управління, що повторюються тазабезпечують її цілісність та дієвість;

- функції та методи управління, тобтоконкретні форми та прийоми цілеспрямованого впливу органів управління наінтереси й умови життєдіяльності учасників колективної праці;

- інформацію, тобто сукупність даних,відомостей про соціальні та виробничі процеси;

- інструментарій та важелі такоговпливу, як плани, рішення, державні замовлення, норми та нормативи, формиматеріального й морального стимулювання;

- організаційну структуру, тобтовнутрішню будову системи управління, що відображає розподіл праці та йогокооперацію, специфіку виконання конкретних функцій і методів управлінськоїдіяльності;

- технічні засоби збору, обробки тазбереження інформації, які істотно збільшують продуктивність управлінськоїпраці;

- кадри управління, тобто керівників, спеціалістів,допоміжний персонал [188, с. 127]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров