Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Вплив оподаткування напоказники та напрямки банківської діяльності

 

 

Основні тенденції розвиткубанківської справи в сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізаціїфінансових ринків, становлення небанківських фінансових інститутів, посиленнянецінових методів конкуренції полягають в подальшому розвитку банківськихтехнологій, розробці і впровадженні на їх основі нових видів продуктів іпослуг, розширенні їх обсягу та асортименту, посиленні конкуренції набанківському ринку.

Становлення та розвитокбанківської справи в Україні відбувається в нових економічних умовах, за якихбанки стають центральною ланкою ринкової системи, оскільки у ринковій економіцібанкам належить особлива роль фінансових посередників, відчуваючи постійнийвплив цієї системи, що, у свою чергу, вимагає передбачення майбутніх змін взовнішньому середовищі та адаптації до них для успішного функціонування. Відновленняекономічного зростання в Україні значною мірою залежить від ефективності танадійності банківської системи.

Успішна діяльність банку можливалише на основі раціональної організації діяльності і ефективного використанняресурсів. Для досягнення цієї мети необхідно створити дієву та якісну системууправління, яка повинна включати як організаційну, так іфінансову складову.

В зв’язку з цим виникаєнеобхідність вивчення досвіду в сфері банківського менеджменту розвинутих країнта напрацювань визнаних економістів, таких як Дж. Сінкі [[i]], П. Роуз [[ii]], Дж. Маршалл [[iii]], Е. Долан [[iv]] та ін. Проте механічне копіювання та використаннямеханізмів управління фінансами банку, що дають позитивні результати в країнахіз врегульованою законодавчою базою, стабільною банківською системою, розвинутимифінансовими ринками та їх інфраструктурою не можливе, внаслідок особливостейекономічного розвитку України.

Відповідно це зумовлює необхідність вивчення науковихпраць, які враховують умови розвитку вітчизняної банківської системи.

Серед представників української економічної думки, щозаймалися проблемами банківської діяльності, слід назвати А.М. Мороза,М.І. Савлука [[v]], М.Ф. Пуховкіну, А.О. Єпіфанова [[vi], [vii]], І.В. Сала [7, [viii], [ix]], О.В. Васюренка [[x]], Т.П. Остапишина [[xi]], А.М. Герасимовича [[xii]], Л.О. Примостку [[xiii]], М.І Макаренка [[xiv]] та інших.

Проблеми фінансового управління банками ґрунтовно відображеніу вітчизняній науковій літературі, зокрема, у дослідженнях О.В. Васюренка[[xv]], В.І. Грушка [[xvi]], О.С. Любунь [16],О.Д. Заруби [[xvii]], С.М. Козьменка [[xviii]], Л.О. Примостки [[xix]], І.В. Сала [[xx]], А.А. Мещерякова [[xxi]], О.П. Заруцької [[xxii]]та інших.[i]. СинкиДжозеф Ф., мл. Управление финансами в коммерческих банках / Джозеф Ф. Синки. — пер. с англ. 4-го переработанного изд. / подред. Р.Я. Левиты, Б.С. Пинскера. — М. : Саtаllаху, 1994. — 820 с.

[ii]. Роуз Питер С.Банковский менеджмент :пер. с англ. со 2-го изд. / Питер С. Роуз. — М. : Дело, 1997. 768 с.

[iii]. Маршалл Дж. Ф. Финансовая инженерия : полное руководство по финансовым нововведениям : учебное пособие / Дж. Ф Маршалл, В.К. Бансал. Пер. с англ. Г.А. Агасандяна, И.И.Гасанова и др. — М. :ИНФРА-М, 1998. — 783 с. —(Высшее образование).

[iv]. Долан Э. Дж. Деньги, банковскоедело и денежно-кредитная политика : навчальне видання / Э.Дж. Долан, К.Д. Кэмпбелл , Р.Дж. Кэмпбелл. — англ. М. : АНК,1996. 448c.

[v]. Банківські операції : навчальневидання / [А.М. Мороз, М.І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна, та ін.] ; за ред. д-раекон. наук, проф. А.М. Мороза. — К. : КНЕУ, 2000. — 384 с.

[vi]. Єпіфанов А.О. Методологічні складові ефективного розвиткубанківського сектору економіки України : монографія / А.О. Єпіфанов. — Науковевидання — Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. — 417 c.

[vii]. Макро- і мікроекономічні складові розвитку :монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова, М.А.Єпіфанова. — Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. — 505 с.

[viii] Єпіфанов А.О. Операціїкомерційних банків : навчальнийпосібник / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало — Суми: ВТД «Університетськакнига», 2007. — 523 с.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров