Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (8)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (6)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки

 

 

Попереднє дослідження засвідчило, що на сьогодні сформувалась широка концептуальна матриця теоретичної репрезентації трансформаційних процесів. Водночас цілісної теорії системних перетворень економічних систем поки що не розроблено. На думку сучасних дослідників, адекватному сприйняттю багатьох понять, що позначають соціально-економічні зміни, нерідко заважають міфи та ідейно-політичні стереотипи, притаманні відповідним епохам. До цього часу серед вітчизняних та зарубіжних науковців немає єдності у розумінні сутності трансформації економічних систем, відчувається нестача концептуальних методологічних розробок, націлених на вивчення глибинних механізмів суспільних перетворень. Сукупність наявних підходів є досить широкою: від трактування трансформації як руху, що описується змінами окремих характеристик макроекономічних систем (різної інтенсивності, глибини, тривалості), розвитку “від форми до форми”, до визначення системних перетворень як дискретного перебігу радикальних трансформацій – моменту, а не процесу якісних змін.

Як слушно зазначають В. Папава і Т. Берідзе, для визначення економіки посткомуністичних країн у теорії та на практиці широко використовуються поняття “економіка перехідного періоду”, “перехідна економіка” (“Economy in Transition”, “Transitional Economy”), які є досить туманними, бо неясно про який перехід іде мова. При цьому загальноприйнято вважати країнами з “економікою перехідного періоду” (Еconomies in Тransition) країни Східної Європи, колишні республіки СРСР, Китай і Монголію, хоча в світі багато країн (лише в Африці понад тридцять), які перебувають у процесі переходу від економіки з централізованим плануванням до ринкової економіки. Водночас історії ХХ ст. відомі й інші процеси, що позначалися терміном “перехід”: перехід від капіталізму до соціалізму, перехід від індустріального до постіндустріального, постекономічного чи посткапіталістичного суспільства тощо. На думку дослідників, можна цілком виправдано стверджувати, що практично всі більш-менш серйозні економічні процеси, що протікають у окремих країнах та в регіонах світу вписуються в єдиний  контекст перехідної світової економіки [114, с. 69–70].

Співзвучною зазначеному підходу є позиція Л. Бальцеровича, який розрізняє п’ять головних епізодів переходу від одного виду суспільства до іншого, а саме:

1) класичний перехід, пов’язаний з процесами демократизації, що відбувалися в розвинених країнах між 1860 –1920 рр.;

2) неокласичний перехід, пов’язаний із демократизацією багатьох країн Південної Європи та Латинської Америки після Другої світової війни;

3) ринково-орієнтовані реформи, які проводились після Другої світової війни в некомуністичних країнах та перетворення, які переживали нові індустріальні країни і країни з середнім рівнем розвитку від 1960-х до 1990-х років;

4) посткомуністичний перехід країн колишнього соціалістичного табору;

5) азійський посткомуністичний перехід (Китай та В’єтнам) [115, с. 57].

Відтак актуальними залишаються проблеми формування сучасного понятійного апарату економічної транзитології, розкриття феномену перехідності через систему взаємопов’язаних категорій соціально-економічної динаміки та їх коректного розмежування, виходячи з того, що “чітка таксономія – необхідна умова будь-якої наукової роботи. На жаль, звичайні слова, що використовуються в економічній теорії, дуже часто характеризуються множинністю різних конотацій. Тому багато аргументів, які використовуються економістами полягають у семантичному спотворенні: учасники дискусії вживають одні терміни, надаючи їм різного значення або, що ще гірше, самі  змінюють їхнє значення у процесі міркувань” [116, с. 85].

Насамперед необхідно зазначити, що концептуалізація явищ соціально-економічної динаміки в сучасній літературі здійснюється, як правило, на  основі понять “процес” та “розвиток”. Процес характеризується в предикатах стану та зміни. Як різновиди останньої виокремлюють: рух (зміну як таку), становлення (взаємодію буття та небуття при виникненні певних станів), розвиток (саморух), прогрес (поступальний розвиток, спрямований на вдосконалення), морфогенез (переструктурування системи) та перехідний процес [101, с. 632–633]. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров