Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (17)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Основні чинники, механізми, вектори соціально-економічних трансформацій

 

 

Всебічне дослідження сутнісного аспекту трансформації передбачає виявлення причин виникнення та механізмів здійснення складних та суперечливих процесів внутрішньосистемних та міжсистемних перетворень. Аналіз творів вітчизняних та зарубіжних дослідників засвідчує відсутність єдиного погляду на виокремлення та систематизацію передумов і чинників трансформаційного процесу. Прихильники інституційної парадигми основну увагу приділяють інституційним змінам, біхевіористи – трансформаціям моделей людської поведінки, прибічники структурно-функціонального підходу вбачають причину соціально-економічних перетворень у диференціації та підвищенні адаптаційних можливостей господарських систем.

Російський дослідник Ю. Ольсевич виокремлює такі блоки трансформаційних факторів: технічний прогрес, зміни у забезпеченні факторами виробництва, зміни пріоритетів (трансформаційні фактори); особисті інтереси людей, що належать до різних класів (опосередковані фактори); різні суспільні інститути, спроможні приймати рішення та активно діяти   на  різних рівнях  (безпосередні  фактори).  Відомий  український вчений

 В. Геєць на прикладі перетворень, яких зазнає національна економіка, розрізняє такі чинники системної трансформації: 1) зумовлені екзогенізацію розвитку  національної  економіки,  зокрема  загальні  (ті, що  зумовили  перебіг

трансформаційних процесів) та специфічні (обмежувальні, які спричинили вибір екзогенної моделі розвитку); 2) які зумовили вибір програми “шокової терапії”, у т. ч. внутрішні (специфічні для країни) та зовнішні (привнесені ззовні чи спрямовані назовні) [138, с. 38–42].

Серед екзогенних чинників трансформації економічних систем провідна роль відводиться зміні зовнішнього середовища, що може відбуватися як незалежно від системи, так і під впливом активності самої системи. Внутрішні причини трансформаційних змін, як правило, пов’язані з безперервним кількісним зростанням та загостренням суперечностей диференційованих елементів системи в обмеженому просторі; появою автономних елементів, підструктур, підсистем, які можуть створювати потужні вузли внутрішніх суперечностей як із системою так і один з одним; нагромадженням помилок та збоїв у відтворенні (появою життєздатних мутацій різного роду); припиненням зростання та відтворення складових елементів системи тощо. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров