Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (5)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (6)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Основні тенденції розвитку перехідних економік

 

 

Загальновизнано, що спроби обґрунтувати теорію чи концепцію, здатну несуперечливо пояснити та описати трансформацію конкретних економічних систем, зіштовхуються з необхідністю визначення основних закономірностей перехідних процесів. Урахування останніх – необхідна передумова розробки стратегічних пріоритетів та вирішення конкретних завдань господарського розвитку транзитивних суспільств.

Попередній розгляд наявних підходів до аналізу системних перетворень засвідчує, що останні необхідно інтерпретувати як тенденції, що виявляються  лише частково. За словами Т. Лоусона, природна та соціальна сфери подібні, оскільки обидві  характеризуються наявністю структур, що лежать в основі подій, однак відмінність соціальних структур полягає в їхній залежності від діяльності людей. Виходячи з того, що природа людської дії полягає в її відкритості різним альтернативам, а соціальна структура виявляється виключно в цій дії, вчений обґрунтовує необхідність глибокого дослідження закономірностей (тенденцій, а не жорстких законів) соціально-економічного розвитку [151, с. 90].

Як відомо, людство є складною динамічною системою цивілізаційних світів, регіональних цивілізацій та їх субцивілізаційних складових. Зазначені підсистеми не лише співіснують та взаємодіють між собою. За умов глобалізації вони структуруються в ієрархічну систему, в межах якої зростає розрив у технологічному та економічному розвитку, рівнях та якості життя [101, с. 647]. Основною закономірністю цих соціально-економічних трансфор-мацій є їхня циклічність, повторюваність не в сенсі тотожності, а у вигляді подібності змін на різних витках спіралі суспільного прогресу, з новим змістом, у новій якості. Імпульсом для таких перетворень служить кризовий стан тієї чи іншої соціальної системи (підсистеми), вичерпання потенціалу її розвитку, нездатність задовольнити нові потреби суспільства, адекватно реагувати на зміни внутрішнього та зовнішнього середовища.

Циклічні закономірності трансформації господарських систем ґрунтовно висвітлені  в працях багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних дослідників, зокрема  М. Кондратьєва (теорія довгих хвиль), К. Кларка (теорія циклічних та структурних трансформацій економіки), Й. Шумпетера (інноваційна теорія економічного розвитку) та інших. В історичному плані глобальні трансформації суспільства знайшли відображення в працях П. Сорокіна (соціальна та культурна динаміка), А. Тойнбі (історія цивілізацій), Ю. Яковця (історія цивілізацій, теорія циклів, криз), А. Чухна (теорія постіндустріального розвитку) та інших відомих вчених. 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров