Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (4)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (12)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ     

МАЦЕЛЮХ НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА

   
УДК 336.221
      Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні  08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит       Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук           Ірпінь – 2003

Дисертацією є рукопис.

 Робота виконана в Академії державної податкової служби України.  

Науковий керівник:

доктор економічних наук, професор                  Мельник Петро Володимирович,Академія державної податкової служби України, ректор.  

Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, старший науковий співробітник

Вишневський Валентин Павлович,

Інститут економіки промисловості НАН України (м. Донецьк),завідувач відділу фінансових проблем ефективного використання виробничого потенціалу;  кандидат економічних наук, професор

Опарін Валерій Михайлович,

Київський національний економічний університет, професор кафедри фінансів.  

Провідна установа:

Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України,

відділ податкової політики та доходів (м. Київ).
 

Захист відбудеться 04.07.2003 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.01 Академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. К. Маркса, 31.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Академії державної податкової служби України за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53. 

Автореферат розісланий 03 червня 2003 року.

 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради                                        Онишко С.В.


 


 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ За роки незалежності у процесі становлення ринкової економіки України особливого значення набули податкова політика і механізми її реалізації. Як засіб макроекономічного регулювання податкова політика тісно пов’язана з процесами ціно­утворення при створенні і розподілі валового внутрішнього продукту. Через податки реалізується специфічність фінансів, а за допомогою механізмів ціноутво­рення відбувається вилучення частини доданої вартості, яка надходить до бюджету. Податки, реалізуючись у цінах, формують фінансові відносини між суб’єктами еко­номічних процесів. Залежно від того, в яких пропорціях додана вартість розподіля­ється між державою, найманими працівниками і підприємцями, роль податків у формуванні цін може змінюватись. Саме тому для виявлення сучасних тенденцій у податковій політиці особливого значення набуває аналіз глибинних економічних процесів, у тому числі і процесів ціноутворення.

Актуальність теми. Перехід до ринкових механізмів ціноутворення і запро­вадження принципово нової системи оподаткування у першій половині 90-х років ХХ ст. призвели до змін у структурі випуску та цін товарів і послуг різних видів економічної діяльності. Крім того, нерівномірний розподіл податкового наван­таження між галузями економіки сприяв переважному розвитку одних видів еконо­мічної діяльності, пригнічуючи інші. Другу половину 90-х років в Україні можна охарактеризувати як період апробації ринкових механізмів, зокрема впровадження нових підходів до побудови системи оподаткування з урахуванням її впливу на рівень цін та фіскальну достатність. В умовах економічного спаду впродовж 90-х ро­ків у більшості галузей економіки України значного поширення небезпідставно набув стереотип про надмірне податкове навантаження як гальмо економічного зро­стання. За таких умов об’єктивним наслідком став дефіцит держбюджету, який ви­сту­пив домінуючим чинником при визначенні напрямів податкової політики, харак­теризуючи при цьому суперечність між фіскальними інтересами держави та фінан­со­вими можливостями реального сектора економіки.

Зміна тенденцій загальноекономічної динаміки в Україні зі спаду на зростання, що розпочалася на межі тисячоліть, вимагає і перегляду підходів щодо податкового навантаження на економіку. Особливої актуальності набуває вирішення проблеми оптимізації податкового механізму, що потребує розробки як теоретичної концепції податкової політики, так і практичного обґрунтування напрямів її реформування.

Невизначеність у пріоритетах податкової політики щодо окремих галузей на сучасному етапі призвела до порушення паритету цін і значних втрат дохідної частини державного бюджету ще на стадії формування ВВП. Це потребує перегляду діючих в Україні ставок податків і неподаткових чинників, які формують витратну складову ціни в розрізі видів економічної діяльності і дослідження умов, за яких відбувається перекладення податкового тягаря на суб’єктів економічної діяльності.

В умовах економічного підйому актуальним науковим завданням, яке потре­бує нагального вирішення, є узгодження фіскальної достатності податкової системи і її впливу на формування ціни, що зумовлює структурні зрушення в економіці. Іншими словами, акценти зміщуються на вирівнювання податкового навантаження на основні галузі народного господарства за видами економічної діяльності, що по­требує всебічного дослідження цієї проблеми з метою вироблення засад податкової політики на наступні десятиріччя.

Теоретичні основи сучасних наукових підходів до побудови оптимальної си­стеми оподаткування закладені у роботах відомих зарубіжних вчених-економістів: А. Пігу, Дж. Кейнса, П. Самуельсона, Ш. Бланкарта, А. Гарбергера, Р. Масгрейва, Р. Стіг­ліца, А. Лаффера, Дж. Б’юкенена, Г. Бренана.

Проблемам оптимізації оподаткування, теоретичним та практичним аспектам впливу податків на формування доходів бюджету, напрямам реформування податко­вої системи в умовах ринкової трансформації економіки України присвятили науко­ві дослідження такі відомі українські економісти і державні діячі: М.Я. Азаров, В.Л. Андрущенко, О.Д. Василик, В.П. Вишневський, В.М. Геєць, А.І. Даниленко, О.Д. Дані­лов, Н.І. Костіна, Я.В. Литвиненко, І.О. Луніна, П.В. Мельник, В.М. Опа­рін, А.М. Поддєрьогін, А.М. Соколовська, В.М. Федосов, Л.М. Шаблиста, Л.І. Шев­ченко, С.І. Юрій. Проте проблема розподілу податкового навантаження між галузя­ми і видами економічної діяльності залишається малодослідженою. Вітчизняними економістами В. Калюжним, С. Юргелевичем зроблено лише перші спроби опрацю­вати зазначену проблему в українській економічній науці.

Недостатня розробленість, а також необхідність визначення методологічних за­сад оцінки впливу податків на ціни для вдосконалення податкової політики Украї­ни визначили вибір теми дисертації, мету і завдання, предмет і об’єкт дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Матеріали дисертації є складовою частиною досліджень, проведених згідно з держбюджетною темою кафедри податкової політики та оподаткування Академії ДПС України „Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем: основні напрями та методологія використання” (номер державної реєстрації 0102U003484); темами, що виконувались науково-дослідною лабораторією менеджменту НТУУ „КПІ” за угодами з Міністерством фінансів України: „Розробка системи оцінки ефек­тивності податкових ставок на базі мікроекономічного прогнозування в різних секторах економіки” (номер державної реєстрації 0202U000398) та „Розробка мето­дики аналізу та прогнозу податкових надходжень за спрощеною системою оподат­ку­вання на основі побудови імітаційної моделі економічної поведінки суб’єктів ма­лого бізнесу” (номер державної реєстрації 0102U005633); теми, що розробив Дер­жав­ний інститут підготовки кадрів: „Вивчення впливу податкового тягаря акцизного збору на різні цінові сегменти тютюнових виробів за умови введення змішаних ста­вок акцизу” (номер державної реєстрації 0102U005430).

Мета і задачі дослідження. Метою даного дисертаційного дослідження є об­ґрунтування теоретичних засад визначення впливу податків на формування цін на мікро- та макрорівнях і розробка науково-практичних рекомендацій щодо удоско­на­лення податкової політики України.

Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань:

-   визначити місце та значення податків у системі державного регулювання еко­номіки;

-   дослідити форми взаємозв’язку системи оподаткування і механізмів ціно­утворення у ринковій економіці;-   уточнити класифікацію податків за ознакою впливу на процеси ціно­утво­рення;

-   розробити методику оцінки впливу податків на ціни;

-   здійснити комплексний аналіз впливу діючої системи оподаткування на про­цеси ціноутворення;

-   узагальнити концептуальні підходи до організації оподаткування і ціноутво­рення в галузях народного господарства;

-   обґрунтувати практичні рекомендації щодо удосконалення податкової полі­тики через механізми ціноутворення.

Об’єктом дослідження є взаємовідносини між платниками по­дат­ків і державою, які через механізми ціноутворення визначають особливості реалізації функцій податків.

Предметом дослідження є механізм взаємодії податків і цін залежно від струк­тури витрат і чистої доданої вартості в провідних галузях народного госпо­дарства.

Методи дослідження. Теоретичне дослідження предмета проведено із застосу­ванням системного підходу та з урахуванням суперечливих позицій з питань форму­вання оптимальної системи оподаткування різних економічних шкіл. Методика емпіричного дослідження базується на теоретичних підходах щодо впливу податків на ціни. У ході дослідження застосовані методи наукового абстрагування та форма­лізації. Для виявлення взаємозв’язків податків і цін в Україні використаний дедук­тивний метод. Для виявлення глибинних зв’язків податків і цін – аналітичний метод. Використовуючи порівняльний аналіз впливу податків на ціни в різних видах еко­номічної діяльності обґрунтовано основні напрями вдосконалення податкової полі­тики України.

Інформаційну базу досліджень становлять законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють податкові відносини в Україні, звітні дані Держкомстату Украї­ни, монографічні дослідження і публікації у періодичних виданнях вітчизняних і зарубіжних авторів.

Наукова новизна одержаних результатів. Найбільш суттєвими науковими результатами дисертаційного дослідження, що відзначаються новизною, є наступні:

-   вперше запропоновано класифікацію податків за ознакою їх впливу на ціни (прямий, опосередкований, прихований);

-   вперше розроблено методику оцінки впливу рівня податкового навантаження на ціни на мікро та макрорівнях залежно від структури витрат і чистої доданої вартості;

-   поглиблені економічні поняття категорій: „податковий компроміс”, „подат­кове навантаження”;

-   знайшло подальший розвиток положення про визначальний вплив трудо­місткості і рентабельності виробництва на рівень податкового навантаження на ціни;

-   уточнено визначення показника еластичності податкового навантаження на ціни та поширено його використання на основні види економічної діяльності;

-   виявлено особливості впливу діючої системи оподаткування на процеси ціно­утворення у провідних галузях економіки;

-   обґрунтовано пропозиції щодо основних напрямів удосконалення подат­кової політики через механізми ціноутворення.

Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні рекомендацій щодо забезпечення комплекс­ного підходу до формування податкової політики України на основі узгодження організації оподаткування і ціноутворення в провідних галузях народного госпо­дарства. Отримані у дисертаційній роботі результати можуть бути використані ор­гана­ми державного управління для розробки стратегії і тактики податкової політики в Україні. Наукові положення, розроблені у дисертаційному дослідженні, ґрунту­ються на сучасних теоретичних підходах щодо ролі і місця податків в економічних процесах. Емпіричний аналіз впливу податків на ціни проведено на широкій статис­тичній базі, яка включає фінансові показники у розрізі видів економічної діяльності в Україні в 1998–2001 рр., що дозволило сформулювати практичні рекомендації щодо вдосконалення податкової політики на перспективу.

Окремі положення дисертації знайшли практичне застосування. Зокрема, на основі теоретичного узагальнення аспектів взаємодії оподаткування і ціноутворення розроблені окремі теми дисципліни  „Оподаткування та ціноутворення” та  мето­дич­ні рекомендації для виконання домашньої та самостійної роботи (довідка про впро­вадження № 2 940 від 25.11.2002). Методика визначення податкового навантаження на ціни використана Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, зокрема Департаментом інструментів економічного розвитку при розробці нормативних документів та опрацюванні напрямів реформування податкової полі­тики в галузях (довідка про впровадження № 37-34/1099 від 20.12.2002). Окремі по­ло­ження роботи використані Департаментом фінансів виробничої сфери Міністер­ства фінансів України (довідка про впровадження № 030-21 від 20.02.2003).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є одноосібно вико­на­ною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання важли­вого наукового завдання – комплексної оцінки впливу податків на процеси ціно­утво­рення для вдосконалення сучасної податкової політики. Особистий внесок у працю опубліковану у співавторстві, наведено окремо у списку публікацій.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методичні поло­жен­ня роботи апробовані на Науково-практичній конференції „Реформа міжбюд­жетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України” (м. Ір­пінь, 1999 р.); Міжнародній науково-практичній конференції „Становлення фінан­сової системи України та проблеми її стабілізації” (м. Львів, 2000 р.); Другій між­народній науково-практичній конференції „Проблеми становлення ринкової еконо­міки: інформаційне та фінансове забезпечення підприємницьких структур” (м. Се­ва­стополь, 2000 р.); на Науково-практичній конференції „Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення” (м. Ірпінь, 2000 р.); на Науково-практичній конференції „Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку” (м. Ірпінь, 2001р.).

Публікації. Основні результати проведеного дослідження викладені в 6 одно­осібних працях автора, опублікованих у фахових виданнях, загальним обсягом 2,8 друк. арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Обсяг основного тексту дисертації становить 185 сторінок, у тому числі 15 рисунків і 28 таблиць. Список використаних джерел містить 129 найменувань і займає 9 сторінок. Додатки роз­міщені на 50 сторінках.

 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У першому розділі „Теоретичні основи взаємодії оподаткування і ціно­утво­рення” узагальнено погляди економічних шкіл і сучасні теорії оподаткування з уточненням сутності категорій „податковий компроміс” та „податкове наван­таження”, визначено місце і значення податків у системі ціноутворення, вста­новлено, що податки взаємодіють з цінами прямим, опосередкованим і прихованим шляхом, запропоновано методичні підходи для визначення впливу податків на ціни.

У ході проведеного дослідження виявлено, що у площині реалізації фіскальної та регулюючої функцій податків існують певні суперечності, обумовлені об’єк­тивними і суб’єктивними чинниками. Теоретичною основою вирішення зазначених суперечностей є сучасні теорії оптимального оподаткування. Разом з тим, застосу­вання цих теорій на практиці пов’язане з рядом проблем, насамперед макроеко­номічного характеру. На практиці проблема запровадження оптимального оподатку­вання не знайшла єдиного підходу до вирішення, про що свідчать значні відмінності у побудові систем оподаткування у різних країнах. Крім того, принципи оптимального оподаткування часто ігноруються з об’єктивних причин, зокрема під впливом макро­­економічних факторів. Як правило, критерій фінансової достатності та фі­скаль­на спрямованість системи оподаткування мають пріоритетне значення та по­кладаються в основу формування податкової політики держави.

Доведено, що суперечності податкової системи посилюються в періоди спаду та послаблюються в умовах економічного зростання. Теорія стверджує, що змен­шення податкового тиску може сприяти підприємницькій активності та зростанню ВВП. Проте практика свідчить, що такий позитивний вплив виявляється з достатньо великим часовим лагом, зниження ставок податків може призвести до дефіциту бюджету та скорочення соціальних видатків, а отже, до загострення суперечностей між інтересами держави та платників податків. Таким чином, економічне зростання створює можливості для досягнення податкового компромісу, проте не забезпечує його досягнення.

Встановлено, що система оподаткув

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров