Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

 Міністерство освіти УкраїниКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ   Тимошенко Юлія Володимирівна   
  УДК 336.2.027(477)
    Державне регулювання податкової системи  
  Спеціальність 08.02.03. - організація       управління, планування і регулювання економікою    АВТОРЕФЕРАТ
  дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук  
   КИЇВ 1999Дисертація є рукопис.Робота виконана на кафедрі макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету Міністерства освіти України.
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Савченко Анатолій Григорович,Київський національний економічний університет, завідувач кафедрою макро-економіки та державного управління 
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Єщенко Петро Степанович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти України, завідувач кафедрою економічної теорії 
  кандидат економічних наук Шаблиста Любов Миколаївна, Інститут економіки НАН України, старший науковий співробітник відділу теоретичних проблем регулювання економіки 
Провідна установа - Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ  проблем прогнозування та регулювання економіки
 Захист дисертації відбудеться “18” березня 1999 року о “16” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.03 за адресою: 252057, Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 317. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного економічного університету.  Автореферат розісланий “17” лютого 1999 року.         Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор економічних наук, професор                                                              А.Е.Фукс Загальна характеристика дисертаційної роботи  Актуальність теми. Становлення нових економічних відносин в Україні   відбувається в складних політико-економічних умовах, що утворилися в результаті розпаду СРСР, порушення міжреспубліканського поділу праці, втрати інтеграційних зв’язків, поглиблення загальної соціально-економічної кризи. Це вимагає розробки і впровадження якісно нових елементів державного управління, активізації механізму державного регулювання економіки. В умовах переходу до ринкової економіки важливим завданням економічної політики держави є створення і забезпечення функціонування в країні ефективної податкової системи. Як економічна форма та важливий регулятор взаємовідносин між підприємницькими структурами, громадянами, з одного боку, та державою - з іншого, податкова система в ринкових умовах стає, по суті, єдиним гнучким засобом державного  впливу на підприємницьку діяльність і контролю за формуванням і розподілом фінансових результатів суб’єктів господарювання. Ефективно виконувати цю функцію вона може лише за умов забезпечення цілеспрямованого її регулювання як на етапі формування, так і на етапі практичної реалізації через відповідні структури законодавчої і виконавчої влади. Таким чином, податкова система, виступаючи фактором впливу на стан і розвиток економіки, потребує, в свою чергу, регулювання з боку державних органів.Поглиблення економічної та загострення останнім часом фінансової кризи в Україні обумовлене, в певній мірі, відсутністю ефективної податкової політики, науково обгрунтованої концепції та методів і механізмів реформування податкової системи в умовах перехідного періоду. Подолання соціально-економічних труднощів становлення економіки ринкового типу в Україні з урахуванням комплексного розвитку її регіонів вимагає суттєвих змін у діючій податковій системі та приведення її у відповідність до вимог нинішнього етапу розвитку суспільства. Необхідність реформування податкової системи назріла в часі і з розумінням сприймається як вищим державним керівництвом, так і суб’єктами підприємницької діяльності. Цю позицію підтримують і вчені. Протиріччя та дискусії виникають головним  чином у підходах до вирішення цієї проблеми, що затримує її розв’язання та негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в державі і на весь бюджетний процес.Значний внесок у розвиток теоретичних проблем формування та функціонування механізму державного регулювання економіки, а також  податкової системи як основного його засобу в умовах переходу від централізовано керованої  до ринкової економіки належить українським вченим: О.Амоші, Л.Бабич, А.Базилюк, В.Беседіну, В.Бородюку, О.Власюку, Л.Воротіній, В.Волику, В.Геєцю, В.Голікову, М.Гуревичеву, М.Дем’яненку, Б.Кваснюку, І.Кириленку, І.Лукінову, І.Луніній, В.Мамутову, В.Опаріну, Б.Панасюку, А.Савченку, В.Симоненку, В.Суторміній, В.Федосову, М.Чумаченку, А.Чухну, Л.Шаблистій,  російським вченим: Л.Абалкіну, І.Горському, І.Осадчій, А.Ходову, Д.Чернику, Є.Ясіну та іншим.Разом з тим, визначення ролі держави в процесі регулювання економіки, вирішення проблем науково-методологічного, методичного та організаційного  забезпечення здійснення податкової реформи в умовах  економічної та фінансової кризи та дослідження соціально-економічних наслідків реформування податкової системи залишається одним із найважливіших сучасних завдань національної економічної науки і потребує здійснення спеціальних наукових розробок. Актуальність і важливість цих проблем у теоретичному і практичному плані визначили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету і завдання.Зв’язок роботи з планами науково-дослідних робіт. Дисертаційна робота тісно пов’язана і виконувалась в межах науково-дослідних робіт, передусім, таких як : “Розробка Концепції податкової реформи в Україні” та “Розробка економічних методів державного впливу на соціально-економічний розвиток регіонів України” (№ державної реєстрації 0198U007926). Метою роботи є розробка науково-методичних основ державного регулювання податкової системи в сучасних економічних умовах.Відповідно до мети дослідження в процесі виконання роботи були поставлені і вирішені наступні завдання:- визначити завдання державного регулювання економіки на етапі переходу від адміністративно-командної системи управління до системи управління, в основі якої лежать ринкові механізми та економічні важелі впливу держави на економічні процеси;     визначити місце, роль та обгрунтувати функції податків в системі державного регулювання економіки в період формування ринкових відносин;     сформувати наукові принципи державного регулювання  податкової системи та обгрунтувати напрями її реформування і розвитку в сучасних економічних умовах;     розробити науково-методичні підходи до оподаткування юридичних і фізичних осіб, спрямовані на стимулювання виробничих ініціатив суб’єктів  підприємницької діяльності;     визначити напрями реформування бюджетних і позабюджетних фондів та посилення ролі держави в забезпеченні законності та ефективності використання державних коштів;     обгрунтувати та розробити методичні підходи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів з використанням податкової системи;     оцінити соціально-економічні наслідки впровадження нової системи податків.Предметом дисертаційного дослідження є податкова система як складова частина загальної системи державного регулювання економіки.Об’єктом дослідження є народне господарство України.Методологічна основа та методи дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід до аналізу економічних відносин у суспільстві, теоретичні положення економічної науки щодо державного регулювання економічних процесів в ринкових умовах та побудови податкових систем, які розроблені у наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, зарубіжний і національний досвід трансформації систем оподаткування. При виконанні роботи використовувалися методи математичної статистики, економіко-математичного моделювання, порівняльного і факторного аналізу, наукової абстракції, прогнозування та інші.В процесі дослідження використовувалися законодавчі та нормативні акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, матеріали Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Рахункової палати України, Державної податкової адміністрації, статистичні дані Держкомстату України, Національного банку України, наукові розробки Київського національного економічного університету, Інституту економічних реформ, вітчизняна і зарубіжна література, методичні та аналітичні розробки автора.Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна розробок, отриманих автором особисто, полягає у наступному:1. Розвинуті теоретичні положення щодо функцій податків в умовах формування ринкових відносин та економічної кризи, обгрунтовано, що крім фіскальної, податки мають виконувати стимулюючу, регулюючу, накопичувальну, розподільчу, соціальну та політичну функції.2. Уточнені  і розвинуті принципи державного регулювання податкової системи, які враховують соціально-економічну ситуацію в державі та стратегічні завдання реформування економіки, головними з яких є: стимулювання виробничої діяльності, забезпечення високого ступеня збирання податків, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів, забезпечення рівномірності надходжень податків у часі та єдності регулювання податкових відносин. 3. Запропоновано замість бюджетоформуючих податків (ПДВ та податку на прибуток) запровадити податок на кредиторську вимогу з основною ставкою 10% від бази оподаткування та ввести єдину ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 10%.4. Обгрунтована необхідність утворення єдиного Державного  фонду соціального захисту населення з одночасною ліквідацією існуючих бюджетних і позабюджетних цільових фондів та сформульовані пропозиції щодо посилення контролю за законністю і ефективністю використання державних фінансових ресурсів.5. Розроблені методичні підходи для забезпечення державного регулювання вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів на основі диференціації податкових ставок та системи регіональних міжбюджетних розрахунків, які враховують особливості економічного розвитку регіонів та загальні обсяги зібраних в регіонах податків.6. Виконані практичні розрахунки обсягів податкових надходжень до Державного бюджету України за новою системою податків; встановлено, що загальні обсяги податкових надходжень до бюджету в результаті впровадження запропонованих змін можуть збільшитись на 29%.Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення виконаного дослідження полягає в тому, що обгрунтовані в дисертації методичні положення, аналітичні розрахунки, оцінки та висновки  можуть бути використані в державних структурах при здійсненні реформування діючої податкової системи, внесенні змін до Закону України “Про систему оподаткування”, обчисленні обсягів податкових надходжень до Державного бюджету України, визначенні обсягів міжбюджетних трансфертних платежів.Науково-методичні підходи до аналізу та побудови податкової системи можуть бути використані також у вищих закладах освіти в навчальних дисциплінах з питань державного регулювання економіки, побудови податкових систем, а також фахівцями різних рівнів державного управління при прогнозуванні обсягів податкових надходжень і формуванні податкової політики в країні та розробці методів державного впливу на ці процеси.Основні результати дослідження, висновки та рекомендації були використані при підготовці “Концепції податкової реформи”, що  передана на розгляд до  Верховної Ради України, проекту “Податкового кодексу України”, виконанні науково-дослідної теми “Розробка економічних методів державного впливу на соціально-економічний розвиток регіонів України”.Особистий внесок здобувача. Конкретна особиста участь автора в одержанні наукових результатів полягає у наступному: -        запропоновано новий концептуальний підхід до структури податкової системи на сучасному етапі соціально-економічного розвитку країни, що грунтується на розширенні бази оподаткування та зменшенні податкової складової в ціні продукції;-        сформульовані принципи державного регулювання податкової системи, які враховують реальну економічну ситуацію в країні та стратегічні завдання реформування економіки;-        запропоновані конкретні напрями реформування податкової системи та системи бюджетних і позабюджетних цільових фондів та доведено переваги запропонованих змін;-        розроблені науково-методичні підходи державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на основі використання диференційованих податкових ставок та системи регіональних міжбюджетних розрахунків;-        виконані розрахунки ймовірних податкових надходжень до Державного бюджету України при умові впровадження розробок щодо реформування діючої податкової системи.Достовірність та апробація результатів дослідження. Достовірність наукових положень дисертаційної роботи та практичних рекомендацій підтверджується використанням офіційної статистичної інформації, виконанням конкретних розрахунків, обговоренням наукових результатів в Інституті економічних реформ, на засіданні кафедри макроекономіки та державного управління Київського національного економічного університету, на наукових нарадах, у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету, фахівцями у державних структурах. Наукові результати та практичні рекомендації, отримані автором в ході виконаного дослідження, використовувалися в Інституті економічних реформ при підготовці наукових матеріалів та передані для використання у Верховну Раду України, Міністерство економіки України.Публікації по результатах дослідження. Результати дослідження знайшли відображення у  трьох наукових працях та авторському свідоцтві  загальним обсягом 3,83 друк. арк.Структура дисертації.  Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних літературних джерел та чотирьох додатків. Робота викладена на 149 сторінках друкованого тексту, містить 28 таблиць, 2 рисунки, 93 найменування використаних літературних джерел. Основний зміст роботи У “Вступі” обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і завдання дослідження, показано новизну та практичне значення отриманих результатів.Розділ 1. “Податки в системі державного регулювання економіки” включає три підрозділи.У розділі на основі аналізу механізмів управління економічними процесами обгрунтована необхідність посилення державного регулювання соціально-економічного розвитку України, яка пов’язана з особливостями сучасного перехідного етапу від централізовано регульованої до економіки ринкового типу, недостатнім розвитком ринкового механізму саморегулювання та кризовим станом всіх сфер суспільного життя країни.Завдання державного регулювання економіки України на сучасному етапі полягає у прямому та опосередкованому коригуванні дії ринкового механізму, у формуванні стратегії, пріоритетів і основних завдань економічної політики та розробці засобів впливу на соціально-економічні процеси розвитку. Серед методів державного регулювання найвпливовішими в сучасних умовах є економічні методи, які дозволяють створити передумови для вибору таких рішень суб’єктами економіки, які б відповідали визначеним цілям економічної політики держави. При цьому найбільш широкого розповсюдження в економіках ринкового типу набули фінансові важелі (рис.1). Серед цих важелів податки можна вважати основною ланкою, так як саме вони впливають на інші фінансові регулятори (державний бюджет, ціни, грошовий обіг, розмір фінансової допомоги суб’єктам економіки, державні позики тощо) та мають з ними тісний взаємозв’язок.В перехідний період від адміністративно-командного управління до регулювання економіки на основі ринкових відносин роль податків в механізмі державного управління стає першорядною. Від податкової політики залежить плавність та найменш болісний перехід економіки у новий якісний стан, а також результативність і ефективність її функціонування та розвитку. Податки є органічною складовою частиною економічної політики держави і належать до найважливіших важелів, за допомогою яких держава впливає на економічні процеси в країні. На основі аналізу існуючих в економічній теорії поглядів на економічну суть категорії податків автором уточнено визначення терміну податки, під яким розуміється форма економічних відносин між державою та фізичними і юридичними особами щодо обов'язкових грошових внесків до бюджетів різних рівнів за законодавчо визначеними ставками та у встановлені терміни з передачею державі права власності на грошові внески з метою фінансового забезпечення виконання нею своїх функцій.Економічна політика держави перехідного періоду не може бути аналогічною тій, що діяла в плановій системі. Вона повинна наповнитися новим змістом, головна суть якого полягає в тому, що держава бере на себе складну функцію формування сучасної моделі економіки ринкового типу, а отже, повинна змінити всю свою соціально-економічну діяльність. І саме податковий механізм може стати тим головним ланцюгом, який може використовуватися державою для досягнення певних цілей і завдань перехідного періоду, коли повинна бути здійснена трансформація державно-планової економіки в економіку ринкового типу. Протягом цього особливого перехідного етапу значення і роль податків виходить за межі забезпечення держави фінансовими ресурсами. В цей час потребує вирішення безліч складних проблем перехідного періоду і податки стають найважливішим інструментом  економічної  політики  держави в  макроекономічному регулюванні національної системи господарства.Проведений аналіз діючої податкової системи і виконуваних податками функцій в умовах формування ринкових відносин та економічної кризи дозволив сформулювати висновок, що в сучасних умовах в Україні податки виконують переважно фіскальну функцію. При цьому стимулююча, регулююча, накопичувальна, розподільча, соціальна та політична функції податків майже не реалізуються. Діюча податкова система України  у зв’язку з великим податковим навантаженням на суб’єктів господарювання не тільки не сприяє становленню ринкових відносин, але й обмежує розвиток підприємницької та інвестиційної діяльності, не стимулює населення до чесної праці, накопичення власності, не сприяє досягненню соціальних і політичних цілей реформування суспільства у напрямку соціально орієнтованої ринкової економіки.Основними недоліками податкової системи України є: відсутність цілісної концепції її побудови; яскраво виражений фіскальний ухил; низький ступінь збирання податків; скорочення податкових надходжень; можливість ухиляння від оподаткування; сприяння розширенню тіньового сектора економіки. Існуюча податкова система не здатна вирішити завдань перехідного етапу та подолати соціально-економічну кризу в країні, що обумовлює необхідність проведення комплексної податкової реформи.Розділ 2. “Науково-методичне забезпечення державного регулювання податкової системи” включає три підрозділи. Оцінка результативності діючої податкової системи дозволила сформулювати вимоги до системи оподаткування та принципи державного регулювання податкової системи, які враховують соціально-економічну ситуацію в Україні та стратегічні завдання реформування національної економіки. Податкова система повинна забезпечувати збільшення податкових надходжень за рахунок розширення бази оподаткування та легалізації тіньового сектора економіки, стимулювати  розвиток виробництва, гарантувати стабільність та рівномірність податкових надходжень до Державного бюджету, сприяти узгодженню загальнодержавних і місцевих інтересів і включати економічно обгрунтовані податки і податкові ставки.Приведення податкової системи у

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров