Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Національна академія наук УкраїниІнститут регіональних досліджень     Піхоцький Володимир Федорович УДК 331.5:336.2(477)  Менеджмент справляння податків в процесірозвитку підприємництва  Спеціальність: 08.06.02 – Підприємництво, менеджмент і маркетинг   Авторефератдисертації на здобуття науковогоступеня кандидата економічних наук     Львів-2000Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України Науковий керівник:            доктор економічних наук, професор, академік НАН України   Долішній Мар'ян Іванович, Інститут регіональних досліджень НАН України, директор Офіційні опоненти:            доктор економічних наук, професор Юрій Сергій Ілліч                                               Тернопільська академія народного господарства, завідувач кафедри                                                кандидат економічних наук, доцент Партин Галина Остапівна                                               Львівський банківський інститут, завідувач кафедри Провідна установа:            Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, відділ проблем реформування відносин власності, антимонопольної політики і розвитку підприємництва, м. Київ  Захист відбудеться 26 грудня 2000р. о 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4. Автореферат розісланий 24 листопада 2000р.    Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,кандидат економічних наук                                                                                    В.І.Жовтанецький   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. В ринкових умовах господарювання податкова політика і податкова система представляє одну із головних складових формування і розвитку економіки. Вона визначає умови і рівень розвитку держави, її соціально-духовної сфери, обороноздатності країни, внутрішньої і зовнішньої політики.Недостатність науково-обґрунтованих підходів до формування бюджетної системи,  відсутність єдиної стратегії у податковій політиці, яка не тільки не заохочує виробництво, а й стримує розвиток підприємництва є основними причинами наявної економічної кризи. Акцент у податковій політиці зроблено на фіскальній функції, а її регулююча та стимулююча роль і функції фактично зведені нанівець.Особливо гострою проблемою залишається перехід до суто економічних взаємовідносин товаровиробників з державою, подолання необґрунтованого втручання державних відомств у діяльність підприємств і організацій. Постійні зміни та доповнення до податкового законодавства призводять до унеможливлення виконання прогнозних показників виробничо-господарської діяльності підприємств та їх кінцевих результатів – прибутку, рентабельності, окупності капітальних вкладень та ін. Це створює фактор невизначеності в організації підприємницької діяльності. Намагаючись зменшити вплив необґрунтованих податкових фіскальних важелів, надмірного адміністративного контролю, суб'єкти підприємництва приховують свої доходи в так званому тіньовому секторі економіки.В зв'язку з цим, потрібні ефективні і конструктивні економічні важелі, направлені на подолання цих негативних тенденцій. Ось чому податкова система повинна будуватись з врахуванням багатьох факторів, які в тій чи іншій мірі можуть впливати на результати її функціонування. При всьому цьому податкова політика повинна забезпечити вирішення двоєдиного завдання:·        з одного боку, встановлення оптимальних податків, які не будуть стримувати розвиток підприємництва;·        з другого боку, забезпечення надходження в бюджет коштів, достатніх для задоволення державних і соціальних потреб.Сучасна система оподаткування України започаткувалась на теренах фінансової системи, коли ринкові відносини в економіці ще не стали домінуючими і переважна більшість підприємств знаходилась у державній власності.З розвитком приватного підприємництва, зменшенням частки державних підприємств існуюча податкова система виявилась неадекватною до умов перехідної економіки, не спроможною вирішити проблеми економічних реформ. Пошук нових джерел податкових надходжень, підвищення ставок оподаткування, часті зміни законів, поправки до них спричинили посилення податкового тиску та поряд із зменшенням можливостей дієвого контролю за сплатою податків створило можливість для швидкого переходу капіталів до "тіньової" економіки.За таких обставин, на порядок денний повстає проблема посилення контролю за діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності, забезпечення своєчасного і повного надходження податків та обов'язкових платежів до казни держави.Напрями оптимізації організаційних процесів справляння податків в Україні постійно перебувають в центрі уваги вітчизняної економічної науки. Однак, слід відзначити, що досі в економічній літературі, методичних розробках не достатньо висвітлені окремі напрямки побудови ефективної податкової системи. Нині в значній мірі в основу податкової системи взятий зарубіжний досвід, розробки видатних вчених А.Смітта, Д.Рікардо, Р.Мардсена, Р.Стічліца, А.Лаффера та інших.Розроблена вітчизняними вченими і практиками "Концепція реформування податкової системи України" (Голос України, 14 березня 2000р. № 44) передбачає, що із запровадженням положень і принципів Податкового Кодексу України та введенням нормативно-правових актів з питань оподаткування повинна бути побудована стабільна та прозора податкова система, встановлені правові механізми взаємодії всіх її елементів у рамках єдиного податкового простору. Однак, організаційної структури управління механізмом взаємовідносин між державою і суб'єктами підприємництва, які повинні будуватись на принципах паритетності і взаємовигідності, в проекті Податкового Кодексу не запропоновано. Ці та інші питання обумовили тему, мету, предмет, об'єкт, напрями та інструментарії дисертаційного дослідження.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація має безпосередній зв'язок з планом науково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України, зокрема при розробці планової теми "Становлення фінансово-кредитних механізмів приватизованих об'єктів виробничої сфери на прикладі Західного регіону"  (№ держреєстрації 0198u002190).Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційної роботи є менеджмент управління системою організаційних процесів справляння податків на базі формування інформаційно-аналітичної системи бази даних про суб'єкти підприємництва і на цій основі:·     проведення фінансового аналізу, який дає можливість оцінити реальний стан підприємницької структури, її платоспроможність;·     здійснення контролю за грошовими надходженнями і виплатами, дебіторською і кредиторською заборгованістю, інформованість про кошти на поточних рахунках в банках;·     забезпечення взаємовідносин з податковою службою, статистичними органами, антимонопольним комітетом, комісією по цінних паперах і іншими державними органами управління.Крім внутрішньої інформації фінансового стану підприємницьких структур для формування бази даних необхідно володіти великим обсягом зовнішньої інформації: фінансові відносини підприємства з бюджетами усіх рівнів і позабюджетними фондами, з прямими учасниками і установами фінансового ринку (комерційними банками, фондовими і валютними біржами, страховими компаніями, інвестиційними фондами і компаніями); з партнерами по основній діяльності і установами інфраструктури товарного ринку (постачальниками сировини і матеріалів, продавцями основних засобів і нематеріальних активів, покупцями готової продукції); банківські процентні ставки, курси валют і цінних паперів та інші.У відповідності з метою дослідження у роботі розв'язуються такі завдання:·     обґрунтування і створення комплексної системи управління за справлянням податків  підприємницькими структурами; ·     здійснення оперативного та дієвого контролю за щоденним наповненням казни при значному зменшенні втручання контролюючих органів у господарську діяльність суб'єктів господарювання;·     забезпечення ефективного обліку юридичних і фізичних осіб, які займаються будь-якою підприємницькою діяльністю і є платниками податку;·     розробка удосконаленої системи звітності та економічного аналізу, прогнозування, організації функціональної та інформаційної взаємодії податкових органів з іншими органами державної виконавчої влади;·     забезпечення відповідальності порушників сплати податків, що тим самим обумовить зменшення втручання в господарську діяльність суб'єктів господарювання.Предметом дослідження, відповідно до поставленої мети та завдань, є система управління організаційними процесами при аналізі фінансового стану суб'єктів підприємництва та визначенні їх взаємовідносин із казною держави, теоретичні, методологічні та методичні положення, створення та формування інформаційно-аналітичної системи бази даних про підприємницькі структури, її використання при визначенні взаємовідносин підприємств із державою.Об'єктом дослідження є підприємницькі структури різних форм власності Львівської області.Методологічною основою дисертаційної роботи послужили системоаналітичні підходи до вирішення складних організаційно-економічних процесів, теоретичні положення та принципи організації податкової системи в умовах ринкової економіки, менеджменту управління системою організаційних процесів при справлянні податків, вдосконалення методології відбору суб'єктів підприємництва для здійснення контролю за їх фінансово-господарською діяльністю і взаємовідносин із бюджетами різних рівнів.В процесі дослідження опрацьовані публікації зарубіжних авторів з питань податкової політики та податкової системи, менеджменту справляння податків, а також використана вітчизняна література та законодавчі акти і директивні документи Президента, Верховної Ради та Уряду України.Наукова новизна дисертації полягає в поглибленні знань з питань методології і аналітично-інформаційної роботи на базі комп'ютеризації усієї податкової системи регіону і входу до єдиної інформативної системи України. Наукову новизну мають положення і висновки, які стосуються положень використання програмно-цільового підходу до створення єдиної інформаційно-аналітичної системи та бази даних про підприємницькі структури і їх використання при визначенні відносин із державою.Суть нових підходів в управлінні справлянням податків, розроблених в дисертаційному дослідженні, полягає в слідуючому:·     створено комплексну систему контролю за фінансово-господарською діяльністю суб'єктів підприємництва, яка забезпечує можливість всебічного аналізу діяльності підприємств різних форм власності і їх ролі у формуванні доходів бюджету;·     класифіковано схеми внутрішніх і зовнішніх інформаційних зв'язків автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для забезпечення єдиної бази даних про суб'єкти підприємництва, завдяки якій спрощується система контролю за діяльністю підприємства.·     розроблено нову схему рівнів збору та обробки інформації та аналізу всіх її джерел на різних рівнях: державному, регіональному, обласному, районному, що в кінцевому результаті забезпечує необхідну інформацію про діяльність підприємницьких структур;·     вдосконалено методологію відбору суб'єктів господарювання до перевірки з використанням нетрадиційних алгоритмів. Запропонована методологія запроваджує систему відслідковування діяльності суб'єктів господарювання, які постійно працюють як в межах так і за межами правового поля;·     запропоновано нову систему організації контролю справляння податків в умовах ринкового середовища на основі використання автоматизованої інформаційно-аналітичної системи, яка забезпечує оперативність у здійсненні контролю за діяльністю підприємницьких структур, дозволяє своєчасно припиняти незаконні господарські операції, спрямовані на скриття чи заниження результатів діяльності і відповідних зобов'язань перед державою. Одночасно вона дає можливість зняти зайву опіку над законопослушними суб'єктами господарювання та зменшує втручання контролюючих органів в їх господарську діяльність;·     використання непрямих методів визначення податкових зобов'язань перед бюджетом дозволяє відтворити реальну картину діяльності підприємства і його дійсних доходів як задекларованих так і прихованих від оподаткування. Запровадження нових критеріїв при здійсненні повсякденного контролю за готівковими розрахунками із споживачами, форм і методів при здійсненні контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, сприяє збільшенню надходжень до бюджету;·     використання інформаційно-аналітичної системи і бази даних про підприємницькі структури дає можливість проводити аналіз їх фінансово-господарської діяльності та  взаємовідносин з державою і при необхідності своєчасно втручатись в діяльність тих суб'єктів господарювання, які ухиляються від сплати платежів державі.Практичне значення отриманих результатів.  Теоретичне і практичне значення проведеного дослідження полягає у використанні нетрадиційних алгоритмів, відомчих і позавідомчих джерел інформації та сучасних комп'ютерних систем обробки баз даних для контролю за діяльністю суб'єктів підприємництва, що можливо на основі автоматизованої інформаційно-аналітичної системи.Пропозиції дисертанта щодо створення єдиного інформаційного центру, де акумулюється вся наявна інформація про суб'єкт підприємницької діяльності дозволяє податковій службі оперативно використовувати її при аналізі фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур і визначенні обсягів податкових надходжень. Ця система дозволяє ефективно і раціонально розприділяти наявні трудові ресурси податкової служби, позитивно впливає на ефективність і результативність їх роботи. Її доцільно впровадити в усіх регіонах України.Реалізація результатів роботи. Теоретичні положення і висновки дисертаційного дослідження використані при розробці стратегічних напрямків розвитку податкової служби, структурних підрозділів податкових адміністрацій, які займаються контрольно-перевірочною роботою, адмініструванням податків до державного і місцевих бюджетів, проводять аналіз фінансово-господарської діяльності та прогнозування надходжень до казни держави.На основі проведених досліджень, автором дисертації розроблена і впроваджена в дію автоматизована інформаційно-аналітична система обласного та районного рівня, де дані про діяльність підприємницьких структур накопичуються, аналізуються і зберігаються у вигляді архіву протягом 5 років. Згадана система використовується на території Львівської області. Практика впровадження її протягом 1997-2000 рр. доказує її ефективність, про що свідчать результати постійного зростання рівня сплати податків підприємницькими структурами у Львівській області. Зокрема, завдяки використанню запровадженої системи в області у 1999 році додатково мобілізовано в доход бюджету понад 160 млн. грн., що в тричі більше до наслідків роботи 1998 року.Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною роботою, в якій викладено науковий підхід та практичні рекомендації у розв'язанні важливої організаційно-економічної проблеми – створення системи управління процесами контролю за фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання та справлянням податків в процесі розвитку підприємництва.Апробація роботи. Основні положення дисертаційної роботи доповідались:·     на міжнародній науково-практичній конференції “Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації” (25-26 листопада 1999 року, м. Львів);·     на V міжнародному конгресі українських економістів “Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку” (22-26 травня 2000р. м. Львів).  Публікації. За результатами опубліковано 7 наукових робіт, загальним обсягом 2,0 друкованих аркушів, особисто автора 1,8 д.а.Загальна структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновку, список використаних джерел містить 110 позицій, чотирьох додатків.Загальний обсяг роботи 187 сторінок, включаючи 4 таблиці і 17 малюнків. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇУ вступній частині обґрунтовані актуальність теми, мета та завдання дослідження.Перший розділ “Теоретико-методологічні основи системи оподаткування” присвячений визначенню критеріїв та схем створення інформаційно-аналітичної системи бази даних про суб'єкти підприємництва на основі аналізу організаційно-функціональної структури податкової системи і її завдань на різних ієрархічних рівнях управління. В цьому розділі розкрита сутність податків, їх класифікація за різними ознаками, які поділені на ступені: по відношенню до бюджетного устрою держави, по відношенню до системи ціноутворення, по характеру податкових ставок, по відношенню до суб'єкта оподаткування, в залежності від порядку використання та за способом стягнення.Дається характеристика прямих, реальних, особистих, непрямих податків і їх значення в системі оподаткування. Дано формулювання акцизів, їх специфіку, значення податку на додану вартість, митного непрямого податку на імпортні, експортні і транзитні товари, спеціальне мито, як засіб захисту українського товаровиробника, які в послідуючому використані для визначення бази даних по суб'єктах підприємництва в залежності від виду діяльності.Обґрунтовується, що сукупність всіх видів податків становить єдину систему, яка є важливим інструментом регулювання економіки держави.Формування системи управління організаційними процесами при здійсненні аналізу фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва, їх фінансового стану, платіжоспроможності, і виконання зобов'язань перед державою є неможливим без врахування законодавчих актів, які регламентують процеси створення, реєстрацію суб'єктів підприємництва, їх діяльність. В дисертації значна увага приділена аналізу дієвості Закону України "Про систему оподаткування", який регламентує взаємовідносини суб'єктів господарювання із державою, з врахуванням інтересів регіонів. В залежності від зміни суб'єктом господарювання видів діяльності, на основі інформаційно-аналітичної бази даних можливо відслідковувати динаміку тих чи інших платежів до бюджету, фінансового стану і реальної оцінки діяльності підприємницьких структур.В дисертації підкреслюється, що одним з важливих елементів податкової системи в державі є компетенція органів влади в сфері податкового регулювання, яка залежить від типу господарства, особливостей адміністративно-територіального устрою, функцій державних податкових адміністрацій. З метою забезпечення належного виконання цих функцій законодавчо закріплені права державних податкових адміністрацій, які здійснюють на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності, та у громадян перевірки грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та платежів до бюджету.Аналіз діяльності суб'єктів підприємництва свідчить про ще низьку свідомість та дисципліну багатьох з них щодо виконання свого зобов'язання перед державою, використовуючи різні шляхи і методи заниження (скриття) результатів своєї діяльності.Розв'язання цих проблем повинно здійснюватися шляхом збору інформації, її систематизації, вивчення і аналізу з використанням набутого практичного досвіду та врахуванням діючих законодавчих та інших нормативних актів, що регламентують діяльність суб'єктів підприємництва.У другому розділі "Менеджмент справляння податків в процесі розвитку підприємництва" розкрито основні проблеми підвищення ефективності аналітичної і контрольної роботи податкової служби і шляхи їх вирішення.На основі проведеного аналізу автор приходить до висновку, що важливе значення має система відбору суб'єктів підприємництва для здійснення аналізу їх фінансово-господарської діяльності, фінансового стану та виконання зобов'язань перед державою. На протязі 1997-1999 рр. проведені дослідження щодо вдосконалення методології відбору суб'єктів господарювання з використанням нетрадиційних алгоритмів, позавідомчих і відомчих джерел інформації та сучасних комп'ютерних систем обробки даних. Ядром такої системи є автоматизована інформаційно-аналітична система, яка створена під безпосереднім керівництвом автора в державній податковій адміністрації області та експлуатується на районному та обласному рівнях в промисловому режимі. Вона дозволяє вводити, накопичувати, контролювати, аналізувати та передавати інформацію про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання, що перебувають на обліку в державній податковій адміністрації з метою подальшого автоматизованого комп'ютерного контролю та аналізу розрахунків з бюджетом суб'єктів підприємницької діяльності шляхом порівняння задекларованих об'єктів оподаткування і результатів фінансово-господарської діяльності. Для цього використовуються бази даних банківських установ, митних органів, державної статистики, інформації про рух товарів та промислової продукції від виробника до споживача. Тут враховується дислокація мережі роздрібної торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, видачі ліцензій, реєстрації та виручки з контрольно-касових апаратів, автотранспорту, рекламних оголошень. Об'єднавши в єдине ціле всю інформацію структурних підрозділів, вдалось створити ефективну, надійну інформаційно-аналітичну систему. (рис.1).

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров