Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (3)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИКИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ    Андрущенко Володимир Леонідович  УДК 336.0 ФІНАНСОВА ДУМКА ЗАХОДУ:генеза та еволюція Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит  Авторефератдисертації на здобуття наукового ступенядоктора економічних наук    Київ, 2001  Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий консультант: заслужений діяч науки України, доктор економічних наук, професор Федосов Віктор Михайлович, Київський національний економічний університет, кафедра фінансів, завідувач кафедри. Офіційні опоненти:  доктор економічних наук, професор, Савлук Михайло Іванович, Київський національний економічний університет, професор кафедри банківської справи; доктор економічних наук, професор, Василик Остап Дмитрович, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту; доктор економічних наук, професор, Степаненко Володимир Опанасович, Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, головний науковий співробітник відділу міжнародних валютно-фінансових відносин. Провідна установа: Інститут економічного прогнозування НАН України, відділ фінансового і бюджетного прогнозування, м. Київ. Захист відбудеться “ 18 ” грудня 2001 р. о 12-00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.01 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1, ауд. 317. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного економічного університету. Автореферат розісланий “ 16 ” листопада 2001 р.Вчений секретарспеціалізованої вченої ради                                                А.М. ПоддєрьогінЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дисертації обумовлена обставинами внутрішнього і зовнішнього характеру. Україна йде по шляху розвитку ринкової економіки, демократії, правової держави, громадянського суспільства, створюючи суспільно-економічні цінності, які вже існують у західних країнах. Водночас початок третього тисячоліття знаменує глобалізація – наростаючий процес взаємозалежності держав і народів, активізації міжнародних потоків людей, товарів і капіталів, інтенсифікації обміну ідеями, знаннями, інформацією. За цих умов Україна об'єктивно зближається з країнами Заходу, де розробка питань державних фінансів давно піднялася на рівень високої науково-теоретичної культури та практичної ефективності. Вихідна підстава для дисертаційної роботи полягає в тому, що фінансові знання і досвід, накопичені на Заході, можуть і мають служити інтересам України. Дисертаційна робота підпорядкована провідній ідеї – течії, школи, доктрини науково-теоретичної фінансової думки Заходу мають для нас інтерес у тій мірі, в якій вони: поповнюють потрібний нам запас знань; посилюють розуміння, пояснення, вирішення проблем, що стоять перед Україною; забезпечують необхідну умову розвитку науки – взаємозбагачення ідеями учених-фінансистів різних народів.Автор віддає належне українським і російським ученим-фінансистам, хто давно започаткував традицію студіювання західної фінансової думки, чиї роботи досконало вивчив, кому зобов'язаний деякими ідеями та верифікацією наукових висновків. Йдеться про представників вітчизняної фінансової науки дожовтневого періоду: М.М. Алексеєнка, М.Х. Бунге, С.І. Іловайського, І.І. Патлаєвського, М.М. Цитовича, І.І. Янжула, а також 20 – 30-х років: П.В. Мікаладзе, М.І. Мітіліно, Г.І. Тіктіна та інших; російських учених: С.Ю. Вітте, П.П. Гензеля, Й.М. Кулішера, І.Х. Озерова. Особливо значний вплив на погляди автора справила творчість М.Б. Богачевського, Б.Г. Болдирєва, Е.О. Вознесенського, Л.О. Дробозіної, Р.М. Ентова, М.М. Любімова, Г.П. Солюса, В.О. Степаненка, В.М. Суторміної, В.М. Федосова, В.Г. Чантладзе, А.А. Чухно та інших сучасників.В центрі дослідження знаходяться погляди відомих представників сучасної фінансової думки Заходу: Дж. Б'юкенена, Р. Масгрейва, А. Пікока, Г. Роузена, Дж. Стігліца, Г. Таллока, М. Фрідмена, Д. Хаймана та інших, а також їх попередників, хто справив неминущий вплив на фінансову думку – А. Вагнера, К. Вікселля, Е. Ліндаля, М. Пантелеоні, А. Пігу, В. Парето. Дана робота знаходиться в ряду сучасних досліджень національних фіскально-бюджетних систем і заходів фінансової політики в країнах Заходу, які ведуть українські вчені, з тою різницею, що головна увага зосереджена на методах і результатах науково-теоретичного осмислення явищ державних фінансів західними ученими. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась у відповідності з плановими темами науково-дослідних робіт кафедри фінансів Київського національного економічного університету “Теорія та практика управління фінансами в умовах ринкової економіки” (№ державної реєстрації 0196U007509) та ”Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки” (№ державної реєстрації 0101U003065 від 21.03.2001р.). Досліджувався досвід управління бюджетними системами західних держав на основі програмно-цільових бюджетних технологій, а також питання взаємодії України із міжнародними фінансовими організаціями (МФО) щодо оптимізації державного боргу і більш ефективного витрачання коштів, наданих у порядку фінансової допомоги з боку МФО.Мета і задачі дослідження. Мета дисертації – досліджування проблем методології та теоретичних основ фінансової думки Заходу, з'ясування етапів її розвитку, оцінка позицій наукових шкіл і поглядів конкретних учених. Значення дисертації для вітчизняної науки і практики полягає в тому, що вона розкриває способи теоретичного мислення на основі методологічних засад, пізнавальних засобів, понять і термінології західної фінансової науки. Реалізація поставленої мета обумовила такі задачі дослідження:- визначити зміст поняття “фінансова думка”, розкрити методи дослідницької роботи західних учених-фінансистів;- переглянути колишні необ'єктивні оцінки західних фінансових теорій;- дати аналіз суспільного блага як економічної категорії та суспільного вибору як політичної категорії у вченні про державні фінанси; - розкрити погляди західних учених на концептуальні та прикладні проблеми оподаткування; - оцінити наукові аргументи і практичний досвід стосовно позикового фінансування державних видатків;        - виявити можливості та довести доцільність творчого застосування теоретичних розробок і практичних рекомендацій представників західної фінансової думки відповідно до умов і потреб України. Об'єкт дослідження – фінансова думка Заходу як форма науково-теоретичного відображення явищ і проблем державних фінансів.            Предмет дослідження – внутрішня логіка і структура, генеза та еволюція фінансової думки в основних ідеях, теоріях, концепціях, поглядах, наукових школах західних учених .     Методи дослідження. Виходячи з специфіки теми, методологічну основу дисертації складають теоретичні положення економічної та фінансової науки, роботи відомих вітчизняних і зарубіжних учених, документи міжнародних фінансових організацій і науково-дослідних центрів. Для вирішення дослідницьких проблем в дисертації використовувалися діалектичний метод і системний підхід, а також концептуально-логічний аналіз (перший розділ); позитивні і нормативні методи дослідження (другий, третій, четвертий і п'ятий розділи); історичний метод (шостий розділ і хронологічні матеріали).Наукова новизна одержаних результатів полягає в обґрунтуванні методологічних засад та розкритті еволюції науково-теоретичних положень течій і шкіл сучасної фінансової думки Заходу з можливим їх використанням у практиці державних фінансів в Україні. Якнайважливіші результати дослідження, що містять наукову новизну і виносяться на захист, полягають у наступному:- Запропоновано визначення фінансової думки Заходу як єдиної в її генезі та еволюції системи мислення, обумовленої спорідненими історичними обставинами, геополітичними умовами, ідейно-цивілізаційними цінностями західних народів;   - Дістала подальшого підтвердження практична близькість поглядів західних науковців на способи трансформації науково-теоретичних доктрин у програми соціально-економічних перетворень і фінансових реформ;- Більш вичерпно доведена неоднорідна природа державних фінансів, вартісно-економічні властивості яких поєднані з політичними, соціальними, етичними та іншими позаекономічними рисами (на відміну від існуючих інтерпретацій державних фінансів як суто економічної категорії); - Установлено, що розвиток фінансової думки завжди був орієнтований на основоположні цінності Заходу: ринкову економіку, демократію, правову державу, громадянське суспільство, в залежності від яких знаходиться фінансова думка і фіскально-бюджетна культура; - Знайдено науково-теоретичне обґрунтування комплексного –  соціогуманітарного і прикладного – характеру західної фінансової думки; - Виявлено, що пріоритет у розробці фундаментальних положень сучасних теорій суспільного блага і суспільного вибору належить представникам італійської та шведської шкіл фінансової науки, що спростовує поширене уявлення про виключну гегемонію англо-американської й німецької шкіл; - Дістало подальшого підтвердження на основі новітніх джерел, що сучасна фінансова думка зазнала найбільш суттєвого впливу з боку американського (нео)інституціоналізму (Віргінська школа) і німецького ордо-лібералізму (Фрейбурзька школа соціального ринкового господарства); - Розкрито зміст теоретичної аналогії між державними фінансами і державним господарством у сучасній версії конституційної економіки по виробництву і забезпеченню суспільних благ; - Сформульовано найважливіші досягнення фінансової думки в ХХ ст. в теорії, практиці, фінансовій політиці;- Вперше складено хроніки відображеної у науковій літературі ідейно-теоретичної еволюції фінансової думки, а також подій фіскально-бюджетної практики у західних країнах від античної епохи до сучасності. Призначення наведених переліків щорічних конгресів Міжнародного інституту державних фінансів і Міжнародної фіскальної асоціації в 1938 – 2000 рр., полягає в тому, що вони розкривають проблематику досліджень західних учених-фінансистів у другій половині ХХ ст. і можуть служити корисним порадником при визначенні актуальності та виборі тем дисертаційних робіт.Практичне значення одержаних результатів полягає в застосовуванні досягнень західної фінансової думки в умовах України; в поповненні вітчизняної літератури роботою, орієнтованою на вирішення проблем сучасної України за допомогою світової фінансової науки. Результати дисертації відображені у матеріалах розділу “Україна і міжнародні фінансові інституції” Послання  Президента України до Верховної Ради “Про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2000 році”. В проведеному в 1992 р. управлінням економіки Тернопільської облдержадміністрації дослідженні в формі колективної монографії “Шляхи розвитку підприємництва в умовах ринку” автор підготував розділ про світовий досвід державного заохочення підприємництва та запропонував оподаткування спадщини та нерухомого майна за взірцями західних країн. Про розробки бюджетів і кошторисів у західних країнах за програмно-цільовим методом було повідомлено на семінарі “Хід економічних реформ в Україні та в Тернопільській області”, проведеному 24.04.1996 р. Інститутом трансформації суспільства разом із обласною Радою та облдержадміністрацією при сприянні Інституту економічного розвитку Світового Банку та Міжнародного фонду “Відродження”.Реалізовані впровадження: пропозиції стосовно тактики і стратегії взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями враховані у Посланні Президента України до Верховної Ради „Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році”, розділ „Україна та міжнародні фінансові інституції” (довідка № 4/1 – 04/120 від 11.09.2001 р.); пропозиції щодо формування нової економічної структури України та її адаптації до економіки Європейського Союзу (акт Тернопільської академії народного господарства № 126 – 17/79 від 2.02.2000 р.); рекомендації щодо використання результатів дисертації в навчальному процесі в Академії Державної податкової служби України (довідка від 12.06.2001 р. № 1514) і Тернопільській Академії народного господарства (довідка від 7.09.2001 р. № 126-06/716); опрацювання результатів дисертації в Комітеті з питань бюджету Верховної Ради України (довідка № 06 – 9/22 від 6.09.2001 р.) і в системі Державної податкової адміністрації України (довідка від 7.09.2001 р. № 460/5/11-0216). Окремі положення дисертації відображені в підручнику “Податкова система України” (К.: Либідь, 1994) з грифом Міністерства освіти України, а також знайшли застосування в лекційних курсах “Основи наукових досліджень”, “Фінансові системи зарубіжних країн”, “Податкові системи зарубіжних країн” за програмами підготовки спеціалістів і магістрів. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні методологічних засад мислення та оцінці науково-теоретичної творчості західних учених-фінансистів, аналізі основних шкіл і течій фінансової думки Заходу. Наукові положення, розробки, висновки і пропозиції, що виносяться на захист, одержані самостійно. Переклади з іншомовних джерел, використаних при підготовці дисертації, виконані автором. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, наведено окремо у списку публікацій.  Апробація результатів дисертації. Включені до дисертації результати досліджень були оприлюднені на наукових конференціях і семінарах: 1. Науковій конференції, проведеній у Московському фінансовому інституті в листопаді 1983 р. по комплексній темі “Актуальні проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин”.2. Науковій конференції “Фінансова криза в Україні: загроза чи реальність?” (Зустріч за круглим столом у Тернопільській академії народного господарства в листопаді 1998 р.).3. Регіональному семінарі та економічному круглому столі, проведеному  24.04.1996 р. Тернопільською обласною держадміністрацією, “Хід економічних реформ в Україні та у Тернопільській області”. 4. Науково-практичній конференції “Роль фінансово-кредитної системи у стимулюванні економічного зростання в Україні”, проведеній у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки 2 – 3 червня 1999 р. 5. Четвертій міжнародній науковій конференції “Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз”, проведеній у вересні 1999 р. (Ялта – Форос) Тернопільською академією народного господарства спільно з Університетом ім. Й.-В. Гете (Франкфурт-на-Майні, Німеччина).6. Міжнародній науково-практичній конференції “Податкова політика в Україні та її нормативно-правове забезпечення”, проведеній Державною податковою адміністрацією України та Академією ДПС України 1–2 грудня 2001 р. 7. Науково-практичній конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання”, проведеної у Волинському держуніверситеті ім. Лесі Українки 23 – 24 травня 2001 р.Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в 33 наукових працях, із них індивідуально написані 25. Загальний обсяг 32 публікацій дослідницького характеру 67,9 др. арк. (автору належить 44,9 др. арк.), із них: три монографії обсягом 53,3 др. арк., у тому числі індивідуальна (21 др. арк.) і співавторство в двох інших обсягом 10,8 др. арк.; 23 статті у наукових фахових виданнях обсягом 13 др. арк., із них 18 без співавторів (11,5 др. арк.); 6 публікацій без співавторів (1,6 др. арк.) за матеріалами наукових конференцій (із них дві міжнародні). Один підручник із грифом Міністерства освіти України  обсягом 27,8 др. арк., із яких написано здобувачем 3 др. арк.Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел, чотирьох додатків. Роботу викладено на  458 сторінках машинописного тексту, що містять 4 рисунки та 12 таблиць, список використаних джерел із 358 найменувань на 31 сторінці, чотири додатки на 44 сторінках.   ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇУ “Вступі” обґрунтовано актуальність теми; показано зв'язок дисертації з науковими програмами, планами, темами; визначено мету і задачі дослідження; сформульовано об'єкт, предмет і методи дослідження; визначено наукову новизну одержаних результатів і особистий внесок здобувача; вказано на практичне значення та апробацію одержаних результатів дослідження; наведено дані про публікації, структуру і обсяг дисертації. В розділі 1 “Методологічні домінанти” визначені типологічні риси і функції фінансової теорії, науки, думки як складових пізнавального процесу; розкритий інтегрований характер фінансового знання; охарактеризовані позитивний і нормативний методи дослідження. Під теорією фінансів автор розуміє об'єднане внутрішньою логікою осмислення фінансових реалій пізнавальними засобами умовиводів, дефініцій, концепцій, гіпотез, постулатів. Теорія виконує методологічну, евристичну, координуючу ролі в процесі дослідження. Фінансова наука – впорядкований процес одержання знань, їх організації та систематизації в світлі певної теорії, а також сума знань про явища державних фінансів, установлені закономірності їх функціонування. Наука передбачає приведення в систему та виклад у спеціальних термінах положень методологічно, теоретично й емпірично озброєного об'єктивного знання. Фінансова наука може бути “чистою” (теоретичною) і прикладною. Близькі за поглядами об'єднання учених-фінансистів за національною і/або світоглядно-методологічною ознаками створюють наукові школи.Фінансова думка Заходу – процес науково-теоретичного пояснення природи державних фінансів, пізнання фінансових явищ, розуміння практичних проблем. Інтегруючи теоретичні погляди й емпіричні знання, думка є інтелектуальним процесом на будь-якій стадії пізнання – від гіпотези до достовірного знання, від задуму до його здійснення. Думка виконує триєдину пізнавальну функцію: теоретично осмислює державні фінанси; створює нове знання; систематизує достовірні знання для сфери фінансової освіти. Теорія, наука, практика однаково зобов'язані роботі думки.Попри специфіку національних шкіл фінансової думки (спрямування, характер, тематика досліджень) їх науково-теоретичні основи залишаються загальними. В дисертації проводиться теза, що при всьому плюралізмі поглядів на Заході не порушується внутрішня єдність фінансової думки, об'єднаної спільними ідейними засадами та методологічними підходами. За своїми філософськими поглядами більшість західних учених-фінансистів займають проміжну позицію між ідеалізмом і матеріалізмом, визнають як матеріалістичні, так і ідеалістичні першопричини фінансових явищ. Філософський дуалізм служить основою комбінації позитивних і нормативних методів дослідження. Позитивісти визнають єдиною основою знання незалежний від суб'єктивних оцінок емпіричний досвід. За М. Фрідменом: “Економіка як позитивна наука є засобом дослідницького узагальнення економічних явищ, що може бути використане для передбачення наслідків при зміні тих чи інших обставин”. Нормативна наука визнає історичну, національну, соціальну обумовленість фінансових явищ. Тому вона більш придатна для обґрунтування перетворень і реформ. Автором дисертації розкрито, що західним ученим-фінансистам властивий антропний (антропоцентричний) метод мислення, що передбачає зосередженість на людині як суб'єкті фінансових явищ, пояснення останніх через поведінкові мотивації людей, діючих у сфері державних фінансів. В теоретично-вартісному плані сучасні західні вчення опираються на розроблену представниками австрійської, італійської, шведської шкіл фінансової науки суб'єктивістсько-маржиналістську теорію цінності благ, обґрунтовує природу державних фінансів у мінових категоріях ринку та суспільного блага. Інтенсивність втручання держави в соціально-економічні процеси засобами державних фінансів класифікована в дисертації на нижчий і вищий рівні з відповідною теоретичною підтримкою в ідеях (нео)класичної економічної теорії та монетаризму з одного боку, кейнсіанства, інституціоналізму, ордо-лібералізму, соціал-демократичних поглядів – з другого. Протягом ХХ ст. дані стратегії здебільшого змішувались своїми елементами в конкретній фінансово-економічній політиці в різних країнах. В дисертації підкреслений вплив нормативної теорії на сучасне вчення про фінанси та фінансову політику держави загального добробуту. Відведена належна увага фіскально-бюджетним аспектам функціонування німецької моделі держави загального добробуту (соціальне ринкове господарство), а також сучасним схемам використання бюджетних коштів у режимі приватної ініціативи як фактора підвищення суспільного добробуту. Загалом перший розділ розкриває проблему дисертаційної роботи в цілому, що полягає у визначенні функцій, характеру, методів західної фінансової думки як єдиної пізнавальної системи в її генезі та еволюції.  В розділі 2 “Ринкові спрямування фінансової думки” йдеться про інтерпретацію ринку як економічної реальності фундаментального значення, а тому і ключового логіко-пізнавального поняття для пояснення природи державних фінансів. Проаналізовані погляди стосовно сутності суспільних благ і моделі фіскального обміну Вікселля-Ліндаля; постулатів економіки добробуту в фінансовій теорії; вчення про державне фінансове господарство; теорій державних видатків і сучасних технологій бюджетування. Ключовими термінами розділу є ринкові поняття потреби, корисності, блага, обміну, споживання. В західній науково-теоретичній інтерпретації державний і ринковий сектори концептуально об'єднує спільна поняттєва конструкція – благо (товар, продукт), для сукупності яких розроблена детальна типологічна класифікація. Держав оголошена виробником необхідних суспільству благ і джерелом корисностей, оплачуваних із бюджету. Через систему державних фінансів компенсується нездатність ринку гарантувати блага прав і свобод громадян, безпеки, власності. “Саме теорія “компенсаційних фінансів” стала тим стрижнем, навколо якого були створені нові засоби і методи макроекономічної теорії”.            В даному контексті ідея суспільного блага походить із часів Великої Французької революції. В “Декларації прав людини і громадянина” (1789 р.) соціальна пр

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров