Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна                                                                                            На правах рукопису   Мараховська Тетяна Михайлівна                                                                                                                 УДК 336.2  Податкове стимулюванняпідприємницької діяльності   Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит   

АВТОРЕФЕРАТ

 дисертації на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук                Харків – 2001  Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти та науки України. 
Науковий керівник: - доктор економічних наук, професор Глущенко Віктор Володимирович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, завідувач кафедри фінансів та кредиту 
Офіційні опоненти: - доктор економічних наук, професор                                                                           Сало Іван Васильович, Сумське обласне управління Національного банку України, начальник  - доктор юридичних наук, кандидат економічних наук, доцент                                         Кучерявенко Микола Петрович, Національна юридична академія України   ім. Ярослава Мудрого (м. Харків), доцент кафедри правових  основ підприємницької діяльності та фінансового права 
Провідна установа: Харківський державний економічний університет, Міністерство освіти та науки, кафедра фінансів
  Захист відбудеться “06” квітня 2001 року на засіданні спеціалізованої вченої ради                 Д 64.051.01  Харківського  національного  університету ім. В.Н. Каразіна за адресою:61077, м. Харків – 77, м. Свободи, 4 ауд. V – 67. З дисертацією можна ознайомитись у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна за адресою:61077, м. Харків – 77, м. Свободи, 4.Автореферат розісланий “05” березня 2001 р.  
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради    Соболєв В. М. 
Загальна характеристика роботи Актуальність теми дослідження. В Україні відбувається системна перебудова економіки, прискорення її адаптації до ринкових умов із соціальною орієнтацією. Це є об'єктивною необхідністю створення відповідних трансформаційних механізмів, потужних важелів, які всебічно забезпечували б формування сучасної економічної системи, подолання економічного спаду, виправлення допущених у недалекому минулому помилок, змушували суб'єктів господарювання нарощувати обсяги виробництва, оновлювати матеріально-технічну базу, підвищувати ефективність виробництва. Стратегія післякризового розвитку має бути спрямована перш за все на забезпечення глибоких якісних зрушень у системі економічних відносин, а також на вихід народного господарства на траєкторію сталого зростання інтенсивного типу.У реалізації цих стратегічних завдань, досягненні економічного та соціального прогресу першочергове значення має підвищення дієздатності держави, формування ефективно діючих ринкових механізмів. Одним з основних засобів забезпечення максимально ефективного впливу держави на макро- та мікроекономічні процеси виступає податкове регулювання. Ринок диктує необхідність податкової форми вилучення частини виробленого суб'єктами господарювання додаткового продукту, причому в таких формах і такими засобами, які максимально відповідали б вимогам ефективного розвитку ринкової економіки. Від прогресивності податкової політики, обґрунтованості її побудови, чіткого спрямування на заохочення підприємницької діяльності та створення сприятливого виробничого клімату в значній мірі залежать темпи економічного росту.Тому однією з визначальних умов створення ефективної системи державного регулювання економіки є розробка єдиної методологічної основи формування податкової політики як найважливішого регулятора відтворювального процесу та адекватна реалізація її у практиці господарювання.Становлення економіки ринкового типу в умовах України актуалізує розробку зазначених проблем. Досі вплив держави на загальний хід економічних процесів за допомогою податкових важелів був надто непродуктивним і не забезпечував оптимального функціонування економічної системи.Аналізуючи хід економічних процесів, що відбуваються в Україні, треба визнати факт, що розпочата економічна реформа здійснювалася без науково обґрунтованої податкової стратегії, а також при  відсутності достатньо розробленої  "технології"  оподаткування.  Закладання  практичних

основ податкової політики в Україні без розробки її цілісної концепції, основних принципів оподаткування вкрай ускладнює можливості здійснення ефективного централізованого податкового регулювання підприємницької діяльності, що часто викликає загострення взаємовідносин між державою та платниками податків.

Крім того, чинна система оподаткування в Україні створює значне податкове навантаження на підприємців. У податкових ставках та пільгах має місце нестабільність. Негативно вплинули на результати господарської діяльності підприємств нарахування на фонд оплати праці. Значна кількість податкових пільг зумовила необґрунтований перерозподіл ВВП, створила неоднакові економічні умови для господарювання. Це зумовило формування значного тіньового сектора економіки, масове ухилення від оподаткування. Податкова система України потребує негайних змін, оскільки недосконала політика в цій сфері не тільки не сприяє позитивному розвиткові економіки, а й виступає як самостійний чинник поглиблення кризи.Існує необхідність всебічного комплексного дослідження питань, пов’язаних із стимулюванням системою оподаткування підприємницької діяльності та розвитку останньої. Таке дослідження може бути проведене на чіткій теоретико-методологічній основі, з урахуванням досвіду країн, як з розвинутою ринковою, так і з перехідною економікою.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темамиРобота виконана в межах планових науково-дослідних тем “Розробка рекомендацій щодо стимулювання підприємницької діяльності на рівнях державного управління” кафедри економіки підприємництва та менеджменту Вінницького факультету Київського державного торговельно-економічного університету (1996 р.) та “Удосконалення методів регулювання регіональних фінансів” ДР № 0198U005529 кафедри фінансів і кредиту Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.Мета та задачі дослідженняМетою дисертації є рішення проблеми податкового регулювання підприємницької діяльності та підготовка пропозицій з удосконалення податкової політики в умовах становлення ринкової економіки в Україні.Для досягнення означеної мети в роботі поставлені наступні завдання:- визначити основи різноманітних форм підприємництва в умовах трансформації економіки та стану підприємницької діяльності в Україні;-   осмислити розвиток вчення про податки і його практичне втілення у сучасній економіці;-   дослідити становлення механізмів податкового регулювання економіки;-                                 провести аналіз  сучасної  податкової  політики  держави  у  взаємозв'язку  з  податковим регулюванням підприємницької діяльності;- на основі вивчення еволюції теорії оподаткування, досвіду зарубіжних країн і українських реалій розробити концепцію податкового стимулювання підприємницької діяльності в Україні;-  виробити рекомендації по розвитку спрощених систем оподаткування;- визначити основні напрямки і розробити пропозиції щодо удосконалення системи податкових пільг;- розробити рекомендації по реструктуризації податкової заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності.
Предмет та об?єкт дослідження
Об'єктом дисертаційного дослідження є фінансові відносини, що виникають між державою та суб'єктами господарювання з приводу залучення податкових платежів у бюджет та в державні цільові фонди.

Предметом дослідження є сучасна теорія і практика податкового регулювання підприємницької діяльності в Україні в умовах трансформації економіки.

Методами наукового дослідження виступають: діалектичний метод, принципи історичного, логічного та системного аналізу й синтезу, методи економічного аналізу і статистичних групувань, метод порівняння, різноманітні фінансово-розрахункові методи. Застосовувався метод експертних оцінок на основі звітних даних суб'єктів господарювання.

Наукова новизна одержаних результатівРеалізація покладених завдань дослідження дозволила отримати ряд нових положень, висновків та рекомендацій, найбільш вагомими з яких є наступні:- розкрито сутність категорії "підприємництво" та її еволюцію, як рушія соціально-економічного розвитку суспільства і визначено, що податкова система повинна враховувати особливості розвитку підприємництва у перехідній економіці України;- запропоновано перерозподіл обов’язків між виконавчою владою та податковою адміністрацією у механізмі  податкового регулювання підприємницької діяльності. Обов’язки по перевірці засновників (власників) у межах встановленого часу для їх реєстрації та перереєстрації доцільно перекласти на податкові служби;-  на підставі класифікації функцій податків (на фіскальну та регулюючу) зроблено висновок, що в умовах  трансформації  економіки переважну роль повинна  відігравати  регулююча функція  з виділенням стимулюючої підфункції;-   аргументовано доцільність тимчасової заміни податку на прибуток та податку на додану вартість єдиним податком на виручку від реалізації, з уточненням об?єкту оподаткування (шляхом включення до нього  кредиторської заборгованості  за неоплачені вчасно матеріальні цінності, послуги, роботи); -  запропоновано використання єдиного соціального податку, що об?єднує існуючі соціальні відрахування та базується на власному об?єкті оподаткування  (розрахунковий фонд заробітної плати, виходячи з розміру офіційної мінімальної заробітної плати);-                                 запропоновано при визначенні єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, з метою уникнення місцевої нормотворчості, встановити основні коригуючі коефіцієнти для визначення ставки податку; при цьому доцільно  для юридичних осіб базову ставку залишити на рівні 10%, а для фізичних - це повинна бути мінімальна заробітна плата в Україні за звітний період;-                                 запропоновано власну систему оподаткування, яка враховує особливості підприємницької  діяльності та спрощує механізм розрахунку і сплати податків. Система оподаткування повинна базуватись на двох принципах: різноманітності податків, диференціації ставок та уніфікації і спрощення оподаткування;- розроблено рекомендації по удосконаленню податкових пільг, що спрямовані на розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва. Запропоновано надавати їх на основі системно-нормативного методу, суть якого  полягає в обумовленості надання податкових преференцій виконанням вимог господарського законодавства та  системи визначених державою економічних нормативів;- запропоновано доповнити механізм реструктуризації податкової заборгованості. Зокрема, в рамках цієї процедури передбачити підписання угоди між податковою службою та підприємством, в якому визначаються права та обов'язки обох сторін. Так, підприємство зобов'язується, по-перше, платити поточні податки в строк, по-друге, погасити реструктуризований борг, по-третє, надати гарантії -  цінними паперами, майном підприємства або поручительством банку;- рекомендовано надати підприємствам право при отриманні відстрочок або розстрочок бути ініціатором при виборі термінів погашення заборгованості з наданням конкретних розрахунків.Теоретичне і практичне значення отриманих результатів полягає в розробці наукового забезпечення основ підприємництва, обґрунтуванні конкретних пропозицій щодо підвищення ефективності національної податкової системи, та податкового стимулювання підприємницької діяльності. Окремі положення дисертації знайшли застосування в роботі податкових органів України. Окремі пропозиції щодо надання відстрочок сплати податків використовуються в практичній діяльності Державної податкової адміністрації у Вінницькій області. Результати дисертаційного дослідження використані при коригуванні податкової політики, спрямованої на стимулювання підприємницької діяльності, в практичній діяльності Представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Вінницькій області Концепція податкового регулювання підприємницької діяльності в Україні, що розроблена в дисертації та інші отримані результати дослідження використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін: "Фінанси", "Податкова система України", "Бюджетна система України" у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ, а також при розробці навчально-методичної літератури. Апробація результатів дисертації Основні положення та теоретичні висновки дисертації оприлюднені на: науково-практичній конференції "Практика і перспективи розвитку обліку, контролю та комп'ютерних систем на підприємствах і в банках в умовах ринкових відносин" у Вінницькому факультеті Київського державного торговельно-економічного інституту (Вінниця, 17-18 січня 1995 р.); науково-практичній конференції "Проблеми удосконалення фінансового механізму підприємств в умовах ринкових відносин" у Вінницькому факультеті Київського державного торговельно-економічного інституту (Вінниця, 18-19 квітня 1996 р.); міжвузівській науково-практичній конференції "Потребительская кооперация России в системе рыночных отношений: проблемы и перспективы" (Росія, м. Бєлгород, 24-25 квітня 1997 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Маркетинг: теорія і практика" в Київському національному економічному університеті (Київ, 16-17 квітня 1998 р.); міжвузівській науково-практичній конференції "Потребительская кооперация России на пороге третьего тысячелетия" (Росія, м. Бєлгород, 12-15 травня 1999 р.); міжнародній науково-практичній конфренції  "Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття" (Київ,     1-2 березня 2000 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (Вінниця, 30-31 березня 2000 р.)ПублікаціїОсновні положення та результати дослідження викладено у 10 (десяти) опублікованих працях у фахових виданнях, загальним обсягом 3,1 д.а.Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 211 сторінок, в тому числі 40 таблиць і рисунків, список використаних джерел містить 111 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дається коротка характеристика стану проблеми, що досліджується, та визначається актуальність обраної теми для формування ефективної системи стимулювання підприємницької діяльності. Розкривається наукова новизна та практична доцільність досліджень, що проводяться автором.У першому розділі “Теоретичні основи підприємництва та його податкове стимулювання” визначається сутність підприємницької діяльності та шляхи її податкового регулювання.Підприємництво виконує особливу функцію оновлення економічної системи, створення інноваційного середовища. Головним капіталом підприємця є не гроші, знаряддя та предмети праці, а його господарський хист, уявлення про суспільні потреби, знання психології споживача. Саме вони зумовлюють отримання очікуваного ним прибутку.

Підприємництво сприяє підвищенню матеріального та духовного потенціалу суспільства, створює сприятливий грунт для практичної реалізації здібностей і талантів кожного індивідууму, що веде до об’єднання нації, збереження її національного духу та національної гордості. Підприємництво - це самостійна діяльність, спрямована на систематичне отримання прибутку (доходу) від користування майном, виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг) для задоволення суспільних потреб, а також реалізація корпоративних прав (прав засновника, власника, учасника, акціонера) як самостійно, так і через легальних посередників, тобто як вкладення капіталу та управління його використанням для здійснення господарчої діяльності з метою одержання прибутку.

На нашу думку, підприємництво повинно реалізувати таку сутність, починаючи з етапу заснування. Але проведений аналіз реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності свідчить, що більше третини підприємств, що зареєструвалися, не звітують про свою діяльність. Велику питому вагу серед таких підприємств займають фіктивні фірми. Тому для ліквідації основ існування таких фірм доцільно, щоб органи державної податкової служби взяли на себе обов’язки по перевірці засновників (власників) у межах установленого часу для їхньої реєстрації або перереєстрації, оскільки вони мають розгалужену дієздатну структуру, висококваліфікованих співробітників і сучасні бази даних про платників податків. Крім того, суб'єкт підприємництва, котрий не звітує на протязі року, закривається за поданням Державної податкової служби.Комплексний ситуаційний аналіз і прогнозні оцінки розвитку підприємництва в умовах здійснення ринкових реформ свідчать про необхідність розробки й здійснення більш цілеспрямованої державної політики, що відповідала б існуючим реаліям і стратегічним напрямкам підйому економіки. Дисертант вважає, що такою політикою повинно стати посилення податкового регулювання з боку держави. Головна проблема сьогодні полягає в тому, що податкова політика України є складовою частиною ортодоксально-монетаристського курсу, і без його зміни навряд чи може бути істотно перебудована. Цей курс викликав спад виробництва, звузив базу оподаткування, викликав різке зниження реального обсягу бюджету, створив фінансову напруженість, що зумовило винятковий примат фіскально-перерозподільчих задач і майже повну втрату податковою системою стимулюючих функцій. Податкова система перетворилася у “подавкову”, стала фінансовим тягарем для підприємця. Тому тільки перегляд загальнодержавної політики створив би основи для докорінного поліпшення ситуації. Для цього, на думку автора, необхідно поєднати теоретичні концепції оподаткування.Означений напрямок реформування податкової системи України дозволив би  підсилити її регулюючу роль, використати потенціал податків як стимул розвитку економіки.У другому розділі “Засади та шляхи реформування оподаткування підприємницької діяльності” розглянуто ключові питання, пов’язані з розвитком стимулюючої ролі податків у підприємницькій діяльності.На підставі аналізу існуючих наукових праць податки розглядаються як обов’язкові платежі, що стягуються державою у відповідності з податковим законодавством з юридичних і фізичних осіб на основі обов’язковості, безоплатності, безповоротності до бюджету та державних цільових фондів для фінансування потреб держави.

Важливе значення для розкриття сутності податків, впливу на підприємницьку діяльність мають їх функц

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров