Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ     УДК 657.1   Нечай Павло Юлійович   

ОБЛІК ВАЛОВИХ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ    Спеціальність 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук                 Київ - 2001 

      Дисертацією є рукопис  Робота виконана на кафедрі обліку та аудиту в кредитних та бюджетних організаціях Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцентКіндрацька Любомира Максимівна,Київський національний економічний університет,доцент кафедри обліку та аудиту в кредитних та бюджетних організаціях Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професорСопко Василь Васильович,Київський національний економічний університет,професор кафедри обліку в промисловості кандидат економічних наук, доцентШатковська Людмила Станіславівна,Національний аграрний університет,завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту, м.Львів Захист дисертації відбудеться \"14\" сiчня 2002 року о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.006.02 у Київському національному економічному університеті за адресою: 03680, м.Київ, пр.Перемоги, 54/1, аудиторія 317. З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Київ, пр.Перемоги, 54/1. Автореферат розісланий “14” грудня 2001 року.    Вчений секретарспеціалізованої вченої радикандидат економічних наук, професор                              А.М.Поддєрьогін       

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

            Актуальність теми. Одним з найважливіших завдань облікової служби підприємства є визначення сум податкових зобов”язань та складання податкової звітності. Оскільки донедавна держава була фактично єдиним користувачем звітної інформації, це давало змогу встановлювати правила ведення бухгалтерського обліку так, щоб в першу чергу задовольнити вимоги різноманітних органів державного управління. Нормативні акти, що регулювали відображення в обліку господарських операцій, розроблялись та змінювались під впливом вимог податкового законодавства.

            Проте в умовах ринкових відносин держава стає лише одним з багатьох користувачів звітностi. Тому вкрай необхiдним стало таке реформування бухгалтерського обліку, щоб він міг забезпечувати потреби всіх суб”єктів економічних відносин.В 1999 році розпочалась реформа бухгалтерського обліку на основі використання міжнародних стандартів, з урахуванням вимог яких розроблено національні положення (стандарти). Як наслідок, фінансова звітність взагалi перестала відповідати потребам податкових органів. Становище ускладнюється браком нормативних актів, які б урегульовували процес підготовки обліковою службою підприємств інформації для нарахування та сплати податків i подання звітності податковим органам. Тому кожний суб”єкт підприємництва змушений самостійно розробляти методику обліку доходів та витрат з метою оподаткування. Практично повна відсутність рекомендацій щодо ведення податкового обліку та його узгодження з фінансовим потребує глибшого дослідження цих питань.            Вирішення зазначеної проблеми ускладнюється тим, що водночас з реформуванням бухгалтерського обліку у наукових колах йде активна дискусія стосовно доцільності поділу бухгалтерського обліку на види (фінансовий, внутрішньогосподарський (управлінський), податковий). Над цими питаннями працюють такi вiдомi вченi, як О.С.Бородкiн, Б.I.Валуєв, С.Ф.Голов, М.В.Кужельний, В.В.Сопко, М.Г.Чумаченко та iншi.

Зважаючи на те, що наукових досліджень з цiєї проблеми дуже мало, видається корисним розкрити її в контексті загальної національної стратегії реформування бухгалтерського обліку. Адже з впровадженням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, проблема організації податкового обліку та його взаємозвязку з обліком фінансовим не наблизилась до розв”язання аніскільки.

            Ці обставини і спричинили вибір теми дослідження, спрямованого на обгрунтування оптимального підходу до обліку доходів та витрат з метою оподаткування. Актуальність теми зумовлено насамперед потребою теоретичного осмислення місця й ролі податкового обліку, якi недостатньо вивчено. Існує також нагальна потреба в розробці практичних рекомендацій щодо розв”язання проблеми задоволення відмінних інформаційних запитів різних груп суб”єктів ринкових відносин, зокрема податкових органів.            Зв”язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертацію виконано в межах науково-дослідної теми “Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні\" (номер державної реєстрації 0100V006874). В рамках даної теми автором пiдготовано розділ \"Формування підсистеми податкового обліку\".

Мета й завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в теоретичному обгрунтуванні надiйної системи збору та узагальнення інформації про доходи та витрати підприємства, визначені з метою оподаткування.

            Для досягнення цiєї мети було поставлено такi завдання:- визначити економіко-правову сутність показника податкового прибутку;- встановити наявність (відсутність) підстав для уніфікації облікового та податкового прибутку;            - проаналізувати існуючi підходи до податкового обліку та його зв”язкiв з обліком бухгалтерським (фінансовим);            - на основі одержаних результатів розробити методику обліку господарських операцій для визначення доходів та витрат з метою оподаткування;            - проаналізувати можливі методики податкового обліку доходів та витрат, з”ясувати їх переваги та недолiки.             Об”єктом дослідження є одна з складових системи бухгалтерського обліку - податковий облік.    Предмет дослідження – облік валових доходів та витрат підприємницької діяльності.Методи дослідження. Дослідження грунтується на застосуваннi діалектичного методу пізнання економічних процесів та їх елементів. Серед конкретних методів, використаних автором, насамперед порівняльний та структурно-функціональний підходи до характеристики складного процесу формування підсистеми податкового обліку.

Інформаційною базою дослідження стали наукові публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, а також законодавчі та нормативні акти, якими регулюються процеси оподаткування суб”єктів підприємницької діяльності.

Наукова новизна одержаних результатів. Унаслідок проведених досліджень сформульовано теоретичні положення й розроблено практичні рекомендації з проблеми вдосконалення податкового обліку, як однієї з підсистем інтегрованої системи бухгалтерського обліку.            Нові наукові положення, що їх дисертант виносить на захист, полягають у наступному:·        доведено, що процесу підготовки на підприємстві інформації для обчислення податків повною мірою властиві всі характерні риси господарського обліку, що підверджує правомірність використання терміну “податковий облік”;·        теоретично обгрунтована економiко-правова сутнiсть податкового прибутку; встановлено, що в основі цього показника лежить оцінка зростання капіталу підприємства, яка в окремих випадках може коригуватись;·        встановлено, що переважна більшість вiдмiнностей між обліковим і податковим прибутком зумовленi рiзницею мiж припустимими методами визнання та оцінки доходів та витрат;·        вперше узагальнено інформацію стосовно господарських операцій, що можуть привести до постійних або тимчасових різниць; ·        доведено, що головним принципом податкового обліку є недопущення завищення витрат та заниження доходів; згаданий принцип запропоновано назвати принципом захисту державних інтересів;·        встановлено, що використання показника прибутку, визначеного за правилами фінансового обліку, для обчислення податку на прибуток, є швидше недоліком, оскільки не забезпечує дотримання принципу захисту державних інтересів.Практичне значення одержаних результатів полягає у визначенні напрямів розв”язання актуальної проблеми розробки ефективної методики обліку доходів та витрат підприємницької діяльності з метою оподаткування. Висновки й пропозиції, зробленi в процесі дослідження, спрямовано на підвищення ефективності роботи облікової служби підприємств. Практичну цiннiсть має дослiдження та узагальнення господарських операцiй з точки зору виникнення рiзниць мiж облiковим та податковим прибутком. Розроблену автором методику пiдготовки в системi рахункiв фiнансового облiку частини iнформацiї, необхiдної для складання податкової звiтностi, впроваджено в практичну діяльність ЗАТ \"Геопромресурс\" (довідка №45 від 22.02.2001р.) та ТОВ \"АНТ\" (довідка № 14 від 19.01.2001р.). Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати, викладені в дисертації, отримано автором особисто. Усі публікації дисертанта написано без співавторів.  Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати наукового дослідження було оприлюднено та обговорено на міжнародних науково-практичних конференціях: “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (Полтава, ПКІ, 1999); “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (Київ, КНЕУ, 2000); “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, ЖІТІ, 2000); “Бухгалтерський облік в Україні на початку XXI століття” (Львів, 2000).Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 7 опублікованих роботах загальним обсягом 1,4 друк.арк., у тому числі 3 статтi загальним обсягом 0,7 друк.арк. надруковано у провiдних фахових виданнях, 4 – у матерiалах науково-практичних конференцiй.Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 157 сторінок друкованого тексту, 10 таблиць на 4 сторінках, 12 рисунків на 4 сторінках, 9 додатків на 12 сторінках. Список використаних джерел містить 158 найменувань на 12 сторінках.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇУ вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, визначено мету і завдання дослідження, віддзеркалено наукову новизну і практичне значення запропонованих в роботі рекомендацій.У розділі 1 “Основи побудови обліку валових доходів та витрат” вивчено iснуючi проблеми обліку доходів та витрат з метою оподаткування, визначено необхідність проведення досліджень у сферi організації податкового обліку. Зокрема, з”ясовано роль податку на прибуток підприємств у економіцi нашої країни. Статистичні дані свiдчать, що в Україні фіскальне значення прямого оподаткування бізнесу відіграє важливу роль у формуванні грошових фондів держави. Протягом останнього десятиріччя надходження від податку на прибуток підприємств стабільно посiдали друге місце серед джерел наповнення державного бюджету, поступаючись лише надходженням від податку на додану вартість. Тому, на відміну від розвинених країн, де податок на прибуток перетворився на доважок податкової системи, в Україні він був і залишається одним з її стрижнів. Крім того, податок на прибуток повністю надходить до місцевих бюджетів, що дає змогу дещо послабити негативний вплив кризи державних фінансів на регіони, з бюджетів яких здійснюється фінансування важливих соціальних витрат. Отже, податок на прибуток підприємств має велике значення для економіки України, а його правильне обчислення є одним з основних завдань державних фіскальних органів. Для їх інформаційного забезпечення важливим є органiзацiя облікової роботи в первісній ланці – підприємстві.  Водночас, підприємство також зацікавлене в ефективній системі підготовки інформації для податкових розрахунків, оскільки за помилки в обчисленні сум податків до нього можуть бути застосованi певнi фінансові санкції. Тому одним з найважливiших напрямів досліджень в обліковій галузі є розробка науково обгрунтованих методів визнання та оцінки доходів і витрат з метою оподаткування.Основним питанням, досліджуваним у першому розділi, є сутність податкового обліку та його співвідношення з обліком бухгалтерським. Проведений аналіз існуючих у вітчизняній науці поглядів на податковий облік демонструє відсутність усталеного підходу до розуміння його суті та місця в системі господарського обліку. Огляд фахової літератури дав змогу виокремити такi основнi погляди на цю проблему:              -податковий облік є новим видом господарського обліку ;            -податковий облiк - це підсистема бухгалтерського обліку;            -податкового обліку взагалі не існує, а  сам термін застосовують до процесів, які не можна так класифікувати.            Для розв”язання поставлених питань було спiвставлено риси, які, на думку дослідників, є характерними для господарського та бухгалтерського обліку з аналогічними характеристиками обліку податкового.Дослідження показало, що процес підготовки інформації для фіскальних органів включає всі основні складові господарського обліку – спостереження, вимірювання та реєстрацію господарських процесів, – тому методично правильно зостосовувати термін “податковий облік”.            Складнiшим виявилось вирішення питання про можливість визнання податкового обліку як складової обліку бухгалтерського. На думку більшості вітчизняних авторів, до ознак бухгалтерського обліку належать безперервність, суцільне відображення господарських фактів, юридична доказовість (документальний характер), вартісне вимірювання, взаємозв”язане відображення господарської діяльності (відображення господарських фактів на основі балансового методу). Дослідження продемонструвало, що практично всі перелічені характеристики цілком прийнятні і для податкового облiку, за винятком використання методу подвійного запису. До речi, хоча видатні вітчизняні науковці наполягають на визнанні двоїстості як одного з основних принципів побудови бухгалтерського обліку, проте останніми роками на пострадянському просторі все більше прихильників знаходить підхід, за яким використання методу подвійного запису не є невід”ємною характеристикою бухгалтерського обліку, а притаманне лише одному з його видів – обліку фінансовому. Отже, остаточне розв”язання проблеми співвідношення бухгалтерського та податкового обліку залежить від результатів наукової дискусії стосовно визнання принципу двоїстості як невіддiльного принципу бухгалтерського обліку. 
Господарський облік   

Статистичний                                  Бухгалтерський                                 Оперативний

       облік                                                       облік                                               облік

   

Податковий                              Фінансовий                               Внутрішньогос-

       облік                                                     облік                                    подарський облік

 

Рис.1. Місце податкового обліку в системі господарського обліку.

  Все це дозволило автору зробити висновок про можливiсть визнання податкового обліку одним з видів бухгалтерського обліку поряд з фінансовим та внутрішньогосподарським (управлінським), що зображено на рис.1.Необхідно акцентувати увагу на тому, що зазначені підсистеми (види) бухгалтерського обліку не є автономними та досить тісно повязані між собою. Перш за все це стосується спільної первинної документації відносно здійснених господарських операцій. Тому податковий облік можна розглядати й як продовження фінансового обліку, обробку його даних з урахуванням вимог податкового законодавства для складання податкової звітності. Схематично взаємодію фінансового та податкового обліку зображено на рис.2. Фінансовий облік
Документу-вання та iн-вентаризацiя   Калькуля-ція   Оцінка   Групування господарсь-ких фактів за рахунками   Баланс   Фінан-сова звітність
   

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров