Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

     

Шиш Анатолій Миколайович

 

УДК 6576:657.446

   

Аналіз розвитку податкових відносин

 

   08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз і аудит    

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук  

 

Київ – 2002

Дисертацією є рукопис.

 Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України. 

Науковий керівник -        доктор  економічних  наук,  професор

                                             Савчук  Василь Кирилович - Національний  аграрний

                                             університет, завідувач кафедри статистики та

                                             економічного аналізу

 Офіційні опоненти:          доктор економічних наук, професор, академік УААН                                             Дем’яненко Микола Якович - Інститут аграрної                                              економіки УААН, заступник директора з наукової роботи                                                                                          кандидат економічних наук, доцент                                             Дема Дмитро Іванович - Державний агроекологічний                                             університет, завідувач кафедри фінансів і аудиту Провідна установа  -        Київський національний економічний університет                                             Міністерства освіти і науки України, кафедра                                             обліку і аудиту в сільському господарстві, м. Київ Захист відбудеться “05” червня 2002р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.004.01 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, к. 41.  Автореферат розісланий  “30” квітня 2002 року.   Вчений секретарспеціалізованої вченої ради                                                                       Балановська Т.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження зумовлена невирішеністю окремих теоретичних, методологічних та практичних питань аналізу податкових відносин – передумови створення ефективної системи оподаткування. Діюча система оподаткування стримує розвиток вітчизняного виробництва, оскільки вона має фіскальну спрямованість, що зумовило високий податковий тиск і постійне адміністративне втручання податкових органів у господарську діяльність суб’єктів підприємництва. За незначний проміжок існування податкової системи відбулося формування негативного світогляду та сприйняття платниками податкового інституту як такого, що спричиняє не лише економічне, а й моральне їх виснаження. Це, разом з відступом від визнаних світом основних принципів побудови податкової системи, зумовило низький рівень збирання податків, ухиляння від їх сплати, появу значних тіньових оборотів обігових коштів.Такий стан вимагає перегляду існуючих податкових принципів, обґрунтування оптимального податкового рівня, прийнятного для всіх учасників податкового процесу, а також формування якісно нових взаємовідносин, що базуються на засадах партнерства, взаєморозуміння та взаємоповаги.Вагомий внесок в дослідження питань теорії та практики функціонування ефективного механізму податкового регулювання економіки зробили як зарубіжні вчені-економісти: Ф.Бекон, С.Брю, Т.Гоббс, Д.Кейнс, Ф.Кене, А.Лаффер, Е.Ліндаль, К. Макконел, К.Маркс, Ф.Нітті, А.Пігу, Д.Рікардо, А.Сміт, Дж.Стігліц, М.Фрідмен, Е.Фромм, О.Холм, так і вітчизняні: В.В.Буряковський, О.Д.Василик, Д.І.Дема, М.Я.Дем’яненко,  С.В.Каламбет, М.П.Кучерявенко, П.А.Лайко, І.Ф.Родіонова, В.М.Суторміна, В.М.Федосов, О.В.Чуприна та інші вчені.Однак, незважаючи на численні наукові розробки, проблема аналізу податкових відносин не отримала системного розв’язання ні в нашій країні, ні за кордоном, а тому й надалі залишається актуальною та є предметом дисертаційного дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з науковою тематикою кафедри статистики та економічного аналізу Національного аграрного університету “Розробити систему економічного аналізу діяльності підприємств і організацій регіонального АПК” (номер державної реєстрації 0196U013081) та “Адаптація бухгалтерського обліку в підприємствах АПК до міжнародних стандартів обліку та розробка навчально-методичного комплексу по перепідготовці фахівців” (номер державної реєстрації 0197U007056).Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка системи аналітичного забезпечення формування і розвитку ефективних податкових відносин – передумови гармонізації інтересів суб’єктів податкового процесу.Мета роботи зумовила систему задач наукового дослідження, якими є:-   уточнення економіко-теоретичної сутності податкових відносин, їх складу та учасників;-   розвиток принципів побудови податкової системи України з врахуванням світових надбань та вітчизняних особливостей;-   узагальнення теоретичних і методологічних аспектів аналізу податкових відносин щодо адаптації його положень та використання можливостей при формуванні ефективної системи оподаткування;-   розробка  системи показників, критеріїв оцінки та алгоритмів аналізу податкових відносин;-   діагностика стану податкової системи;-   оцінка впливу податкової політики на фінансовий стан та податкоспроможність аграрних формувань; -   обґрунтування спеціального режиму оподаткування аграрних формувань, який враховує особливості сільськогосподарського виробництва;-   розробка системи податкових заходів, що сприяють розвитку виробництва та знижують рівень витрат, пов’язаних з розрахунками по податкових зобов’язаннях.  Об’єктом дослідження є аналітичні процедури оцінки податкових відносин, подій та явищ суспільного життя, зумовлених діяльністю держави в сфері податкового регулювання.Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прикладні аспекти аналізу податкових відносин як передумови створення ефективної та гармонійної системи оподаткування.Методологія і методика дослідження, джерела інформації. В основу теоретичного і методологічного аспектів дослідження покладені базові положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в галузі економічного аналізу, бухгалтерського обліку, фіскально-регулюючої політики держави, податкового менеджменту.Для реалізації поставлених в дослідженні задач використовувався системно-функціональний підхід та методи: абстрагування, моделювання, групування, кореляційно-регресійного аналізу, експертних оцінок, графічний та інші методи економічної та математичної статистики. В дисертації використані положення законодавчих та нормативно-методичних матеріалів органів влади, статистична і фінансова звітність, матеріали органів податкової служби, результати проведеного анкетування та особистих спостережень.Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи, положень та висновків полягає у комплексному теоретичному обґрунтуванні економічної суті податкових відносин; розробці підходів до формування ефективного та гармонійного податкового середовища на основі системного податкового аналізу. Зокрема:-   вперше запропоновано дефініцію поняття “податкові відносини”, визначено їх склад та учасників податкового процесу. В результаті узагальнення різних підходів до трактування елементів податкової системи розмежовано поняття “податок” та “податкові відносини”. Податок є інструментом безспірного вилучення частини вартості валового внутрішнього продукту, а податкові відносини виступають як процес запровадження механізму справляння податків та включають соціально-економічну реакцію суспільства на нього;-   обґрунтовано трансформацію принципів побудови вітчизняної податкової системи з врахуванням міжнародного досвіду і національних особливостей розвитку економіки України. Дослідженням встановлено невідповідність вітчизняних принципів побудови систем оподаткування світовим, що стримує їх інтеграцію. Існуючі у вітчизняному податковому законодавстві принципи запропоновано концентрувати у такі: вертикальна та горизонтальна справедливість; стабільність та визначеність; гнучкість; адміністративна простота; політична відповідальність та економічна ефективність;-   уточнено і систематизовано показники, розроблено відповідні алгоритми і запропоновано організаційно-інформаційну модель аналізу податкових відносин (С. 7-8);-   запропоновано комплекс податкових заходів (С. 13-14), що сприяють підвищенню рівня фінансової стійкості та податкоспроможності сільськогосподарських підприємств;-   обґрунтовано необхідність переорієнтації пріоритетів в роботі вітчизняної податкової служби та уточнені з врахуванням світового досвіду права платників податків. Встановлено, що податкові відносини в Україні обмежують правові свободи особистості, акцентуючи увагу на обов’язковості та примусовості сплати податків, що спричиняє виникнення податкового нігілізму в суспільстві. Критерієм вирішення цієї проблеми є формування гармонійних податкових відносин шляхом концентрації зусиль податкового органу в обслуговуючо-контролюючому напрямі;-   запропоновано систему заходів - проведення семінарів, конференцій, брифінгів, індивідуальних консультацій; організація інформаційно-консультаційних пунктів, дискусій та круглих столів; обладнання інформаційних стендів; друкування доступних матеріалів; розсилання інформаційних листівок, що сприятиме гармонізації партнерських взаємостосунків в ланцюзі “держава (податкові органи) – платники податків”;-   розроблено рекомендації щодо оптимізації непрямих витрат, пов’язаних з функціонуванням податкової системи шляхом запровадження електронного сервісу, здатного скоротити затрати часу на пошук правових інформаційних джерел, заповнення та подачу звітності, здійснення податкових платежів.Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці рекомендацій щодо застосування методики системного аналізу формування та розвитку податкових відносин. Рекомендації, що сформульовані у роботі, спрямовані на поліпшення якості інформаційно-аналітичного забезпечення податкового процесу, формування справедливого та ефективного податкового середовища.Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Особисто здобувачем визначено поняття “податкові відносини”; уточнено методологічні, методичні та практичні прийоми системного аналізу податкових відносин; обґрунтовано заходи щодо гармонізації інтересів учасників податкового процесу.Апробація результатів дисертації. Результати наукових досліджень оприлюднено, обговорено та схвалено на науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу економічного факультету Національного аграрного університету (Київ, 1999-2000 рр.), на науково-практичній конференції “Вчимося господарювати” в Інституті землеробства (Київ – Чабани, 1999 р.), на науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького, аспірантського складу та науковців в Подільській державній аграрно-технічній академії (Кам’янець-Подільський, 2000 р.) та Першій всеукраїнській конференції молодих вчених-аграріїв “Роль молодих вчених в реформуванні аграрного сектора економіки України” в Національному аграрному університеті (Київ, 2001 р.).Рекомендації щодо застосування окремих елементів системного аналізу податкових відносин та їх гармонізації прийняті до впровадження Лохвицькою міжрайонною державною податковою інспекцією Полтавської області.Результати досліджень здобувача використовуються в навчальному процесі кафедрою статистики та економічного аналізу Національного аграрного університету при викладанні предмету “Фінансовий аналіз”.Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 5 самостійно підготовлених наукових праць у фахових виданнях загальним обсягом 1,0 друк.арк.Обсяг та структура дисертації. Основна частина дисертаційної роботи викладена на 199 сторінках комп’ютерного тексту і складається із вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, який включає 171 найменування. Робота містить 22 таблиці, 15 рисунків, 10 додатків. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, ступінь її дослідження в науковій економічній літературі, визначено мету та задачі, вирішення яких забезпечило її досягнення, сформульовано об’єкт, предмет, методологію та методику дослідження, наведено основні теоретичні і емпіричні результати дослідження, їх наукова новизна та практична цінність, апробація одержаних результатів, зазначено особистий внесок автора.У першому розділі “Податкові відносини як об’єкт економічного аналізу” уточнено місце податкових відносин у суспільному механізмі економічних та політичних взаємостосунків, виявлено специфіку та розвинено принципи побудови податкової системи в Україні, розроблено систему показників та алгоритми аналізу податкових відносин.Податкові відносини формуються на одній із стадій єдиного процесу відтворення, тобто на стадії розподілу частини вартості створеного сукупного доходу, і є владними відносинами, що  існують між державою, в особі уповноважених нею органів, з одного боку, та юридичними і фізичними особами - платниками податків - з іншого.Податкові відносини можна поділити на складові:- майнові відносини у сфері збирання податків, що ґрунтуються на владному підкоренні суб’єктів оподаткування вимогам публічної влади;- організаційні відносини між органами державної влади та місцевого самоуправління з приводу встановлення та введення податків;- відносини у сфері податкового адміністрування, що пов’язані з поточною діяльністю податкових органів, забезпеченням своєчасності та повноти сплати податкових платежів до відповідних бюджетів та позабюджетних фондів.В загальній сукупності фінансових відносин виділяють дві важливі сфери: державні фінанси та корпоративні. В залежності від характеру діяльності учасників фінансових відносин вищеназвані сфери поділяють на більш вузькі. Так, до складу державних фінансів входять: консолідований бюджет держави, державні кредити та позики, державні страхові, пенсійні та інші соціальні фонди, фінанси державних підприємств та закладів. У свою чергу, до складу корпоративних фінансів відносять фінанси: корпоративних формувань - корпорацій, акціонерних товариств та ін.; кредитних закладів, в тому числі банків; приватних підприємств; недержавних страхових організацій, пенсійних фондів тощо.Чутливим індикатором стану державних та корпоративних фінансових відносин є податкові відносини. Якщо перевага надається державним фінансам – збільшується обсяг податкового вилучення до бюджету, - будуть звужені інтереси господарюючих суб’єктів - корпоративних фінансів, що негативно вплине на економіку та призведе до переливання інвестиційних ресурсів в інші галузі. І навпаки, необґрунтоване надання пільг, обмеження обсягів збирання податків скорочує можливості держави у фінансуванні суспільно-необхідних програм (рис. 1). 
 

Фінансові відносини

 
   
         
Податкова система
Державні фінанси
  Корпора-тивні фінанси
   
     
  Податкові відносини  
 
Рис. 1. Податкові відносини у фінансовій системі держави
 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров