Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТімені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА       ДРИГА АНАТОЛІЙ БОРИСОВИЧ    УДК 336.226.3      НЕПРЯМІ ПОДАТКИ В СИСТЕМІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ       Спеціальність 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит       АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук          Київ – 2002 Дисертація є рукописом.  Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на кафедрі фінансів, грошового обігу та кредиту.  Науковий керівник:           доктор економічних наук,Лютий Ігор Олексійович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту  Офіційні опоненти:            доктор економічних наук, професор,Заслужений діяч науки і техніки УкраїниФедосов Віктор Михайлович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри фінансів  кандидат економічних наук, доцент Соколовська Алла Михайлівна, Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, завідувач відділення податкової політики та доходів  Провідна організація:Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та європейської інтеграції України, м.Київ,відділ проблем праці та політики доходів населення   Захист відбудеться  “29”  травня  2002 р.  о  16  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.12  Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, м.Київ-22, вул. Васильківська, 90а, ауд.704.  З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03017, м.Київ-17, вул. Володимирська, 58, к.12.   Автореферат розісланий “25” квітня 2002 р.     Вчений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                                   О.І.Жилінська  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність дисертаційного дослідження. Сучасна податкова політика України фактично розроблялась та реалізовувалась без достатнього наукового обгрунтування макро- і мікроекономічних наслідків її запровадження, а тим більше на основі постійних і хронічних змін різних податків та розміру їх ставок, без прогнозування впливу цього процесу на стан ділової активності у бізнесовому середовищі, рівень життя населення. Саме такі чинники не дозволили перетворити податкову систему України в ефективний інструмент економічної політики, а поставили її в один ряд серед причин загострення кризових явищ у соціально-економічній системі. Посилення подальшого деструктивного впливу розбалансованої та нераціональної системи непрямого оподаткування в існуючому вигляді на характер розвитку соціальних процесів у країні зумовило необхідність здійснення даного комплексного дослідження, спрямованого на визначення шляхів активізації соціальної та регулюючої функції непрямих податків. Визначення та впровадження концептуально нових схем управління системою непрямого оподаткування з точки зору переорієнтації її на потреби регулювання суспільного добробуту, підвищення на цій основі сукупного платоспроможного попиту дозволить активізувати ділову активність. Такий підхід відповідає обраному курсу на розбудову соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні.Дослідженість проблеми. Загальні питання непрямого оподаткування займають досить вагоме місце в дослідженнях вчених різних країн. Особливо такі дослідження актуалізувалися у другій половині двадцятого століття через інтенсифікацію процесу запровадження податку на додану вартість та соціальну орієнтацію ринкової економіки. Серед іноземних вчених, які досліджували багаточисельні аспекти оподаткування та непрямі податки, зокрема, найбільш відомі роботи С.Брю, А.Вагнера, Т.Гоббса, П.Леруа-Больє, Дж.Локка, К.Макконела, Дж.Ст.Мілля, Ф.Нітті, Д.Рікардо, А.Сміта, П.Семюельсона, Л.Штейна.З числа економістів близького зарубіжжя слід відзначити таких, як В.М.Аньшин, О.В.Бризгаліна, Є.М.Бухвальд, В.А.Воронков, В.І.Гурєєв, А.М.Гур’єв, О.М.Єжова, І.М.Кулішер, М.В.Мілюков, І.Х.Озеров, В.М.Пушкарьова, І.Г.Русакова, А.В.Сигиневич, А.А.Соколов, М.І.Ткачук, Л.О.Ханкевич, Д.Г.Чернік, Т.Ф.Юткіна, І.І.Янжул.На сьогодні в Україні теоретичні і практичні питання вдосконалення системи непрямого оподаткування, його впливу на макроекономічні та соціальні процеси стали предметом дослідження вітчизняних фахівців. Варто відмітити таких вчених, як В.М.Андрущенко, І.Г.Благун, Е.А.Бойко, В.В.Буряковський, О.Д.Василик, М.І.Вдовиченко, В.П.Вишневський, Т.А.Власенко, М.Я.Дем’яненко, І.В.Грищенко, В.С.Загорський, С.І.Іловайський, А.І.Крисоватий, М.П.Кучерявенко, П.В.Мельник, В.М.Опарін, К.В.Павлюк, Г.О.П’ятаченко, А.М.Соколовська, В.М.Суторміна, В.М. Федосов. Проте питання непрямого оподаткування, зокрема, щодо оптимізації розмірів податкових ставок, визначення критеріїв їх диференціації, порядку встановлення та застосування, встановлення переліку підакцизних товарів у контексті їх впливу на зростання суспільного добробуту на сьогодні є недостатньо вивченими, що зумовило вибір теми дисертаційного дослідження, обґрунтування його мети та визначення задач.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження проведено у відповідності з науковою тематикою кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка: “Дослідження інструментів державного регулювання економіки та визначення їх впливу на наповнення Державного бюджету” (номер державної реєстрації 0198U005951). Автором запропоновано вдосконалення механізму непрямого оподаткування шляхом визначення критеріїв щодо диференціації ставок податку на додану вартість і акцизного збору відповідно до сегментації основних груп споживачів за умови реалізації соціальної та фіскальної функцій оподаткування.Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у вивченні комплексного впливу системи непрямого оподаткування на рівень суспільного добробуту в Україні для вдосконалення концептуальних напрямів її активізації в регулюванні соціальних процесів.Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання наступних груп завдань:- сформулювати суть, виявити особливості та систематизувати напрями і об’єкти прямого та опосередкованого регулюючого впливу системи непрямого оподаткування на характер розвитку соціально-економічних процесів; - здійснити оцінку співвідношення фіскальної та соціально-економічної функцій непрямих податків, окреслити перспективи їх збалансованого розвитку в умовах податкової реформи;- визначити і проаналізувати закономірності та особливості дії механізму чинників, які беруть активну участь у формуванні суспільного добробуту, з позиції впливу непрямих податків (податок на додану вартість, акцизний збір);- дослідити напрями впливу системи непрямого оподаткування на споживання та його дієвість на соціальні процеси відповідно до основних показників розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки при оптимізації рівня реалізації фіскальної функції;- проаналізувати вплив непрямих податків на кінцеву стадію процесу споживання та їх дію через ціновий механізм на динаміку соціальних процесів у суспільстві;- обґрунтовати закономірності та чинники активізації підприємницької діяльності через регулюючий вплив системи непрямого оподаткування на рівень суспільного добробуту.Об’єктом дослідження є система оподаткування та її вплив на процес ринкової трансформації економіки України.Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади використання непрямих податків як регулюючого чинника рівня суспільного добробуту в Україні.Методологія і методика дослідження. Методологічною основою дисертації стали основні теоретичні положення вітчизняної та зарубіжної економічної науки в сфері оподаткування. Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувались методи системного аналізу, наукового абстрагування, індексів, графічний, прогнозних розрахунків. Широко використані законодавчі акти і нормативно-методичні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади, статистична інформація міністерств і відомств, підприємств, організацій, Державної податкової адміністрації України, різноманітних соціологічних центрів.Наукова новизна одержаних результатів. Результати, що складають наукову новизну дисертації, полягають у розробці теоретико-методичного забезпечення механізму непрямого оподаткування як одного з найважливіших чинників зростання суспільного добробуту в Україні, зокрема:- систематизовано об’єкти, визначено особливості та сформульовано завдання прямого оподаткування – через вилучення певної частини доходу громадян в процесі безпосереднього придбання ними товарів та послуг на ринку, а також опосередкованого – через формування бюджетних видатків на утримання і розвиток соціальної сфери та формування платоспроможного попиту у бюджетній сфері, що дозволяє посилити регулюючий вплив системи непрямого оподаткування на характер розвитку соціальних процесів в перехідній економіці; - на основі аналізу й оцінки поточного стану співвідношення і реалізації фіскальної та соціальної функцій непрямих податків обґрунтовано перспективні напрями їх збалансування, виходячи із завдань підвищення рівня суспільного добробуту;- визначено головні закономірності трансформації основних елементів непрямого оподаткування, що активно впливають на формування суспільного добробуту, на їх основі сегментовано основні групи учасників формування платоспроможного попиту на ринку товарів і послуг залежно від рівня доходів та здійснено прогнозні оцінки трансформації їх поведінки на споживчому ринку внаслідок зміни режиму непрямого оподаткування;- обґрунтовано механізми підвищення ділової активності підприємницької діяльності через посилення регулюючого впливу податків на споживання та формування платоспроможного попиту в різних сегментах споживачів на ринку товарів і послуг;- сформульовано основні напрями вдосконалення системи оподаткування через податок на додану вартість та акцизний збір у частині встановлення розміру податкових ставок, критеріїв їх диференціації та порядку зміни і застосування, впорядкування переліку підакцизних товарів, оптимізації співвідношення між акцизним збором і податком на додану вартість, виходячи з необхідності активізації комплексного регулюючого впливу останніх на динаміку складових елементів суспільного добробуту та збалансування з інтересами фіску.Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони дозволяють органам законодавчої та виконавчої влади визначати напрями вдосконалення системи непрямого оподаткування на етапі загального реформування податкової системи України, виходячи з принципів розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки. Розробки дисертанта знайшли відображення при опрацюванні концептуальних засад вдосконалення системи непрямого оподаткування, покладених в основу розробки проекту Податкового кодексу України, вдосконаленні низки законодавчих актів щодо оподаткування податком на додану вартість та акцизним збором. Зокрема, окремі положення, висновки дисертаційного дослідження були використані Державною Податковою Адміністрацією України при підготовці проекту Податкового кодексу та проекту законів Про Державний бюджет на 2000 та 2001 роки. (Довідка № 6/04-0216 від 18.09.2001 р.) Окремі положення роботи враховані та використані Міністерством фінансів України, зокрема, щодо вдосконалення оподаткування податком на додану вартість та акцизним збором, при розробці Податкового Кодексу та пропозицій щодо вдосконалення бюджетного законодавства. (Довідка № 050-132/250 від 01.10.2001 р.)Особистий внесок здобувача полягає у тому, що наведені в роботі результати досліджень отримані автором самостійно. Окреслено напрями і об’єкти прямого та опосередкованого регулюючого впливу системи непрямого оподаткування на характер розвитку соціальних процесів, обгрунтовано перспективні напрями збалансованого розвитку соціально-економічної та фіскальної функцій непрямих податків в умовах реформування податкової системи, здійснено прогнозні оцінки трансформації поведінки різних за рівнем доходів соціальних верств населення внаслідок зміни режиму непрямого оподаткування, обґрунтовано концептуальні напрями та розроблено практичні пропозиції щодо вдосконалення системи оподаткування податком на додану вартість та акцизним збором у контексті активізації їх регулюючого впливу на соціальні процеси, розкрито механізми підвищення ділової активності у бізнесовому середовищі через активізацію регулюючого впливу системи непрямого оподаткування на рівень суспільного добробуту.Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження за темою дисертації доповідались і обговорювались на засіданні кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Окремі теоретичні та практичні положення даної роботи були апробовані на науково-практичних конференціях. Зокрема, на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми фінансів, грошового обігу та кредиту” (Київ, 2000); Міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону” (Чернівці, 2001); Науково-практичній конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (Луцьк, 2001); Науково-практичній конференції “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” (Ірпінь, 2001). Практичні аспекти дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях “круглих столів” та науково-практичних семінарах Державної податкової інспекції у Печерському районі м.Києва в 2000-2001 роках.Рекомендації щодо розробки окремих елементів системи непрямого оподаткування враховані в проекті Податкового кодексу України, в низці законодавчих актів в частині податку на додану вартість та акцизного збору.Наукові публікації. Найважливіші положення дисертаційного дослідження викладено у 5 статтях загальним обсягом 2,4 д. а., опублікованих у наукових фахових виданнях.Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і рекомендацій, додатків. Результати досліджень викладені на 227 сторінках тексту, містять 25 таблиць і 3 рисунки. Список використаних джерел містить 176 найменувань, що розміщені на 14 сторінках.   ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ. У вступі обґрунтовано актуальність, сформульовані мета, завдання та методи, показано наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дослідження.У першому розділіТеоретичні основи непрямого оподаткування” розкрито економічну природу непрямих податків, досліджено еволюцію непрямого оподаткування в процесі розвитку ринкової системи господарювання. Значне місце приділено вивченню економічних теорій, надано їх класифікацію щодо підходів до визначення функцій податків. Непрямим податкам традиційно відводиться специфічне місце в податковій системі та податковій політиці. Погляди на них зазнавали значних трансформацій у процесі розвитку економічних систем. Поділ податків на прямі і непрямі здійснено Ж.Боденом наприкінці 16-го століття. У процесі подальшого розвитку теорії фінансів і податків виникало досить багато різноманітних підходів щодо критеріїв такого поділу, одностайної думки відносно яких на сьогодні так і не досягнуто. В результаті дослідження виявлено, що поділ податків на прямі і непрямі має базуватись на врахуванні двох критеріїв – перекладності і платоспроможності платника. Даний підхід дозволяє трактувати непрямі податки як такі, що встановлюються в цінах товарів та послуг і розмір яких для окремого платника визначається величиною споживання і прямо не залежить від його доходів. Остання ознака заслуговує на увагу, оскільки розмір непрямого податку прямо не залежить від рівня доходу платника податку. Проте щодо обсягу непрямого податку, то у дисертації виявлено пряму залежність – фактично більшу суму непрямих податків, які включені в ціну товару, платить той, хто більше споживає. Більше ж споживає той (з врахуванням характеру товару), хто має вищі доходи.На основі аналізу категорій непрямих податків виділено їх переваги, зокрема:- характеризуються високою швидкістю надходження до бюджету, оскільки їх перерахування відбувається відразу ж після реалізації товару чи послуги;- застраховані від ризику їх несплати у випадку нерентабельного виробництва, оскільки не залежать від прибутку підприємства; - властива постійність надходжень, зважаючи на наявність постійної потреби населення у споживанні товарів та послуг; - характеризуються відносною рівномірністю надходжень у територіальному розрізі, що забезпечується характером їх справляння; - диференціюючи податкові ставки, держава може здійснювати рівномірний розподіл податкового навантаження на різні соціальні верстви населення, створювати умови для мінімальних стандартів життя, тим самим реалізуючи принцип соціальної справедливості в системі суспільного устрою; - сукупність позитивних властивостей непрямих податків (надійності, постійності, повноти, швидкості надходжень тощо) спонукає систему державного управління створювати сприятливі організаційно-економічні та правові умови для підвищення ділової активності, розвитку бізнесової діяльності;- не формують у їх платників так званого “фіскального” синдрому, є для них менш помітними, оскільки сплачуються не як податки, а через включення в ціну товару, що купується, при цьому платник непрямого податку може ухилитися від його сплати, прийнявши рішення не купувати товар.До негативних аспектів дії непрямого оподаткування віднесено те, що сплата непрямих податків не залежить від розміру доходу їх платників. Це створює ситуацію, коли бідніше населення несе значно більший тягар щодо сплати непрямих податків, ніж значно заможніше. Таким чином, зроблено висновок, що чим нижчий рівень доходів, тим вища в них частка непрямого податку. До інших недоліків непрямих податків в роботі віднесено: відносну (порівняно з прямими податками) дорожнечу їх адміністрування; інертність платників податку щодо податкової політики держави завдяки відсутності безпосередніх відносин з ними податкових органів (це стосується фактично кінцевої стадії споживання товару); недостатню ефективність в частині покращання структури споживання через зменшення в ній частки шкідливих товарів, оскільки відбувається зміщення попиту в “тіньовий” сектор; властивий інфляційно утворюючий елемент.У дисертації досліджено структуру непрямих податків, проаналізовано ефективність їх використання в умовах ринкової трасформації. Так, зокрема, аналізуючи використання акцизу, визначено, що його перевагами є: заздалегідь відомий розмір акцизу з кожної одиниці продукції; рівномірний розподіл акцизу між всіма підприємствами; можливість встановлення акцизу в залежності від якості продукції; мінімізується рівень втручання податкових органів у процес стягнення акцизу; момент сплати акцизу максимально наближається до моменту споживання, тим самим забезпечується обов’язковість його сплати, мінімізується можливість ухилення від неї, збільшується обсяг надходжень до бюджету. Видом непрямого оподаткування внутрішньої торгівлі є фіскальна монополія. На відміну від акцизів, коли держава встановлює фіксовану надбавку до ринкової ціни, суть фіскальної монополії зводиться до того, що держава завдяки її монопольному стану власноруч встановлює такий рівень ціни (включаючи і податок), який забезпечує їй необхідний обсяг доходів. При цьому ставка податку не встановлюється, і доходом держави є різниця між фіксованою державною ціною та затратами на виробництво. Податок же у такому випадку становить різницю між монопольною ціною і ціною, яка сформувалася б на ці товари в умовах вільної конкуренції.Окремим видом непрямих податків є мита, які стягуються з товарів, що переміщуються через митний кордон країни у будь-який спосіб (експортуються, імпортуються чи проходять транзитом). Мито включається до ціни товарів і сплачується суб’єктом, який фактично переміщує товар через кордон, проте за рахунок покупця. Стягується воно за ставками, передбаченими митними тарифами в розрізі відповідних товарів із зазначенням одиниці митного оподаткування та податкової ставки. У дисертації доведено необхідність поступового формування оптимальної структури податкової системи, яка має задовольнити усі верстви населення, при цьому вдосконалення системи непрямого оподаткування має здійснюватися одночасно з впорядкуванням оподаткування доходів громадян. Тільки в такому випадку реально отримати належний соціальний ефект, що, у свою чергу, має забезпечити реалізацію принципу податкової політики – рівнонапруженості.Дослідження проблеми визначення впливу безпосередньо непрямих податків на характер розвитку соціально-економічних процесів дозволило проаналізувати їх дію як “вбудованих стабілізаторів” в економіці України. На ефективність такої дії впливають два головних фактори: вилучена державою частка валового внутрішнього продукту; еластичність кожного податку і податкової системи в цілому. Щодо першого фактора, то чим більша питома вага непрямих податків у валовому внутрішньому продукті, тим сильніший їх стабілізуючий вплив. У дисертації встановлено, що така закономірність проявляється в Україні повною мірою. (Див: табл.1)Таблиця 1.Питома вага основних видів непрямих податків у валовому внутрішньому продукті України у 1992-2001 рр.*

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров