Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (22)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (28)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (30)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (45)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 

   

             УДК 347.7 + 336.221

    

ДЯТЛЕНКО Наталя Миколаївна

   ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ УХИЛЕНЬ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ   

   Спеціальність 12.00.04 – Господарське право;

господарсько-процесуальне право   А в т о р е ф е р а тдисертації на здобуття наукового ступенякандидата юридичних наук      Донецьк – 2002

Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Інституті економіко-правових досліджень Національної академії наук України (м. Донецьк). Науковий керівник  доктор юридичних наук, професор,академік НАН УкраїниМамутов Валентин Карлович,Інститут економіко-правовихдосліджень НАН України, директор  Офіційні опоненти:     доктор юридичних наук,старший науковий співробітникЗамойський Ігор Євгенович,

Донецький інститут економіки та

господарського права, професор кафедридержавно-правових дисциплін  кандидат юридичних наук
Кузьмін Ренат Равелійович,
Прокурор міста МакіївкиДонецької області 

Провідна установа    Національна юридична академія України

                                              імені Ярослава Мудрого

                                              Міністерства освіти і науки України (м. Харків).

Захист відбудеться “28” травня 2002 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.01 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту економіко-правових досліджень НАН України за адресою: 83048, м. Донецьк, вул. Університетська, 77.

Автореферат розісланий      “ 23 ”  квітня  2002 р. 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради                                                                                  Граніш В.В. 

 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Питання попередження ухилень від сплати податків є складовою загальнодержавної проблеми попередження господарських правопорушень. Для попередження  правопорушень у сфері оподаткування слід запровадити комплексний підхід. Необхідно створити модель ефективного механізму, який би забезпечував інтереси як держави, так і суб’єктів господарювання – платників податків. Мається на увазі створення такого механізму господарювання, в тому числі і оподаткування, який би не витісняв суб’єкти господарювання в сферу тіньової економіки, а, навпаки, стимулював би легальну діяльність та повну і своєчасну сплату податків. Це потребує аналізу господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків з метою розробки рекомендацій по удосконаленню господарського законодавства України.Останнім часом питання протиправних ухилень від сплати податків        розглядаються найчастіше вузько, тобто з точки зору боротьби із вже скоєними злочинами. Але для вирішення проблеми ухилень від сплати податків потрібен більш широкий підхід з позицій удосконалення правового регулювання господарської діяльності. Відсутність комплексного підходу до оцінки явища, що іменується як “протиправне ухилення від сплати податків” не дозволяє здійснити ефективні заходи щодо його усунення. Необхідна розробка реальних господарсько-правових бар’єрів для ухилень від сплати податків.На сьогодні домінують силові методи проведення податкової політики. Цим виховується не прагнення до легальної діяльності, а вміння “не попадатися”, “сховати доходи” тощо. Діюча система стягнення податків є наслідком підходу до регулювання економіки, по суті не спроможного до рішення задач з забезпечення господарського правопорядку. У сучасних умовах розбудови правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою розвиток підприємництва неможливий без захисту прав підприємців. Інакше економічну злочинність здолати неможливо. Важливого значення у цьому процесі набуває роль господарського суду та вдосконалення господарсько-процесуаль­ного законодавства. Це свідчить про актуальність обраної теми та напрямків дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до планів науково-дослідних робіт Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України за темою “Економіко-правові проблеми посилення ролі державного та корпоративного регулювання в стабілізації та розвитку економіки” (державний реєстраційний номер 01999U001838), зокрема в рамках підтеми “Дослідження правової природи податків та обов’язкових платежів, що сплачуються суб’єктами господарювання”, де дисертант брав участь як співвиконавець.Автором запропонована власна класифікація ухилень від сплати податків, сформульовані ознаки ухилення від сплати податків як господарського правопорушення та визначені певні господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків. Впровадження результатів дослідження здійснювалося поетапно, у процесі підготовки пропозицій до Податкового кодексу України, а також зауважень щодо вдосконалення господарського законодавства з метою попередження ухилень від сплати податків.Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні конкретних господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків; в обґрунтуванні рекомендацій щодо удосконалення законодавства та практики розгляду господарських спорів між платниками податків і органами державної податкової служби для забезпечення законності та зменшення правопорушень у сфері оподаткування.Відповідно до мети поставлені такі задачі:здійснити господарсько-правовий аналіз причин ухилень від сплати податків;визначити класифікацію ухилень від сплати податків;з позицій господарського права оцінити чинну систему оподаткування;проаналізувати сукупність факторів, які сприяють ухиленням від сплати податків;установити зв’язок ухилень від сплати податків з процесами тінізації економіки;проаналізувати роль господарських судів у попередженні ухилень від сплати податків;визначити напрямки удосконалення практики розгляду господарських спорів між платниками податків та податковими органами;відповідно до результатів дослідження уточнити понятійний апарат у даній сфері господарсько-правових знань;обґрунтувати рекомендації щодо формування господарсько-право­вих засобів попередження ухилень від сплати податків.Об’єктом дисертаційного дослідження є категорія, яка у праві України визначається як ухилення від сплати податків.Предметом дослідження є сукупність господарсько-пра­вових засобів попередження ухилень від сплати податків.Методологія, методи та інформаційне забезпечення дослідження. Методологічну основу дослідження становили сучасні методи пізнання: аналізу та узагальнення, соціологічного дослідження, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, статистичний, історичний.Дисертаційне дослідження побудоване на основі: аналізу господарського, господарсько-процесуального законодавства України; господарської та судової практики з указаної проблеми; практичних матеріалів Державної податкової адміністрації України.Аналіз сучасного стану законодавства, яким регулюється сфера оподаткування, здійснено автором за допомогою формально-логічного методу. Метод аналізу та узагальнення був використаний при визначенні причин ухилень від сплати податків. Через призму соціологічного дослідження сформульовані засоби попередження ухилень від сплати податків. Шляхом історичного аналізу відомих теорій податкового негативізму, фіскальної соціології, фіскальної психології розкриті процеси розвитку наукових досліджень щодо ухилень від сплати податків. Аналіз різних підходів до категорії “ухилення від сплати податків”, висловлених ученими – представниками кримінального, господарського, фінансового права, здійснено за допомогою порівняльно-правового методу. За допомогою статистичного методу досліджена динаміка росту ухилень від сплати податків та оцінена їх частка в загальній кількості економічних правопорушень.Емпіричну базу дисертаційного дослідження становлять:матеріали експертного соціологічного дослідження співробітників Державної податкової адміністрації України в Черкаській області на тему: “Господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків”;узагальнення 300 справ арбітражного1 суду Дніпропетровської області, у яких позивачами або відповідачами були податкові органи;матеріали Державної податкової адміністрації України у Дніпропетровській області щодо способів ухилень від сплати податків;інструктивні вказівки Вищого арбітражного1 суду України щодо розгляду спорів податкових органів з платниками податків;огляди практики арбітражних1 судів з питань розгляду спорів у сфері оподаткування;матеріали судової практики з притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків;узагальнення практики Державної податкової адміністрації Украї­ни щодо порушень, які допускаються суб’єктами господарювання при нарахуванні та сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежів.Як теоретична основа дисертаційного дослідження використані наукові праці вчених-правознавців України та держав ближнього зарубіжжя: Є.О. Алісова, В.В. Буряковського, В.М. Гайворонського, Л.К. Воронової, А.І. Гурова, П.Т. Геги, В.Я. Горфінкеля, І.Є. Замойського, Г.Л. Знаменського, Р.Р. Кузьміна, В.В. Лаптєва, Д.Х. Липницького, В.В. Лисенка, В.К. Мамутова, В.С. Мартемьянова, О.М. Олійник, В.І. Полюховича, Б.Г. Розовського, Н.О. Саніахметової, В.В. Хахуліна, О.О. Чувпила, В.С. Щербини, а також західноєвропейських вчених, зокрема Г. Шмольдерса, А. Лаффера.Наукова новизна. Дослідження господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків проведено вперше. Його основні результати полягають у тому, що:визначені господарсько-правові засоби попередження ухилень від сплати податків, до яких належать такі засоби, як: а) норми господарського права;         б) інститути господарського права (відповідальність, договір); в) інструменти та методи, якими регулюється сфера оподаткування; г) юридично значущі дії       (у першу чергу, акти застосування права);розроблена класифікація ухилень від сплати податків, в основу якої покладено вісімнадцять ознак (критеріїв);обґрунтована сукупність господарсько-правових причин ухилень від сплати податків, серед яких окремо виділені такі, як: неефективна діяльність суб’єктів господарювання; завищений податковий тиск; недосконалість податкового законодавства та неузгодженість його з нормами інших інститутів господарського права;визначені основні елементи взаємозв’язку процесів тінізації економіки та ухилень від сплати податків: завдяки ухиленням від оподаткування акумулюються кошти для тіньової економіки; ухилення від сплати податків, як і тінізація, мають спільну мету – невиконання обов’язків перед державою; основні сфери господарювання, у яких допускаються найбільші порушення податкового законодавства, збігаються зі сферами діяльності тіньової економіки;уточнено понятійний апарат у досліджуваній галузі, а саме: поняття “ухилення від сплати податків”, “уповноважені органи державного управління у сфері оподаткування”, “фіктивний суб’єкт господарювання”, “господарсько-правові засоби”; при формулюванні поняття “ухилення від сплати податків” акцентовані ознаки, які відрізняють правопорушення від злочину; обґрунтовано, що статус уповноважених органів державного управління у сфері оподаткування з наукового погляду більш точно відображає функції податкових органів, ніж статус контролюючих; при формулюванні поняття “фіктивний суб’єкт господарювання” підкреслений більш повний науковий зміст цього поняття порівняно із термінами “фіктивне підприємство”, “фіктивна фірма”; під “госпо­дарсько-правовими засобами” запропоновано розуміти складне правове явище, яке, з одного боку, втілює в собі регулятивну силу господарського права, а з іншого, уособлює складові механізму правового регулювання господарської діяльності, за допомогою яких досягається певна мета;визначене співвідношення кримінально-правового та господарсько-правового аспектів категорії “ухилення від сплати податків”: обґрунтовано, що ухилення від сплати податків як господарське правопорушення – це порушення норм законодавства, за яке передбачена господарсько-правова відповідальність;уточнені причини окремих категорій господарських спорів між органами державної податкової служби та платниками податків, які на практиці представлені справами про визнання рішень державних податкових органів недійсними та справами про визнання недійсними угод між суб’єктами господарювання, серед причин визначені: неправильне застосування посадовими особами податкових органів норм чинного законодавства; застосування законодавчих актів, що втратили силу та актів ненормативного характеру; необізнаність платників податків із господарським законодавством;внесені рекомендації до Господарського процесуального кодексу Украї­ни, зокрема, обґрунтовано: надання господарським судам права визнавати недійсними податкові накладні; доцільність виділення в окрему категорію спорів за позовами прокуратури про визнання недійсними угод між суб’єктами господарювання, які мають ознаки фіктивних;обґрунтовані рекомендації щодо напрямків удосконалення господарського законодавства з метою попередження ухилень від сплати податків, зокрема запропоновано:прийняти окремий нормативно-правовий акт про фіктивний суб’єкт господарювання;відмінити нульову ставку податку на додану вартість при експорті продукції;обмежити перелік продукції, з якою дозволені бартерні операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності;внести зміни до Закону України “Про банки та банківську діяльність” з метою посилення відповідальності банків за проведення та кредитування тіньових операцій;внести зміни до Цивільного кодексу України, згідно з якими прийняття угоди до виконання, здійснення платежів при порушенні умов та порядку укладання угоди не робить її дійсною;у сфері малого підприємництва закріпити в законодавстві положення, згідно з яким необхідною умовою здійснення роздрібної торгівлі через стаціонарні приміщення (магазини) при сплаті єдиного податку є статус юридичної особи;при збереженні майнової відповідальності за невиконання податкових зобов’язань зменшити розміри фінансових санкцій;внести зміни до проекту Податкового кодексу України щодо удосконалення механізму податкової застави, який нині не узгоджений із загальними нормами цивільного та господарського права;розроблені рекомендації щодо узгодження податкового законодавства з іншими частинами господарського законодавства, наголошено, що в Податковому кодексі України слід вибрати такий спосіб формування понятійно-термінологічного апарату, при якому інститути, поняття та терміни, які раніше визначені в інших законодавчих актах, застосовувались би в тому значенні, у якому вони вже використані в законодавстві.Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що на основі аналізу господарсько-правових засобів попередження ухилень від сплати податків розроблені рекомендації щодо удосконалення національного законодавства. Результати дослідження використані Інститутом економіко-правових досліджень НАН України при підготовці пропозицій до Податкового кодексу України. Рекомендації та пропозиції можуть бути використані у господарському судочинстві та правозастосовчій діяльності при розгляді спорів між органами державної податкової служби та платниками податків, при проведенні судової експертизи в справах,  пов’язаних з ухиленнями від сплати податків.Положення дисертаційного дослідження можуть бути також використані в науково-дослідній роботі та у навчальному процесі при вивченні курсів “Господарське право”, “Основи економічної безпеки. Організація боротьби зі злочинністю у сфері економіки”, “Податкове законодавство”.Особистий внесок здобувача. Наукові результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно на основі аналізу законодавства України, яким регулюється сфера оподаткування, та практики його застосування.Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення дисертаційного дослідження доповідались та обговорювались на міжвузівській науковій конференції “Проблеми правового регулювання діяльності суб’єктів підприємництва” (Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, м. Донецьк, 1999 р.), на Міжнародній науково-прак­тичній конференції “Акту­альні проблеми діяльності органів внутрішніх справ по попередженню, розкриттю та розслідуванню злочинів” (Одеський інститут внутрішніх справ, м. Одеса, 2000 р.), на Міжнародній науково-практич­ній конференції “Органи внутрішніх справ на початку третього тисячоліття: проблеми протидії злочинності” (Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, м. Дніпропет­ровськ, 2000 р.), на Міжнародній конференції “Транснаціональна злочинність: заходи протидії та проблеми підготовки кадрів правоохоронних органів” (Університет внутрішніх справ, м. Харків, 2000 р.), на науково-практичній конференції “Юридична наука та правоохоронна діяльність” (Дніпропетровський юридичний інститут МВС України, м. Дніпропетровськ, 2001 р.), у роботі “круглого столу” “Суб’єкти господарювання та економічна злочинність: питання попередження” (Інститут економіко-правових досліджень НАН України, м. Донецьк, 2001 р.)Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у 14 наукових роботах загальним обсягом 4,5 друк. арк., з них 4,0 друк. арк. належать особисто автору.Структура дисертації зумовлена метою дослідження. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, які об’єднують 6 підрозділів, висновків. Загальний обсяг дисертації становить 155 сторінок комп’ютерного тексту. Робота містить також список використаних джерел із 240 найменувань та 5 додатків.

 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

 У вступі розкрито сутність і ступінь дослідженості наукової проблеми, пов’язаної з визначенням господарсько-правових засобів ухилень від сплати податків, розкриті підстави і вихідні дані для розкриття теми дисертації, обґрунтована необхідність проведення дослідження.Розділ 1. Ухилення від сплати податків як господарське правопорушення присвячений дослідженню категорії “ухилення від сплати податків” у господарсько-правовому аспекті.У підрозділі 1.1. Господарсько-правова характеристика ухилень від сплати податків аналізуються категорії “ухилення від сплати податків”, “легальне ухилення від сплати податків”, “правомірний обхід податків”, “спосіб приховування ухилення від сплати податків”, “спосіб приховування об’єктів оподаткування”.Останнім часом категорія “ухилення від сплати податків” розглядається науковцями односторонньо, в основному як категорія кримінального права. У дисертаційному дослідженні запропоноване авторське визначення цього поняття як категорії господарського права, обґрунтована відмінність її від категорії “податковий злочин”.Ухилення від сплати податків здійснюється шляхом недотримання або неправильного тлумачення норм господарського права, що регламентують порядок господарського обліку і звітності, порядок визначення собівартості продукції, розміру оподатковуваного прибутку і т.ін., тобто шляхом господарських правопорушень. Воно пов'язане також з визначенням статусу суб'єктів господарювання. Господарські правопорушення можуть привести до неправильного визначення розмірів податків, що підлягають сплаті. Але можуть і не привести. Вони можуть бути ненавмисними і не направленими на ухилення від сплати податків. Ухилення від оподаткування може мати місце взагалі без правопорушень шляхом різноманітних схем реалізації легальних можливостей, що надані недосконалістю правового регулювання господарської діяльності. Проблема в тому, як за допомогою господарсько-правового регулювання сприяти більш ефективному для економіки функціонуванню механізму оподаткування, який повинен забезпечувати доходи бюджету шляхом стимулювання діяльності підприємств.У літературі висловлені різні погляди щодо галузевої приналежності податкового законодавства. Одні розглядають його як нову самостійну галузь – податкове право. Інші – як частину фінансового (бюджетного) права. Треті – як частину господарського права. Останні виходять з того, що розміщення вказаних вище норм у тих же нормативно-правових актах, якими визначається розмір податків, рівень бюджету, до якого вони зар

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров