Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО     КОСТЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА    УДК 347.73  ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ  ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ     Спеціальність: 12.00.07 - теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право       АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук      Харків - 2002
Дисертацією є рукопис.  Робота виконана на кафедрі адміністративного права та державного управління Донецького інституту внутрішніх справ МВС України.  Науковий керівник: доктор юридичних наук, доцент Кучерявенко Микола Петрович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри фінансового права. Офіційні опоненти: - доктор юридичних наук, професор Пацурківський Петро Станіславович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, завідувач кафедри конституційного, адміністративного і фінансового права;- кандидат юридичних наук Александрова Наталія Валеріївна, Національний університет “Києво-Могилянська академія”, доцент кафедри державно-правових наук.  Провідна установа - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра конституційного і адміністративного права, м. Київ. Захист дисертації відбудеться “25” червня 2002 року о   “12” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.  З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.  Автореферат розіслано “24” травня 2002 року.  Вчений секретарспеціалізованої вченої ради                                       Ю.П. Битяк     ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження пояснюється необхідністю вирішення тих задач, що постають перед Україною у зв’язку з переходом до ринкової економіки. Такий перехід відбувається в умовах пошуку оптимальної моделі господарювання і створення нової концепції взаємин держави і господарюючих суб’єктів.Однією з найскладніших проблем тут є подолання стереотипів та ілюзій, зокрема, тих, що полягають у перебільшенні ролі держави, можливостей планово-командної системи (“ручного управління”) або, навпаки, у надмірних сподіваннях на здатність ринку до “саморегулювання”. У зв’язку з цим корисним є вивчення та аналіз зарубіжного досвіду у різних галузях, але, насамперед, у тих, що дають змогу забезпечити динамічний розвиток і функціонування економіки.Не менш важливою є проблема міжнародного співробітництва у економічній сфері, без чого зараз важко уявити  існування будь-якої європейської держави. Але прагнення бути повноцінним учасником Європейського співтовариства має бути забезпечене не лише бажанням і певним економічним потенціалом, а й готовністю юридичною: належним рівнем правової культури, правосвідомості, законодавства тощо. Повинне існувати чітке уявлення про характер та тенденції розвитку  Європейської спільноти, про ті очікування, котрі існують в ній стосовно потенційних учасників.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження є складовою частиною досліджень провідної фундаментальної наукової школи Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова, який пов'язаний з планом науково-дослідної роботи кафедри на 1999-2004 рр. за темою “Державотворчі, правові соціально – політичні процеси в Україні”. Роль автора дисертації у виконанні цих науково-дослідних робіт полягала в тому, що було проведене вивчення теоретичних та історико-правових аспектів формування і розвитку  Європейського права, насамперед, у галузі оподаткування, і на цьому підґрунті запропоноване пояснення сутності відповідної системи, чинників її формування та вимог, що ставляться до українського права у зв’язку з необхідністю його гармонізації з правом Європейських співтовариств. Також з’ясовано вплив головних чинників, як позитивного, так і негативного характеру, що мали і мають значення для формування відповідних інститутів у цій галузі. Мета і задачі дослідження. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі вивчення і аналізу теоретико-правових засад, процесу та джерел формування Європейського права, насамперед, у галузі оподаткування, визначити характер тенденцій, що існують тут, а також, враховуючи цей досвід, запропонувати підхід до вирішення завдань, що виникають у зв’язку з проблемою гармонізації сучасної правової системи України з нормами Європейського права.Для досягнення означеної мети вирішувалися наступні задачі:-                     визначити методологічну основу розуміння характеру формування і розвитку Європейського права;-                     встановити сутність,  чинники та визначальні етапи розвитку Європейського права ;-                     визначити співвідношення Європейського права з традиціями розвитку права у Європі;-                     визначити поняття Європейського права та Європейського інтеграційного податкового права;-                     визначити поняття та види джерел Європейського права у галузі оподаткування;-                     дослідити склад та зміст джерел Європейського інтеграційного податкового права.Об'єктом дисертаційного дослідження є формування і вдосконалення  системи Європейського права, насамперед, у галузі оподаткування. Предметом дисертаційного дослідження є засади, джерела формування  та процес становлення і розвитку Європейського права, передусім, у галузі оподаткування.Методи дослідження складаються із сукупності загальнонаукового діалектичного методу і окремих наукових методів - історичного, порівняльного та  логічного аналізу.При цьому автор виходив з того посилання, що право не є надбудовою стосовно матеріально-технічного базису, а виступає як самостійний, важливий елемент цивілізації, (хоча, звичайно, матеріальні умови життя суспільства істотно впливають на характер і особливості правового регулювання). Європейське право та його норми, зокрема, ті, що регулюють податкові відносини, розглядалися у їхньому розвитку і діалектичному  взаємозв’язку. Що стосується окремих методів дослідження, то історичний метод слугував, головним чином, інструментом з’ясування характеру, закономірностей і тенденцій розвитку Європейського права; метод порівняльного аналізу був використаний при з’ясуванні особливостей традицій Європейського права та визначенні їхнього  місця у правовому полі Європейських співтовариств; метод логічного аналізу дав змогу з’ясувати сутність норм Європейського права, присвячених вирішенню питань оподаткування в ЄС.Сукупність вказаних методів була використана при аналізі джерельної бази дисертаційного дослідження, до якої входили документи пов’язані з виникненням і формуванням Європейського права взагалі, і Європейського права у галузі оподаткування, зокрема.  Ці ж методи застосовувалися при дослідженні стану вивчення проблематики дисертації у фаховій літературі, зокрема, при аналізі праць  вітчизняних і зарубіжних правознавців, економістів, істориків  політологів та культурологів,  таких як С.С. Алексєєв,  Е. Анерс, Г. Берман, О.В. Братимов, Ю.А. Борко, О.В. Буторина, Л.К.Воронова,  М.Г. Делягін, О.С. Йоффе, Р. Єринг, Л.М. Ентін, А.Ф. Капустін, Ж. Карбоньє, Д. Келлі, В. Кернз, А.А. Козловський, В.В. Копейчиков, Н.П. Кучерявенко, Дж. Лінч,  П. Маланчук, Н.І. Матузов, А.В. Малько, О.В. Мещерякова, Д. Наливайко, Т.В. Наконечна, Н. Неновськи,  П.С. Пацурківський,   О.Ф. Скакун,   А. Татам,  Л.Д. Тимченко, Ю.О. Тихомиров, А. Тойнбі, Г.П. Толстопятенко, С. Хантингтон, Є.О. Харитонов, М. Хиршлер,  Л.Февр, Б. Цимерман, Б.Б. Черепахін, З.М. Черніловский,   Г.Ф. Шершеневич, Л.С. Явіч  -  та ін.Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в українській юридичній літературі зроблено спробу комплексного дослідження Європейського права, як суспільного та цивілізаційного феномену, взятого у його розвитку, а також сукупності традиції, концепції та норм Європейського права у галузі оподаткування. Наукова новизна дослідження конкретизується в наступних положеннях:1. Право являє собою важливу складову частину цивілізації,  яка розвивається по висхідній спіралі, внаслідок чого на кожному новому витку відбувається запозичення надбань попередніх цивілізацій, що зумовлює наступність права. Ця теза є методологічної основою дослідження історії і визначення тенденцій формування сучасного права в цілому і окремих його систем, зокрема Європейського права.  2. Під Європейським правом слід розуміти систему юридичних норм, що складаються  у зв'язку з утворенням і функціонуванням Європейських Співтовариств і Європейського Союзу, які діють і застосовуються  на основі і відповідно до установчих договорів і загальних принципів права. 3.У своєму розвитку Європейське право, починаючи від Римського права, пройшло декілька етапів і саме зараз має місце формування нового Європейського права, як суспільного феномену, властивого Європейському Союзу на початку ХХІ століття.4. За своєю цивілізаційною сутністю Європейське право є правовою системою, що ґрунтується на засадах західноєвропейської правової традиції (гілки права).5. Структурно Європейське право є єдиним правовим масивом, що не має вираженого поділу на галузі права, однак з точки зору визначення  сфери та методів правового регулювання поділяється на право публічне та приватне. Це пов’язано з тим, що поділ на такі галузі як цивільне, адміністративне, карне право тощо може мати місце лише на рівні національних систем права, а на рівні наднаціональному можна вести мову лише про право публічне та приватне, як дві частини загального феномену права. 6. Некоректним є вживання терміну “Європейське податкове право”. Застосування його можливе лише із відповідними застереженнями відносно  того, що йдеться про сукупність норм, які регулюють відносини у галузі оподаткування та ін. Вірніше  вести мову про “правове регулювання податкових відносин в рамках Європейського союзу”, “Європейське право у галузі оподаткування” тощо.  З відповідним застереженням може вживатися термін “Європейське інтеграційне податкове право”.7.  “Європейське інтеграційне податкове право” може бути визначене як система юридичних норм, що складають частину Європейського права і застосовуються  у сфері оподаткування на основі і відповідно до установчих договорів та загальних принципів права  Європейських Співтовариств і Європейського Союзу.8. Джерела Європейського права взагалі і в галузі оподаткування, зокрема,  це ті чинники, що зумовлюють формування Європейського права,  як єдиного правового масиву. Вести мову про такі джерела можна як щодо  Європейського права взагалі, так і щодо “Європейського інтеграційного податкового права”, як складової  частини загального європейського права.9. Перелік джерел Європейського права, як загальної інтегрованої юридичної категорії  виглядає таким чином:  норми Європейського права в цілому; західноєвропейська традиція права, що ґрунтується на нормах римського права; західноєвропейська  правова доктрина;10. Джерелами “Європейського інтеграційного податкового права” є:  правова традиція регулювання податкових відносин у Західній Європі, що ґрунтується на здобутках римського права; концепція оподаткування у західній традиції;   норми Європейського інтеграційного права, у першу чергу, ті, що стосуються  сфери оподаткування .11. Основою системи норм Європейського права у галузі оподаткування  є установчі договори, зокрема, Договір про ЄС, що містить низку статей, які закріплюють правові принципи регулювання податкових відносин. Ці статті є базовими для регламентів, директив і рішень Європейського Суду  з податкових питань, якими в кінцевому підсумку і визначається правовий масив Європейського права у галузі оподаткування. 12. При спробі інтегрування до Європейського співтовариства Україна має бути готовою до врахування чинників та тенденцій розвитку Європейського права і  особливостей його норм у галузі оподаткування. Зокрема, важливе практичне значення має та обставина, що на формування сучасного Європейського права  вирішальний вплив справила західна правова традиція, до якої належать держави-засновниці, котрі орієнтуються  на однакові або ж споріднені правові цінності, що відображається  у кінцевому підсумку і на Європейському інтеграційному податковому праві.  Розширення Європейського співтовариства за рахунок держав, що належать до східноєвропейської цивілізації, може привести у перспективі до поступового зростання впливу східної традиції права. Проте, цей процес ще тільки починається і говорити про зміни поки що рано. Тому держави, які прагнуть вступити до ЄС,  мають бути готовими привести своє право у  відповідність з  концепцією Європейського права, що вже склалася на сьогоднішній день. Перед таким вибором щодо розвитку свого податкового законодавства стоїть і наша держава. Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати, а також теоретичні і практичні висновки дисертанта можуть бути використані в процесі вдосконалення загальної концепції входження України до Європейського правового простору, а також при визначенні засад гармонізації права України з Європейським правом у галузі оподаткування тощо.Висновки та низка положень дисертаційної роботи  були використані викладачами і студентами при вивченні курсів “Теорія держави і права”, “Загальна історія держави і права”, а також спецкурсів “Теоретико – правовий аспект походження права”, “Імплементація норм європейського права”, “Інтеграція України в ЄС”  в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечнікова. Деякі із сформульованих у дисертації положень мають дискусійний характер і можуть слугувати матеріалом для подальших досліджень в цьому напрямку.Апробація результатів дисертації. Дисертація обговорена на засіданні кафедри загально – правових дисциплін права Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова.Результати досліджень були оприлюднені на Міжнародній науково – методичній конференції “Римське право і сучасність”, яка відбулася 21 грудня 2001 року у Одеській національній юридичній академії, міжнародній науковій конференції “Молодість третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх вирішення”, яка відбулася у м. Одесі, а також на щорічній науковій конференції професорсько – викладацького складу і аспірантів Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова 2001 року. Положення дисертації використані при підготовці планів практичних занять за темами “Міжнародне право”, “Міжнародне європейське право” Висновки, отримані в результаті дисертаційного дослідження, активно впроваджуються дисертантом у навчальний процес в Одеському національному університеті ім. І. І. Мечнікова  при читанні лекцій і проведенні практичних занять з курсів “Теорія держави і права”, “Міжнародне право”.Результати дисертаційного дослідження оприлюднені  у трьох монографіях, а також  трьох статтях, що опубліковані у наукових журналах і збірках наукових робіт, що є фаховими у відповідності з рішеннями ВАК України. Статті опубліковані одноособово. Структура дисертації визначена у відповідності із завданнями, які були поставлені перед автором. Дисертація складається із вступу, 3-х розділів, поділених на  10 підрозділів, висновків і списку використаної літератури. Загальний обсяг дисертації складає 182 аркуша, в тому числі 12 аркушів списку використаних джерел, який охоплює 169 найменувань. 

ОСНОВНИЙ  ЗМІСТ

У Вступі розкривається сутність і стан проблеми формування Європейського права у галузі оподаткування, обґрунтовується актуальність дисертаційного дослідження, визначаються його мета та задачі, подається коротка анотація нових наукових положень, практичне значення одержаних результатів.

У Розділі І. “Принцип наступності як основа розвитку європейського права”,  який містить два підрозділи, визначаються поняття і сутність принципу наступності у праві, котрий є методологічним підґрунтям  дисертаційного дослідження. 

У підрозділі 1.1. “Поняття наступності права” аналізуються підходи до визначення і характеристики цієї категорії та пропонується своє бачення проблеми. Зазначається, що визнання значення принципу наступності права стало результатом подолання матеріалістичного монізму у підході до аналізу права, і звернення до альтернативного -  “цивілізаційного” - підходу, який останнім часом активно використовується у науках, пов'язаних з дослідженням історичних процесів у суспіль­стві (у тому числі, в праві),  будучи за своєю сутністю антитезою підходу “формаційному”. Обґрунтовується трактування цивілізації як складної категорії, котра  має розглядатися як етап у історії людства, що харак­теризується певним рівнем потреб, здібностей, знань, навичок та інтересів людини, технологічним та екологічним способом виробни­цтва, устроєм політичних та суспільних відносин, рівнем духовного розвитку. У підрозділі 1.2. “Наступність права (правових систем) як результат  циклічного розвитку цивілізацій” розглядаються характерні риси наступності права, як елементу цивілізації.Наголошується на тому, що наступність у праві має об'єктивний характер, що необхідно враховувати при визначенні напрямків розвитку права. Ігнорування цієї обставини гальмує прогресивний розвиток права, не дозволяє ефективно вести діяльність по вдосконаленню і кодификації законодавства.Теза про наступність у розвитку права полягає в твердженні, згідно з яким між типами права немає непрохідної грані. Тому  оспорюється припущення,  що розвиток права  є тільки породженням нового, що в ньому немає нічого від старого. Розвиток права є неможливим без наступності. Вона є його необхідним елементом. Ця об’єктивна закономірність розвитку права існує незалежно від форми суспільно-економічного ладу, суспільного устрою тощо.  Наступність і сам процес наступності характеризуються у дисертації як ланцюг зв'язків – контактів різних послідовних поколінь. При цьому наголошується, що найважливішою причиною наступності   в праві є відносна самостійність його від економічних відносин. Звертається увага на те, що з поняттям “наступність права” пов’язані такі категорії як “рецепція”, “акультурація”, “реставрація”. Проводиться розмежування  між ними і обґрунтовується висновок, що “наступність” є родовим поняттям, різновидами якого є рецепція і акультурація. Наступність характеризує характер розвитку права, як елементу культури, взагалі, у той час як рецепція і акультурація є окремими видами і проявами наступності.Принципово важливими для подальшого дослідження є  висновок про те, що право є не елементом надбудови до матеріального базису, а являє собою важливу складову частину цивілізації (культури), а також висновок про те, що  розвиток як локальних, так і загальносвітової цивілізацій відбувається по висхідній спіралі, внаслідок чого на кожному новому витку відбувається запозичення цінностей, надбань попередніх цивілізацій, що зумовлює наступність права. Положення про наступність права у свою чергу є визначальним для дослідження історії і визначення тенденцій формування сучасного права в цілому і окремих його систем.  Розділ ІІ. “Поняття та структура європейського   права” присвячений дослідженню  історичного процесу формування Європейського права та з’ясуванню і теоретичному осмисленню його основних категорій.У  підрозділі 2.1. “Формування Європейського   права”  зазначається, що утворення самостійної категорії Європейського   права  в літературі звичайно пов’язують з ідеєю об’єднання Європи, котра на різних етапах її розвитку  мала різну спрямованість.Відповідно до рубежів цих змін виділяється кілька етапів розвитку Європейської локальної цивілізації і права, як її складового елементу: 1) початок формування засад Європейського   права – право ранньої античності; 2) формування класичного римського права, як універсальної системи Європейського   права, що має основою положення грецької філософії і принципи природного права, а “матеріалом” правових норм  - місцеве звичаєве право і юридичні рішення, вироблені  в країнах, що входять до тодішньої європейської цивілізації або до зони її політичного, культурного  та економічного впливу; 3) формування правових систем Середньовіччя,  що являють собою суміш класичного римського та місцевого  звичаєвого права. Характерним для права цього часу є виникнення у Західній Європі феодального, канонічного, міського тощо права, а у Східній Європі – поділ права на такі галузі як землеробське, морське, військове право і т.д.; 4) дестабілізація ідеї розвитку єдиного Європейського   права у Новий час, коли значною мірою внаслідок поширення ідей націоналізму відбувається формування правових сімей, національні правові системи набувають пріоритету і призупиняється формування єдиного Європейського  

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров