Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (2)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (3)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (3)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИімені ЯРОСЛАВА МУДРОГО     ПЕРЕПЕЛИЦЯ МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  УДК 347.73    ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯСТАТУСУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВІ ЗБОРІВ В УКРАЇНІ     Спеціальність: 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право       АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата юридичних наук        Харків – 2002
 Дисертація є рукописом.Робота виконана на кафедрі фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник - доктор юридичних наук, доцент Кучерявенко Микола Петрович,  Національна юридична академія  України імені Ярослава  Мудрого, завідувач кафедри фінансового права.  Офіційні опоненти:доктор юридичних наук, професор Пацурківський Петро Станіславович, Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, завідувач кафедри конституційного й адміністративного права;            кандидат юридичних наук Воротина Наталія Вікторівна, Інститут держави і права ім.  В.М. Корецького  Національної академії наук України,  старший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права.             Провідна установа – кафедра конституційного й адміністративного права Київського Національного університету ім. Тараса Шевченко, м. Київ. Захист відбудеться 07.02.2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77.                        Автореферат розіслано 26.12.2001 року  Вчений секретарспеціалізованої вченої ради                        Ю.П. Битяк
 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми дослідження. Однією з проблем сучасного соціально-економічного розвитку України є дефіцит фінансових ресурсів для реалізації завдань, що стоять перед державою, і випливаючий звідси дисбаланс доходів і витрат бюджетів усіх рівнів. Ці труднощі в Україні підсилюються тим, що сучасний етап розвитку нашої держави характеризується складним процесом формування ринкової моделі господарювання. Розумілим у цій ситуації є зміна ролі держави, за рахунок як зменшення державного сектора, так і реорганізації її відносин з іншими суб'єктами господарювання, громадянами. За цих умов особливо важливою стає така перебудова інститутів правового регулювання, яка призвела б до реформування, а іноді й виникнення раціональних податкових механізмів і адекватному їхньому правовому регулюванню.Акценти у сфері вдосконалення правового регулювання оподаткування пов'язані з уточненням, деталізацією основної категорії податкового права – податкового обов'язку. Показово, що подібне положення виділено на конституційному рівні і закріплено статтею 67 Конституції України.[1] Саме це є однією з основних передумов даного дисертаційного дослідження. Тільки позначивши зміст податкового обов'язку, ми зможемо деталізувати специфіку його правового регулювання стосовно залежних осіб, тих, кому адресовані імперативні розпорядження держави по виконанню конституційного обов'язку, пов'язаного з першочерговою й безумовною сплатою податків та зборів, установлених законом – платників податків.На наш погляд, така увага дослідженню правового статусу платника податків є  об'єктивною. Адже в системі суб'єктів податкових правовідносин вони є фактично єдиними, за рахунок засобів яких формуються централізовані грошові фонди держави і без яких неможливо не просто виконання державних функцій, а й існування держави взагалі. Якраз сплата податків і зборів платниками формує основи існування держави, органів місцевого самоврядування і, зрештою, самих же громадян, тоді як державою формуються збалансовані механізми реалізації своїх функцій і забезпечення необхідними суспільними благами всіх громадян за рахунок засобів, що надійшли від сплати податків і зборів.У цьому зв'язку нам вбачається досить важливим дослідження особливостей правового регулювання статусу платників податків в Україні. Без глибокого теоретичного осмислення цієї проблеми, відповідного законодавчого закріплення прав та обов'язків платників податків і зборів неможливо забезпечити ефективне надходження обов'язкових платежів податкового характеру в бюджети і позабюджетні державні фонди. Необхідно при цьому враховувати, що правовий статус платників податків  деталізується через сукупність зобов'язуючих розпоряджень, якими й регулюються міра й можливість поведінки платників податків, їх права та обов'язки.На сьогодні деталізація правового статусу платників податків пов'язується зі змістом і реалізацією конституційних прав громадян (на недоторканність житла, власності тощо). Особливий акцент при цьому робиться  на загальногромадянські права людини й реалізацію податкового обов'язку, що іноді трактується як вторгнення, втручання держави у права людини, зазіхання на її власність. Однак, варто мати на увазі, що сплата податків і зборів позв'язана з реалізацією конституційного обов'язку і що перехід частини майна, коштів громадян  здійснюється тільки за законодавчо закріплених умов, коли із власністю громадян позв'язуються або підстави виникнення податкового обов'язку, або забезпечення обов'язку по сплаті податку.Дослідження окремих проблем правового статусу суб'єктів фінансового права має певну історію розробки в галузі як фінансового права, так і фундаментальних теоретико-правових досліджень.Дослідження правового регулювання статусу платників податків в Україні знаходиться зараз на початковому етапі. Можна зустріти лише окремі роботи, що стосуються вузької групи платників податків - фізичних осіб[2]. Однак, дослідження правового статусу платників податків у цілому, незалежно від їхньої видової диференціації здійснюється вперше.              Істотне значення для розробки теоретичних положень дисертації мали роботи вчених в галузі теорії держави і права  – С.С. Алексєєва, Н.В. Вітрука, С.О. Комарова, Н.І. Матузова, О.В. Міцкевича, Б.М. Лазарєва, Р.Й. Халфіної. Певний вплив на дисертаційне дослідження мали праці вчених ХІХ – XX століть – С. Ілловайського, О. Ісаєва, Д. Львова, Ф. Нітті, І. Озерова, І. Патлаєвського, І. Тарасова, М. Тургенєва.Значний внесок у розробку цієї проблеми внесли такі правники, як В.В. Бесчеревних, Л.К. Воронова, О.М. Горбунова, Н.А. Куфакова, М.І. Піскотін, Ю.А. Ровинський, Н.І. Хімічева, Д.Г. Черник, С.Д. Ципкін. Проблема  статусу суб'єктів податкового права і податкових правовідносин на сучасному етапі знаходиться у сфері уваги багатьох дослідників. Йдеться, передусім, про дослідження О.В. Бакун, О.В. Бризгаліна, В.В. Вітрянського, Д.В. Вінницького, Н.В. Воротіної, О.Ю. Грачової, В.В. Гриценко, С.А. Герасименко, В.І. Гурєєва, Л.М. Долі, С.Т. Кадькаленка, М.В. Карасєвої, О.М.Козиріна, М.П. Кучерявенка, І.І. Кучерова, П.С. Пацурківського, С.Г. Пепеляєва, Г.В. Петрової, В.М.Федосова та інших учених.Зв'язок роботи  з науковими програмами, планами, темами. Тема даного дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого 25 грудня 1998 р. (протокол № 4).            Дисертація виконана згідно з комплексною цільовою програмою “Вдосконалення господарських відносин в умовах ринкової економіки (економіко-правовий аспект)” №0186.070869.            Метою дисертаційного дослідження  є розробка цілісної концепції правового регулювання статусу платників податків, системний аналіз основних обов'язків та прав платників податків, їх класифікація й деталізація, співвідношення один з одним. Відповідно до зазначеної мети  наукового дослідження поставлені наступні завдання:            – визначення поняття “суб'єкти податкових правовідносин”, характеристика і співвідношення їх видів;            – аналіз ознак, які  характеризують платника податків як суб'єкта податкових правовідносин;            – дослідження особливостей податкової правосуб'єктності платників податків;            – дослідження податкової правосуб'єктності фізичних осіб;            – характеристика сутності і специфіки податкових обов'язків і прав фізичних осіб;            – дослідження податкової правосуб'єктності юридичних осіб;            – дослідження сутності і специфіки податкових обов'язків і прав юридичних осіб.            Об'єктом дисертаційного дослідження виступають суспільні відносини у сфері регулювання правового статусу платників податків в Україні, їх місце і значення в сукупності суб'єктів податкових правовідносин.            Предметом дослідження є зміст теоретичних і методологічних проблем визначення податкової правосуб'єктності платників, її ознак та елементів як у цілому, так і   залежно від видів платників податків. У роботі розглядається зміст податкової правосуб'єктності платників у рамках родової галузевої фінансової правосуб'єктності. Дисертантом послідовно аналізуються блоки податкових обов'язків і прав платників в Україні.            Методологічною основою дисертації є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Загальнонауковий діалектичний метод пізнання виступає основним у цій системі. У дисертаційному дослідженні використовуються також формально-юридичний і порівняльно-правовий методи, метод системно-структурного аналізу. Порівняльно-правовий метод застосовується при аналізі іноземного податкового законодавства (у першу чергу російського), визначенні  й вивченні таких базових понять у теорії фінансового й податкового права, як платник податків, податковий статус, податкова правосуб'єктність, податковий обов'язок, податкове право. Історико-правовий метод використовується, насамперед, при  аналізі розвитку понять “суб'єкт податку” і “платник податку”. Метод системно-структурного аналізу застосовується при вивченні й розгляді змісту правового статусу платників податків і податкової правосуб'єктності. Даний метод створює можливість обґрунтованих висновків про єдність досліджуваних понять. Формально-юридичний метод використовується при констатації окремих законодавчих положень і норм – визначенні платників податків, податкового обов'язку. Логіка дисертаційного дослідження полягає в аналізі досліджуваних понять : правовий статус платника податків, податкова правосуб'єктність. На підставі вивчення елементів цих понять дається загальне повне  формування вищевказаних визначень.            Теоретичною основою дослідження є праці вчених із загальної теорії держави і права, адміністративного , фінансового і податкового права, економічної теорії. У  роботі були використані праці іноземних учених. Висновки дисертації ґрунтуються на положеннях Конституції України, інших нормативно-правових актів, аналізі чинного законодавства України, інших нормативно-правових актів.            Інформаційну базу дослідження склали Конституція України, закони України, укази Президента України і нормативні акти Кабінету Міністрів України, законодавчі акти іноземних держав, статистичні матеріали, довідкова література, роз'яснювальні листи Державної податкової Адміністрації України, проекти нормативних актів.            Наукова новизна роботи полягає в тому, що дисертація є першим в українській правовій літературі комплексним, узагальненим монографічним дослідженням теоретичних проблем правового регулювання статусу всіх категорій платників податків в Україні. Елементи наукової новизни знайшли свій вираз у наступних положеннях:1. По-новому обґрунтовано положення про сукупність видів суб'єктів податкових правовідносин.2. Сформульовано авторське визначення платника податків як суб'єкта податкових правовідносин, який має, одержує (передає) об'єкти оподаткування або здійснює діяльність, доходи від якої є об'єктами оподаткування, має й реалізує податкові обов'язки і права.3. Запропоновано авторський варіант проектів статей до Закону України “Про систему оподаткування”, які регулюють податкові обов'язки і права платників.4. По-новому сконструйовано поняття правового статусу платника податків з позицій аргументації положення про його зобов'язуючий характер.5. Уперше сформульовано визначення податкової правосуб'єктності платників, розглянуто її ознаки і зміст як у цілому, так і залежно від окремих категорій платників податків в Україні.6. Аргументовано положення про участь при податковому представництві третьої особи – держави, що представляється відповідними органами влади, уповноваженими посадовими особами.7. По-новому запропоновано згрупувати блоки податкових обов'язків і прав платників в Україні – як у цілому, так і залежно від їх категорій. Виокремлено й охарактеризовано особливості податкових обов'язків і прав розглядуваних видів платників податків.8. Уперше обґрунтовано своєрідність виникнення, зміни і припинення податкової правоздатності й дієздатності фізичних і юридичних осіб – платників податків і зборів в Україні.9 По-новому розглянуто й обґрунтовано положення про місце митних органів, органів Пенсійного фонду, органів Фонду соціального страхування та інших у сукупності суб'єктів податкових правовідносин як державних органів, пов'язаних зі сплатою податків, зборів та обов'язкових платежів у бюджети й позабюджетні фондиПрактичне значення отриманих результатів полягає в тому, що дисертантом здійснено теоретичне узагальнення питань правового регулювання статусу платників податків і зборів в Україні, що може стати підґрунтям для подальшої розробки поставлених у дисертаційному дослідженні проблем у даній сфері.Висновки й положення дисертації можуть бути використані при підготовці проекту Податкового кодексу України, податкових законів, написанні розділів підручників і навчальних посібників з курсів “Податкове право”, “Фінансове право”, а також у науково-дослідницькій роботі студентів. Положення дисертації можуть послужити практичним матеріалом у роботі по підвищенню рівня правових знань, правової культури платників податків, працівників податкових органів та інших суб'єктів податкових правовідносин.              Апробація результатів дослідження. Дисертація виконана й обговорена на кафедрі фінансового права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Окремі її положення  доповідалися на науково-практичних конференціях у містах Полтава (1998 р.), Суми (2000 р.), Ірпінь (2000 р.), Харків (2000 р.).            Публікації. За темою дисертації автором опубліковано 7 наукових праць (4 з яких – у спеціалізованих наукових виданнях), тези доповідей на 2-х науково-практичних конференціях, а також коментар до Закону України “Про систему оподаткування” (у співавторстві). Загальний обсяг даних публікацій склав 4,06 друк. арк.            Структура роботи обумовлена її метою і завданнями,  складається  із вступу, 3-х розділів, що об’єднують 7 підрозділів, висновків (після кожного розділу і наприкінці дисертації), додатків і списку використаної літератури (154 найменування). Загальний обсяг роботи – 181 сторінка.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ            У “Вступі” аргументується актуальність обраної теми дослідження, його об'єкт і предмет, указується методологічна основа, сформульовано положення, які виносяться на захист і складають наукову новизну, наводиться апробація результатів дослідження, визначається практична значимість роботи.            Розділ перший “Суб'єкти податкових правовідносин” складається із трьох підрозділів і висновків за даним розділом.            У підрозділі 1.1. “Поняття і види суб'єктів податкових правовідносин” аналізується поняття податкових правовідносин як виду фінансових правовідносин, розглядається зміст понять суб'єктів фінансового права і суб'єктів фінансових правовідносин, їх співвідношення. Через розгляд вказаних категорій як родових здійснюється аналіз суб'єктів податкового права і податкових правовідносин. У перебігу дисертаційного дослідження автором розглядаються й деталізуються види суб'єктів податкових правовідносин, аргументується особливість характеру участі кожного з них як суб'єкта податкових правовідносини. При цьому в роботі виділяється  сукупність суб'єктів податкових правовідносин, як: держава; податкові органи; платники податків; органи, пов'язані зі сплатою податків і зборів; суб'єкти, які сприяють сплаті податків. Держава, виступаючи головним суб'єктом у податкових правовідносинах, реалізує владність у трьох аспектах : виявляє суверенність у сфері податкової діяльності; організовує податкові правовідносини; виступає власником коштів, акумульованих за допомогою податків і зборів. Податкові органи, будучи суб'єктами податкових правовідносин, діють від імені держави і наділені владною компетенцією при здійсненні функцій у сфері оподаткування. Платники податків, як суб'єкти податкових правовідносин, реалізують переважно обов'язки у відносинах, коли саме за рахунок їхніх коштів формуються доходні частини бюджетів і державні цільові фонди. Органи, пов'язані зі сплатою податків і зборів, як суб'єкти податкових правовідносин мають спеціальні повноваження, що дозволяють їм поряд зі своїми основними функціями здійснювати стягнення податків і зборів. До таких органів належать митні органи, органи Пенсійного фонду України, органи Фонду соціального страхування і т.і. Банки, податкові агенти, органи, що здійснюють реєстрацію організацій та індивідуальних підприємців, реєструють фізичних осіб за місцем проживання, здійснюють облік нерухомого майна громадян належать до суб'єктів, які сприяють сплаті податків і зборів.Сукупність суб'єктів податкових правовідносин припускає їх аналіз за  напрямком деталізації правового статусу, прав та обов'язків, чітко закріплених податковим законодавством. Саме із таких позицій у цьому підрозділі пропонуються нові підходи до класифікації суб'єктів податкових правовідносин, обґрунтовується авторське бачення розглядуваної проблеми. Із даного теоретичного аналізу випливає низка практичних рекомендацій у сфері регулювання проблемних питань, які можуть знайти своє відбиття у проекті Податкового кодексу України.У підрозділі 1.2. “Платник податків як суб'єкт податкових правовідносин” аналізуються загальні підходи до поняття “платник податків і зборів”, докладно досліджується його зміст як у теорії податкового права, так і у сфері законодавчого регулювання. На підставі законодавчого й теоретичного аналізів пропонується новий підхід до визначення платника податків. Платник податків розглядається автором як суб'єкт податкових правовідносин, який має, одержує (передає) об'єкти оподаткування або здійснює діяльність, що є об'єктом оподаткування, і реалізує податкові обов'язки та права, встановлені законодавством (чи володіє ними). Дисертант пропонує ввести в майбутній Податковий кодекс України родове визначення поняття платника податків з наступним закріпленням вичерпного переліку суб'єктів, які виступають платниками податків. Із цих позицій наводиться порівняльний аналіз понять “платник податків” і “суб'єкт податків”, що ґрунтується в тому числі й на історичному екскурсі щодо визначення суб'єкта податків ученими-фінансистами XIX-XX століть.У контексті деталізації обов'язків і прав платників дисертантом досліджується інститут податкового представництва, види представників, обґрунтовується його значимість для чіткої і своєчасної реалізації податкового обов'язку. Суб'єктний склад податкового представництва аналізується в дисертації з наступною характеристикою правового статусу податкового представника кожного виду. Особливо при цьому акцентується увага на відмінностях представництва в податковому й цивільному праві. Принципова протилежність цих інститутів пов'язана, на думку автора, з методом правового регулювання в цих галузях права. У дисертації робиться висновок, що інститут податкового представництва підлеглий і націлений на реалізацію першочергового податкового обов'язку, забезпечує найбільш своєчасне й повне його виконання. У цьому ракурсі в роботі розглядається й аналізується ставлення платників податків до закріпленого державою податкового обов'язку, обґрунтовується судження про двоїстий характер його оцінки і відповідно протиріччя в законодавчому регулюванні. Законодавство повинне відбивати зміст податку як частини доходу платника податків, за рахунок якої існує держава і гарантується забезпечення задоволення потреб громадян. Саме тому податок і сприймається платником податків, з одного боку, як певна втрата коштів, майна (але об'єктивно необхідна й законна), а з іншого - як основа існування суспільства в цілому і кожного громадянина окремо як повноправного його члена.У підрозділі 1.3. “Податковий статус і податкова правосуб'єктність платників податків” йдеться про концептуальні для всього дисертаційного дослідження положення. Через характеристику категорій “податковий статус” і “податкова правосуб'єктність” обґрунтовується висновок про безумовний імперативний характер основного конституційного обов'язку платника податків. Виходячи з цього, дисертант наводить визначення податкового статусу платника як встановлену фінансово-правовими нормами сукупність юридичних обов'язків і прав, що забезпечують йому можливість виступати носієм цих податкових обов'язків і прав у податкових правовідносинах. У зв'язку з цим робиться висновок про зобов'язуючий характер правового статусу платника податків, що відрізняє його від інших галузевих (інституціональних) статусів.Досліджуючи правовий статус платника податків, автор виділяє його складові елементи – податкові обов'язки і права платника і його податкову правосуб'єктність. Характеризуючи особливості як податкового обов'язку, так і податкового права платника, дисертант робить висновок про першочергове значення податкового обов'язку і похідний характер права. На підтвердження цьому висновку наводиться положення про те, що обов'язок платника податків – це передбачена нормою податкового права міра його належної поведінки, коли платник податків не може відмовитися від виконання свого обов'язку, тоді як право являє собою передбачену нормою податкового права міру його можливої поведінки. Право платника податків означає міру поведінки, у рамках якої він може її будувати за власним розсудом відповідно до того, що не заборонено законодавством. Із цих позицій і аргументується характеристика податкової правосуб'єктності платника. У ході критичного аналізу поглядів українських і російських учених по розглянутому питанню автор вирізняє ознаки  податкової правосуб'єктності і пропонує її визначення. Під податковою правосуб'єктністю в даному дисертаційному дослідженні розуміється встановлена нормами фінансового права здатність особи бути носієм юридичних обов'язків і прав у відносинах, що регулюють установлення, зміну, скасування податкових платежів, їхню сплату чи стягнення з метою формування доходної частини бюджетів і відповідних цільових фондів. При цьому підкреслюється визначальне значення імперативного методу, що діє в п

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров