Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ     

Бадида Марія Петрівна

  

УДК 336.22

   ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ В УКРАЇНІ  

Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит

     

Автореферат

 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук     Київ 2003 Дисертацією є рукописРобота виконана на кафедрі фінансів Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м.Київ.  Науковий керівник:                           доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки України Федосов Віктор Михайлович Київський національний економічний університет, завідувач кафедри фінансів.  Офіційні опоненти:                             доктор економічних наук, доцентСоколовська Алла Михайлівна Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України, завідувач відділу податкової політики і доходів.                                                   Кандидат економічних наук, доцент Данілов Олександр Дмитрович Академія державної податкової служби України, завідувач кафедрою державних фінансів Провідна установа:            Тернопільська академія народного господарства, кафедра фінансів, Міністерство освіти і науки України, м.Тернопіль Захист відбудеться “28” березня 2003 р. о 14?? годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд. 203.З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного економічного університету: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.201.Автореферат розіслано “25” лютого 2003 р. 

Вчений секретар

спеціалізованої вченої радикандидат економічних наук, професор                                      Поддєрьогін А.М.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. В Україні відбувається поступовий процес ринкової трансформації економіки. Система оподаткування підприємств, як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів має підприємств відображати інтереси держави, підприємницьких структур та громадян.В той час практика свідчить про низький рівень ефективності вітчизняної моделі оподаткування підприємств, її неадекватність умовам функціонування ринкового господарства. Саме тому питання реформування оподаткування підприємств сьогодні знаходяться в числі важливих фінансово-економічних проблем, від позитивного вирішення яких значною мірою залежить доля трансформаційних процесів в Україні. Потребує вдосконалення механізму функціонування як податкової системи в цілому, так і окремих її складових, особливо податків на додану вартість та на прибуток. Складність реформування системи оподаткування підприємств посилюється передусім тим, що воно відбувається в умовах дефіциту фінансових ресурсів.Діюча податкова система характеризується високим і нерівномірним податковим навантаженням на доходи суб'єктів господарювання. Суттєві недоліки мають місце в методології визначення бази та розміру ставок оподаткування доходів підприємств, у кількості податкових пільг.Зниження податкового навантаження на підприємницькі структури безумовно на початковому етапі об'єктивно приведе до зменшення податкових надходжень до бюджету, але потім буде діяти мультиплікатор їх зростання. Саме тому реформування податкової сфери обов'язково повинно супроводжуватись заходами щодо розширення бази оподаткування.Вагомий внесок у розробку теоретичних основ оподаткування внесли зарубіжні вчені С.Брюс, А.Лаффер, К.Макконел, Ф.Ноймарк, В.Нордхауз, А.Пігу, А.Селдон,  М.Уейденбаум, Г.Халлер, Й.Шумпетер та інші.Певний доробок в питання теорії і практики функціонування податків зробили українські і російські вчені: В.Андрущенко, Б.Болдирєв, В.Вишневський, А.Даниленко, Л.Дробозіна, І.Золотько, А.Крисоватий, В.Опарін, А.Поддєрьогін, М.Романовський, І.Гусакова, М.Сичов, А.Соколовська, В.Суторміна, О.Тимченко, В.Федосов.В той же час ряд питань оподаткування підприємств в умовах трансформації економіки України вимагають свого розв'язання, в тому числі з врахуванням українських реалій. Так, зокрема, з прийняттям діючих законодавчих актів з оподаткування прибутку значно ускладнилися облік і звітність, що викликає справедливі нарікання платників податку. Негативно впливають на якість роботи працівників податкових служб наявні розбіжності, сумнівні тлумачення окремих термінів, положень, визначень у законодавчих та підзаконних актах. Це є наслідком введення в дію нових законів з оподаткування без попереднього їх обговорення фахівцями та апробації на практиці.Недостатньо розроблені основи системи оподаткування, яка б відповідала сучасному стану економіки і слугувала орієнтиром для практики, методологічною базою для створення відповідних законів та інших нормативних актів.Викладене вище свідчить про важливість обраної теми дисертаційної роботи, її актуальність як в теоретичному, так і особливо в практичному аспекті.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планами наукових досліджень кафедри фінансів Київського національного економічного університету у межах комплексної науково-дослідної теми "Реструктуризація фінансової системи в умовах перехідної економіки" (номер державної реєстрації 01011003065). Особисто автором підготовлено розділ "Вплив податку на додану вартість та податку з прибутку на результати фінансово-господарської діяльності підприємств".Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному вивченні теорії і практики оподаткування  підприємств та в розробці конкретних пропозицій по його вдосконаленню.Поставлена мета зумовила необхідність вирішення таких завдань: уточнити визначення, економічну сутність і роль податків з підприємств в умовах трансформаційних процесів в Україні; проаналізувати особливості процесу формування сучасної системи оподаткування доходів підприємств в Україні; провести дослідження діючої системи оподаткування доходів підприємств з точки зору її відповідності теоретичним основам оподаткування та особливостям сучасного стану трансформації економіки України; обґрунтувати необхідність застосовування місцевими податковими органами непрямих методів визначення сум податкових зобов'язань платників податків з метою спрощення оподаткування і зменшення кількості неплатежів; провести аналіз діючого механізму нарахування податку на прибуток і на основі цього запропонувати нові форми декларування прибутку підприємницьких структур; розробити пропозиції щодо вдосконалення обчислення податку на додану вартість і посилення його впливу на фінансово-господарську діяльність підприємств; розробити пропозиції щодо вдосконалення податкового контролю за справлянням податку на додану вартість та податку на прибуток.Об'єктом дослідження є система оподаткування підприємств, її становлення, розвиток та функціонування в період трансформації економіки України.Предметом дослідження є фінансові відносини, які виникають в процесі оподаткування підприємств та контролю за своєчасним і повним перерахуванням податків в бюджет суб'єктами господарювання.Методи дослідження. В основу дослідження покладено діалектичний підхід до вивчення економічних та фінансових явищ, який передбачає виявлення закономірностей, тенденцій і взаємозалежностей, що постійно змінюються і розвиваються. В роботі використовувались  метод аналізу і синтезу для виявлення перспектив розвитку оподаткування підприємств та шляхів його вдосконалення, методи порівняльного аналізу при проведенні дослідження діючої практики оподаткування підприємств, групування, ланцюгових підстановок, графічного зображення, витримано системний підхід, який складає теоретичну і методологічну базу функціонально-статистичного моделювання досліджуваних процесів. Інформаційну базу дослідження складають відповідні законодавчі та нормативні акти, офіційні статистичні матеріали, бухгалтерська звітність суб'єктів господарювання, інформація податкових, фінансових органів і підприємств, літературні джерела.Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення, які визначають наукову новизну дисертаційної роботи, зводяться до наступного: дано авторське визначення сутності податків, що сплачуються суб'єктами підприємницької діяльності з урахуванням специфічних ознак, які притаманні податкам на мікрорівні; доведено практичну необхідність приведення чинного Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у відповідності із Законом України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні", з тим, що податковий облік має ґрунтуватись на даних бухгалтерського обліку; розроблено новий підхід до нарахування податку на прибуток, який передбачає оподаткування прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) за прогресивною шкалою із врахуванням рентабельності продукції; обґрунтовано доцільність, необхідність і конкретні напрями подальшого вдосконалення податку на додану вартість; внесені пропозиції щодо практичного застосування податковими органами непрямих методів визначення сум податкових зобов'язань в разі відсутності первинних документів або приховування доходів платниками податків; розроблені методичні рекомендації щодо подальшого вдосконалення  податкового контролю за справлянням податку на додану вартість та розрахунку податкового кредиту між державою і юридичними особами;Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані в дисертації висновки і пропозиції мають практичне значення і можуть бути використані в процесі подальшого реформування системи оподаткування підприємств в Україні. Зокрема, вдосконалення податку на додану вартість; нарахування податку на прибуток від реалізації продукції - за прогресивною шкалою з урахуванням рентабельності, а податку на прибуток з інших джерел надходження - за сталими ставками, визначеними в законодавчому порядку. Розроблені автором методичні рекомендації щодо контролю за справлянням податку на додану вартість можуть бути використані Державною податковою адміністрацією України в процесі удосконалення системи контролю за надходженнями і сплатою податків суб'єктами господарювання.Основні положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні з курсів "Податкова система" і "Податковий менеджмент".Результати наукового дослідження були впроваджені на практиці Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності (довідка № 06-10/611 від 26.08.2002 року), Державною податковою адміністрацією України (довідка № 04-0213В від 28.08.2002 року), місцевими органами влади Закарпатської області (довідка № 10/526 від 09.08.2002 року), Ужгородським коньячним заводом (довідка № 98 від 05.06.2002 року) та Київським національним економічним університетом (довідка від 10.09.2002 року).Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною роботою здобувача. Особистий внесок дисертанта полягає у розробці методики нарахування податку на прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) за прогресивною шкалою, конкретних пропозицій по вдосконаленню податку на додану вартість і розробці методичних рекомендацій щодо податкового контролю за справлянням цього податку. Опубліковані праці підготовлені без співавторства особисто здобувачем. Запропоновано диференційований підхід до оподаткування прибутку підприємств та дано шляхи удосконалення діючої системи контролю за нарахуванням та сплатою цього податку; внесено конкретні пропозиції щодо розрахунку нарахування податку на прибуток на основі товарного балансу і вдосконалення декларації про прибуток підприємства.Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження оприлюднені на: міжнародній науково-практичній конференції "Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес" (24-25 лютого 1999 року м.Ужгород); науково-практичній конференції "Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України" (жовтень 1999 року,  м.Ірпінь); міжнародній науково-практичній конференції "Теорія і практика перехідного періоду до ринку. Економіко-правовий, міжнародний та інформаційно-технічний аспекти", 27-29 березня 2001 року, м.Ужгород (Україна) - м.Сніна (Словаччина); науково-методичних семінарах при кафедрі обліку, аудиту і фінансів Ужгородського державного інституту інформатики, економіки та права у 2001 - 2002 роках; практичні пропозиції, рекомендації і результати дисертаційного дослідження були також оприлюднені на виробничій нараді працівників податкової служби Закарпатської області з приводу обговорення проекту Податкового Кодексу України (м.Ужгород, 2000 р.).Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковані автором у наукових фахових виданнях у 7 публікаціях загальним обсягом 1,8 друкованих аркушів.Структура та обсяг дисертаційної роботи. Відповідно до мети, завдань та логіки дослідження визначена структура роботи, яка складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертаційного дослідження становить 195 сторінок комп'ютерного тексту, в тому числі: 40 таблиць на 41 сторінках, 8 рисунків на 8 сторінках, 11 додатків на 11 сторінках, список використаних джерел налічує 141 найменування на 12 сторінках. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито рівень її розробки у фінансово-економічній літературі, визначено мету, завдання, предмет та об'єкт дослідження, методологічну та інформаційну базу роботи, наукову новизну, практичне значення, особистий внесок автора та апробацію результатів дослідження. У розділі 1 - "Оподаткування підприємств в умовах трансформації економіки України" - проведено дослідження економічної природи та сутності податків підприємств в умовах трансформації економіки України. Проаналізовано становлення та розвиток оподаткування прибутку і доданої вартості суб'єктів господарювання, запропоновано застосування непрямих методів визначення податкових зобов'язань у зв'язку з ухиленням від сплати податків, запровадження прогнозування податкових надходжень до місцевих бюджетів. Автором зроблено висновок, що теоретичними засадами оподаткування підприємств є загальна теорія оподаткування, вчення про сутність, функції і роль податків в суспільстві. Недостатнє теоретичне обґрунтування в економічній літературі сутності податків, що сплачуються суб'єктами господарювання, обумовило необхідність зосередження уваги на дослідженні цієї проблеми. Результатом стало уточнення визначення податків з юридичних осіб, як нецільового, безповоротного, безумовного і обов'язкового платежу, що являє собою форму примусового відчуження частини створеного на підприємствах продукту у власність держави, шляхом надходження до бюджету в порядку та на умовах, які визначаються законами України з питань оподаткування.У ході проведеного дослідження підтверджено, що ефективно функціонуюча ринкова економіка обов'язково повинна регулюватись державою. Але в умовах ринку держава впливає на розвиток економіки головним чином за допомогою фінансово-економічних методів і перш за все шляхом застосування відповідної системи оподаткування. Маневруючи податковими ставками, пільгами, змінюючи порядок оподаткування, держава створює певні передумови для прискореного розвитку пріоритетних галузей та виробництв, сприяє вирішенню актуальних для суспільства проблем.Дисертант прийшов до висновку, що при визначенні бази оподаткування прибутку в силу ряду об'єктивних і суб'єктивних причин доцільно враховувати особливості формування прибутку з різних джерел. Наприклад, прибуток від реалізації продукції, виконаних робіт і наданих послуг власними зусиллями підприємства; прибуток від реалізації зайвих основних засобів, матеріальних цінностей, товарів, закуплених з метою перепродажу; позареалізаційні доходи. Водночас під впливом змін видів і елементів податків змінюється і база оподаткування. Наприклад, при введенні єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, який фактично об'єднує ряд податків, в тому числі і податок на прибуток, єдиною буде і база оподаткування - обсяг виручки від реалізації продукції, виконаних робіт, наданих послуг.Аналіз сплати податків суб'єктами господарювання Закарпатської області показав, що за останні роки збільшується кількість неплатників податків і ця тенденція має стійкий  характер (табл. 1). Таблиця 1Платники податків – суб’єкти господарюванняЗакарпатської області, 1998-2001 роки
№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Роки
1998 1999 2000 2001
1 Платники, зареєстровані в ДПА Підприємств 11512 12137 11784 12402
2 Платники, які фактично сплачують податки - // - 8110 7288 6832 6920
3 Неплатники податків - // - 3402 4849 4952 5482

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров