Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА    СИЧ Ольга Анатоліївна  УДК 334.722:336.564 (477)  ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА Спеціальність 08.02.03 – організація управління, планування і регулюванняекономікою  АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук            Львів – 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник:           доктор економічних наук, професор                        Михасюк Іван Романович,                                    Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри економіки підприємства Офіційні опоненти:             доктор економічних наук, професор                                   Кузьмін Олег Євгенович,                                   Національний університет “Львівська політехніка”,                                   директор Інституту економіки та менеджменту                                    кандидат економічних наук, доцент                                   Партин Галина Остапівна,                                   Львівський банківський інститут Національного банку України,                                   декан економічного факультету Провідна установа:            Ужгородський національний університет Міністерства освіти і науки України,                                   Кафедра економіки, менеджменту та маркетингу Захист дисертації відбудеться 30 вересня 2003 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 35.051.01 Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою  79008, м. Львів, проспект Свободи, 18, аудиторія 115. З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5). Автореферат розіслано 22 серпня 2003 р. Вчений секретарспеціалізованої Вченої ради ________________________ проф.Панчишин С.М. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми. Податкова система країни є однією зі стрижневих основ економічної системи - вона є базою фіскальної політики, яку проводить держава і, одночасно, головним знаряддям державної економічної політики. Держава має у своєму розпорядженні ряд інструментів для вирішення протиріч у суспільстві, але провідне місце серед них посідає податкова політика. Держава постійно маневрує податковою системою залежно від ситуацій, які складаються. Разом із тим, вона перебуває під постійним тиском платників податків, які здебільшого розглядають податки як засіб зменшення їх особистих доходів. Така ситуація надає темі, що стосується проблем оподаткування, актуальності, яка з часом не втрачає свого значення. Податкова система є дуже складним явищем, що відображає стан економіки країни, її зовнішню, внутрішню, соціальну політики, національні традиції та багато інших факторів. Без урахування цих факторів є неможливим створення ефективної податкової політики, важливість якої обумовлюється основними функціями податків. По-перше, податки – важливій фіскальний інструмент, за допомогою якого держава забезпечує себе необхідними фінансовими ресурсами для виконання своїх функцій та фінансування таких сфер суспільної діяльності як освіта, охорона здоров’я, наука, охорона правопорядку, армія тощо. Через систему податкових пільг держава захищає національного товаровиробника. Одночасно за допомогою податків держава може стимулювати фінансування пріоритетних галузей економіки, а також поступлення коштів в економіку країни з таких джерел, як іноземні інвестиції. Саме вивченню цієї можливості податків присвячене дане дослідження. Тема податкового регулювання економічних процесів не нова. Її дослідженню присвячували свої праці науковці минулого та багато сучасних авторів - адже від побудови ефективної податкової системи залежить добробут держави. Теоретичну основу дослідження податкової системи та механізмів податкового регулювання сучасної економіки становлять праці класиків світової економічної думки: А.Сміта, Дж.С.Міля, Д.Рікардо, Дж.М.Кейнса, П.Семюелсона та ін. Серед вітчизняних дослідників цієї проблеми слід назвати О.Василика, В.Вишневського, С.Дзюбика, А.Єлісєєва, А. Жеребних, М.Крупку, Н.Кучерявенко, І.Лукінова, І.Луніну, В.Мельника, І.Михасюка, Ю.Палкіна, А.Соколовську, В.Суторміну, Л.Шаблисту, С.Юргелевича та ін. Однак, тема стимулюючого впливу податків на економічне зростання досліджена недостатньо. Це пов’язане з тим, що проблема систематизації та оптимізації податкових пільг в державі остаточно не вирішена і не набула свого відображення у відповідних законодавчих актах. Крім того, більшість авторів вказують на необхідність скасування пільг, не аналізуючи вплив діючих пільг на результати діяльності суб’єктів господарювання, що ними користуються. Тому проблема стимулювання за допомогою податків економічного розвитку підприємств та держави є актуальною і потребує додаткового розгляду.Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. Вибраний напрямок досліджень пов’язаний з науковими планами та програмами, що розробляються кафедрою економіки підприємства Львівського національного університету імені Івана Франка, зокрема темою Ем – 273Б “Оцінка і вдосконалення економічних механізмів розвитку малого підприємництва” в частині удосконалення пільгового оподаткування малого бізнесу та фермерських господарств. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є удосконалення податкової системи України, переорієнтація її на стимулюючий фактор економічного зростання. Завдання, які необхідно вирішити для досягнення мети дослідження, наступні:-         здійснити аналіз функцій податків у діючій податковій системі, визначити недоліки та можливості їх усунення;-         визначити методи податкового стимулювання та сформувати оптимальний набір пільг для заохочення підприємницької діяльності;-         провести порівняльний аналіз світового та вітчизняного досвіду у сфері пільгового оподаткування;-          внести пропозиції щодо вибору типу спрощеної системи оподаткування для підприємств малого бізнесу;-         визначити критерії надання податкових пільг, здійснити їх систематизацію та оцінити ефективність від впровадження пільг;-         довести дієвість комплексного застосування пільг, що носять строковий характер на прикладі суб’єктів СЕЗ “Курортополіс Трускавець”;-         внести пропозиції щодо удосконалення податкової системи України, зокрема уточнення ряду положень Проекту Податкового Кодексу та виділення окремого розділу, що регламентуватиме надання податкових пільг.Об’єкт, предмет та методи дослідження. Об’єктом дослідження є податкова система України, в межах якої знаходиться предмет дослідження – стимулююча функція податків та система податкових пільг держави.В роботі використані загальнонаукові та прикладні методи дослідження, а саме:-                            історичний метод, який дозволив вивчити застосування податків у економічній політиці держав у часі,-                            метод аналізу, який дозволив вивчити окремі функції податків та виділити притаманний лише їм інструментарій,-                            метод синтезу, який дозволив поєднати обрані методи стимулювання економічного розвитку з метою підвищення їх ефективності впливу на економіку,-                            метод опису, який дозволив охарактеризувати діючу систему оподаткування в Україні та існуючі пільги для стимулювання виробництва,-                            математичні методи, що дозволили визначити загальні тенденції у явищах та побудувати формули і прогнозні показники.Наукову новизну одержаних результатів визначають такі положення дисертаційної роботи:1.      Виділено стимулюючу функцію як самостійну функцію податків, продемонстровано відмінність від інших функцій та зображено механізм її дії.2.      Проаналізовано історію економічних вчень в контексті застосування стимулюючої функції податків у якості засобу державного регулювання економічних процесів.3.      Визначено необхідні умови реалізації стимулюючої функції податків: взаємодію усіх елементів податкової системи, дотримання основних принципів побудови системи оподаткування, відповідність податкового тягаря добробутові країни. 4.      Виділено види пільг, що здійснюють стимулюючий вплив на економіку: податковий кредит, вилучення (прискорена амортизація) та податкові знижки (стимулювання науково-дослідних та інноваційних проектів).5.      Доведено необхідність широкого застосування спрощеної системи оподаткування малого та середнього бізнесу, зокрема спецпатенту, а також математично обґрунтовано вибір тієї чи іншої системи оподаткування в залежності від структури витрат господарюючого суб’єкта.6.      Вказано на недоліки податкової системи, що утруднюють застосування стимулюючої функції податків.7.      На основі аналізу системи діючих пільг, визначено недоліки в її побудові та запропоновано критерії ефективності пільг: строковість, інвестиційний та інноваційний характер, спрямування коштів, що заощадили підприємства від сплати податків, на розширене відтворення, комплексне застосування пільг по основних податках.8.      На прикладі суб’єктів СЕЗ “Курортополіс Трускавець” доведено дієвість пільгового оподаткування. Побудовано прогнозні показники розвитку СЕЗ, що вказують на економічне зростання у суб’єктів, а також на відшкодування затрачених державою коштів у вигляді пільг через зростаючі надходження до бюджетів усіх рівнів.9.      Запропоновано включити до Проекту Податкового Кодексу самостійний розділ, що міститиме принцип  та критерії надання пільг, їх перелік, умови застосування та термін дії.Практичне значення отриманих результатів полягає у їх використанні під час роботи над законодавчими і нормативно-правовими актами у комітетах Верховної Ради України, зокрема, це стосується критеріїв та принципів пільгового оподаткування підприємницької діяльності, системи показників оцінки ефективності надання пільг (лист Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва № 06-11/12-320 від 11.07.2003р.).Наукові результати дослідження доцільно використовувати у процесі викладання економічних дисциплін “Державне регулювання економіки”, “Інвестування”, “Податкова система”, “Податковий менеджмент”.  Апробація результатів дисертації. Результати наукового дослідження обговорювалися на засіданнях та наукових семінарах кафедри економіки підприємства а також на щорічних звітних наукових конференціях викладачів та аспірантів економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Результати дисертаційного дослідження було апробовано на наукових конференціях: V Міжнародному Конгресі українських економістів “Україна в ХХІ столітті: ``концепції та моделі економічного розвитку” (Львів, 2000 р.), Міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції “Економічна система України: європейський вибір” (Львів, 3-5 травня 2000 р.), Міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції “Україна в ХХІ ст.: формування економічної системи” (Львів, 3-5 травня 2001 р.), Міжнародній науковій студентсько-аспірантській конференції “Актуальні проблеми формування економічної системи України” (Львів, 16-17 травня 2002 р.).  Публікації. За результатами дослідження опубліковано вісім наукових праць, у тому числі чотири – у фахових виданнях, загальним обсягом 2 друк. арк., чотири – у збірниках матеріалів наукових конференцій. Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Робота містить 12 таблиць, 9 рисунків, 5 діаграм. Головний зміст роботи викладено на 175 сторінках машинописного тексту, список опрацьованої літератури налічує 170 позицій.  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційного дослідження, визначено його мету, основні завдання, наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.У першому розділі – “Теоретичні основи стимулювання підприємництва за допомогою податків” розглянуто стимулюючу функцію податків, використання податків у якості стимулу в економічній політиці (історичний екскурс) та умови реалізації стимулюючої функції податків.Податкова система включає сукупність податків і зборів, а також усі існуючі у даній державі умови оподаткування: порядок встановлення та введення у дію податків, види податків, порядок їх розподілу між бюджетами різних рівнів, права та обов’язки платників податків, методи податкового контролю. Характер і цілі податкової системи визначає державна податкова політика, одним із завдань якої є досягнення економічного зростання. У світлі цього завдання держава повинна якомога ширше використовувати інструментарій податкової системи, який дозволяє коригувати економічні процеси у суспільстві.Державне стимулювання економічного зростання слід здійснювати з допомогою системи пільг (складової податкової системи), що володіє механізмом заохочення, спонукання до певного виду діяльності. Такий механізм повинен включати визначення об’єкта стимулювання (виду діяльності) та методів стимулювання (видів пільгового оподаткування). Орієнтація на суб’єкт стимулювання (конкретну господарську одиницю чи групу підприємств) є недопустимою, оскільки порушуватиме принцип рівності у оподаткуванні. Лобіювання інтересів у Верховній Раді певних груп підприємств приводить до надання їм пільг, які ставлять цю групу у вигідніше становище поряд з іншими платниками податків. Тому пропонуємо орієнтувати пільги на об’єкт – діяльність, що спрямована на збільшення виробництва валового внутрішнього продукту (а саме інвестиційна, інноваційна, конверсійна діяльність тощо).Стимулююча функція податкової системи займає чільне місце серед інших її функцій (див.рис.1.), як засобів впливу на економічну систему.  
     

Економічна діяльність

Контрольна функція податківВстановлення:-          штрафів;-          пені;-          адміністративної та кримінальної відповідальності;-          санкцій. 
Регулююча функція податківВирівнювання:-          соціальної нерівності;-           територіального дисбалансу;-          умов господарювання.
Стимулююча функція податківНадання:-          знижок;-          вилучень;-          податкового кредиту;-          територіальних пільг;-          інших пільг.
Фіскальна функція податківВизначення:-          податкової бази;-          видів податків;-           структури податкової системи;-          ставок податків;-          джерел їх сплати
            

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров