Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ    МУЛЯВКА  ДМИТРО  ГРИГОРОВИЧ  УДК № 351.71:342.7  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ  Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право    

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступенякандидата юридичних наук  

                                                                       

 Ірпінь – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби України. Науковий керівник:   доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України                                      ШАМРАЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,начальник факультету податкової міліції Національної академії державної податкової служби України  Офіційні опоненти:    доктор юридичних наук, професор                                      ОСТАПЕНКО ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ,ректор Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ України кандидат юридичних наук, доцентКУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ,декан юридичного факультету Національного аграрного університету  Провідна установа:    Одеська національна юридична академія Міністерства освіти і науки України, кафедра морського та митного права (м. Одеса) Захист відбудеться 06 липня 2004 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.02 Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Садова, 53.

         З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. К.Маркса, 31.

         Автореферат розісланий  03 червня 2004 року. 

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради                                                       Г.Г. Забарний   

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Проголошення і закріплення на законодавчому рівні принципів правової і демократичної держави, звільнення її, в результаті приватизації, від функцій власника, який безпосередньо займається господарськими справами, розраховує лише на власні доходи і поводить себе як директор єдиного великого підприємства, обмежили державу в засобах фінансування та перетворили податки в Україні у основне джерело покриття видатків. Саме кошти, сплачені платниками податків почали складати основу державного бюджету, а відтак і фінансову основу державної влади. На відміну від радянського суспільства, у нинішньому українському суспільстві пропорції представництва держави у фінансових правовідносинах стали оберненими. Якщо в умовах тотального одержавлення майже всієї власності в суспільстві держава виступала у фінансовому правовідношенні в основному як господарюючий суб'єкт, то нині вона виступає у ньому переважно як суб'єкт політичної влади.В умовах формування ринкових відносин і економічних методів управління важко не помітити (більшою чи меншою мірою) сильного впливу податкових правил на явища і процеси, на перший погляд досить далеких від сфери застосування цих правил. Податки здійснюють немалий вплив на життя людини, у тому числі на формування сім'ї, вирішення питань спадкування, набуття майна. Людина багато в чому виходить з податкової політики держави при визначенні свого життєвого шляху –  вибору професії, місця роботи, конкретного заняття. Від податків залежить відношення людини до приватного бізнесу, можливість досягнути в ньому успіху, розвитку підприємливості та ініціативи. Податки суттєво визначають рівень благополуччя кожної окремої людини, а тим самим і всього суспільства. Тому актуальність розробки правових проблем удосконалення механізмів забезпечення прав платників податків в Україні є очевидною. Це передбачає розробку чітких юридичних критеріїв у сфері оподаткування, де особливу роль відіграють проблеми взаємовідносин податкових органів і платників податків. Недостатньо проголосити і записати права і обов'язки тих чи інших учасників податкових правовідносин. Усі права повинні бути гарантовані, а виконання зобов'язань – забезпечене припиненням неправомірних дій. У актуальності обраної теми наукового пошуку переконує також ступінь наукової розробки проблеми дослідження. Не буде перебільшенням сказати, що протягом усього радянського періоду про можливість захисту платниками податків своїх прав у науці, лише згадувалося, але у монографічному плані ця проблема не досліджувалася. В юридичній літературі не приділялося належної уваги питанню про поняття та особливості адміністративного-правового забезпечення прав суб'єктів оподаткування. На нашу думку, це було зумовлено насамперед тим, що саме у сфері  державного  управління  найбільш  завершено  втілився у тодішньому суспільстві етатистський тип суспільної свідомості.Етатисти, беручи економічні, соціальні, політичні та інші гарантії прав особи в суспільстві за об'єктивну реальність, вважають, що тільки в недосконалості правових засобів реалізації і захисту прав громадян можуть виникати причини порушення прав особи в податкових правовідносинах.          Проблеми забезпечення прав платників податків працівниками податкової служби, до яких належить податкова міліція, малодосліджені і неопрацьовані напрямки в юридичній науці. Разом з тим окремі питання щодо проблематики даного дослідження, знайшли своє відображення в працях вчених юристів: В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, О.Ф. Андрійко, Г.В. Атаманчука, Д.М. Бахраха, О.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, В.В. Богуцького, В.М. Васильєва, А.Б. Венгерова, В.Р. Весніна, О.С. Віханського, В.Г. Вишнякова, Л.К. Воронової, І.П. Голосніченка, В.М. Горшеньова, Є.В. Додіна, Л.В. Коваля, С.В. Ківалова, С.М. Козлова, Ю.В. Копейчикова, Б.А. Кормича, А.П. Коренєва, Б.М. Лазарєва, Н.Р. Нижник, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, П.С. Пацурківського, С. Прахальда, А.І. Пригожина, Л.А. Савченко, Ю.М .Старілова, Ю.О. Тихомирова, М.М. Розенталя, Н.М. Тищенка М.М. Чечота, Т.Б. Шахова, В.К. Шкарупи, В.А. Юсупова, Ц.А. Ямпольської та інших авторів.         Важливі підходи та напрямки дослідження даної проблеми ще у дореволюційний період були визначені Л.О. Зайденманом, В.І. Лешковим, І.Т. Тарасовим, С.А. Корфом, та ін. У радянський період вони набули подальшої розробки у працях А.І. Елістратова, М.Д. Загряцькова, Ю.М. Козлова, В.І. Ремнєва, В.В. Малькова, М.В. Карасевої, В.В. Сажиної та інших. Щоправда вченні досліджували зазначені проблеми захисту прав платників податків не спеціально, а в сукупності з іншими аспектами правових відносин, в основному, як захист права на звернення у межах загального конституційного правовідношення “держава-особа”.         Різні аспекти проблеми захисту прав платників податків в Україні певним чином знайшли своє відображення у кандидатських дисертаціях В.В. Безуглої, Н.В. Воротіної, Т.А. Латковської, В.І. Полюховича, докторській дисертації як Р.О. Гаврилюка, І.В. Головача, М.П. Кучерявенка, О.М. Московенка, В.М. Селіванова, А.О. Селіванова та інших наукових дослідженнях.            Однак ґрунтовних теоретико-прикладних розробок з даної проблеми не було. Адміністративно-правові заходи забезпечення прав платників податків ще не ставали предметом спеціального дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове дослідження виконано відповідно до Указу Президента України “Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 роки” від 25.12.2000 № 1376/2000 і є частиною загальної теми, яку розробляють кафедри і наукові підрозділи  Національної академії державної податкової служби України. Тема дисертаційного дослідження затверджена її вченою радою. Крім того, цей напрям досліджень відповідає Концепції адміністративної реформи в Україні та комплексному науковому проекту “Відповідальність за податкові правопорушення” (номер державної реєстрації № 0102U000477).         Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає у комплексному дослідженні питання адміністративно-правового регулювання забезпечення прав платників податків, розробці й обґрунтуванні логічно взаємнозалежних теоретичних і практичних висновків та рекомендацій щодо усунення прогалин і протиріч у чинному законодавстві, зміні чинних та прийнятті нових правових норм з урахуванням практики та досвіду відповідної правозастосовчої діяльності податкових органів Росії, Франції, Німеччини, США та інших країн.          Відповідно до поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання:-        визначити поняття, зміст та правовий статус платників податків;-        аналізуючи розвиток податкової системи, дослідити питання формування інституту платників податків на основі історичних та юридичних фактів;-        проаналізувати організаційну структуру податкової служби та її діяльність по реалізації прав платників податків як чинника дотримання податкового законодавства;-        узагальнити досвід підготовки кадрів податкової служби та розглянути їх роль в організації роботи з платниками податків;-        дослідити питання правової неузгодженості і незавершеності в нормативно-правовому регулюванні податкових відносин та їх вплив на захист прав платників податків;-        розглянути питання організації роботи підрозділів апеляції ДПА України, порядок розгляду скарг платників податків;-        на основі чинного законодавства та практики розглянути процедуру судового захисту прав платників податків;-        розкрити роль громадських формувань у забезпеченні прав платників податків;-        виробити та запропонувати практичні рекомендації щодо врегулювання питання розгляду скарг підрозділами апеляції ДПА та захисту прав платників податків.Об’єктом дослідження є відносини, що складаються між платниками податків і правоохоронними органами, у т.ч. і податковою службою України.         Предметом дослідження є права платників податків та теоретичні, методологічні, процесуальні проблеми, а також адміністративно-правовий аспект суспільних відносин у сфері діяльності податкової служби.         Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження стали сучасні методи наукового пізнання: історико-правовий – при дослідженні розвитку податкової системи та формування інституту платників податків (підрозділи – 1.1.; 1.2.; 2.1.; 2.3.), системно-функціональний метод – при визначенні основних правових засад правового регулювання відносин між платниками податків і податковою службою (підрозділи – 1.2.; 2.1.; 2.3.; 3.1.; 3.2.), порівняльно-правовий – при аналізі правових норм та наукової вітчизняної і зарубіжної літератури (підрозділи – 1.1.; 1.2.; 2.1.). За допомогою формально-догматичного методу дослідження зроблено загальноправову характеристику порядку розгляду скарг платників податків та оскарження рішень або дій органів державної податкової служби та їх посадових осіб (підрозділи – 2.1.; 3.1.; 3.2.; 3.3.).         Методи абстрагування, аналізу й синтезу та моделювання використано під час розробки пропозицій щодо вдосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав платників податків.         Усі перераховані та інші методи використовувалися комплексно, що дозволяє зробити висновок про вірогідність та наукову обґрунтованість результатів дисертаційного дослідження.         Теоретичну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних учених, що стосуються теми дослідження. При написанні дисертації використовувалося чинне законодавство України та податкове законодавство інших держав. Оскільки дисертаційне дослідження має значною мірою міжгалузевий характер, його нормативна база включає норми права: адміністративного, інформаційного, конституційного, цивільного, фінансового, податкового, кримінального тощо.         У процесі дослідження теми була вивчена правозастосовча діяльність різних правоохоронних органів у сфері економіки, проведено вибіркове опитування співробітників податкової міліції Державної податкової адміністрації України.         Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є одним із перших в українській адміністративно-правовій  науці комплексним монографічним дослідженням, присвяченим адміністративно-правовим засадам забезпечення прав платників податків в Україні. Це наукове дослідження обґрунтовує ряд наукових положень та висновків, нових у теоретичному плані й важливих для юридичної практики, кінцеві результати якого виносяться на захист.         У дисертації викладено систему поглядів на організацію роботи підрозділів апеляції з платниками податків як одного із основних чинників дотримання податкового законодавства.         У результаті дисертаційного дослідження обґрунтовані наукові положення та висновки, що отримані здобувачем особисто:Уперше: -        спираючись на положення теорії адміністративного права та історичний розвиток податкової системи, досліджено питання формування інституту платників податків;-        розглянуто питання впливу на захист прав платників податків правової неузгодженості і незавершеності в нормативно-правовому регулюванні податкових відносин;-        систематизовано та узагальнено досвід діяльності підрозділів апеляції ДПА України по розгляду скарг платників податків та виявлено недоліки з  організації роз’яснювальної роботи з ними;-        проаналізовано роботу громадських формувань і визначено їх роль у забезпеченні прав платників податків;-        удосконалено:-        рекомендації щодо покращення роботи з платниками податків з розгляду їх звернень (скарг) на дії або бездіяльність органів державної податкової служби та посадових осіб;-          систему службової підготовки персоналу, який працює з платниками податків та обґрунтована ця необхідність ;-        Дістало подальшого розвитку:-        визначення поняття, зміст і правовий статус платників податків;-        правова основа та визначення принципів захисту їх прав;-        питання судового захисту прав платників податків і вплив судових рішень на забезпечення законності в роботі податкової служби.Практичне значення одержаних результатів дослідження може вимірюватися за кількома параметрами: у науково-дослідній діяльності – результати дисертаційного дослідження поглиблюють існуючі уявлення про сучасний стан та основні тенденції розвитку адміністративно-правового механізму забезпечення прав платників податків і можуть бути використані для подальших наукових розробок; у правотворчій та правозастосовчій діяльності – запропоновані в дисертаційному дослідженні рекомендації можуть бути використані для вдосконалення чинного законодавства, а також для підвищення ефективності практичної діяльності працівників податкової міліції та інспекції у сфері забезпечення  прав платників податків; у навчальному процесі – результати дослідження  можуть бути використані при викладенні навчальної дисципліни “Адміністративне право України”, “Адміністративна діяльність податкової міліції”  та інших спецкурсах, враховані при підготовці відповідних навчально-методичних матеріалів на курсах підвищення кваліфікації працівників податкової служби, статей і наукових повідомлень.         Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження автора. Сформульовані положення, узагальнення, оцінка та висновки з рекомендаціями і пропозиціями обґрунтовані дисертантом на підставі особистих наукових досліджень. Наукові ідеї та розробки, що належать співавторам опублікованих праць Зарубі П.І., Тараненку С.М., Шамраю В.О., у дисертації не використовувалися.         Апробація результатів дослідження. Результати наукової роботи використовувалися при написанні лекцій, навчально-методичних розробок, проведенні всіх видів занять з курсантами, студентами та слухачами курсів підвищення кваліфікації працівників податкової служби в Національній академії державної податкової служби України (акт впровадження від 17.09.2002 р.; акт впровадження від 21.05.2003 р.). Окремі питання дисертації доповідалися на численних наукових конференціях: “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (Ірпінь, 2001р.), “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи розвитку)” (Ірпінь, 2001 р.), “Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави” (Одеса, 2003 р.), “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці” (Ірпінь, 2003 р.).         Результати дослідження неодноразово обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного права й адміністративної діяльності Національної академії ДПС України.         Розроблені автором навчально-методичні матеріали, що використовуються у службовій підготовці працівників податкової служби ДПА в Рівненській області (акт впровадження від 4 лютого 2004 року).         Публікації. Основні висновки авторських досліджень знайшли відображення у восьми опублікованих наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях, чотири з яких надруковані у фахових виданнях, визначених ВАК України.         Структура дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, що вміщують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації складає 212 сторінок, обсяг основного тексту роботи 172 сторінки. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ          У вступі дисертаційної роботи обґрунтовується вибір та актуальність теми, її мета і завдання, об’єкт, предмет і методологія дослідження, висвітлюється наукова новизна, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, наводяться відомості про апробацію наукових результатів та їх впровадження, наукові публікації, структуру та обсяг роботи.         У першому розділі “Адміністративно-правовий статус платників податків” розкриваються основні поняття, зміст, правовий статус платників податків; досліджується питання формування інституту платників податків в контексті розвитку податкової системи.         Всі елементи суспільного розвитку знаходяться в тісному причинно-наслідковому зв'язку, і історичний аналіз дає можливість не тільки усвідомити зміст явищ, що відбуваються, але і передбачити перспективні зміни.Податки в тій формі, у якій ми з ними стикається в сучасних умовах, склалися відносно недавно, хоча тенденції до виникнення подібних механізмів просліджувалися ще в стародавності. Головними передумовами до виникнення зародкових форм подібних важелів з'явилися: 1) перехід від натурального господарства до грошового; 2) зародження і формування держави.Цікавий підхід має Е.Селігмен до періодизації історії розвитку податкових платежів. Цей процес він ілюструє етимологічним значенням змісту податків, і нараховує  сім стадій:-        на першій стадії панує ідея дарунка. -        друга стадія зв'язує податок із проханням, благанням державою народу про підтримку.-  з третьою стадією закріплюється ідея допомоги, що робиться державі.-        на четвертій

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров