Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ     ТИМОШЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА   УДК 336.221.24     ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МЕХАНІЗМ  ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ   08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами     АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук       

Київ – 2004

       Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економіки Європейського університету  Науковий керівник: доктор економічних наук, професор                                      Ястремський Олександр Іванович,                                      Міжнародний християнський університет,                                      завідувач кафедри менеджменту                                      Офіційні опоненти:  доктор економічних наук                                      Лондар Сергій Леонідович,                                     Український державний університет                                     економіки і фінансів,                                     проректор з навчально-організаційної роботи                                      кандидат економічних наук, професор                                     Дема Дмитро Іванович,                                     Державний агроекологічний університет України,                                     завідувач кафедри фінансів і аудиту Провідна установа: Хмельницький національний університет МОН України,                                    кафедра  економіки та менеджменту, м. Хмельницький          Захист відбудеться “23” грудня 2004 р. о “13” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.063.01 в Європейському університеті за адресою: 03115, м. Київ, бул. академіка Вернадського, 16-в, 2-й поверх, конференц-зал, к. 205.            З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Європейського університету (03115, м. Київ, вул. Депутатська, 15/17).           Автореферат розісланий “__” листопада 2004 р.     Вчений секретарспеціалізованої вченої ради,кандидат економічних наук, доцент                                                            Луцій О.П.

  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

  Актуальність теми. У сучасних умовах розвитку економіки України податки є основним важелем фіскальної політики держави і, одночасно, - потужним інструментом регулювання економічної діяльності підприємств. Національна система оподаткування перебуває на стадії чергового реформування, оскільки виявилась неадекватною щодо трансформації економічних процесів до сталого зростання і не спроможною виконувати регулюючу та стимулюючу функції. Проблеми оподаткування в Україні обумовлюються нерівномірністю податкового навантаження на платників податків, надмірною кількістю податкових пільг, відсутністю дієвого економіко-організаційного механізму обчислення та стягнення податків на мікроекономічному рівні. Об’єктивною передумовою подальшого розвитку підприємств є розгляд та удосконалення податкового механізму в контексті його складових - економічної, яка забезпечує економію коштів в результаті податкової оптимізації, та організаційної, яка передбачає вибір форм і методів оподаткування відповідно до законодавчої бази, що регламентує цей механізм. Саме це зумовило появу економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств і обумовлює необхідність використання його принципів та інструментів, організації податкового планування, реалізації й економічного обґрунтування схем мінімізації податкових відрахувань підприємств.Нині проблема механізму оподаткування підприємств в Україні досить широко розглядається на макроекономічному рівні, тоді як на рівні підприємства відсутні економічно обґрунтовані методики прогнозування, планування, аналізу податкових відрахувань, а проводяться лише практичні рекомендації щодо законного чи незаконного їх зниження.Отже, теоретичне обґрунтування сутності, інструментів, засад організації, місця економіко-організаційного механізму оподаткування в економічній діяльності підприємств набуває дедалі більшого значення і залишається актуальним. Теоретичні аспекти механізму оподаткування підприємств висвітлюються в наукових працях багатьох відомих зарубіжних вчених, серед яких: Дж. Б’юкенен, А.Вагнер, Л. Ерхард, А. Лаффер, С. Норт, А. Пігу, Д. Стігліц та інші. Сучасні наукові підходи до сутності оподаткування та його оптимального механізму функціонування постійно досліджуються вітчизняними вченими, зокрема: М. Азаровим, О. Василиком,                         В. Вишнівським, Д. Демою, А. Крисоватим, С. Лондарем, І. Луніною,           А. Соколовською. Проблеми економіко-організаційного механізму оподаткування останнім часом досліджують вчені-економісти Є. Бережний, А. Єлисєєв, Г. Ісаншина, Н. Кучерявенко, П. Мельник, М. Підлужний,          Т. Рева, Т. Чернякова, О. Ястремський. Вітчизняні та зарубіжні вчені зробили значний внесок у вирішення проблем, пов’язаних з механізмом оподаткування підприємств, проте необхідно констатувати, що деякі теоретичні та практичні питання планування, регулювання, оцінки впливу економіко-організаційного механізму оподаткування на діяльність підприємства залишились не вирішеними, що й зумовило вибір теми дисертаційного дослідження.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дисертаційне дослідження є складовою науково-дослідної роботи кафедри економіки Європейського університету: “Реструктуризація галузевих промислових підприємств в умовах розвитку і стабілізації економіки України” (номер державної реєстрації 0102U003847).Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств з урахуванням напрацювань економічної науки та світового досвіду оптимізації податків.Для досягнення мети дослідження були визначені такі завдання:-                    узагальнити сутність економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств;-                    проаналізувати систему оподаткування та виявити податки, що найбільш суттєво впливають на економічну діяльність суб’єктів господарювання;-                    узагальнити зарубіжний досвід функціонування економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств;-                    дослідити економіко-організаційний механізм оподаткування та сформувати систему показників оцінки податкового навантаження на підприємство;-                    розробити основні напрями вдосконалення економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств на основі планування та прогнозування податкових платежів;-                    виявити тісноту зв’язку між оподаткуванням та економічними результати діяльності підприємства, а також встановити ступінь впливу податків на обсяги використовуваного капіталу та оплату праці персоналу;-                    розробити систему регулювання розподілу заробітної плати працівників підприємства через систему оподаткування.Об’єктом дослідження є економічна діяльність підприємств в контексті формування раціонального механізму оподаткування. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та практичних аспектів формування економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств. Методи дослідження. Теоретична частина дисертаційного дослідження опрацьована із застосуванням системного підходу до узагальнення положень щодо питань оптимізації податкових відрахувань підприємств. При узагальненні сутності економіко-організаційного механізму оподаткування та виявленні податків, що найбільш суттєво впливають на економічну діяльність підприємств, використано абстрактно-логічний метод. Використання порівняльного аналізу формування економіко-організаційного механізму оподаткування в Україні із врахуванням зарубіжного досвіду, дало змогу обґрунтувати основні напрями вдосконалення податкової політики на мікроекономічному рівні. Для аналізу динаміки показників оподаткування підприємств застосовано статистичні методи аналізу динамічних рядів, методи елімінування в базовому і ланцюгових варіантах, методи описової статистики. При виявленні факторів, що обумовлюють рівень оподаткування, застосовано кореляційний, коваріаційний, дисперсійний та регресійний аналіз. Поряд з цим, у роботі також використано індексні методи, методи інтерполяції й екстраполяції при прогнозуванні податкових відрахувань, методи обчислювальної математики, методи наближеного інтегрування, а також економіко-статистичні методи моделювання економічних явищ.У процесі дослідження опрацьовано законодавчо-нормативні акти, прийняті Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України, а також інструктивні матеріали Державної податкової адміністрації України, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі оподаткування, податкового механізму, планування й оптимізації податкових відрахувань. Інформаційною базою дослідження слугували дані статистичної та податкової звітності досліджуваних підприємств Вінницької області, а також матеріали Державної податкової адміністрації Вінницької області. Наукова новизна дисертаційної роботи. Наукова новизна дисертаційної роботи. Найбільш суттєвими науковими результатами дисертаційного дослідження, що відзначаються новизною, є наступні:Вперше:-     обґрунтовано вплив зміни податкових ставок на структуру факторів виробництва (зокрема, капіталу та праці), розмір прибутку, величину податкового доходу держави на прикладі економічних показників діяльності підприємств Вінницької області:-                    доведено, що зменшення ставок податків може призвести до одночасного збільшення як прибутку, так і податкового доходу держави, якщо передбачити не лише прямі, а й зворотні зв’язки між оподаткуванням та підприємством;         -       обґрунтовано на основі статистичних даних, що ефект кривої Дюпюї-Лаффера існує на мікроекономічному рівні, зокрема отримана “крива Ястремського”, яка дає змогу вивчити реакцію підприємства на зміну видів і розміру ставок податків;-                    розроблено методологічну основу механізму регулювання рівня заробітної плати працівників підприємства з використанням важелів існуючої системи оподаткування, що передбачає використання моделі Лоренца та розрахунок коефіцієнтів Джині:-                    показано, що система прогресивного оподаткування в Україні, яка існувала до 2004 року не забезпечувала виконання принципу соціальної справедливості в розподілі доходів громадян.  Удосконалено:-   систему показників оцінки ефективності економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств шляхом доповнення її загальними, проміжними, оціночними коефіцієнтами податкового навантаження.- економіко-організаційний механізм оподаткування на основі прогнозування та планування податкових відрахувань підприємствами Вінницької області. Дістало подальший розвиток: - теоретичне обґрунтування сутності економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств через визначення його складових: економічної та організаційної. - обґрунтування основних напрямів зменшення податкового навантаження на підприємство з врахуванням складових економіко-організаційного механізму. Організаційна складова зменшення податкового навантаження (зовнішня) полягає в реформуванні податкової бази з метою її стабілізації, а економічна складова (внутрішня) полягає в оптимізації податкових відрахувань на основі налагодженої системи податкового менеджменту (запровадження центрів податкової відповідальності на мікроекономічному рівні).Практичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні рекомендацій щодо вдосконалення економіко-організаційного механізму оподаткування, які можуть використовуватись як суб’єктами господарювання, так і органами виконавчої влади при формуванні податкової політики, нормативно-правових актів з питань оподаткування.Наукові положення, розроблені у дисертації, ґрунтуються на сучасних підходах щодо оподаткування підприємств. Факторний аналіз впливу податків на економічну діяльність підприємств проведено на широкій статистичній базі суб’єктів господарювання Вінницької області, що дало змогу сформувати практичні рекомендації щодо вдосконалення економіко-організаційного механізму оподаткування. Розроблені автором рекомендації щодо методики оцінки ефективності механізму оподаткування на основі комплексної групи коефіцієнтів податкового навантаження та алгоритм податкового планування використовувалися у практичній діяльності підприємствами м. Вінниці (довідка про впровадження № 3а від             10.02.2004 р.). Окремі положення роботи використовувались Державною податковою адміністрацією Вінницької області при прогнозуванні податкових надходжень в розрізі окремих адміністративних одиниць, податків та основних категорій платників протягом 2003 року та першого кварталу 2004 року (довідка про впровадження № 8903/10/15-00 від 14.10.2004 р.). Основні теоретичні положення сутності економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств використані при викладанні таких дисциплін: “Податкова система”, “Оподаткування підприємств”, “Податковий менеджмент” в Європейському університеті (довідка про впровадження № 141а від 29.03.2004 р.).Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський внесок здобувача, що полягає в розробці науково-обгрунтованих теоретичних і методичних засад економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств. Апробація результатів дисертації. Положення дисертації доповідались на:-                     всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Розвиток ринкової економіки на Поділлі: здобутки, проблеми, перспективи”               (м. Хмельницький, Хмельницький інститут економіки і підприємництва, 23 жовтня 2003 р.), “Молодь, освіта, наука, національна самосвідомість”          (м. Київ, Європейський університет, 27-28 березня 2003 р.), “Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку” (м. Київ, Європейський університет, 18-19 березня 2004 р.), “Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи вирішення” (м. Дніпропетровськ, ДНУ, 22 березня           2004 р.), “Економіка підприємства: проблеми теорії та практики”                                  (м. Дніпропетровськ, ДНУ, 23 березня 2004 р.); -                     міжнародних науково-практичних конференціях: “Підприємництво як соціально-економічна передумова становлення середнього класу” (м. Київ, НДЕІ, 21 січня 2004 р.); “Наука і освіта 2004”   (м. Дніпропетровськ, 10-15 лютого 2004 р.); -                     міжнародному економічному форумі: “Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації” (м. Київ, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, 27-28 травня 2004 р.).Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковано у 20 одноосібних наукових працях загальним обсягом 7,6 д.а., в т.ч. 10 наукових статей опубліковані у фахових виданнях, загальним обсягом 5,4 д.а.Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Обсяг основного тексту дисертації налічує 156 сторінок, містить 17 рисунків і 31 таблицю. Список використаних джерел містить 177 найменувань і займає 16 сторінок. Додатки розміщені на 47 сторінках.   ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, сформульовано наукову новизну та практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію результатів дисертаційного дослідження.В першому розділі “Теоретичні основи формування економіко-організаційного механізму оподаткування підприємств” обґрунтовано й узагальнено сутність економіко-організаційного механізму оподаткування. Встановлено, що механізм оподаткування підприємств доцільно розглядати в розрізі його складових: економічної та організаційної. Економічна складова сприяє максимізації прибутку в результаті використання податкових пільг та інших законних способів мінімізації податкових платежів, що досягається в результаті податкового планування та оптимізації. Організаційна складова спрямована на вибір альтернативних видів сплати податків відповідно до діючих умов оподаткування, що передбачає досягнення оптимізації податків з урахуванням потреб бюджету і можливостей підприємства. У процесі дослідження встановлено, що економіко-організаційний механізм включає інструменти та елементи регулювання податкових відрахувань на рівні підприємства (рис.1).

Передбачає створення на підприємстві служби податкового менеджменту (центрів податкової відповідальності), яка діятиме на підставі положень, посадових інструкцій, нормативних документів

Організація
 
  
Планування

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров