Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ   

АМОША Олена Олександрівна

   УДК| 336.221+330.143.2(477)    Механізм оподаткування ДОДАНОЇ ВаРТОСТІ В УКРАЇНІ  

08.04.01 – фінанси, грошовий обіг |звертання,ставлення,обіг|і кредит

   Автореферат дисертації на здобуття|конкурс| наукового ступеня|міри|кандидата економічних наук        Київ – 2005Дисертацією є рукопис.Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України.  
Науковий керівник                           доктор економічних наукВишневський Валентин Павлович,Інститут економіки промисловості НАН України,завідуючий відділом фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу. 
Офіційні опоненти:  доктор економічних наук, професорФедосов Віктор Михайлович,Київський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, завідуючий кафедрою фінансів; 
  кандидат економічних наук, доцентПапаіка Олександр Олексійович,Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського  Міністерства освіти і науки України, завідуючий кафедрою банківської справи.
 
Провідна установа  Харківський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра оподаткування (м. Харків). 
 Захист відбудеться “2” березня 2005 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.239.01 Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26.З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту економічного прогнозування НАН України за адресою: 01011, м. Київ, вул. Панаса Мирного, 26. Автореферат розісланий  “ 02 ” лютого 2005 р. Вчений секретарспеціалізованої вченої ради                                                                       Левчук Н.І.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИПерехід на траєкторію сталого економічного зростання висуває підвищені вимоги до податкової політики України. Необхідно добитися того, щоб вона відповідала новому складу і структурі стратегічних завдань розвитку національного господарства. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема удосконалення механізму оподаткування доданої вартості.Актуальність теми. ПДВ – це один з найпоширеніших, але одночасно складних і суперечливих податків.З одного боку, сфера його впливу в світі неухильно розширюється і він є невід’ємним елементом податкових доходів центральних органів влади розвинених країн. У даний час, за винятком США, його використовують усі держави-члени ОЕСР. ПДВ застосовують також країни СНД і ЄЕП. Завдяки цій обставині у межах ЄЕП було реалізовано нову концепцію зовнішньоторговельних відносин, побудовану на принципах, які визнано ВТО (стягнення ПДВ при взаємній торгівлі товарами за правилом “країни призначення” в повному обсязі і без вилучень, зокрема на природний газ і нафту), що створює умови для ефективної міждержавної співпраці. З іншого боку, на практиці з оподаткуванням доданої вартості в Україні склалася вкрай напружена ситуація. Ефективна ставка ПДВ набагато менше номінальної, що обумовлено недосконалістю діючого механізму розрахунку податкових зобов'язань, наявністю численних і не завжди обґрунтованих пільг, складними проблемами зі своєчасним відшкодуванням ПДВ, особливо для експортерів продукції, наявністю можливостей використання ПДВ для приховування реальних доходів тощо. У фінансовій науці теоретичні і прикладні аспекти оподаткування доданої вартості досліджуються достатньо інтенсивно. Серед західних фахівців можна назвати роботи Е. Аткінсона, A. Ауербаха, Дж. Карлсона, Р. Масгрейва, Дж. Стігліца, A. Тайта. У числі фахівців країн СНД – С. Баткибеков, В. Вишневський, В. Конторович, І. Луніна, С. Лушин, П. Мельник, А. Соколовська, І. Трунін, В. Федосов. Проте, ряд аспектів оподаткування доданої вартості потребують подальших досліджень. Перш за все це обумовлено тим, що слід більш повно враховувати особливості інституційного середовища, які характерні для трансформаційної економіки України і накладають свій відбиток на функціонування всієї системи суспільних фінансів. Принципове значення має також наукове обґрунтування напрямів реформування ПДВ відповідно до нових пріоритетів податкової політики української держави. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України (теми “Напрями реформування податкової системи України”, № Д.Р. 0101U001182; “Розвиток  механізму  фінансового регулювання виробничого потенціалу”, № Д.Р. 0104U003429). У рамках указаних тем автором виконано аналіз діючого в Україні механізму оподаткування доданої вартості, побудовано економіко-математичну модель впливу ПДВ на функціонування національного господарства і розроблено пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства. Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є обґрунтування науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму оподаткування доданої вартості в Україні. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання:досліджено теоретичні основи, поняття і способи оподаткування доданої вартості;узагальнено зарубіжний досвід використання ПДВ у складі податкових систем;  проаналізовано особливості діючого механізму оподаткування доданої вартості в Україні; виконано порівняння впливу ПДВ і альтернативних видів непрямих податків на функціонування підприємств реального сектора економіки; досліджено проблеми відшкодування ПДВ при експорті продукції;обґрунтовано  принципи  побудови і сформовано економіко-математичну модель впливу ПДВ на функціонування національного господарства і доходи бюджету;розроблено рекомендації щодо вдосконалення механізму оподаткування доданої вартості і пропозиції щодо внесення змін і доповнень у чинне законодавство.Об’єкт дослідження    комплекс фінансово-економічних відносин між платниками податку, податковою адміністрацією, органами законодавчої і виконавчої влади, які виникають у процесі оподаткування доданої вартості.Предмет дослідження механізм оподаткування доданої вартості і його вплив на господарські процеси, економічні інтереси і поведінку юридичних і фізичних осіб.Методи дослідження. Методичну базу дослідження складають теорія пізнання, праці вітчизняних і зарубіжних учених з проблем суспільних фінансів. У роботі використано: загальнонаукові методи формальної і діалектичної логіки – для дослідження економічної суті доданої вартості, ролі, функцій і способів обчислення ПДВ, обґрунтування пропозицій з удосконалення оподаткування доданої вартості в Україні; кількісного аналізу фінансово-економічних показників – для дослідження структури і динаміки ПДВ, закономірностей  протікання економічних процесів, обумовлених дією механізму оподаткування доданої вартості; економіко-математичного моделювання – для дослідження впливу ПДВ на основні економічні показники функціонування господарства (національне виробництво, споживання, заощадження, доходи  бюджету), обґрунтування оптимального співвідношення ПДВ з іншими податками.  Наукова новизна одержаних результатів полягає у подальшому розвитку теоретичних і науково-методичних положень, які визначають шляхи вдосконалення механізму оподаткування доданої вартості в умовах переходу економіки України на траєкторію сталого зростання та її інтеграції до міжнародних господарських структур. До найбільш важливих результатів, які визначають наукову новизну виконаного дослідження, відносяться такі:уперше:на основі застосування економіко-математичних методів обґрунтовано доцільність підвищення в перспективі відносного значення ПДВ у системі податків України; доведено, що на відміну від інших загальнодержавних податків (податку на прибуток підприємств і прибуткового податку з громадян) ПДВ не перекривлює рішення про заощадження і інвестиції та завдяки цьому за інших рівних умов забезпечує краще використання потенціалу найбільш продуктивних когорт населення, що роблять найбільший внесок у створення ВВП. Тому ПДВ в умовах очікуваного погіршення демографічної ситуації в Україні краще відповідає вимогам підтримки стабільно високих темпів економічного зростання;удосконалено:економіко-математичну модель Auerbach-Kotlikoff-Skinner,  за допомогою якої досліджується вплив альтернативних податків – ПДВ і прибуткового –  на економіку через призму функціонування трьох взаємозв’язаних секторів (домогосподарств, виробничого і суспільного), за рахунок:переходу до дослідження більш загальної ситуації, коли всі основні податки (ПДВ, податок на прибуток підприємств, податки на заробітну платню і процентні доходи громадян) стягуються одночасно; урахування особливостей діючого механізму стягнення і ставок податків, а також специфіки розвитку демографічної ситуації, яка визначає перспективи пропозиції робочої сили в Україні.  дістали подальшого розвитку: концепція вартості, доданої економічною діяльністю господарських агентів і виявленої в процесі взаємодії попиту та пропозиції на продукти праці, що вироблені для купівлі-продажу й мають суспільну споживчу вартість, з урахуванням інституційного фактора, який впливає через інформаційні витрати трансакцій і трансакційні витрати впливу; аргументація про недоцільність переходу в Україні від споживчої форми ПДВ до інших видів загальнодержавних непрямих податків – класичного (кумулятивного) податку з обороту, податку на кредиторську вимогу, податку на роздрібні продажі;методичні підходи до підвищення ефективності оподаткування доданої вартості і приведення її у відповідність з інституційними умовами України з урахуванням курсу на інтеграцію до міжнародних господарських структур за рахунок удосконалення порядку визнання доходів і витрат платників податків, умов і порядку відшкодування ПДВ і надання податкових пільг. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що використання розроблених пропозицій щодо вдосконалення механізму оподаткування доданої вартості і реформування податкового законодавства сприяє підвищенню обґрунтованості і ефективності податкової політики України, яке проводиться з метою забезпечення сталого економічного зростання. За підсумками виконаних досліджень підготовлено наукові доповіді і доповідні записки органам влади різних рівнів, а окремі викладені в них пропозиції використано в процесі вдосконалення господарського законодавства (лист Міністерства економіки  та з питань європейської інтеграції України № 15-24/84 від 06.02.02 і лист Центру законодавчих ініціатив при Донецькій обласній раді № 16/11-7 від 28.11.02).  Особистий внесок здобувача. Основні положення і висновки дисертації одержано здобувачем самостійно. У роботі викладено авторський підхід до вирішення наукової задачі обґрунтування шляхів реформування механізму оподаткування доданої вартості і вдосконалення законодавства про ПДВ. Особистий внесок у працях, що опубліковано у співавторстві, наведено окремо у списку опублікованих праць. Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і практичні результати дослідження обговорювалися і дістали схвалення на науково-практичних конференціях: “Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспективы развития” (м. Донецьк, 2001); “ Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспективы развития” (м. Донецьк, 2002), “Проблеми розвитку підприємств і нових економічних структур в сучасних умовах” (м. Донецьк, 2004), “Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України” (м. Дніпропетровськ, 2004). Публікації. За темою дослідження опубліковано 10 праць, зокрема 9 статей у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць. Загальний обсяг публікацій 5,4 д.а., з яких особисто автору належить 3,8 д.а.   Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку використаних джерел зі 140 найменувань і 3 додатків. Основний текст викладено на 164 сторінках, робота містить 15 таблиць, 21 рисунок, з них 14 рисунків і 4 таблиці займають 14 окремих сторінок. Список використаних джерел складається зі 140 найменувань і займає 12 сторінок. ОСНОВНИЙ ЗМІСТУ першому розділі “Теоретичні основи оподаткування доданої вартості” обґрунтовано, що побудова ефективного механізму оподаткування доданої вартості вимагає дослідження концептуальних основ її визначення. Як свідчить виконаний аналіз, вартість є результатом взаємодії попиту і пропозиції на товари, тобто такі продукти праці, які мають суспільну споживчу вартість і вироблені для купівлі-продажу. З одного боку, вона передбачає максимізацію корисності товаровиробника, з іншого – максимізацію корисності споживача.З урахуванням інституційних аспектів проблеми попит і пропозиція поділяються на складові. Для виробника – це витрати трансформації плюс трансакційні витрати (ТИ'), а для споживача – це корисність мінус трансакційні витрати (ТИ''). У свою чергу, трансакційні витрати обох сторін господарського процесу складаються з інформаційних витрат трансакцій і трансакційних витрат впливу. Інституційне середовище (формальні і неформальні правила ухвалення рішень) безпосередньо впливає на величину ТИ' і ТИ''. А в основі лежить продуктивна праця, яка формує витрати трансформації товаровиробника і впливає на інституційне середовище функціонування бізнесу. Сформульовану концепцію вартості можна проілюструвати  таким чином  (рис. 1).Таке розуміння вартості, доданої в результаті корисної діяльності господарських агентів, яке не проводить відмінностей між окремими формами товарних результатів праці (предметами тривалого або короткочасного користування, роботами або послугами) узгоджується з принципами бухгалтерського обліку, завдяки чому є можливість її достовірного визначення на мікроекономічному рівні. Крім того, воно відповідає макроекономічним концепціям валового внутрішнього і національного продуктів, які звичайно використовуються для аналізу особливостей системи податково-бюджетних відносин у даній країні і міждержавних зіставлень. Додана вартість виступає як природний об’єкт оподаткування, оскільки за інших рівних умов саме приріст вартості, а не її джерело доцільно використовувати для фінансування суспільних витрат. Це положення  знайшло своє відображення в практиці застосування ПДВ.З існуючих трьох форм оподаткування доданої вартості – валової, прибуткової і споживчої – саме остання найбільшою мірою відповідає її поняттю. Ця обставина послужила підставою для її широкого використання на практиці. Що стосується методів розрахунку зобов’язань по ПДВ – прямого адитивного, непрямого адитивного, прямого методу віднімання і непрямого методу віднімання (методу накладних або кредитного), – то найбільш досконалим вважається кредитний метод. Він “прив’язує” податкову заборгованість до операції, тобто до тієї дії, яка поєднує як мінімум двох незалежних контрагентів, зацікавлених у наданні правдивої інформації іншою стороною, і тому є більш досконалим з правової, інформаційної і технічної точок зору. Крім того, даний метод зручний, коли в країні застосовуються декілька різних ставок податку (зокрема, нульова при експорті товарів і/або послуг, а також знижені соціального характеру або підвищені на предмети розкоші). Рис.1. Концептуальна схема неоінституційної моделі вартості:1 – інформаційні витрати трансакцій;2 – трансакційні витрати впливу. Теоретично ПДВ як податок на споживання еквівалентний податку на роздрібний продаж і податку на заробітну платню (без оподаткування процентних доходів).При цьому кожен з них має свої переваги і недоліки. Зокрема, порівняння ПДВ і податку на роздрібні продажі за такими критеріями, як нейтральність, адміністративні витрати, можливості ухилення від сплати податків, показало, що останній може вважатися відносно ефективним при відносно низьких ставках, але його складно адмініструвати, якщо ставки податку на роздрібні продажі зростають.  При зіставленні ПДВ і прибуткового податку з громадян було виявлено, що оподаткування доданої вартості, на відміну від прибуткового, може вважатися більш нейтральним і залишає споживача перед простим вибором – між придбанням товару або відмовою від його покупки, але за умови, що в країні застосовується єдина ставка податку. Якщо ж з метою вирішення соціальних проблем ПДВ додають прогресивний характер, то тоді його переваги стають не такими суттєвими.Тому остаточний вибір виду податку вимагає урахування чинників, які визначають особливості фінансово-економічної політики держави на даному етапі його розвитку.Як показав аналіз зарубіжного досвіду, сфера дії ПДВ у світі неухильно розширюється, що є однією з характерних особливостей еволюції податкових систем розвинених країн світу в кінці XX – початку XXI століття, а найбільшого поширення він набув в Європі, де став застосовуватися замість використовуваних раніше різних форм класичного (кумулятивного) податку з обороту. При цьому дослідження різних авторів свідчать, що в основному така заміна не послужила причиною розкручування інфляційної спіралі. Крім того, спостерігається відсутність прямої залежності між підвищенням ставок ПДВ і ціновим індексом. Найбільшого поширення в розвинених країнах набула споживча форма  ПДВ і кредитний метод розрахунку податкових зобов’язань (метод накладних). Що стосується ставок податку, то, на відміну від України, в країнах-членах ЄС і деяких інших практикують знижені і підвищені ставки ПДВ, призначені для вирішення соціальних проблем. Проте, за свідченням низки зарубіжних експертів, висновки яких у цьому відношенні узгоджуються з фінансовою теорією, вигоди від застосування диференційованих ставок не покривають ті втрати ефективності, які обумовлені ускладненням адміністрування, виникненням перекручень, порушенням вільного вибору товаровиробників і споживачів. У міжнародній торгівлі загальноприйнятим правилом є стягнення ПДВ за принципом країни місця призначення (destination principle), що дозволяє створювати рівні умови для торгівлі товарами з різних країн. Його недоліками є високі адміністративні витрати на утримання митних служб, що займаються нарахуванням ПДВ при ввезенні товару в країну призначення, а також організацію відшкодування ПДВ експортерам і вирішення пов’язаних з ним технічних проблем.Тому прогресивнішим вважається стягнення податку в зовнішньоторговельних відносинах за принципом місця походження (origin principle). Його головна перевага – можливість відмови від митних меж і створення умов для вільного товарообігу між державами за рахунок стягування ПДВ у тій країні, де товар було вироблено. Проте, як свідчить досвід ЄС, реалізувати його на практиці дуже складно у зв’язку з необхідністю вирішення складних проблем гармонізації податкового законодавства, міжтериторіального фінансового вирівнювання унаслідок незбалансованості обсягів експорту та імпорту й ін. У зв’язку з цим для України та її найближчих економічних партнерів у рамках ЄЕП (Росії, Білорусі, Казахстану) на початковому етапі розвитку економічних відносин краще будувати організацію податкових відносин за принципом місця походження.У другому розділі “Аналіз діючого механізму оподаткування доданої вартості” показано, що в Україні використовується різновид споживчої форми ПДВ, яка надає платнику податків можливість знижки на повну вартість придбаних інвестиційних товарів і тому вважається найсприятливішою для інвестицій і нормального функціонування підприємств реального сектора економіки. Метод розрахунку податкових зобов’язань – кредитний, передбачений Шостою директивою ЄС, коли їх сума розраховується як різниця між ПДВ, одержаним від покупців і сплаченим постачальникам. Ця обставина має

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров