Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ     МАЦЕЛИК МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ  УДК 342.95:336.225.68     АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЗА УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ     12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право    Авторефератдисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук        Ірпінь 2005  Дисертацією є рукопис.Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії державної податкової служби України.  Науковий керівник:     доктор юридичних наук, професор ШКАРУПА ВІКТОР КОСТЯНТИНОВИЧ,Національна академія державної податкової служби України, начальник кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності. Офіційні опоненти:      доктор юридичних наук, доцент БЕРЛАЧ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ,Університет „Україна”, завідувач кафедри адміністративного і фінансового права;  кандидат юридичних наук, доцентПРИЙМАЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ, Академія митної служби України, начальник кафедри митного і адміністративного права.  Провідна установа:  Національний університет внутрішніх справ України, кафедра адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ, м. Харків. Захист відбудеться “2” червня 2005 р. о 12 годині на засіданні спе­ціалізованої вченої ради К 27.855.02 у Національній академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова, 53. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Маркса, 31.    Автореферат розісланий “23” квітня  2005 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради                                     М. В. Коваль  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Процеси гуманізації правових інститутів у нашій державі обумовлені положеннями, що містяться в Конституції України. Важливою частиною цього процесу є зміщення акцентів у правовій політиці держави, що обумовлено пов’язана з плавним переходом до зменшення кримінальних покарань і розширення заходів адміністративного впливу. Трансформація економічних відносин у напрямі переходу на ринкові рейки регулювання супроводжується значним зростанням правопорушень у сфері оподаткування. Це значною мірою обумовлюється відсут­ністю належного контролю за виконанням норм податкового законодавства, повіль­ною розбудовою системи державних інститутів профілактики правопорушень, і це потребує вжиття дієвих заходів для забезпечення неухильного виконання загально­обов’язкових приписів, які діють у цій економічній галузі.

Охорона правовідносин у сфері оподаткування здійснюється за допомогою різноманітних засобів, зокрема шляхом встановлення і реалізації заходів юридичної відповідальності за порушення норм податкового законодавства. Одним із її видів є адміністративна відповідальність, яка настає, головним чином, за вчинення адміністративних правопорушень у сфері оподаткування.

Міра адміністративної відповідальності в системі державного примусу є надзвичайно важливою інституцією, насамперед тому, що це специфічна сфера відносин між державою і громадянином, тому і може розглядатися за наявністю дієвого механізму як важливий інструментарій правової держави. Різного роду ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, передбачених законодавством України про адміністративні правопорушення та іншими Законами України, є суспільно шкідливими діяннями. Такі неправомірні дії обмежують надходження коштів до бюджету, що ставить під загрозу виконання прийнятих державних програм.

Адміністративна відповідальність є специфічною формою адекватного реагування держави, на протиправні дії з боку окремих громадян та юридичних осіб. Статистичні дані свідчать, що у 2003 році за порушення Закону України „Про державну податкову службу в Україні” до адміністративної відповідальності було притягнуто 204 871 особу, які вчинили 264 130 порушень Закону. Нейтралізація цих проявів є актуальною і важливою, оскільки спрямована на створення партнерських відносин між платниками податків і державою.

Окремі питання щодо відповідальності за проступки у сфері оподаткування досліджувалися у наукових працях провідних вітчизняних та іноземних учених у галузі державного управління, адміністративного, фінансового та податкового права – В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, В.Т. Білоуса, А.І. Берлача, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, П.Т. Геги, І.П. Голосніченка, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, М.І. Камлика, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, М.П. Кучерявенка, О.І. Остапенка, П.С.Пацурківського, В.І.Петкова, Л.А. Савченко, В.О. Шамрая, В.К. Шкарупи, В.А. Юсупова та інших.

Проте комплексного дослідження проблем адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування до цього часу ґрунтовно не проводилося.

Актуальність дисертаційної роботи визначається багато в чому також і тією обставиною, що в даний час здійснюються заходи реформування податкової сис­теми України, в першу чергу очікується прийняття Податкового кодексу України – єдиного систематизованого і кодифікованого правового акта, що повинен послужи­ти основним джерелом податкового законодавства і втілити в правових нормах державну волю всіх учасників податкових правовідносин, що прагнуть до розум­ного балансу інтересів держави і платників податків, визначити межі, обсяг і характер втручання державних органів і органів місцевого самоврядування.

Вона обумовлена також науковим і практичним значенням дисертації, в якій відображено теоретичні положення, обґрунтування, висновки та запропоновано рекомендації, спрямовані на удосконалення порядку застосування адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.

Наявність неузгодженостей у законодавстві, недостатня розробленість поло­жень щодо правового регулювання відносин, пов’язаних зі сплатою податків, а також об’єктивна необхідність підвищення правового регулювання застосування адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування, що перебувають у процесі розвитку, обумовили вибір теми та структуру дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу вико­нано в межах планів досліджень Національної академії державної податкової служби України, тема дисертаційного дослідження затверджена її вченою радою. Цей напрям досліджень відповідає комплексній програмі профілактики злочинності на 2001–2005 роки, затвердженій Указом Президента України № 1376/2000 від 25 грудня 2000 року. Дисертаційна робота здійснена в межах програми наукових досліджень Національної академії ДПС України та комплексного наукового проекту “Відповідальність за правопорушення” (номер державної реєстрації 0102U000477), а також відповідно до теми кафедрального дослідження „ Організаційно-правові аспекти правоохоронної діяльності в сфері оподаткування ” (номер державної реєстрації 0105U000657).Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України, а також узагальнень практики його реалізації здійснити комплексний аналіз теоретичних і методичних питань, пов’язаних із застосуванням адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування, її трансформація, визначити по цій категорії адміністративних справ особливості провадження, здійснити системний підхід до вивчення причин способів вчинення та виявлення правопорушень у сфері оподаткування, а також обґрунтувати класифікацію ухилень від сплати податків, що дозволить органам, які здійснюють контроль, чітко планувати профілактичні заходи, вдосконалювати діяльність та сформулювати пропозиції про внесення змін до діючого законодавства.Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі основні завдання:– дослідження особливостей адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування в законодавстві України;– розроблення поняття, проведення  аналізу перетворення адміністративної відповідаль­ності за ухилення від оподаткування; дослідження особливостей адміністративного провадження по справах за ухилення від оподаткування;– дослідження способів вчинення протиправних дій, які є ухиленням;– визначення підстав класифікації ухилень від сплати податків;– узагальнення іноземного досвіду боротьби з суб’єктами, які порушують по­даткове законодавство та вивчення способів виявлення правопорушень в інших країнах з метою використання у вітчизняній практиці;– визначення проблем і запропонування шляхів їх вирішення щодо вдоско­налення законодавства про адміністративну відповідальність за ухилення від оподат­кування. Об’єктом дослідження є сукупність суспільних відносин, що регулюються нормами права у сфері оподаткування.Предмет дослідження складають податкове законодавство, законодавство України про адміністративні правопорушення та практика його застосування.Методи дослідження. Методологічне підґрунтя дисертаційної роботи склада­ється із сукупності загальнонаукового діалектичного методу й окремих наукових методів: структурно-системного, порівняльного і логічного аналізу, синтез, індукція, дедукція та інших.Що стосується окремих методів дослідження, то структурно-системний метод використовувався, головним чином, як інструмент з’ясування характеру і сутності адміністративно-правових засобів, а також виявлення системи засобів державного примусу, їхнього взаємозв’язку та ієрархії: при дослідженні даної категорії необхід­ним є застосування системно-структурного підходу, вивчення системи засобів як у цілому, так і окремих частин. Системний підхід у даному випадку є одним із інструментів дослідження об’єкта як складного явища, що містить елементи, взаємо­зв’язок між якими забезпечує їхню цілісність (підрозділ 1.1).Метод статистичного аналізу дозволив прослідкувати в динаміці певні аспекти адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.Емпіричною базою дослідження стали матеріали правозастосовної практики по даній категорії справ за останні роки.Методом формалізації встановлювалися логічні зв’язки між вихідними, визначальними елементами адміністративних правопорушень у сфері оподаткуван­ня, з урахуванням їх вторинних властивостей та ознак. Формалізація дозволила систематизувати, уточнити та методологічно обґрунтувати особливості адміністра­тивної відповідальності, з’ясувати характер взаємозв’язків між ними, виявити та сформувати не вирішені проблеми (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3).Синтез як прийом наукового пізнання використовувався для узагальнення даних, отриманих у результаті аналізу властивостей та ознак адміністративної відповідальності за ухилення. Первинне пізнання окремих сторін і властивостей проводилося методом індукції, на основі якого потім здійснено їх узагальнення (підрозділ 1.1, 2.1, 2.2).Компаративний метод, статистичний і документальний аналіз використо­вува­лися для вироблення пропозицій щодо удосконалення адміністративного законодав­ства у сфері оподаткування (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3). Теоретичну базу дослідження склали праці вітчизняних і зарубіжних вчених, що стосуються теми дослідження. При написанні дисертації автор використовує чинне законодавство України та податкове законодавство інших держав. Оскільки дисертаційне дослідження носить значною мірою міжгалузевий характер, його нор­мативна база включає, крім норм адміністративного права, джерела інших галузей національного права: конституційного, цивільного, фінансового, податкового, кримі­нального й ін.У процесі дослідження теми автором була вивчена правозастосовна діяльність органів, які здійснюють контроль, рішення у конкретних справах і керівні роз’яснен­ня Вищого Господарського суду України, практика діяльності господарських судів; проведено вибіркове опитування слухачів курсів підготовки та перепідготовки працівників ДПС України при Національній академії ДПС України.Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дана робота є прикладним теоретико-практичним монографічним дослідженням адміністра- тивної відповідаль­ності за ухилення від оподаткування. У ній здійснено поглиблений аналіз правових норм, що встановлюють адміністративну відповідальність за вчинення даних правопорушень та механізм їх реалізації.У результаті проведеного дослідження сформульовано такі наукові положен­ня, запропоновані автором особисто. Основні з них такі: доведено, що застосування адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування дозволяє більш ефективно, ніж у випадку застосування кримінальних репресій, досягти виконання конституційного обов’язку громадян щодо своєчасної і повної сплати податків і профілактики подібних правопорушень у майбутньому; дістала подальшого розвитку юридична характеристика адміністративної відповідальності в податковому законодавстві, а також встановлені загальні влас­тивості адміністративної відповідальності, які необхідно враховувати при притяг­нені порушника до адміністративної відповідальності за ухилення від оподатку­вання;– уперше доведено, що використання такого явища, як перетворення адміні­стративної відповідальності в податковому праві, забезпечуватиме: по-перше, реа­лізацію принципу справедливості при застосуванні адміністративних стягнень до осіб, які вчинили адміністративні правопорушення способом ухилення від сплати податку; по-друге, – більш диференційований та індивідуалізований підхід до застосування заходів впливу стосовно осіб, які вчинили такі протиправні діяння;уперше комплексно розглянуті способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та доведено, що причинами, які зумовлюють масштабність ухилень від оподаткування, є і недосконалість чинного законодавства;– запропоновано науково-теоретичну конструкцію поняття „ухилення”, „при­ховування” як протиправну дію платників податків, слід вважати ці поняття категоріями адміністративного права, а саме адміністративним правопорушенням;сформульовано та обґрунтовано авторське бачення напрямів реформу- вання податкової системи, які сприятимуть належному виконанню податкових обов’язків платниками податків;підготовлено конкретні пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КУпАП, інших законодавчих актів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дослід­ження розширює та поглиблює уявлення про сутність і процедури адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування.Основні положення та результати дисертаційного дослідження можуть бути використанні: - у законодавчій  та нормотворчій діяльності – при підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів спрямованих на вдосконалення регулювання суспільних відносин пов’язаних із застосуванням мір адміністративної відповідальності по відношенню до осіб, що вчинили адміністративні проступки у сфері оподаткування;- у науково-дослідній сфери – положення та отримані висновки дисертаційного дослідження можуть бути основою для подальшої розробки проблем застосування мір адміністративної відповідальності  відносно осіб, що вчиняються правопорушення у сфері оподаткування;- у навчальному процесі – значна частина висновків дисертаційного дослідження використовуються при викладанні адміністративного права та адміністративної відповідальності, як розділу цих навчальних дисциплін на факультеті податкової міліції та юридичному факультеті Національної академії ДПС України (акт впровадження від 11 січня 2005 року), на підставі дисертаційної роботи здобувачем у співавтор­стві підготовлено курс лекцій з дисципліни „Адміністративне право України”, який за грифом „Міністерством освіти і науки України рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів” № 14/18,2-1672 від 14.07.04. - у правозастосовчої діяльності – використання отриманих результатів дозволить органам адміністративної юрисдикції та їх посадовим особам, використовувати міри адміністративної відповідальності більш предметно і виважено (акт впровадження від 17 листопада 2004 року № 09-0016/3095) у діяльність Головного слідчого управління податкової міліції ДПА України.                                                                      Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана самостій­но, всі сформульовані положення та висновки обґрунтовані на підставі науково сформульованих положень, отриманих в результаті проведеного дослідження. Наукові ідеї та розробки, що належать співавтору опублікованої праці Мацелик Т.О., у дисертації не використовувались. Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були обгово­рені на засіданнях кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності Національної академії ДПС України. Основні положення та висновки дисерта­ційного дослідження були оприлюднені на трьох науково-практичних конференціях: „Митна політика України в контексті європейського вибору: про­блеми та шляхи їх вирішення” (Дніпропетровськ, 20–21 листопада 2003 року); „Науковий потенціал майбутнього України на шляху до європейської інтеграції” (Дніпропетровськ, 26 бе­резня 2004 року); „Проблеми гармонізації законодавства країн СНД та Європейського Союзу” (Ірпінь, 16 квітня 2004 року).Публікації автора. Основні положення і висновки дисертації опубліковано у шести наукових працях, три з яких надруковано у фахових виданнях, що перед­бачені ВАКом України.Структура дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, які об’єднують дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації 190 сторінок, з них список використаних джерел 15 сторінок (складається із 167 найменувань).  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, її зв’язок з науко­вими програмами, планами, темами, формулюються мета і завдання дослідження, розкривається наукова новизна та практичне значення одержаних результатів, наводяться дані щодо їх апробації.Розділ І „Теоретичні аспекти адміністративної відповідальності за ухи­лення від оподаткування” складається з трьох підрозділів. У підрозділі 1.1 „Сут­ність та підстави адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства” аналізується поняття адміністративної відповідальності взагалі та адміністративної відповідальності у податковому праві зокрема, досліджуються її ознаки та особливості.У роботі підкреслюється, що неухильне дотримання норм податкового законо­давства забезпечує наповнення бюджетів усіх рівнів, а це, в свою чергу, є необхідною умовою вирішення економічних, політичних і соціальних програм, що стоять перед суспільством і державою. Адміністративна відповідальність за пору­шення податково­го законодавства дозволяє найбільш ефективно, з урахуванням економіко-карних заходів, досягти виконання конституційного обов’язку громадян зі своєчасної і повної сплати податків і недопущення подібних правопорушень у подальшому.На основі аналізу поняття адміністративної відповідальності здобувачем пропонується авторське поняття адміністративної відповідальності у податковому законодавстві як обов’язку правопорушника відповідати за своє протиправне  діяння (дія чи бездіяльність), що реалізується за допомогою застосування заходів адміністративного примусу, передбачених податковим та адміністративним законо­давством.У дисертації вперше комплексно розглянуто особливості адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування, та  дістало подальшого розвитоку поняття  адміністративної відповідальності за ухилення від оподаткування. Аналізуючи термін „відповідальність”, дисертант прийшов до висновку, що види стягнення є мірою відповідальності за ухилення від оподаткування. У разі, якщо йдеться про фінансові санкції, сутність правової категорії „санкція” зали­шається незмінною, але при цьому підкреслюється наявність певних особли­востей таких санкцій, а саме їх форма реалізації.Адміністративна відповідальність за ухилення від оподаткування, на думку автора дозволяє найбільш ефективно, з урахуванням економії кримінальних репресій, досягти виконання конституційного обов’язку громадян, по своєчасній і повній сплаті податків, а також профілактики подібних правопорушень у майбутньому.   У підрозділі 1.2 „Видозмінення адміністративної відповідальності за пору­шення податкового законодавства” в межах здійснюваної в нашій державі адміністративної реформи автором досліджується процедура пов’язана  з зміною адміністративної відповідальності в інші види юридичної відповідальності (можливо і громадської відповідальності).Досліджуючи таке правове явище, як можливість заміни заходів адміністративної відповідальності  адміністративної відповідальності, відносно осіб, що вчинили адміністративні правопорушення у сфері оподаткування здобувач констатує, що дане передбачено в законодавстві України про відповідальність осіб за вчиненні правопорушення взагалі та за правопорушення у сфері оподаткування зокрема. Законодавцем передбачені окремі ситуації в яких органи адміністративної юрисдикції або їх посадові особи наділенні правом змінювати вид або  ж міру впливу на правопорушника. У визначених законодавцем ситуаціях орган адміністративної юрисдикції (посадова особа) має право прийняти одне з передбачених у диспозиції чи санкції рішення.Цей спосіб заміни адміністративної відповідальності у сфері оподаткування  пов’язаний з використанням альтернативності. Згідно його, кожний з перерахованих варіантів впливу, якій може застосовуватися замість іншого, і є альтернативою. Сама ж ситуація, в якій необхідно зробити вибір, фіксується законодавцем у відповідній  правовій норми, а питання про вибір міри реагування цілком покладається на правозастосовний орган. У передбачених випадках законодавець розширює можливості органів ДПС України (їх посадових осіб), які здійснюють адміністративну юрисдикцію, щодо застосування заходів примусу, надаючи їм для цього певну „свободу” у виборі того чи іншого стягнення, передбаченого нормою податкового чи адміністративного права, щодо особи, яка вчинила адміністративне правопорушення усфери оподаткування.Використовуючи таке явище як альтернативність законодавець придає  гуманий характер категорії адміністративної відповідальності. Варіанти, надані законодавцем органу адміністративної юрисдикції при застосуванні різних мір відповідальності, дозво­ляють йому найбільш оптимально запроваджувати в життя правові приписи, що містять правила поведінки суб’єктів адміністративних правовідносин, які виникають у сфері оподаткування.В даному підрозділі також досліджується такій спосіб заміни адміністративної відповідальності, як імперативність, тобто обов’язковість, яка полягає в беззасте­режному,

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров