Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІім. М. ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО    

ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

                                                                                                                         УДК 336.22:658.8   ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ  Спеціальність 08.07.05 – Економіка торгівлі та послуг   АВТОРЕФЕРАТдисертації на здобуття наукового ступенякандидата економічних наук      

Донецьк – 2005


Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Омелянович Лідія Олександрівна,    Донецький   державний університет економіки   і   торгівлі  ім.  М.   Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри фінансів, перший проректор. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, старший науковий співробітник Вишневський Валентин Павлович, Інститут економіки промисловості НАН України, завідувач відділу фінансових проблем ефективного використання виробничого потенціалу; кандидат економічних наук, доцент Яркова Ніна Іванівна, Інститут економіки, менеджменту та права у будівництві Донбаської      національної    академії    будівництва   і архітектури, директор.Провідна    установа:    Полтавський    університет    споживчої    кооперації Укоопспілки (м. Полтава). Захист відбудеться 10 березня 2005 р. о 12-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за адресою: 83017, м. Донецьк, б. Шевченка, 30. Автореферат розісланий "10" лютого 2005 р. 
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради                                      О.В. Виноградова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

 Актуальність теми. Соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні протягом усього періоду становлення національної економіки, вимагають їх відповідного регулювання, як на рівні підприємств, так і на рівні держави. Одним із інструментів механізму регулювання цих процесів є податки.Дослідженню державного регулювання торгівлі присвячені праці відомих вітчизняних і зарубіжних вчених. Серед них відзначимо І. Бланка, Л. Брагіна,        В. Вишневського, Г. Губерну, Г. Джоунса, В. Маредіна, В. Марцина, А. Мазаракі, Л. Омелянович, Н. Розанову, Н. Ушакову,  А. Фрідмана, Ф. Хміля, Н. Яркову й інш. Трудами цих і інших вчених закладені підвалини торговельної науки. У той же час, досліджень, що торкаються податкового регулювання торговельної діяльності, бракує.Податкове регулювання торговельної діяльності підприємств є невід’ємною складовою їх ефективного функціонування, оскільки визначає умови подальшого фінансового розвитку підприємств. Крім того, таке регулювання значним чином відбивається не тільки на ефективності діяльності самих підприємств, але й визначає основні закономірності формування централізованих фінансових ресурсів, оскільки податкові надходження від підприємств торгівлі займають вагому частину у загальних податкових надходженнях до бюджету. Так, у 2003 р. 16% таких надходжень у Донецькій області належало саме підприємствам торгівлі. Таким чином, вони формують фінансову основу не тільки власного соціально-економічного розвитку, але й інших суб’єктів господарювання. Тому вибір теми дисертаційної роботи є об’єктивним і актуальним.Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності до комплексного плану науково-дослідних робіт і тематики Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського на 2000 – 2004 рр.Дисертація є складовою держбюджетної теми № Д – 2000 “Розробка науково-методичних рекомендацій з нових фінансово-кредитних дисциплін навчального плану спеціальності 8.050104 “Фінанси” – видано навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України “Податки і податкові системи” у співавторстві, де міститься авторське викладення податкової системи і політики держави, визначення податку на додану вартість як складової механізму податкового регулювання діяльності підприємств, дослідження організації державної податкової служби і взаємовідносин платників податків з державою; науково-дослідних госпдоговірних тем: № 873/2002 “Фінансові інструменти в управлінні діяльністю підприємства” (№ державної реєстрації 0102U000364) – проведено дослідження регулюючої функції податків у діяльності підприємства та зростання її ролі у сучасних умовах господарювання; № 874/2002 “Фінансова оптимізація діяльності підприємства з орієнтацією на визначені пріоритети” (№ державної реєстрації 0102U004875) – обґрунтовано динамічні зміни у співвідношенні функцій податків з урахуванням соціально-економічних трансформацій; № 961/2003 “Створення інформаційної системи аналізу фінансово-економічних показників великих муніципальних об’єктів” (№ державної реєстрації 0103U007788) – розроблено рекомендації щодо оптимізації фінансово-господарської діяльності; № 10/2004 “Фінансове забезпечення операційної діяльності підприємства” (№ державної реєстрації 0105U002110) – розроблено рекомендації з удосконалення прийняття фінансових та управлінських рішень; № 17/2004 “Фінансова оцінка ринкових перетворень” (№ державної реєстрації 0105U002111) – розроблено методику фінансової оцінки ринкових перетворень на підприємстві.Мета і завдання дослідження полягають у розробці рекомендацій щодо удосконалення механізму захисту торговельної діяльності і збільшення доходів бюджетів. Поставлена мета зумовила вирішення таких основних завдань:-         дослідження теоретичних основ формування податкової системи і оподаткування підприємств у контексті динаміки економічної думки;-         оцінка динамічних змін у співвідношенні дії функцій податків у регулюванні діяльності підприємств;-         визначення особливостей торговельних підприємств як об’єкту оподаткування;-         обґрунтування необхідності податкових стимулів торговельної діяльності та визначення їх ефективності;-         встановлення впливу податків на доходи і витрати торговельних підприємств;-         розробка рекомендацій щодо єднання податкових інтересів торговельних підприємств і економічно активного населення;-         запропонування прозорої системи оподаткування торговельних підприємств та можливості її суспільної експертизи.Об’єктом дослідження є податковий механізм процесу регулювання діяльності торговельних підприємств.Предметом дослідження є податкові відносини, які виникають між торговельними підприємствами і податковими службами в процесі виконання функціональних призначень.Методологія і методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження стали положення сучасної економічної теорії, наукові праці провідних українських і зарубіжних вчених з питань розвитку торгівлі та механізму її податкового регулювання з боку держави і суспільства, законодавчі та нормативні акти з питань регулювання діяльності торговельних підприємств, їх оподаткування, дані Державного комітету статистики України і Головного управління статистики у Донецькій області, статистична звітність Донецького обласного управління торгівлі і побутового обслуговування населення, Донецького обласного управління захисту прав споживачів, Державної податкової адміністрації України і Донецької області, матеріали наукових та науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів.При проведенні досліджень використано сукупність методів і підходів, що дозволило забезпечити логіку змісту роботи і обґрунтованість пропозицій. Для опрацювання матеріалу дисертації, викладеного у відповідних розділах, використовувалися такі методи: логіко-діалектичний і історичний (для розкриття теоретичних основ оподаткування підприємств і формування доходів бюджету); аналізу і синтезу (для уточнення сутності і змісту функцій податків, податкового контролю); порівняння, групувань, вибірок (для аналізу податкових надходжень, впливу оподаткування на діяльність торговельних підприємств, організації аудиту ринкового збору); економіко-статистичних методів, зокрема теорії агрегатних індексів (при визначенні впливу низки факторів на зміни обсягів доходів бюджету, оцінці прихованих резервів податкового поля регіону, галузі або деякого кола платників податків).Наукова новизна дослідження. Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в розробці теоретико-методологічних засад податкового регулювання торговельної діяльності підприємств і його удосконалення в напрямку соціально-економічної гармонізації і єднання податкових інтересів різних економічних суб’єктів.Наукова новизна полягає в наступному:вперше: сформульовано науково-практичні рекомендації щодо введення єдиного соціального збору із застосуванням регресивної шкали оподаткування в цілях підвищення зацікавленості у збільшенні рівня заробітної плати працюючих;удосконалено: класифікацію податків з урахуванням специфіки торговельної діяльності, в основу якої покладено критерії: залежність від рівня стягнення, характер використання і відображення в бухгалтерському обліку тощо;підходи щодо виявлення і руйнування схем ухилення від оподаткування та мінімізації платежів до бюджету суб’єктами підприємницької діяльності-фізичними особами, які декларують від’ємне значення об’єкту оподаткування, взагалі не мають об’єкту оподаткування або мінімізують обсяги податків, що підлягають сплаті в бюджет. В основу підходу покладено використання інтелектуально-фіскального методу боротьби з правопорушеннями суб’єктів підприємництва; механізм організації взаємодії держави, суб’єктів підприємницької діяльності і економічно активного населення в напрямку забезпечення соціально-економічної гармонізації оподаткування, у тому числі його законодавчої бази;одержало подальший розвиток: тлумачення поняття податку як унікального, постійно діючого фінансового важелю регулювання соціального і економічного розвитку держави, інших суб’єктів господарювання;положення податкової теорії щодо виділення і відокремлення функцій податків: фіскальної, регулюючої і контрольної як окремих складових податкового механізму регулювання соціально-економічних процесів;математичний інструментарій щодо визначення впливу окремих факторів на зміни обсягів доходів бюджету, оцінки прихованих резервів податкового поля регіону або деякого кола платників податків за допомогою теорії агрегатних індексів;новий підхід до використання системи спрощеного оподаткування, в основу якого покладено вирішення соціальних проблем населення регіону і держави в цілому через упорядкування механізму встановлення ставок та їх розміру щодо фіксованого податку.Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що отримані наукові результати з комплексного теоретико-аналітичного дослідження податкового регулювання торговельної діяльності створюють передумови для покращення організації оподаткування торговельних підприємств і удосконалення податкових відносин між торговельними підприємствами, підприємцями, що займаються торговельною діяльністю, і податковими службами з метою підвищення якості торгівлі і поповнення державного і місцевих бюджетів.Найбільшу значущість мають такі розробки, як: методика визначення впливу податків на результати операційної діяльності торговельних підприємств;  алгоритм оцінки впливу низки факторів на обсяги податкових надходжень; механізм оптимізації податкових зобов’язань підприємств, що дозволяє зменшити їх податкове навантаження не знижуючи загальної результативності діяльності; рекомендації щодо удосконалення спрощеної системи оподаткування суб’єктів господарювання. Одержані наукові результати використані ТОВ “Мактраст” м. Макіївки (акт впровадження від 15.07.03), ВАТ “Макіївський металургійний комбінат” (акт впровадження від 15.07.03); Краматорським відділенням ТПП м. Краматорська (акт впровадження від 18.07.04); ТОВ “Донпромсервіс - 97” м. Макіївки (акт впровадження від 10.07.04); ТОВ „Титан” м. Макіївки (акт впровадження від 30.09.04); МПП „Метан” м. Єнакієве (акт впровадження від 30.09.04); виконавчим комітетом Дружківської міської ради (довідка про впровадження від 13.12.04); Управління торгівлі та побутового обслуговування населення Донецької облдержадміністрації (довідка про впровадження від 23.12.04); Макіївською міською радою (довідка про впровадження від 24.12.04); Управлінням зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Донецької облдержадміністрації (довідка про впровадження від 24.12.04); виконавчим комітетом Слав’янської ради (довідка про впровадження від 24.12.04).Результати дисертації використовуються у навчальному процесі ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського при викладанні курсу “Податкова система” для студентів економічних спеціальностей, при виконанні курсових і дипломних робіт студентами спеціальностей “Фінанси”, “Облік і аудит” (довідка про впровадження ДонДУЕТ від 30.12.04).Особистий внесок здобувача. Теоретичні розробки, обґрунтування, висновки і пропозиції, які містить робота, одержані автором самостійно на підставі всебічного вивчення, аналізу й узагальнення теоретичного і практичного матеріалу, а також шляхом дослідження податкового регулювання торговельних підприємств Донецької області.Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертації було повідомлено в доповідях і схвалено: на трьох міжнародних науково-практичних конференціях: “Глобалізація економіки: нові можливості чи загрози людству” (м. Донецьк, 2001 р.), “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 2002 р.), “Нова економіка і вища освіта” (м. Донецьк, 2003 р.), на Всеукраїнській конференції “Донецький регіон: інноваційний, промисловий і інтелектуальний потенціал” (м. Донецьк, 2002 р.); на чотирьох міжрегіональних науково-практичних конференціях: “Оподаткування в промисловому регіоні: теорія, практика і перспективи розвитку” (м. Донецьк, 2001-2004 рр.); одній регіональній конференції “Розвиток малого підприємництва Донбасу” (м. Донецьк, 2002 р.); трьох науково-практичних конференціях: “Бюджетно-податкова політика в Україні (проблеми та перспективи)” (м. Ірпінь, 2001 р.), “Економіка. Фінанси і кредит. Податки. Облік і аудит. Право” (м. Ірпінь, 2002 р.); “Податкове законодавство: проблемні питання теорії і практики його застосування господарськими судами” (м. Донецьк, 2004 р.).Публікації. Основні результати дослідження опубліковані в 29 наукових роботах обсягом 19,30 д.а., серед яких 14 робіт обсягом 10,52 д.а. – у фахових виданнях. Особисто автору належить 17,95 д.а.Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи складає 175 стор. Робота містить 32 таблиці, 19 рисунків на 45 сторінках і 9 додатків на 38 сторінках. Список використаних джерел нараховує 133 найменування.ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇУ вступі  обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, завдання, предмет і об’єкт дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.У першому розділі “Теоретичні основи формування системи  оподаткування підприємств” на основі наукових досліджень українських і зарубіжних вчених із питань оподаткування, розвитку торгівлі і податкового регулювання уточнено понятійний апарат оподаткування, виявлено динамічні зміни у прояві функцій податків в процесі регулювання діяльності підприємств, розкрито особливості торговельних підприємств як об’єкту оподаткування.Розвиваючи теоретичні положення як передумову формування податкової системи, автор наголошує на тому, що розгляд податкової системи України та характеристик основних елементів податків в історичному ракурсі їх розвитку обумовлює необхідність удосконалення всієї системи податків з тим, щоб вона була адекватною сучасним економічним відносинам і сприяла їх розвитку, враховувала позитивний зарубіжний досвід. Використовуючи податки як один із важливіших інструментів стимулювання відтворювальних процесів в економіці, держава впливає на суспільне виробництво, на економічні інтереси суб’єктів господарювання, що дозволяє не лише формувати доходи державного бюджету, але й стимулювати розвиток освіти, науки, культури, підвищення добробуту людей. Виходячи з цього запропоновано визначення податку як унікального, постійно діючого фінансового важелю регулювання соціального і економічного розвитку держави, інших суб’єктів господарювання і громадян. З одного боку, податок є результатом діяльності різних суб’єктів господарювання, з іншого – активним важелем стимулювання відтворювального процесу.На основі численних підходів до визначення функцій податку відстежено динамічні зміни у прояві функцій оподаткування і зроблено висновок про необхідність виділення і відокремлення наступних функцій: фіскальної, яка забезпечує перерозподіл частини фінансових ресурсів суспільства на користь держави, проявляючись через формування доходів шляхом акумулювання коштів у бюджетах усіх рівнів; регулюючої, яка націлена на вирішення тих чи інших задач податкової політики держави через використання податкових механізмів; контрольної, в рамках якої  відтворюються податкові стосунки між державою і платниками податків.Запропоновано розглядати фіскальну, регулюючу і контрольну функції податків як окремі складові податкового механізму регулювання соціально-економічних процесів, що діють у взаємозалежності і доповнюють одна одну.На основі аналізу динамічних змін функцій податків визначено, що реформування податкової системи повинно базуватись на принципі фіскальної достатності, тобто доходна частина бюджету має формуватися на рівні, достатньому для здійснення державою своїх функцій, а також на принципах обов’язковості і рівного навантаження при сплаті податків, недопущення проявів дискримінації окремих платників податків. Усе це сприятиме вирішенню однієї з актуальних проблем сучасності – забезпечення економічного зростання України у довгостроковій перспективі.Суть контрольної функції податків полягає в тому, щоб підприємства, як платники податків, своєчасно і в повному обсязі сплачували передбачені законодавством податки.Виходячи з цього, визначено виключну роль податкового контролю, як складової частини державного управління економікою, як багатоаспектної міжгалузевої системи спостереження державних податкових органів, державного казначейства, митних та інших державних контролюючих органів, що здійснюють контроль за фінансово-господарською діяльністю підприємств-платників податків. Крім цього аспекту, податковий контроль певною мірою упереджує необґрунтований відтік із бюджету фінансових ресурсів у вигляді відшкодованого ПДВ, чим сприяє забезпеченню надходжень податків до державного бюджету.Теоретичний аналіз, проведений в роботі, дозволив виявити особливості податкової системи: існування двох систем оподаткування – загальної системи і спрощеної системи оподаткування; нерівномірність розподілу податкового тиску внаслідок значного ухилення підприємств від сплати податків і надання суб’єктам підприємництва великих обсягів податкових пільг.Ефективність впливу податкового регулювання на розвиток торговельних підприємств залежить від того, наскільки гнучко система враховує особливості торговельної діяльності, як об’єкту оподаткування. Аналіз податкового регулювання торговельної діяльності показав, що підприємства торгівлі незалежно від форм власності є платниками усіх видів податків і зборів, якщо вони обрали загальну систему оподаткування, і фіксованого або єдиного податку, якщо працюють за спрощеною системою оподаткування. До основних видів податків, які сплачують підприємства торгівлі, належать: податок на прибуток, ПДВ і єдиний податок.Оцінка економічного розвитку торгівлі свідчить про те, що як в цілому в Україні, так і в Донецькій області торгівля входить до 5 основних бюджетоформуючих галузей економіки. До особливостей, що слід враховувати при організації оподаткування торговельної діяльності, належать: тенденції до зростання кількості підприємств малого бізнесу та чисельності зайнятого населення в цій сфері, зростання обсягів продажу товарів, переваження обсягів сплачених податків до державного бюджету з одночасним збільшенням обсягів відшкодованого ПДВ із бюджету, а також повільне зниження кількості збиткових підприємств торгівлі. Таке становище є несприятливим як для держави, так і для підприємств торгівлі і свідчить про низький рівень ефективності механізмів податкового регулювання.У другому розділі “Податкове стимулювання торговельної діяльності” проведено дослідження практичного застосування фіксованого податку у сфері ринкової торгівлі, єдиного податку і торговельних патентів у сфері оптової і роздрібної торгівлі, визначено вплив оподаткування на розвиток торговельної діяльності; дано оцінку ефективності застосування спрощених систем оподаткування в сфері торгівлі і на підставі результатів дослідження розроблено методичні рекомендації та обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення податкового регулювання торговельної діяльності підприємств і підприємців-фізичних осіб.Проведено аналіз результатів обстеження 312 платників єдиного податку та 3482 платників фіксованого податку, які зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торговельну діяльність у  м. Макіївці. Результати обстеження показали, що з боку підприємців – фізичних осіб і підприємств мали місце порушення діючого законодавства. Це стосується залучення до роботи найманих осіб без укладення трудових угод, без оформлення трудових книжок, без отримання у податкових органах довідок про трудові відносини з платниками фіксованого і єдиного податків. Крім того обстеження показали, що не велись записи реалізаторів у торгових патентах на право сплати фіксованого податку; здійснювалось приховування від оподаткування доходів суб’єктів торговельної діяльності та громадян. На основі обробки даних обстеження було сформульовано пропозиції, що покладені в основу розроблених методичних рекомендацій щодо виявлення та руйнування схем мінімізації або ухилення від оподаткування, які використовуються суб’єктами торговельної діяльності.Для оцінки ефективності впливу податкового регулювання ринкової торгівлі на надходження до бюджету було вперше проведено обстеження 440 одиниць ринків Донецько

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров