Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

     Пархоменко-Цироциянц Світлана Василівна УДК 347.73(477)   ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ   Спеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право      

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук       Одеса – 2005 Дисертацією є рукопис.Робота виконана в Одеській національній юридичній академії Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник     кандидат юридичних наук, доцент Бекерська Декабріна Андріанівна,Одеська національна юридична академія, професор кафедри адміністративного і фінансового права  Офіційні опоненти:     доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Воронова Лідія Костянтинівна,  Київський національний університет імені Тараса  Шевченка, професор кафедри     конституційного та  адміністративного права кандидат юридичних наук, доцент Заверуха Ірина Богданівна,                                    Львівський національний університет                                     імені Івана Франка, доцент кафедри                                     конституційного, адміністративного                                     і фінансового   права  Провідна установа     Національна академія державної податкової служби України, кафедра фінансового права (м. Ірпінь)  Захист дисертації відбудеться „25” червня 2005 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Піонерська, 2. Автореферат розісланий „21” травня 2005 р.Вчений секретар спеціалізованої вченої ради                                                                Л.Р. Біла   ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Трансформації, що відбулися в економіці України з початку 90-х років ХХ століття, істотно відбилися на податковій системі держави в цілому. Податкова система як сукупність податків і зборів, що справляються на території держави, а також правил встановлення, введення та справляння таких податків та зборів, є своєрідним лакмусовим папером, що показує рівень розвитку економіки, вектор її напряму.            Формування економіки ринкового типу з орієнтацією на вирішення соціальних проблем потребує додаткових джерел доходів, одним з яких є податок з доходів фізичних осіб. Потреба у чіткому врегулюванні порядку справляння такого податку викликана тим, що він є одним із найстабільніших та надійніших джерел податкових надходжень. Розширення кола діяльності фізичних осіб, поява додаткових джерел доходів сприяють збільшенню бази оподаткування та  питомої ваги податку з доходів фізичних осіб у доходах бюджетів. Розвиток ринкових відносин вимагає нових підходів до оподаткування доходів фізичних осіб.  Декрет Кабінету Міністрів України „Про прибутковий податок з громадян” від 26 грудня 1992 р., що діяв до 1 січня 2004 р., морально застарів, оскільки не враховував усього різноманіття доходів, які отримують фізичні особи, та  їх специфіки. Необхідність у реформуванні прибуткового оподаткування викликана також тим, що все більшим стає розшарування суспільства за доходною ознакою. Результатом реформування прибуткового оподаткування став прийнятий  Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” від 22 травня 2003 р., який містить нововведення в оподаткуванні фізичних осіб, що має прояв у зниженні ставки податку і одночасному розширенні бази оподаткування шляхом введення до неї доходів, які до цього часу не оподатковувалися. Все вищезазначене потребує детального та всебічного аналізу з метою теоретичного обґрунтування нових відносин, виникнення яких зумовлено введенням у дію згаданого Закону, знаходження нових шляхів удосконалення та підвищення ефективності його дії. Якщо раніше фізичні особи – платники прибуткового податку практично не вступали у податкові правовідносини (за виключенням фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), оскільки від їх імені податок сплачувався працедавцем, то зараз фізичні особи все більше залучаються до них. Це обумовлює значущість наукових розробок питань правового регулювання відносин по справлянню податку з доходів фізичних осіб, дотримання законних інтересів платників податків та держави, тим більше, що проголошена теза про партнерські відносини між податковими органами та платниками податків розставляє дещо інші акценти у податкових правовідносинах. Відомо, що для ефективного використання механізму справляння  податку елементи податкового закону – суб’єкт, об’єкт, одиниця оподаткування, ставка, строки та пільги  - повинні мати однозначне тлумачення, що також підкреслює актуальність дослідження.            Науково-теоретичною базою дослідження стали  фундаментальні праці з питань оподаткування та фінансової науки таких авторів, як М.М. Алексеєнко, Г.І. Болдирєва, С.Ю. Вітте, К. фон Гока,  С. І. Іловайського, О.О. Ісаєва, В. О. Лебедєва,  Ф. Нітті, І. Х. Озерова, І. Патлаєвського, К. Рау, Е. Селігмана, А. Сміта, Р. Стурма, О.О. Соколова, М. І. Тургенєва, І.І. Янжула та ін. В рамках   наукових досліджень вчені радянського періоду Є.А.  Ровинський, М.І. Піскотін та С.Д. Ципкін внесли значний вклад у розробку теорії оподаткування. Теоретичною базою для висновків, зроблених у дисертації, є праці сучасних науковців  - В. Б. Авер’янова, С.С. Алексеєва, Д.А. Бекерської,  Д.М. Бахраха, О.Ю. Бризгаліна, Д.В. Вінницького, Л.К. Воронової, Н.В. Воротіної, Р.О. Гаврилюк, І.П. Голосніченка, О.Н. Горбунової, Є.В. Додіна,  В.Б. Ісакова, С.Т. Кадькаленка, М.В. Карасьової, С.В. Ківалова, Ю.О. Крохіної, Т.Є. Кушнарьової, Ю.О. Костенко, І.Є. Криницького, М.П. Кучерявенка,  Т.А. Латковської, Н.І. Матузова, А.В. Малько, І.М. Пахомова, П.С. Пацурківського, С.Г. Пепеляєва, М.О. Перепелиці, Н.Ю. Пришви, П.М. Рабіновича, Р.Й Халфіної, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової,  Н. І. Хімічевої,  О.В. Щербанюк та ін.Вивчення та аналіз праць цих науковців дали змогу визначити і оцінити стан досліджуваної проблеми, виявити та проаналізувати питання оподаткування доходів фізичних осіб та окреслити шляхи їх вирішення.            Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації є складовою частиною науково-дослідної теми Одеської національної юридичної академії „Правові проблеми становлення та розвитку сучасної Української держави” (державний реєстраційний номер 0101U001195), а також науково-дослідної теми кафедри адміністративного та фінансового права Одеської національної юридичної академії „Удосконалення податкової системи України і механізм правового забезпечення”.Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є науковий аналіз  правовідносин щодо оподаткування доходів фізичних осіб і розробка пропозицій щодо удосконалення механізму справляння податку з доходів фізичних осіб; розкриття суттєвих характеристик оподаткування доходів фізичних осіб та визначення місця податку з доходів фізичних осіб у податковій системі України.Відповідно до поставленої мети у дослідженні вирішуються такі задачі:- проаналізувати зміст понятійного апарату, задіяного у податковому законодавстві;-         проаналізувати систему податкового законодавства України, виявити її недоліки і напрямки удосконалення;-         проаналізувати оподаткування доходів фізичних осіб;-         дослідити  особливості податкової правосубєктності фізичних осіб;-   визначити поняття податку з доходів фізичних осіб, дослідити його правову природу та місце у системі податків України;- проаналізувати елементи податку з доходів фізичних осіб;- розкрити правову сутність, умови та підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин  щодо оподаткування доходів фізичних осіб;- проаналізувати зарубіжний досвід формування і функціонування податкового законодавства щодо оподаткування доходів фізичних осіб і обґрунтувати можливості його використання.Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі встановлення та справляння податків, як публічних джерел коштів, необхідних при формуванні та розподілі публічних фондів коштів. Предметом дослідження є регулювання нормами права відносин, які виникають у процесі встановлення та справляння податку з доходів фізичних осіб. Методи дослідження. При здійсненні дослідження використовувалася сукупність методів і прийомів пізнання. Використання загальнонаукового діалектичного методу дозволило проаналізувати чинне законодавство щодо оподаткування доходів фізичних осіб. Порівняльний метод використовувався при аналізові досвіду зарубіжних країн щодо оподаткування доходів фізичних осіб, і при співставленні оподаткування юридичних осіб і оподаткування фізичних осіб. Конкретно-історичний метод дозволив прослідити становлення і розвиток податкових відносин щодо оподаткування фізичних осіб. При розгляді конкретних елементів податку використовувався метод системного аналізу. За допомогою статистичного методу розкривається місце податку з доходів фізичних осіб серед податкових  надходжень до бюджетів. Використання логічного методу дозволило виділити характерні  риси статусу суб’єктів  податку з доходів фізичних осіб і його об’єктів оподаткування.

Наукова новизна одержаних результатів. Робота є першим вітчизняним комплексним, системним дослідженням оподаткування доходів фізичних осіб у світлі прийнятого Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб” і його удосконалення в умовах проведення адміністративної та економічної реформ в Україні.

Новизна дослідження конкретизується в одержаних наукових результатах, сформульованих теоретичних та практичних висновках і пропозиціях, зокрема:

-  вперше розглядається об’єкт оподаткування, який, за своєю сутністю, являє собою базу оподаткування, що складається із помісячно отримуваних доходів, від одноразового здійснення операцій (за результатами податкового року), а також додаткових благ (у вигляді послуг, виконання робіт, які мають матеріальний характер);

-  з нових позицій розглядається зміст податкових правовідносин, у складі яких реалізуються права та обов’язки сторін, у зв’язку з включенням до складу місячного оподатковуваного доходу доходів від реалізації та успадкування майна, отриманих подарунків, а також додаткових благ;

-  дається авторське визначення податку з доходів фізичних осіб як обов’язкового, індивідуально безеквівалентного платежу, який сплачується фізичними особами безпосередньо або через податкових агентів (за винятком осіб, які мають дипломатичні привілеї та імунітет по доходах, одержаних від такої дипломатичної або прирівняної до неї діяльності) з оподатковуваного доходу за відповідний податковий період або в момент виплати доходу;

-  вперше правовідносини субєктів податку з доходів фізичних осіб розглядаються через делеговані повноваження, які реалізуються податковими агентами, а також безпосередньо  платниками податку;

-  аргументується теза про необхідність виділення як об’єкта оподаткування не загального оподатковуваного доходу, як це передбачено Законом „Про податок з доходів фізичних осіб”, а оподатковуваного доходу, виходячи з об’єкта оподаткування та з урахуванням різних ставок;

- обґрунтовується теза, що діюча система оподаткування доходів фізичних осіб є системою перехідного типу, оскільки вона відійшла від глобальної системи, перейняла  деякі ознаки парцелярної, що відображується в   неоднорідності механізму обчислення податку за активними і пасивними джерелами доходів;

- дається авторське обґрунтування необхідності існування податкових соціальних пільг для платників податків, оскільки держава зобов’язана здійснювати заходи  щодо соціального захисту громадян.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що:

- у науково-дослідній сфері – положення дисертації можуть бути основою для подальшого аналізу проблем щодо справляння податків взагалі та податку з доходів фізичних осіб, зокрема;

- у сфері правотворчості – висновки та пропозиції дисертації можуть бути використані у подальшому при підготовці і розробці законодавства України з питань оподаткування, зокрема Податкового кодексу України та удосконалення чинного Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”;

- у навчальному процесі – положення роботи можуть бути використані при читанні лекцій та розробці навчальних програм з курсів “Фінансове право” і “Податкове право” у вищих юридичних навчальних закладах, використані студентами при підготовці наукових робіт у процесі вивчення відповідних курсів.

               Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні висновки, на яких базується дослідження, а також рекомендації щодо вдосконалення вітчизняного законодавства, були оприлюднені на 3-й звітній конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 2000 р.), 4-й (56-й) звітній конференції професорсько-викладацького складу і аспірантів Одеської національної юридичної академії „Основні напрями адміністративної реформи в Україні” (м. Одеса, 2001 р.), 5-й (57-й), 7-й (59-й) звітних конференціях професорсько-викладацького складу і аспірантів Одеської національної юридичної академії (м. Одеса, 2002, 2004 рр.),  науково-практичній конференції „Розвиток податкових  відносин  та  модернізація  податкової  служби України” (м. Ірпінь, грудень 2002 р.). 
               Матеріали дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного та фінансового права Одеської національної юридичної академії. 
               Публікації. За темою дисертації опубліковано 6 наукових статей у збірниках, що входять до переліку фахових видань, затвердженого ВАК України.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, що вміщують одинадцять підрозділів, висновків і списку використаної літератури. Загальній обсяг дисертації становить 191 сторінку, у тому числі 19 сторінок списку використаних джерел, що складає 232 найменування.   ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У Вступі обґрунтовуються вибір та актуальність теми дослідження, її зв’язок з науковими програмами і планами, ступінь її наукової розробки, визначаються об’єкт і предмет, мета і задачі дослідження, аргументується його наукова новизна, формулюються методологічні та науково-теоретичні основи роботи, наголошується на теоретичному і практичному значенні положень роботи, які виносяться на захист, міститься інформація щодо апробації основних положень роботи і публікації результатів дослідження. У першому розділі „Правова природа податків і податкових правовідносин”, який складається з 3 підрозділів, досліджуються загальнотеоретичні аспекти проблеми, зокрема, приділяється увага відмежуванню податку від інших обов’язкових платежів до бюджету, досліджуються податкові правовідносини (через аналіз публічних і фінансових відносин), юридичний склад податкових правовідносин, суб’єктивні права і обов’язки учасників цих відносин.У підрозділі 1.1 „Сутність теорій про податки” для визначення правової природи податку і встановлення його характерних ознак досліджуються поняття і зміст податку, сутність теорій, які давали визначення і обґрунтування податків. У ході аналізу наукових уявлень і законодавчої практики щодо суті податку визначаються такі його характерні ознаки як обов’язковість, індивідуальна безеквівалентність, надходження до бюджету відповідного рівня і встановлення виключно найвищим представницьким органом влади. Саме ці ознаки дозволяють відмежувати податок від інших обов’язкових платежів до бюджету. Відмежування податку від інших категорій має принципове значення, оскільки запобігає перетіканню податків у неподаткові платежі, і оскільки невизначеність термінів може позначатися на механізмові встановлення і справляння податків та інших обов’язкових платежів. Значну частину платежів, які входять до податкової системи, складають податки і збори, основними відмінностями яких є цільовий характер і компенсація останніх.З урахуванням того, що в наукових джерелах пропонується виділити податкове право у самостійну галузь права, в роботі підкреслено, що такий підхід є необґрунтованим, оскільки це може призвести до розвалу всієї галузі фінансового права, тому що інститут податкового права безпосередньо пов’язаний з інститутом бюджетного права, який, у свою чергу, пов’язаний з інститутом державного кредиту і т. ін. Єдність цілей і задач у фінансовій діяльності держави підкреслюють її своєрідність і значення у виконанні нею своїх функцій. Таким чином, податкове право розглядається як інститут фінансового права. Аналізуючи точки зору щодо елементного складу податкового закону, зазначається, що для повного розкриття механізму справляння податку з доходів фізичних осіб в чіткій послідовності  мають закріплятися: 1) платник податку; 2) об’єкт оподаткування; 3) база оподаткування; 4) одиниця оподаткування; 5) ставка; 6) терміни сплати податку; 7) податкові пільги як реалізація принципу соціальної справедливості щодо оподаткування фізичних осіб.У підрозділі 1.2 „Правова природа податкових правовідносин”  податкові правовідносини розглядаються як складова частина фінансових через призму публічних правовідносин, розкривається їх зміст і характерні особливості. Наголошується, що податкові відносини виникають тільки завдяки нормативній дії та існують тільки у формі правовідносин. Податкові правовідносини відповідають усім характерним ознакам публічних, і водночас мають свої специфічні ознаки: а) виникають у процесі фінансової діяльності держави, а саме на стадії формування централізованих фондів коштів; б) є владно-майновими, що визначає нерівність сторін у цих правовідносинах. Але поява різних форм власності та впровадження положень адміністративної реформи вимагає від держави враховувати власні майнові інтереси та інтереси платників податків. Наголошується на нетотожності понять “субєкти податкових правовідносин” та “учасники податкових правовідносин”. Безпосередньо субєктами податкових правовідносин є податкові органи, які діють від імені держави та платник податків. Робиться висновок, що учасниками правовідносин по справлянню податку з доходів фізичних осіб є: а) податкові органи, які безпосередньо забезпечують надходження податків до бюджетів; б) платники податків; в) особи, що сприяють сплаті податку: - податкові агенти; - особи, на яких законом покладений обов’язок щодо заповнення та надання податкової декларації; - уповноважені представники платника податків; - особи, які мають інформацію, необхідну для нарахування податку (нотаріуси, фінансово-кредитні установи). Враховуючи підстави представництва у податкових правовідносинах, податкові представники поділяються на: а) законних, та б) уповноважених.Зазначається, що у процесі законодавчого вдосконалення механізму оподаткування вводяться елементи, властиві для майнових відносин (механізм заліку, розстрочки, відстрочення), а також податкові правовідносини договірного типу (податковий компроміс). Наголошується, що незважаючи на договірні засади цих відносин, їм властиві всі ознаки публічних – ная

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров