Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Економічна сутність та види амортизаційної політики

Україна в 2006 році здобула статус країни з ринковою економікою, виконавши при цьому, відповідні умови та реформування економіки, до наближення її до європейських стандартів розвитку. Важливим питанням постає реформування економічних процесів. Серед яких є реформування амортизаційної політики. Наукові дослідження будь-якого питання неможливі без чіткого визначення тер­мінології. Однак думки вчених щодо економічних понять і термінів часто різняться.Об'єктом  дослідження є матеріали товариства з обмеженою відповідальністю Астра, податкові декларації та інші звітні документи. В економічній літературі немає єдиного підходу до цього поняття. Наведемо це на прикладі таблиці. Таблиця 1.1  Визначення сутності амортизації в економічних літературних джерелах
Визначення сутності амортизації Автор, джерело
1. Амортизація є грошовим виразом зносу засобів праці.Вона відбиває процес перенесення уречевленої в основних засо­бах суспільної праці на вироби, що виготовляються з їх допо­могою. Маттери К., Танхойзер З. Основные фонды в промышленности ГДР: (Экономический аспект). Сокр. пер. с нем. - М.: Экономика, 1983. - 256 с, (С. 175)
2. Амортизація – це поступове перенесення вартості основних засобів на продукт, який виробляється з їх допомогою, цільове накопичення грошових коштів та їх послідовне використання на відтворення зношених основних засобів. Класична економічна теорія
    Продовження таблиці 1.1
3. Під терміном "амортизація" основних фондів і нематеріаль­них активів законодавець розуміє "поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого   прибутку   платника   податку   в   межах   норм "амортизаційних відрахувань" (пункт 8. 1. 1). ЗУ   "Про   оподаткування   прибутку підприємств" (п. 8.1.1.)
4. Амортизація     об'єктивна економічна категорія, яка неминуче виникає в процесі виробництва та розподілу матеріальних благ.  Павлов П. Амортизация и моральное снашивание. Амортизация в промышленности СССР. – М.: Госфиниздат, 1956. 
5. Амортизація – це перенесена в результаті конкретної праці вартість основних фондів на новий продукт. Амортизация в промышленности СССР. - М.: Госфиниздат, 1956.
6. Грошовий вираз вартості відшкодування основних фондів          амортизація. Кваша Я. Б. Амортизация и сроки службы основных фондов. - М., 1959 г.
7. Амортизація (від лат. amortisatio - погашення) - розрахова­ний в грошовому виразі знос основних засобів в процесі їх застосування, виробничого використання. Амортизація – це одночасно засіб, спосіб, процес перенесення вартості зношених засобів праці на вироблений з їх допомогою продукт. Райзберг Б.А. , Лозовский Л.Ш. , Стародубцева Е.Б. Современный экономический словар - М.: ИНФРА-М, 1996 - 496 с.  
8. Амортизація – це витрати, що покриваються за рахунок при­бутку компанії і являють собою вартість спожитих основних засобів. Амортизація –– періодичні відрахування з валового при­бутку (маржи) компанії, що відображають ''спожиту" вартість її основних активів протягом даного періоду. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерський учет и финансовый анализ: Подтото-вительный курс / Пер. с англ, Ю.А. Огибина и др.;  под общ.  ред  Б.С. Лисовика   н   М. Б.   Ярцева.   -   Спб. : АОЗТ "Литера плюс", 1993.  
 Аналізуючи вищесказане, можна зробити висновок, що термін "амортизація" має неоднозначне трактування. Одні вважають, що амортизація – це грошовий вираз зносу (К. Маттерн, Б. Райзберг, Л. Лозовський), інші, що амортизація - це не що інше, як процес перенесення вартості зносу на собівартість продукції (П. Безруких, Л. Соріна, М. Молдованов). Враховуючи на неоднозначне трактування поняття амортизації, чіткого визначення не існує, враховуючи те, що вирішення цього питання є досить важливим і принциповим.К. Маттерн і 3. Танхойзер  зазначають, що амортизація відображає процеси перенесення уречевленої в основних засобах суспільної праці на вироби, які виготовляються з їх допомогою. Вони вважають, що було б одностороннім визначати амортизацію як витрати. Це трактування розкриває  неточно сутність амортизації лише основних засобів. У визначенні слід відобразити амортизацію у широкому розумінні цього слова, а не лише аморти­зацію основних засобів. Не зовсім зрозумілим є сам процес перенесення вартості.Зарубіжні вчені-економісти, зокрема, Є. Хендриксен, М. Ван Бреда  визначили що сутність терміну амортизація – це метод бухгалтерського обліку. Насамперед, що таке метод? Метод – це сукупність способів та прийомів, за допо­могою яких господарська діяльність підприємств відбивається в обліку. Отже дане визначення терміну “амортизація” не відповідає своїй сутності. В розумінні англійського спеціаліста амортизація – це резерв на споживання активів з граничним часом використання. Це визначення не є повним, адже воно пов'язано з одним із об'єктів обліку. Крім того, було б помилковим амортизацію вважати резервом.Радянський вчений-економіст А. Баранов називає амортизацію грошима. "Гроші - це  особливий товар, який виконує роль загального еквівалента". Тому не можливо амортизацію вважати товаром, таке твердження є неточним.Концепція П. Павлова яка в статті "Амортизация и моральное снашивание" визначає амортизацію як об'єктивну економічну категорію, що виникає в процесі виробництва та розподілу.  Викладена досить нечітко і потребує уточнення. Якщо категорія є обєктивною, то вона не може виникнути в процесі будь-чого, а існує незалежно від процесів виробництва та розподілу. Ю. Гринвальд та А. Локшин, наприклад, називають амортизацію прийомом рахівництва, який дає можливість визначити вартість інвентарю в будь-який момент. Але на практиці така можливість існує не завжди, так як амортизацію нараховують один раз на квартал, а не щоденно. В сучасних умовах господарювання ця дефініція себе не виправдовує. Окремі автори (П. Бунич, Я. Кваша) вважають, що амортизація - це перенесена в результаті конкретної праці вартість основних фондів на новий продукт. При такому визначенні амортизації остання нічим не відрізняється від вартості оборотних засобів, яка теж в результаті кон­кретної праці переноситься на продукт. На відміну від вартості оборотних засобів, амортизація ви­ражає вартість основних засобів, перенесену на продукт не повністю, а пропорційно зношуванню.Ці автори, надаючи своє трактування терміну амортизації, наводять наступні докази. Вартість, що переноситься на продукт основними та оборотними засобами, відповідно до відмінності способу їх обігу, створює дві частини фонду відшкодування: вартість відшкодування основних засобів та вартість відшкодування оборотних засобів.Класична економічна теорія стверджує, що амортизація - це поступове перенесення вартості основних засобів на продукт, який виробляється з їх допомогою, цільове накопичення грошових коштів та їх послідовне використання на відтворення зношених основних засобів. В економічній літературі на сутність категорії "амортизація" існує ряд по­глядів, що зводяться до двох точок зору. Прибічники першої розглядають амортизацію як гро­шову форму відшкодування зносу основних засобів, другої – як зношування. Поняття "амортизація" повинно включати величину вартості, що підлягає відшкодуванню зно­шених основних засобів в натуральній та вартісній формах.Най­більш об’єктивно розкриває природу та зміст поняття "амортизація" наступне визначення:Амортизаціяце об'єктивна економічна категорія, яка виражає процес поступового перене­сення частини вартості основних виробничих засобів та нематеріальних активів на собівартість про­дукції, що виробляється, та використання цієї вартості для наступного відтворення. [19;38] Зміст амортизаційної політики підприємства та держави складає взаємодія економічних категорій та важелів, які виявляють свою дію через сутність і функції амортизації. Це досягається в процесі оптимізації розподілу та перерозподілу національного доходу як на мікроекономічному, так і на макроекономічному рівні, тобто на рівні підпри­ємств та на загальнодержавному рівні. На макроекономічному рівні фінанси підприємств забезпечують формування фінансових ресурсів країни через бюджет та позабюджетні фонди.На мікроекономічному рівні під фінансовими ресурсами слід розу­міти грошові кошти, що є у розпорядженні підприємств.У сучасних умовах ринкової економіки амортиза­ція виконує дві узагальнюючі функції: податкову (фіскальну) та еконо­мічну.Податкова (фіскальна) функція виявляється через податкову амор­тизацію, яка є елементом податкової політики держави. Ця функція амортизації реалізується завдяки нормам статті 8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Основні фонди й амортизація виділяються у контексті самого закону про прибуток, їм присвячена окрема стаття — стаття 8 «Амортизація». Згідно з законом під терміном «амортиза­ція» основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань. Причому сума податкової амортизації, нарахованої відповідно до норм цієї статті, не включається в загальну суму валових витрат, а є самостійним показником, що бере участь (на­рівні з валовими витратами) в розрахунку оподатковуваного прибутку. Тобто поступово зменшується скоригований валовий дохід у межах сум нарахованої амортизації. Нараховується податкова амортизація згідно з цим законом щокварталу. [24;59]Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про опо­даткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 p. №349-IV внесено зміни до закону про прибуток, у тому числі й до ст. 8. Почина­ючи з 01.01.2004 р. значно підвищено норми амортизації, що залежать від амортизаційної політики держави і, відповідно, зменшиться розмір прибутку до оподаткування.Економічна функція амортизації виявляється через механізм еко­номічної амортизації і полягає в тому, що завдяки амортизації кошти з необоротних активів перетворюються в оборотні. Ця функція аморти­зації безпосередньо витікає з бухгалтерського (фінансового) обліку. У цьому обліку з початку липня 2000 р. відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби» під терміном «амортизація» слід розуміти систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації). У змінах, внесених у П(С)БО 7 наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2002 р. № 989, є також визначення зносу основних засобів. Знос — це сума амортизації об'єкта основних засобів з початку його корисного вико­ристання. При зростанні суми амортизації (зносу) у поточному періоді чистий дохід підприємства зменшується, а надходження (грошовий потік) збільшуються. Згідно П(С)БО 16 «Витрати» підприємства самостійно, завдяки амортизаційній політиці, вста­новлюють розміри економічної амортизації, від якої залежить розмір прибутку підприємства.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров