Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (11)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (7)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (4)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (24)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (21)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методика нарахування амортизації

В Україні існує низка особливостей обліку амортизації. Ці особливості зумовлені відмінностями податкового і бухгалтерського обліку.

Так, при податковому обліку:

  амортизації підлягають витрати на придбання, виготовлення вироб­ничих фондів, їхній капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію та ін­ші поліпшення. Безкоштовно отримані фонди і невиробничі фонди не амор­тизуються;

  нарахування амортизації відбувається щоквартально;

— використовується єдиний для усіх груп метод нарахування амортизації з різними коефіцієнтами;

  база для нарахування амортизації — балансова (залишкова) вартість груп основних фондів на початок (перше число) звітного кварталу;

— амортизація окремого об'єкта основних фондів групи 1 здійснюється до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста неоподатковуваних мініму­мів доходів громадян. Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових витрат із результатами відповідного податкового періоду;

— амортизація основних фондів 2 і 3 груп здійснюється до досягнення ба­лансовою вартістю групи нульового значення. Балансова вартість об'єктів цих груп не змінюється при виведенні з експлуатації окремих об'єктів, за винятком продажу цих об'єктів;

— балансова вартість основних засобів 1 групи зменшується при виведен­ні об'єкта основних фондів з експлуатації у будь-якому разі.

Стосовно бухгалтерського обліку варто зауважити, що:

  амортизуються будь-які основні засоби, які перебувають на балансі підприємства, у тому числі виробничі, невиробничі, безкоштовно отримані;

–– нарахування амортизації проводиться щомісяця за кожним об'єктом окремо;

— амортизується первинна вартість основних засобів з урахуванням поліп­шень, які привели до зростання економічних вигід від використання об'єкта;

  використовується вибірково будь-який із шести методів нарахування амортизації основних засобів. При цьому до різних об'єктів можуть застосовуватися різні методи амортизації. Підприємство може змінювати метод нараху­вання амортизації протягом періоду експлуатації об'єкта;

  нарахування амортизації починається з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта в експлуатацію, і припиняється в місяці, що настає після виведення об'єкта зі складу основних фондів. Якщо змінюється метод амортизації, новий метод повинен застосовуватися з місяця, що настає за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації;

— у разі реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання і консервації об'єкта основних засобів нарахування амортизації призупиняється.

Бухгалтерський облік амортизації основних засобів більш ліберальний порівняно з податковим обліком. Це дає можливість удосконалювати амортизаційну політику підприємств.

 Методи амортизації відрізняються один від одного рівнем здійснюваних відрахувань і способом їх розподілу. На практиці неможливо правильно розрахувати періодичну амортизацію об'єктів основних засобів та нематеріальних активів. Не існує методів, які б дозволяли точно визначити, яка частина будівлі, машини, верстату тощо "використана" в цей період. Тому суми, які прийнято амортизувати, завжди будуть виразом будь-якої оцінки. Як правило, на практиці використовується той чи інший метод амортизації. [19;38]

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров