Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Моделирование электротехнических устройств и систем с использованием языка Си: Метод указ. /Сост. Т.В. Богдановская, С.В. Сычев (6)
(Методические материалы)

Значок файла Механическая очистка городских сточных вод: Метод. ука¬з./ Сост.: к.т.н., доц. А.М. Благоразумова: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Ново-кузнецк, 2003. - 29 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплине “Бухгалтерский управленческий учёт” / Сост.: Щеглова Л.П.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 18с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование элементов, узлов и устройств цифровой. вычислительной техники: Метод. указ. / Составители: Ю.А. Жаров, А.К. Мурышкин:СибГИУ.- Новокузнецк, 2004. - 19с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Операционные усилители: Метод. указ. / Сост.: Ю. А. Жаров: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 23с., ил (7)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование вольт-амперных характеристик биполярных транзисторов: Метод. указ./ Сост.: О.А. Игнатенко, Е.В.Кошев: СибГИУ.- Новокузнецк, 2004.-11с., ил (4)
(Методические материалы)

Значок файла Знакомство со средой MatLab. Приемы программирования (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Політика управління процесом відтворення основних засобів

Існують розбіжності щодо теоретичного обґрунтування теорії відтворення та можливо­стей її практичного застосування в діяльності підприємств.

Питання особливостей функціонування механізму від­творення основних засобів знаходять своє відображення у працях таких відомих вчених-економістів, як Е.А. Іванова, В.А. Фурса, Л.І. Воротіна, С. Дорогунцов, А.Е. Фукса, М. Герасимчук, О.А. Бондаренко, та багато інших.

У ринкових умовах господарювання важливу роль у за­безпеченні процесів відтворення основних засобів відігра­ють власні джерела фінансування.

Для фінансового забезпечення простого відтворення ос­новних засобів вважається за доцільне використовувати акумульовані кошти амортизаційних відрахувань. В разі нестачі акумульованих коштів вчені вказують на залучення частини нерозподіленого прибутку чи використан­ня коштів від емісії цінних паперів, що фактично є самофінан­суванням, або забезпечення відтворення основних засобів за рахунок внутрішніх джерел фінансового забезпечення. Відпо­відно, для забезпечення розширеного відтворення доцільним є залучення кредитів, бюджетного асигнування тощо.

Даний підхід є науково обґрунтова­ним, оскільки акцентується увага не на джерелах фінансуван­ня господарської діяльності підприємства в цілому, а саме на особливостях відтворювальних процесів основних засобів.

Відповідно до чинного законодавства джерелами фінан­сування простого і розширеного відтворення основних за­собів можуть бути:.

1) власні фінансові ресурси;

2) позичені фінансові ресурси;

3) кошти, отримані від продажу цінних паперів, внески членів трудових колективів;

4) кошти державного бюджету та місцевих бюджетів;

5) кошти іноземних інвесторів.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров