Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Механізм нарахування амортизації основних фондів

Механізм амортизації основних фондів регламентований в ст. 8 і ст. 9 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» в редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР, із змінами і доповненнями (далі — Закон про податок на прибуток), і полягають в наступному: [3;2]

— принцип нарахування амортизації єдиний для всіх платників податку на прибуток незалежно від форми власності і організаційно-правової форми господарювання;

— для цілей податкового обліку передбачена єдина класифікація основних фондів по групах;

— амортизації підлягають витрати, пов'язані з придбанням, самостійним виготовленням основних фондів;

— визначення амортизаційних відрахувань здійснюється шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів на початок розрахункового кварталу;

— при визначенні балансової вартості основних фондів враховуються витрати не тільки пов'язані з придбанням (самостійним виготовленням), але і понесені у зв'язку з ремонтом, реконструкцією, модернізацією, іншими видами поліпшення основних фондів, і з капітальним поліпшенням землі (не пов'язані з будівництвом), а також фактично нарахована сума амортизації;

— стосовно груп 2, 3 і 4 основних фондів використовується груповий метод визначення їх балансової вартості і розрахунку амортизаційних відрахувань;

— встановлені єдині для кожної групи основних фондів (і для всіх платників) норми амортизаційних відрахувань.

Для цілей податкового обліку амортизація виступає окремою статтею, що зменшує валові доходи. Відповідно до Закону про податок на прибуток під терміном «амортизація основних фондів» мається на увазі поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоректованого доходу платника податків в межах норм амортизаційних відрахувань.

Обєкти амортизації

Об'єктом для нарахування амортизації відповідно до Закону про податок на прибуток є витрати, пов'язані з:

а) придбанням основних фондів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби і придбання, закладку і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

б) самостійним виготовленням основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті виготовленням таких основних фондів;

в) проведенням всіх видів ремонтів, реконструкції, модернізації і інших видів поліпшення основних фондів;

г) капітальним поліпшенням землі, не пов'язаними з будівництвом, а саме: іригацією, осушенням, збагаченням і іншим подібним капітальним поліпшенням землі.

Ст. 8 Закону про податок на прибуток, визначаюча порядок обліку основних фондів і нарахування амортизації, не містить інформації, з якого моменту слід нараховувати амортизацію по знов придбаних основних фондах.

Так, у відповідності зі ст. 8 Закону про податок на прибуток під основними фондами слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання в господарській діяльності платника податку протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, і вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом. Нове визначення терміну «основні фонди», передбачаючи віднесення до основних фондів матеріальних цінностей, які саме «призначаються», а не «використовуються» платниками податків протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів, введено Законом України «Про внесення змін в Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 р. № 349-IV (далі — Закон № 349). [4;4]

Таким чином, до основних фондів починаючи з 01.01.2003 р. (з дати введення в дію Закону № 349) відносяться матеріальні цінності, які призначені для використання в господарській діяльності і передбачуваний термін використання яких перевищує один рік з дати введення в експлуатацію. Тобто незалежно від того, скільки фактично такі основні фонди експлуатувалися, але якщо термін їх використання платником податків спочатку передбачався більше 365 календарних днів, то такі матеріальні цінності відносяться до основних фондів і витрати на їх придбання (виготовлення) підлягають амортизації. При цьому вартісні ознаки таких матеріальних цінностей не враховуються.

Не підлягають амортизації витрати на:

— придбання і відгодівля продуктивної худоби;

— вирощування багаторічних плодових насаджень;

придбання основних фондів в цілях подальшого продажу іншим особам або їх використанням як комплектуючі (складових частин) інші основні фонди, призначені для продажу іншим особам;

зміст основних фондів, що знаходяться на консервації.

Вказані види витрат підлягають включенню до складу валових витрат підприємства того звітного періоду, в якому були вироблені.

Також не підлягають амортизації:

— витрати бюджетів на будівництво і зміст споруд впорядкування і житлових будівель, придбання і зберігання бібліотечних і архівних фондів;

— витрати бюджетів на будівництво і зміст автомобільних доріг загального користування;

— витрати на придбання, ремонт, реконструкцію, модернізацію або поліпшення невиробничих фондів.

Під терміном «невиробничі фонди» для цілей оподаткування слід розуміти капітальні активи, які не використовуються в господарській діяльності платника податку.

До невиробничих фондів відносяться:

— капітальні активи (або їх структурні компоненти), що підпадають під визначення групи 1 основних фондів згідно Закону про податок на прибуток, включаючи орендовані;

— капітальні активи, що підпадають під визначення груп 2, 3 і 4 основних фондів згідно Закону про податок на прибуток, які є невід'ємною частиною, розташовані або використовуються для забезпечення діяльності невиробничих фондів, що підпадають під визначення групи 1 основних фондів, або вилучені з місця ведення господарської діяльності платника податків і передані в безвідплатне користування особам, що не є платниками податку на прибуток.

Якщо платник податків ухвалив рішення про продаж невиробничих фондів, то сума витрат, пов'язаних з придбанням (виготовленням) і поліпшенням таких невиробничих фондів, відноситься до складу валових витрат в повному об'ємі.

Для цілей амортизаційних відрахувань відповідно до Закону про податок на прибуток основні фонди підприємства діляться на чотири групи:

група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти і передаючі пристрої, зокрема житлові будинки і їх частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі;

група 2 — автотранспорт і вузли (запасні частини) до нього, побутові оптичні, електронні, електромеханічні прилад

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров