Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Напрямки підвищення ефективності амортизаційної політики

Проблема формування амортизаційної політики на даний момент стає досить актуальною для України. Свідченням цього може бути прий­няття Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» та Указу Президента України «Про концепцію амортизаційної полі­тики», метою яких є визначення напрямів та механізмів удосконалення амор­тизаційної політики як чинника активізації інвестиційної діяльності в державі, внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» та зростання кількості публікацій з даної тематики в періодичних фахових професійних виданнях.

 У прямому розумінні політика — це мистецтво  правління будь-яким процесом. Амортизаційна політика, як складова економічної політики держави, тісно пов'язана з податковою політикою, тому суттєво впливає на результати фінансової діяльності підприємства. [9;39]

Амортизаційна політика підприємства значною мірою відбиває політику держави, оскільки базується на принципах, методах і нормативах амортиза­ційних відрахувань, затверджених законодавчими та нормативними актами Кабінету Міністрів України.

Основна мета розробки амортизаційної політики ––  збільшення за рахунок внутрішніх джерел потоку власних фінансових ресурсів. У практиці господарювання це, як правило, здійснюється дво­ма шляхами:

1) формування амортизаційного фонду (прямий шлях);

2) зменшення суми податку на прибуток.

Звідси сутність амортизаційної політики можна сформулювати наступ­ним чином: амортизаційна політика — це складова частина загальнодержавної політики формування власних фінансових ресурсів, яка полягає в оптимізації потоку власних засобів, що реінвестуються у виробничу діяльність.

Введення в дію засад міжнародних стандартів фінансової звітності та запровадження нової методології нарахування амортизації з прийняттям П(С)БО надало можливість підприємствам формувати власну амортизацій­ну політику, зокрема, підприємства можуть самостійно встановлювати термі­ни корисного використання, обирати методи нарахування амортизації та ви­значати ліквідаційну вартість основних засобів.

Однак в умовах недостатнього методичного забезпечення та відсутності практичних напрацювань існує низка невирішених питань, що призводить до проблем при формуванні амортизаційної політики. До таких проблем можна віднести:

1)  суперечності щодо визначення терміну «амортизація» та функцій, які вона виконує;

2) проблеми визначення термінів використання основних засобів;

3) проблеми вибору методів амортизації основних засобів тощо.

Для поліпшення стано­вища, на нашу думку, необхідно вжити ряд заходів:

1. Враховуючи світовий досвід (наприклад, у США поступовий перехід від суворо регламентованих законодавством термінів використання основних за­собів до самостійного встановлення компаніями тривав понад тридцять ро­ків), слід поступово переходити до самостійного встановлення термінів вико­ристання основних засобів та ліквідаційної вартості. На перехідному етапі ос­новні засоби, залежно від функціонального призначення, необхідно включи­ти до груп, у яких встановити мінімальні й максимальні терміни використан­ня. А в межах груп можна дозволити підприємствам самостійно обирати тер­міни корисного використання. Це дозволить отримати об'єктивну інформа­цію про стан основних засобів та розмір нарахованої амортизації. Впровад­ження цього підходу потребує розробки класифікації основних засобів за тер­мінами корисного використання на рівні Кабінету Міністрів України.

2.  У бухгалтерському обліку відмовитися від використання податкового методу нарахування амортизації, оскільки даний метод не спрощує бухгалтер­ський облік та не призводить до поєднання бухгалтерського податкового облі­ку амортизації.  Більше того, податкове законодавство передбачає норми амортизації, які є економічно необґрунтованими. Проте для потреб податко­вого обліку даний метод можна застосовувати й надалі, але з переглядом груп основних фондів та норм амортизації.

3.  Виключити із законодавства вимогу про обов'язкове створення спе­ціальних (цільових) фондів, зокрема амортизаційного. Це надасть змогу під­приємствам вільно розпоряджатися своїми коштами. Рішення про створення будь-якого фонду, зокрема і амортизаційного, повинно прийматися виключно керівництвом підприємства, враховуючи конкретні умови господарювання даного підприємства, його фінансове становище, рівень забезпеченості ос­новними засобами тощо.

4. Амортизаційна політика повинна формуватися на двох рівнях: 1) на дер­жавному, шляхом встановлення груп основних засобів та граничних термінів використання основних засобів у межах групи; 2) на рівні підприємства, шля­хом надання права підприємствам обирати методи нарахування амортизації та термінів корисного використання в межах, встановлених законодавством.

5.  Законодавче врегулювати визначення терміну «амортизація», визна­чивши його виключно як процес розподілу вартості необоротних активів, що амортизуються, на весь строк їхньої експлуатації і не більше того.

Вказані пропозиції, на нашу думку, дадуть змогу порівнювати показники фінансової діяльності різних під­приємств та мати об'єктивні дані про стан основних засобів та рівень їхнього зно­су як на рівні підприємства, так і на рівні держави. Ці показники важливі не ли­ше для формування більш досконалої амортизаційної політики, а й для плану­вання та прогнозування розвитку як окремого підприємства, так і держави зага­лом. Адже лише знаючи реальне фінансове становище підприємств, можна пра­вильно планувати свою діяльність та прогнозувати можливі зміни на конкурент­ному ринку. Надання підприємствам права самостійного розпорядження влас­ним прибутком зробить їх більш конкурентоспроможними, що призведе до збільшення доходів даного підприємства і, як наслідок, до збільшення доходів державного бюджету. А відмова від застосування у бухгалтерському обліку норм амортизації, передбачених податковим законодавством, дасть змогу при визна­ченні фінансового результату та складанні фінансової звітності підприємства керуватися виключно економічними методами та категоріями, що сприятиме об'єктивності фінансових та економічних показників діяльності підприємств.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров