Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (15)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (15)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (14)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (20)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (33)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Теоретичні обґрунтування вибору методу оцінки

В умовах ринку ВАТ "Євротрейд" необхідно позбуватися від зайвих коштів, скорочувати обсяги незавершеного виробництва, а також максимально прискорювати оборот від реалізації продукції (робіт, послуг). Далі необхідно зупинитися на деяких організаційних аспектах політики оптимізації структури фінансових активів підприємства.

Вище вказувалося, що в деяких випадках рентабельність може бути істотно збільшена, якщо підприємство активно використовує позикові кошти, то є оптимізує структуру своїх фінансових активів шляхом кредитної політики. З метою реалізації такої кредитної політики підприємству рекомендується провести аналіз структури пасиву балансу й рівень співвідношення власних і позикових коштів. На підставі цих даних підприємство вирішує питання про достатність власних оборотних коштів або про їхній недолік (мова йде про необхідність ухвалити рішення щодо залученні позикових коштів, для чого розраховується ефективність різних варіантів). Ухвалюючи рішення щодо залученні позикових коштів, підприємству доцільно скласти план їхнього погашення, розрахувати за період кредиту процентну ставку й визначити суми відсотків по даному кредитному договорі, а також джерела їхньої виплати з урахуванням порядку й умов оподаткування прибутку. Варто також ураховувати порядок оподатковування курсових різниць у тому випадку, якщо кредит узятий у валюті.

Підприємству може бути зручно взяти вексельний кредит, при цьому варто зрівняти процентні ставки за векселем і банківським кредитом. Фінансовим службам рекомендується враховувати всі можливі вигоди й видатки по залученню фінансових ресурсів як шляхом системи кредитування, так і шляхом усіляких інструментів ринку цінних паперів, а також розробити схему забезпечення їхнього погашення з обліком всіх можливих джерел одержання підприємством коштів.

Фінансовій службі ВАТ "Євротрейд" необхідно для цього:

а) розрахувати потреба в позикових коштах (при її відсутності - можливу вигоду від їхнього залучення);

б) правильно вибрати кредитну організацію (з огляду на наявність ліцензії, розмір процентної ставки, способи її розрахунку - складним відсотком або простим відсотком, строки погашення, форми видачі, репутацію на ринку цінних паперів, умови пролонгації кредитів);

в) скласти план погашення позикових коштів і розрахунок процентної суми з урахуванням особливостей оподаткування прибутку.

Керування коштами, ринковими цінними паперами, дебіторською заборгованістю, кредиторською заборгованістю, нарахуваннями й іншими елементами фінансових активів (крім виробничих запасів), а також рішення питань по цих проблемах вимагає значної кількості часу, і при цьому проявляється основна проблема керування фінансами: вибір між рівнем рентабельності й ризиком неплатоспроможності (не допущення вартості активів підприємства менш вартості його кредиторської заборгованості).

Фінансовій службі ВАТ "Євротрейд" доцільно постійно контролювати черговість строків фінансування активів, вибираючи один з декількох існуючих на практиці способів:

а) хеджування (компенсація активів зобов'язаннями при рівних строках погашення);

б) фінансування по короткострокових позиках;

в) фінансування по довгострокових позиках;

г) фінансування переважне при довгострокових позиках (консервативна політика);

д) фінансування переважне при короткострокових позиках (агресивна політика).

У нинішніх умовах підприємство може підтримувати забезпеченість притягнутих позик наступними методами:

а) збільшенням частини ліквідних активів;

б) подовженням строків, на які видаються позики підприємству.

Проте варто враховувати, що ці методи ведуть до зниження прибутковості:

а) шляхом вкладення коштів у малоприбуткові активи;

б) при виплатах відсотків по позиці в період наявності тільки власних коштів.

Крім того, може бути застосований метод фінансування за рахунок відкладених виплат по зобов'язаннях. Але існують границі, установлені законодавством, у межах яких підприємство може відносити строки платежів. У результаті аналізу дебіторської й кредиторської заборгованості з обліком їхніх нормативних значень, менеджментом організації можуть проводитися  наступні заходи:

а) ухвалення рішення про заміну не грошових форм розрахунків або принаймні про встановлення їх оптимального критичного рівня на основі аналізу ефективності вексельних розрахунків або операцій по переуступці прав вимог;

б) складання програми по ліквідації заборгованості по виплаті заробітної плати (при наявності такої заборгованості);

в) розгляд можливості реструктуризації заборгованості по платежах у бюджет і позабюджетні державні фонди.

У результаті такого аналізу доцільно провести повну інвентаризацію заборгованості з метою реалізації можливості взаємного погашення заборгованості, її реструктуризації або провести аналіз і списання безнадійних боргів і незатребуваних сум. У ряді випадків підприємству необхідно почати претензійну роботу або звертатися з позовом в арбітражний суд.

При цьому підприємству рекомендується робити аналіз впливу курсових різниць на систему показників звітності й рівень оподатковування в тому випадку, якщо є заборгованість у валюті, причому при складанні податкової  й облікової політики підприємства варто враховувати, що ступінь впливу курсових різниць на дебіторську й кредиторську заборгованість різні.

Фінансовим службам доцільно розглянути й заборгованість, виражену у векселях, розрахувавши при цьому дисконтні суми по векселях: як до одержання, так і до сплати. Цю роботу варто проводити разом з бухгалтерією підприємства і його фінансово - аналітичними службами.

Існуюча нестабільність економічної ситуації на Україні приводить до істотного збільшення ризиків при продажі товарів, проведенні робіт, наданні послуг з відстроченням платежу (одержання передоплати як форми платежу на регіональних ринках використовується в обмежених розмірах).

Наявна низька платоспроможність підприємств викликає ріст достатніх обсягів дебіторської заборгованості на балансах виробників.

Як об'єкт обліку дебіторська заборгованість по строку платежу класифікується на:

а) відстрочену (строк виконання зобов'язань, по якій ще не наступив);

б) прострочену (строк виконання зобов'язань, по якій уже наступив).

Утворення дебіторської заборгованості економічно з'ясовно недоліком оборотних коштів. Згідно досліджень Всесвітнього банку, причиною виникнення неплатежів на Україні з'явилася невідповідність вимог макро- і мікроекономічної політики держави. Вони з'явилися слідством суперечливої економічної політики ( що має у своїй основі м'які бюджетні обмеження для підприємств та швидку інфляцію, при неадекватності фіскальних реформ). [18]

Основними макроекономічними факторами появи дебіторської заборгованості, на думку Державної академії інновацій є:

а) визначення інфляційного росту цін адекватному збільшенню платіжних коштів;

б) незадовільна робота банківської системи;

в) низька розвиненість або нерозвиненість фінансового ринку;

г) ігнорування правових аспектів зобов'язань у договірній практиці підприємств;

Разом з тим, необхідно мати на увазі, що дебіторська заборгованість, як реальний актив, грає досить важливу роль у сфері підприємницької діяльності.

Дебіторська заборгованість у своїй суті має дві істотних ознаки:

а) з однієї сторони для дебітора - вона джерело безкоштовних коштів;

б) з іншої сторони для кредитора - це можливість збільшення ареалу поширення його продукції, збільшення ринку поширення робіт і послуг.

Третій аспект, що звичайно не афішується - це спосіб відстрочки податкових платежів за схемою "взаємних боргів".

При виробленні політики платежів підприємство - кредитор виходить із порівняння прибутку, додатково одержуваної при зм'якшенні умов платежів і, отже, росту обсягів продажів, і втрат у зв'язку з ростом дебіторської заборгованості [21].

Відсутність оплати відвантажених товарів свідчить про порушення договірної, розрахунково-касової дисципліни й украй невигідно підприємству, оскільки тривале відволікання коштів з обороту вимагає перегрупування фінансових ресурсів, перерозподілу оборотних коштів, залучення додаткових грошових ресурсів у вигляді кредитів.

Все це спричиняє напруженість фінансового стану підприємства, зниження його платоспроможності. Дебіторська заборгованість відволікає кошти підприємства з обороту й виникає в результаті переплати податків і інших обов'язкових платежів, внесених у вигляді авансу, несвоєчасного повернення коштів підзвітними особами, появи сумнівної заборгованості після закінчення строків оплати, спірних боргів при порушенні договірних зобов'язань. Систематичний контроль за станом простроченої заборгованості, за оборотністю коштів у розрахунках - серйозний резерв прискорення оборотності ненормованих оборотних коштів і зниження потреби в них. Ощадливе й раціональне використання коштів, їхнє вигідне вкладення, що забезпечує ріст власного капіталу, позитивно впливають на платоспроможність підприємства, на своєчасне проведення їм різних розрахунків. Тому зниження дебіторської заборгованості відіграє важливу роль в ефективному використанні оборотних коштів, в оздоровленні фінансового становища підприємства.

У цей час широке поширення в керуванні дебіторською заборгованістю (у формуванні політики умов продажів) одержали коефіцієнти інкасації. Коефіцієнти інкасації - частка надходжень від заборгованості певного строку стосовно обсягу реалізації періоду виникнення заборгованості. Коефіцієнти інкасації на кожну дату розраховуються по окремих групах заборгованості. Наприклад, коефіцієнти інкасації в червні включають коефіцієнт інкасації поточної (червневої) заборгованості й коефіцієнт інкасації заборгованості по продукції, відвантаженої в травні. Сумарний коефіцієнт інкасації дорівнює відношенню погашення дебіторської заборгованості за всі періоди до обсягів поставок за останній період. Якщо ДО > 1, то за червень дебіторська заборгованість знизилася, якщо ДО < 1, те дебіторська заборгованість і ймовірність формування безнадійної заборгованості ростуть [15]. Зняття (зм'якшення) обмежень на комерційний кредит і збільшення строку кредиту приводять до зниження коефіцієнтів інкасації.

Рівень дебіторської заборгованості визначається багатьма факторами: видом продукції, місткістю ринку, ступенем насиченості ринку даною продукцією, прийнятої на підприємстві системи розрахунків. Останній фактор особливо важливий для фінансового

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров