Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Поняття логістики

Логістика – досить  нове  для нас поняття: бібліотеки ще не відокремлюють її як  самостійний науковий напрям, на підприємствах про неї, схоже, нічого невідо-мо, а відчизняних  літературних  джерел  на  тему  логістики, на відміну від закор-донних, дуже  мало.  Закордонні  автори  публікацій   з  логістики підкреслюють її самостійність, у тому числі стосовно маркетингу. У нашій країні поки що логісти-ка не розглядається як автономна, самостійна наука.Слово  "логістика"  (від грец. logistike – майстерність підраховувати, міркува-ти)  відоме  ще  з  часів  Римської  імперії, де службовці, що займалися розподілом продуктів     харчування,   називалися   "логістами"   або   "логістиками".   Наукою логістика   стала  завдяки   розвитку  військової  справи.  Так,  візантійський  цар Леон VI (865 – 912  р.н.е.)  вважав, що завданням логістики  є  сплачувати  данину  армії, незалежно постачати їй  зброю  і  військове   майно, своєчасно та відповідно підготовляти  кожен акт військового походу, робити правильний аналіз місцевості з огляду  на   пересування армії та сили супротивника і відповідно до цих функцій управляти та керувати, тобто розпоряджатися рухом і розподілом власних зброй-них сил.Це   визначення,  не   зважаючи   на   військову   специфіку,  має   принципову схожість із сучасними  формуваннями  завдань логістики. Тільки через 1000 років, в  час  другої  світової  війни,  принципи  логістики  почали  з успіхом втілювати в життя, коли в США, СРСР та  інших  країнах  були  виконани  роботи  з  вивчення властивостей   операцій  управління   матеріальними   потоками.  В  ці  роки  були проведені  дослідження, пов'язані з проблемами військового і типового фронтово-го  постачання,  розроблені  математичні  методи  й  моделі,  котрі з часом дістали назву "дослідження операцій", завдяки чому вдалося організувати постійне поста-чання зброї для американської армії.Першим  автором  праць  з  логістики   вважають   французького  військового фахівця  початку  ХХ  ст.  А.Г.Джаміні,  котрий  визначив логістику як "практичне мистецтво  руху  військ". Він також стверджував, що логістика стосуеться не тіль-ки  перевезень,  а  й планування, управління, постачання, визначення місць дисло-кації військ, будівництва мостів, шляхів і т.ін.Логістику  як  науку у  військових акціях використовував Наполеон. У розви-нутих  країнах  світу  концепція  логістики   сформувалася   наприкінці  70-х  років внаслідок енергетичної кризи як  розвиток  ідей системного підходу до організації управління. Тепер  деякі  західні  фахівці називають її мало не "новою філософією управління",  "третім шляхом раціоналізації" і не безпідставно. Наприклад, у краї-нах Західної Європи  біля 98  % часу виробництва товару, з урахуванням доставки сировини  і транспортування готової продукції, припадає на проходження його ка-налами  матеріально-технічного забеспечення і здебільшого на зберігання. Власне на  виробництво  товарів витрачається лише 2 % сумарного часу, а на транспорту-вання – 5 %.  Крім  того, у західноєвропейських країнах витрати на усі види діяль- ності по матеріально-технічному  забеспеченню становлять близько 13 % вартос-ті валового  національного  продукту. Структура цих витрат така: на транспорту-вання – 41%, на зберігання товарів – 21 %, на матеріальні запаси – 23 %, на адмі-ністративні   витрати – 15 %.  Пошук   шляхів   скорочення   витрат  у  цій  галузі  йде  у напрямку   вдосконалення   управління   постачанням,  збутом,  зберіганням товарів, поліпшення маркетингової діяльності і взаємодії  постачальників,  спожи-вачів  та посередників,  зміни технології руху матеріальних потоків тощо. Концеп-ція інтеграції цих прцесів дістала назву "логістика".Нині є багато  визначень  логістики. Автори  ряду  публікацій  розглядають  її передусім  як  науку,  що  дає  змогу  оптимізувати кооперативні зв'язки. Інші вва-жають   основним   середовищем   застосування   логістики  внутрішньовиробничі процеси  з обов'язковим включенням у логістику питань планування завантажен-ня обладнання,  визначення  розмірів  партій  запуску  деталей.  Французькі фахів-ці  з  логістики   трактують   її   як "сукупність  різноманітних  видів  діяльності  з  метою  одержання   з   найменшими  витратами  необхідної  кількості  продукції у встановлений  час  та  у  встановленому  місці, в якому існує конкретна потреба в даній продукції". На думку деяких західних спеціалістів, логістика – це інтеграція процесу перевезень  з виробничою сферою і включає вантажно-розвантажувальні операції,  зберігання  і  транспортування  товарів,  а також необхідні інформаційні процеси.Така  різноманітність  визначень логістики пояснюється тим, що ця дисциплі-на поки  що  перебуває у стадії формування і її базова термінологія ще не уніфіко-вана.  Але  можно  виділити  загальну  частину :  логістика  вирішує питання мате-ріальних та інформаційних потоків з товароруху  (сировини,  матеріалів, запасних частин), тобто з поставок.Загальним  для всіх фахівців з логістики також є системний розгляд виробни-чих процесів та  їх  транспортно-складського  забеспечення  з  урахуванням сфери товарообороту.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров