Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (0)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (0)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (0)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (0)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Концепція логістики

Логістика   як  комплексне  управління   матеріальними  та   інформаційними потоками в межах системи має грунтуватись на таких принципах:

1) Розгляд  руху  матеріальних  ресурсів від первинного джерела до кінцевого споживача  в  якості   єдиного  матеріального   потоку,  що  передбачає  виконання таких процесів, як транспортування, завантаження,  розвантаження,  переміщення, складування і зберігання матеріалів.

2) Впровадження  організаційно-управлінських  механізмів   координації   дій спеціалістів різних служб, що беруть  участь  в  управлінні матеріальним потоком. Результат  залежить   від   того ,  наскільки  успішно  вдається  зв'язати  в  систему здійснення комплексу заходів щодо  раціоналізації  тари, уніфікування вантажних одиниць,  удосконалення складування, оптимізації розміру замовлень і рівня запа-сів, вибору найвигідніших маршрутів переміщення матеріалів тощо.

Під матеріальним потоком розуміють сукупність сировини, матеріалів, напів-фабрикатів,  які надходять від постачальників у вигляді предметів праці до вироб-ничих підрозділів і ,  перетворюючись  там на готові продукти праці, через канали розподілу надходять до споживачів.  Циркуляція  матеріальних ресурсів  охоплює переміщення  їх  на  склад  підприємства,  в цехи транспортування продукції неза-вершеного  виробництва  в  межах цеху, між цехами і, нарешті, переміщення това-рів  завершеного   виробництва   за   межі   підприємства  у  сферу  їх споживання. Розгляд цих формально  різнорідних,  а за змістом  єдиних  процесів  як  цілісного комплексу має важливе значення.

Очевидно, функції, пов'язані з формуванням матеріального потоку промисло-вого  підприємства,  технологічно  зв'язані,  а  витрати на їх виконання економічно залежні. Це означає, що зміни в одному  з  видів  діяльності  впливають  на інші, а намагання  знизити  окремі  витрати без урахування інших можуть зумовити зрос-тання сукупних витрат.

Ще  кілька  років тому основними для творців логістичних систем були проб-леми  стосовно  фізичних потоків товарів і сировини. Під інформаційним забеспе-ченням фізичного логістичного процесу руху товарів від постачальника до спожи-воча  розуміли  лише супроводжувальну інформацію. У міру розвитку й поширен-ня  логістичних  систем  на  підприємствах  і  фірмах  дедалі  більшою відчувалась потреба  в  розвитку  та  впровадженні  в   практику   логістичних   інформаційних систем,  котрі  б  давали  змогу  органічно  поєднати  в  єдине  ціле  всі  логістичні субсистеми.

Формування  інформаційної  системи – складний  і багатоплановий процес, у якому використовуються всі досягнення сучасної інформаційної технології, новіт-ні  комп'ютерні  системи,  кожна  з  яких  робить  можливим  успішне керівництво виробничими  процесами  через  використання  адекватної інформаційної техніки, методів та форм інформаційного забеспечення логістичної системи в цілому. Нові завдання, що ставляться перед організаторами  та  керівниками  виробництв  щодо

 

впровадження  логістичних  принципів,  вимагають від них створення такої інфор-маційної інфраструктури, яка б давала змогу збирати, організовувати і передавати інформацію відповідно до встановлених завдань. Успішний процес функціонуван-ня виробництва неможливий без ідентифікації, стандартизації джерел інформації, її  обробки та  передачі,  тобто  без  створення  комп'ютерної мережі виробництва. Про можливості такої мережі свідчать досягнення комунікаційних мереж західно-європейських  філіалів  ІВМ.  Наприклад,  усі  виробничі  підрозділи  фірми ІВМ в Німеччині об'єднані для інформаційного забеспечення через комп'ютерну мережу, що  є  основою  комунікаційної  системи  PR OFS  (Professional Offise). Ця система дає  змогу кожному ,  хто  підключився до неї, зв'язатися з будь-яким підрозділом фірми. Виробнича мережа поряд із системою PR OFS створює інфраструктуру для всього інформаційного потоку фірми.

Інформаційне забеспечення логістики потребує і відповідного програмного її забеспечення,  завдяки  якому  вся  логістична  система,  починаючи  з  субсистем, працювала б як єдине ціле.  Головним  при  цьому  є  об'єднання  усіх   підрозділів через  створену  інфраструктуру  (комунікаційну  та  інформаційну  системи).  Це дасть  змогу  кожному  суб'єктові  загального  виробничого  процесу  зв'язатися  з будь-яким  його  іншим  суб'єктом.  Комунікаційна  система  має  охоплювати усіх постачальників і замовників даного підприємства.

Інформаційна  логістика  дає   нові  можливості   для   організації   необхідної інформації   відповідно  до  принципів,  розроблених  логістикою, в чітку систему, основна функція якої – одержання, обробка та передача інформації згідно з поста-вленими  перед  цією  системою  завданнями.  На думку авторитетних спеціалістів деяких  західних  компаній,  інформаційна  інфраструктура,  що  створюється  як у межах  окремих  виробничих  одиниць, так і в усій фірмі на базі сучасних швидко-діючих ЕОМ, відповідного  програмного  забеспечення, перетворює інформацію з допоміжного (обслуговуючого) чинника на самостійну виробничу силу, яка може, на  відміну  від  інших чинників, постійно та за короткий час підвищувати продук-тивність  праці  й  мінімізувати  витрати  виробництва.  Проте, незважаючи на вже доведену на практиці ефективність застосування  інформаційної  логістики, вона є лише одним з елементів загальної логістичної системи, і успішне її функціонуван-ня  можливе  лише  в разі переходу всього виробництва на логістичні принципи. У свою чергу, комплексний логістичний підхід у сфері закупівель, транспортування, складування,  виробництва,  збуту та розподілу абсолютно неможливий без інфор-маційної системи.

Основними положеннями комерційної логістики є :

1.Реалізація  принципу системного підходу, тобто оптимізація матеріального потоку  у  межах  як  підприємства,  так  і  його  підрозділів.  Однак максимальний

ефект можливий тільки при оптимізації або  сукупного  матеріального  потоку  від первинного джерела сировини до кінцевого споживача, або окремих значних його ділянок. При цьому  всі ланки  матеріального  ланцюга, тобто всі елементи макро- та мікрологістичних  систем повинні працювати як єдиний злагоджений механізм.

2. Відмова від випуску універсального технологічного та підйомно-транспор-тного  обладнення,  використання обладнення, яке б відповідало конкретним умо-

 

вам.  Оптимізація  потоків  за  рахунок  використання  обладнення,  що  відповідає конкретним  умовам роботи, можлива лише у разі випуску і масового використан-ня  широкої  номенклатури різних засобів виробництва. Тобто застосування логіс-тичного підходу до управління матеріальними потоками можливе лише за високо-го рівня науково-технічного розвитку.

3. Гуманізація  технологічних  процесів,  забеспечення  сучасних  умов праці. Одним з елементів логістичних систем є кадри, тобто персонал, який відповідаль-но  виконує  свої  функції.  Логістичний  підхід зміцнює суспільне значення діяль-ності у сфері управління матеріальними потоками, створює об'єктивні пе

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров