Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (11)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (11)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (18)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Основні форми розміщення активів

У фінансовій діяльності підприємства розрізняються активи і пасиви. Активи підприємства - це сукупність майнових прав, що належать йому. До складу активів господарюючого суб'єкта входять основні засоби, нематеріальні активи, оборотні кошти. Активи за вирахуванням боргів (розрахунки з кредиторами, позикові засоби, доходи майбутніх періодів) є чистими активами. Готівка, виручка від реалізації, запаси, устаткування, будівлі, земля, патенти, ноу-хау, торгова марка - все це активи. Пасиви підприємства - це сукупність його боргів і зобов'язань, що складаються з позикових і привернутих засобів, включаючи кредиторську заборгованість. До пасивів не відносяться дотації, субвенції, власні засоби і інші джерела.

При створенні підприємства статутний капітал прямує  на придбання основних фондів і формування оборотних коштів в розмірах, необхідних для ведення нормальної виробничо-господарської діяльності, вкладається в придбання ліцензій, патентів, ноу-хау, використовування яких є важливим доходоутворюючим чинником. Таким чином, первинний капітал інвестується у виробництво, в процесі якого створюється вартість, що виражена ціною реалізованої продукції. Після реалізації продукції вона приймає грошову форму - форму виручки від реалізації вироблених товарів, яка поступає на розрахунковий рахунок підприємства.

Виручка - це ще не доход, але джерело відшкодування витрачених на виробництво продукції засобів і формування грошових фондів і фінансових резервів підприємства. В результаті використання виручки з неї виділяються якісно різні складові частини створеної вартості.

Перш за все це пов'язано з формуванням амортизаційного фонду, який утворюється у вигляді амортизаційних відрахувань після того, як знос основних виробничих фондів і нематеріальних активів прийме грошову форму. Обов'язковою умовою утворення амортизаційного фонду є продаж вироблених товарів споживачу і надходження виручки.

Оскільки матеріальну основу створюваного товару складають сировина, матеріали, купувальні комплектуючі вироби і напівфабрикати, їх вартість разом з іншими матеріальними витратами, зносом основних виробничих фондів, заробітною платнею працівників складають витрати підприємства по виробництву продукції, приймаючі форму собівартості. До надходження виручки ці витрати фінансуються за рахунок оборотних коштів підприємства, які не витрачаються, а авансуються у виробництво. Після надходження виручки від реалізації товарів оборотні кошти відновлюються, а понесені підприємством витрати по виробництву продукції відшкодовуються.

Відособлення витрат у вигляді собівартості дає можливість зіставити одержану від реалізації продукції виручку і вироблені витрати. Значення інвестування засобів у виробництво продукції полягає в отриманні чистого доходу, і якщо виручка перевищує собівартість, то підприємство одержує його у вигляді прибутку.

Прибуток і амортизаційні відрахування є результатом кругообігу засобів, вкладених у виробництво, і відносяться до власних фінансових ресурсів підприємства, якими вони розпоряджаються самостійно. Оптимальне використання амортизаційних відрахувань і прибутку за цільовим призначенням дозволяє відновити виробництво  продукції на розширеній основі.

Призначення амортизаційних відрахувань - забезпечувати відтворення основних виробничих фондів і нематеріальних активів. На відміну від амортизаційних відрахувань прибуток не залишається повністю у розпорядженні підприємства, її значна частина у вигляді податків поступає до бюджету, що визначає ще одну сферу фінансових відносин, які виникають між підприємством і державою з приводу розподілу створеного чистого доходу.

Прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства - це багатоцільове джерело фінансування його потреб, але основні напрями її використовування можна визначити як накопичення і споживання. Пропорції розподілу прибутку на накопичення і споживання визначають перспективи розвитку підприємства.

Амортизаційні відрахування і частина прибутку, що направляється на накопичення, складають грошові ресурси підприємства, використані на його виробниче і науково - технічний розвиток, формування фінансових активів - придбання цінних паперів, внески в статутній капітал інших підприємств і т.п. Інша частина прибутку, використана на накопичення, прямує на соціальний розвиток підприємства. Частина прибутку використовується на споживання, внаслідок чого виникають фінансові відносини між підприємством і особами, як зайнятими, так і не зайнятими на підприємстві.

Самофінансування - обов'язкова умова успішної господарської діяльності підприємств в умовах ринкової економіки. Цей принцип базується на повній окупності витрат по виробництву продукції і розширенню виробниче - технічної бази підприємства, він означає, що кожне підприємство покриває свої поточні і капітальні витрати за рахунок власних джерел. При тимчасовій недостатності в засобах потреба в них може забезпечуватися за рахунок короткострокових позик банку і комерційного кредиту, якщо йдеться про поточні витрати, і довгострокових банківських кредитів, використовуваних на капітальні вкладення.

 Підприємство самостійно фінансує всі напрями своїх витрат відповідно до виробничих планів, розпоряджається наявними фінансовими ресурсами, вкладаючи їх у виробництво продукції в цілях отриманні прибутку.

Фінансові ресурси підприємства, що направляються на його розвиток, формуються за рахунок:

·         амортизаційних відрахувань;

·         прибутку, одержаного від всіх видів господарської і фінансової діяльності;

·         додаткових пайових внесків учасників в товариствах;

·         засобів, одержаних від випуску облігацій;

·         засобів, що мобілізуються за допомогою випуску і розміщення акцій в акціонерних суспільствах відкритого і закритого типів;

·         довгострокового кредиту банку і інших кредиторів (окрім облігаційних позик);

·         інших законних джерел (наприклад, добровільних безвідплатних внесків підприємств, організацій, громадян).

 Ми розглянули загальну структуру організації фінансів підприємства. Проте на практиці фінанси підприємства - це набагато складніша система, що складається з безлічі елементів і їх взаємозв'язків, а також великою кількістю нюансів, випадних із загальної схеми. Тому далі розглянемо деякі практичні питання планування і управління активами.

Як для відкриття нового, так і для вже існуючого підприємства в першу чергу потрібно визначити, які види активів необхідні для функціонування бізнесу і скільки грошових коштів потрібно для його фінансування. Це один з ключових моментів, оскільки недооцінка необхідних активів на початку роботи загубила багато хороших починань.

Активи будь-якого підприємства тривають на поточні (короткострокові) і основні (довгострокові). До поточних активів відносяться грошові кошти, вкладені до основних фондів, нематеріальних активів, оборотних фондів, фондів обігу. Основні активи є засобами праці (будівля, устаткування, транспорт і т.д.), які багато разів використовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому свою речовинно-натуральну форму.

Перший крок полягає в складанні списку статі активів, необхідних для функціонуванні фірми. Починають з аналізу потреби в поточних активах. Якщо план складається для торгової фірми, то потреба в поточних активах повинна розглядатися таким чином:

·         Готівка;

·         Фонди фінансування одержуваних рахунків;

·         Гроші на оплату інвентарю;

·         Запаси;

·         Страхування.

Потім визначається потреба в основних активах:

·         Земля, будівлі, споруди;

·         Меблі і устаткування для офісів і складів;

·         Транспортні засоби для вантажних перевезень;

·         Машини і устаткування.

Даний список звичайно не включає всі статті активів, необхідних для торгової фірми, але основні пункти присутні.

Наступним кроком є виявлення приблизної грошової вартості кожного пункту в списку активів. При оцінці одних активів можна слідувати загальним правилам, для інших, таких як земля і будівлі, вартість диктують вибрані розташування і місцезнаходження. Проте найбільш оптимально для розрахунку вартості всіх матеріальних активів використовувати ринкові ціни.

Перед тим, як підприємцю визначити, які види активів необхідні і скільки капіталу потрібно, щоб сплатити кожний з них, повинен бути зроблений розрахунок потенційних доходів і витрат. Дохід від продажів потім використовується в трьох напрямах: для оплати витрат виробництва на проданий товар, для покриття постійних і поточних витрат (включаючи вартість використаних активів) і для забезпечення прибутку.

Далі необхідно вирішити питання з готівкою. Скільки готівки повинна мати фірма? Згідно консервативному правилу, готівка повинна відповідати поточним витратам, що дійсно виникають за один оборот товарних запасів. Амортизація є річним зносом основних активів (будівель, машин, устаткування), тому записується в документації підприємства як витрата, але не виплачується протягом року.

 

Формула має вигляд: Cash = (FC - А) , де

                                                       T                        

Cash - потреба в готівці; FC - поточні витрати;

А - амортизація; Т - к-ть оборотів в рік.

 

Фірми, що торгують послугами, звичайно не мають запасів, тому дане правило до них непридатне. Для сервісних фірм існує наступне правило: готівки повинне бути досить, щоб сплатити витрати за три місяці.  

 Якщо фірма збирається здійснювати продажі в кредит, то їй необхідні певні засоби на споживацькі кредити. За умови, що фірма має обмежені грошові ресурси, вона може заохочувати використання споживачами кредитних карток при першій-ліпшій можливості. Залежно від кількості грошей в обігу і того, коли клієнти побажають платити, компанії, торгуючі за кредитні карти, вимагають 8-10 % кредиту вперед. Проте кредитні карти позбавляють фірму від багатьох витрат і адміністративних витрат.

Отже, якщо надання кредиту має сенс для фірми, то встає питання про те, скільки потрібно капіталу. Консервативне правило рекомендує забезпечити кількість капіталу, в 1,5-2 рази перевищуюче  необхідне для фінансування продажу в кредит на максимальний термін кредитування.

Тепер перейдемо до основних активів. Кожній фірмі потрібна земля і будівля. Навіть якщо фірма збирається орендувати будівлю, рекомендується підрахувати, в скільки обійшлася б його покупка. Це може стати в нагоді при ухваленні подальших рішень.

Важливо  розуміти реальну потребу в меблях і устаткуванні для офісу.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров