Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Скляревская В.А. Управление персоналом: учебно-практическое пособие. -М.: МГУТУ, 2004 (7)
(Методические материалы)

Значок файла Теория корпоративной безопасности (9)
(Методические материалы)

Значок файла Канидьев Д.Ю. Таможенные пошлины и расчеты. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ И РАСЧЕТЫ Рабочая программа, темы контрольных работ и методические указания по их выполнению для студентов факультета «Экономики и предпринимательства» специальности 060400, 060500, 061100, 351000 всех форм обучения (6)
(Методические материалы)

Значок файла Стратегический менеджмент. Часть 1.Учебное пособие для сту-дентов специальности 0611.-.М. : МГТА,2001,102с (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть I Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (8)
(Методические материалы)

Значок файла ПОЛИТОЛОГИЯ Часть II Учебно-практическое пособие для студентов всех специальностей и всех форм обучения (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

МАтематичне обгрунтування шляхів удосконалення управління активами підприємства

Економіко-математичне моделювання є невід'ємною частиною будь-якого дослідження у області економіки. Бурхливий розвиток математичного аналізу, дослідження операцій, теорії вірогідності і математичної статистики сприяло формуванню різного роду моделей економіки.

Чому можна говорити про ефективність застосування методів моделювання в цій області? По-перше, економічні об'єкти різного рівня (починаючи з рівня простого підприємства і кінчаючи макрорівнем - економікою країни або навіть світовою економікою) можна розглядати з позицій системного підходу. По-друге, такі характеристики поведінки економічних систем:

 - мінливість (динамічність)

 - суперечність поведінки

 - тенденція до погіршення характеристик

 - схильність дії навколишнього середовища

 зумовлюють вибір методу їх дослідження.

За останні 30-40 років методи моделювання економіки розроблялися дуже інтенсивно. Вони будувалися для теоретичних цілей економічного аналізу і для практичних цілей планування, управління і прогнозу. Змістовно моделі економіки об'єднують такі основні процеси: виробництво, планування, управління, фінанси і т.д. Проте у відповідних моделях завжди упор робиться на який-небудь один процес (наприклад, процес планування), тоді як всі інші  представляються в спрощеному вигляді.

У літературі, присвяченій питанням економіко-математичного моделювання, залежно від обліку різних чинників (часу, способів його уявлення в моделях; випадкових чинників і т.п.) виділяють, наприклад, такі класи моделей:

  1.статистические і динамічні

  2. дискретні і безперервні

  3. детерміновані і стохастичні.

Якщо ж розглядати характер методу, на основі якого будується економіко-математична модель, то можна виділити два основні типи моделей:

 - математичні

 - імітаційні.

Математичні моделі  економічних  процесів і явищ більш стисло можна назвати економіко-математичними моделями. Для класифікації цих моделей використовуються різні підстави.    

За цільовим призначенням  економіко-математичні  моделі діляться на теоретико-аналітичні,  використовувані в дослідженнях загальних властивостей і закономірностей економічних  процесів, і прикладні,  вживані  в рішенні конкретних економічних задач (моделі економічного аналізу,  прогнозування, управління).

Економіко-математичні моделі можуть призначатися для дослідження різних  сторін  народного господарства (зокрема, його виробничо-технологічної, соціальної, територіальної структур) і його окремих частин.  При класифікації моделей по досліджуваних економічних  процесах  і  змістовній проблематиці можна виділити моделі народного господарства в цілому і його підсистем - галузей, регіонів і т.д., комплекси моделей виробництва, споживання,  формування і розподілу доходів, трудових ресурсів,  ціноутворення,  фінансових зв'язків і т.п.   

Зупинимося детальніше на характеристиці таких  класів економіко-математичних моделей,  з якими пов'язані найбільші особливості методології і техніки моделювання.    

Відповідно до загальної класифікації математичних моделей вони підрозділяються на функціональні  і  структурні,  а також включають  проміжні  форми  (структурно-функціональні). У дослідженнях на народногосподарському рівні частіше застосовуються структурні моделі,  оскільки для планування і управління велике значення мають взаємозв'язку підсистем. 

Типовими структурними  моделями є моделі міжгалузевих зв'язків. Функціональні моделі широко застосовуються в  економічному регулюванні, коли  на  поведінку об'єкту ("вихід") впливають шляхом зміни "входу".  Прикладом може служити  модель поведінки споживачів  в умовах товарно-грошових відносин.

Один і той же об'єкт може описуватися одночасно і структурою, і функціональною моделлю. Так, наприклад, для планування окремої галузевої системи використовується структурна  модель, а на  народногосподарському  рівні  кожна  галузь може бути представлена функціональною моделлю.    

  Дескриптивні моделі відповідають на питання: як це відбувається?  або як це найімовірніше може  далі розвиватися? тобто  вони тільки пояснюють спостережувані факти або дають вірогідний прогноз. Нормативні моделі відповідають на питання: як це повинне бути?  тобто припускають цілеспрямовану діяльність. Типовим прикладом нормативних моделей є  моделі оптимального  планування,  формалізуючи  тим  або іншим способом цілі економічного розвитку,  можливості і засобів їх досягнення.    

Застосування дескриптивного підходу в моделюванні  економіки пояснюється  необхідністю  емпіричного виявлення різних залежностей в економіці,  встановлення  статистичних закономірностей економічної   поведінки  соціальних  груп, вивчення вірогідних шляхів розвитку яких-небудь процесів за умов, що не змінюються, або протікають без зовнішніх дій.

Прикладами дескриптивних  моделей   є   виробничі функції і функції купівельного попиту, побудовані на основі обробки статистичних даних.

     Чи є економіко-математична модель дескриптивною або нормативною, залежить не тільки від її математичної структури, але від характеру використання цієї моделі. Наприклад, модель міжгалузевого балансу дескриптивна, якщо вона використовується для аналізу пропорцій минулого періоду. Але ця ж математична модель стає нормативною,  коли  вона  застосовується для розрахунків збалансованих варіантів розвитку народного господарства, задовольняючих  кінцеві  потреби  суспільства  при планових нормативах виробничих витрат.    

Багато економіко-математичних моделей поєднують  ознаки дескриптивних і нормативних моделей.  Типова ситуація,  коли нормативна модель складної структури об'єднує окремі блоки, які є приватними дескриптивними моделями.  Наприклад, міжгалузева модель може включати  функції  купівельного попиту, що описують поведінку споживачів при зміні доходів. Подібні приклади характеризують тенденцію ефективного поєднання дескриптивного і нормативного підходів до моделювання економічних процесів.  Дескриптивний підхід широко застосовується в імітаційному моделюванні.    

По характеру відображення причинно-наслідкових зв'язків  розрізняють моделі  жорстко  детерміністі  і моделі,  що враховують випадковість і невизначеність. Необхідно розрізняти невизначеність, описувану законами вірогідності,  і невизначеність, для опису якої закони теорії вірогідності  непридатні. Другий  тип  невизначеності набагато складніший для моделювання.    

За способами віддзеркалення фактору часу економіко-математичні моделі діляться на статичні і динамічні.  У статичних моделях  всі залежності відносяться до одного моменту або періоду часу.  Динамічні моделі характеризують  зміни економічних процесів в часі. По тривалості даного періоду часу розрізняються моделі короткострокового  (до року), середньострокового (до 5 років), довгострокового (10-15 і більше років) прогнозування і планування.  Сам  час  в  економіко-математичних моделях  може  змінюватися  або безперервно, або дискретно.    

Моделі економічних  процесів  надзвичайно різноманітні за формою математичних залежностей.  Особливо важливо виділити клас лінійних моделей,  що найзручніших для аналізу і обчислень і одержали внаслідок цього  велике  розповсюдження.

Відмінності між лінійними і нелінійними моделями істотні не тільки з математичної точки зору,  але і в теоретико-економічних відносинах,  оскільки  багато залежностей в економіці носять принципово нелінійний характер: ефективність використовування ресурсів при збільшенні виробництва, зміна попиту і споживання населення при збільшенні виробництва, зміна попиту і спожива

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров