Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Створення синтезованого методу прогнозування і імітаційної моделі ринку телекомунікаційних послуг

Прогнозування основних показників діяльності телекомунікаційного ринку має важливе значення для розробки стратегії функціонування кожного оператора на ринку послуг зв'язку і всього ринку в цілому. Проблема прогнозування є складовою частиною більш загальної проблеми аналізу об'єкту дослідження в загальному комплексі ринкових перетворень України.

В Законі України «Про державне прогнозування і розробку програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2002 р. є визначений «...правовые, економічні і організаційні принципи формування цілісної системи прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку України, окремих галузей економіки і окремих адміністративно-територіальних одиниць як складової частини загальної системи регулювання і соціального розвитку держави.». В цьому зв'язку, прогнозування основних показників діяльності операторів електрозв'язку є актуальною і соціально-значущою задачею, що має практичне застосування і безпосередньо пов'язаній із загальнодержавними напрямами у сфері прогнозування і планування розвитку економіки України.

В даній дипломній роботі ціллю прогнозування є розробка прогностичної моделі телекомунікаційного ринку регіону, дозволяючій за допомогою експериментів з нею одержувати прогнозну інформацію про перспективи розвитку ринку послуг електрозв'язку.

Для проведення прогностичного експерименту крім моделі об'єкту необхідно мати свій в розпорядженні також набір методів, методик, прийомів прогнозування, які застосовуються при його реалізації. Тому в процесі аналізу повинні бути вибраний методи прогнозування, адекватні об'єкту і цілям прогнозування.

Проблема прогнозування господарської діяльності операторів зв'язку частково вирішена в роботах вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, проте особливості сучасного ринку послуг електрозв'язку і функціонування в ньому операторів вимагає розробки власного підходу до рішення цій проблеми. Необхідність такого підходу обумовлено тим, що в умовах нестабільності ринку традиційні методи можуть виявитися неспроможними, оскільки не ураховують безліч впливаючих чинників, які мають тенденцію до постійної зміни. Моделі як одночинників, так і багаточинників базуються на ретроспективній інформації, якою може виявитися недостатньо або вона може не відповідати існуючому стану речей. Тому необхідна розробка методу, здатного більш точно відображати процеси, що відбуваються на ринку послуг зв'язку.

В даній роботі не представлялося можливим здійснити довгострокове прогнозування тільки за допомогою математичних моделей із наступних причин. По-перше, довгострокове прогнозування в сучасних умовах недоцільно і, як правило, є тільки теоретичною, а не практичну цінність через велику вірогідність його невірогідності. По-друге, по показниках багато кого ми маємо обмежену ретроспективну інформацію, що недостатнє для повної діагностики функціонування об'єкту. Це обумовлено тим, що практично всі оператори, окрім «Укртелеком» і «Утел», почали свою роботу в Одесі з 2000-2001 року. Тому доцільно, на нашу думку, розглядати показники діяльності операторів починаючи з 2001 р.

Третя причина в тому, що сучасна ринкова ситуація характеризується нестійкістю через інфляційні процеси, підвищень тарифів на послуги зв'язку, енергоресурси, паливо, транспорт і інше. Прогнозування, засноване на цінах і тарифах 2001 року, може виявитися недостовірним. Більшість математичних моделей не можуть повноцінно описати складні процеси, що відбуваються на ринку послуг зв'язку, де можлива непередбачувана поява різних чинників, що впливають на ринкову ситуацію.

У зв'язку з цим прогнозування показників функціонування ринку електрозв'язку доцільно здійснювати на період не більш одного - двох літ (тобто період проспекції повинен бути рівний періоду ретроспекції) і використовувати при цьому не тільки математичні моделювання, але і інші методи прогнозування.

До методів, які можуть бути використаний для прогнозування розвитку телекомунікаційного ринку, відносяться також якісні методи: метод колективної генерації ідей, метод «Дельфі», метод парних порівнянь і інші. Вдаватися до використовування тільки експертних методів (наприклад, анкетування споживачів) недоцільно, оскільки ці методи слабо ураховують реальний фінансово-технічний стан операторів і є слідством суб'єктивної оцінки споживачів. Застосування ж аналітичних методів, таких, як побудова логістичних кривих або методів статистичної фізики є складною задачею, яку невеликі оператори не завжди зможуть вирішити (наприклад, через нестачу кваліфікованих фахівців або унаслідок небажання проводити складні розрахунки і дослідження).

На наш погляд, при визначенні перспектив розвитку телекомунікаційного ринку необхідне поєднання декількох методів прогнозування. Ця необхідність обумовлюється складністю і непередбачуваністю процесів, що відбуваються в досліджуваному об'єкті. Одним з варіантів в даному випадку може бути поєднання математичного моделювання з методами якісної оцінки.

Подібне поєднання методик формує новий підхід до прогнозування в умовах нестабільності ринку. Подібне прогнозування може здійснюватися таким чином. На початку відбувається аналіз основних показників діяльності операторів (доходів, виробничих витрат, кількості встановлених телефонів і таксофонів, телефонної густини і т.д.) за попередній період. Складається математична модель багаточинника функціонування об'єкту (залежно від показників діяльності інших операторів, впливу операторів мобільного зв'язку і ін.), що дає можливість спрогнозувати величину основних показників його діяльності на майбутні періоди.

В сучасних умовах, коли ринкову ситуацію не можна назвати стійкої у зв'язку з можливими коливаннями ринкової кон'юнктури (попит, тарифи, податкова політика і фінансового стану самого оператора), існує вірогідність різких змін в моделі функціонування як всього ринку і кожного оператора. Крім того, на телекомунікаційному ринку спостерігаються дві постійні тенденції. Перша - це поява нових операторів, які вносять зміну в структуру ринку, а, отже, і в поведінку кожного оператора. Друга полягає в злитті деяких операторів або в поглинанні дрібних суб'єктів ринку більш крупними, що також впливає на кон'юнктуру ринку.

У зв'язку з цим розраховані за допомогою математичних моделей дані можуть виявитися неточними. Тут і з'являється необхідність в застосуванні якісних методик, де на підставі математичних прогнозів складається скоректований прогноз. Корекція здійснюється за допомогою вибраного методу у відповідності цілями і задачами прогнозування.

У зв'язку з цим для при визначенні подальших шляхів розвитку телекомунікаційного ринку автором запропоновано використовувати комбіновану методику, яка грунтується на наступному. На основі ретроспективної інформації про основні показники діяльності оператора складаються декілька математичних моделей його розвитку і вибираються найвірогідніша (з погляду мінімального відхилення від реальних даних, максимального коефіцієнта кореляції або інших критеріїв). Потім проводиться коректування отриманої математичної залежності за допомогою методу експертних оцінок, який полягає в тому, що відібрані експерти роблять свої висновки про можливі відхилення в розроблених моделях під впливом ринкової ситуації.

В даному дослідженні запропоновано використовувати метод Дельфі [34, 82]. Гідністю методу є те, що він дозволяє давати кількісні оцінки, не вимагає великих трудових і тимчасових витрат. Результатом проведеного опиту експертів є складений впорядкований зростаючий ряд кількісних оцінок від песимістичної до оптимістичної (від Nmin  до Nmax). Медіана відповідей приймається за узагальнену думку експертів. Подібна методика є достатньо простою і прийнятною для проведення прогнозування в рамках маркетингового дослідження.

В пропонованій методиці початковим туром можна вважати проведення математичного прогнозування, на підставі вивчення результатів якого експерти дають свої висновки про можливі зміни в розвитку об'єкту. Середня (між песимістичною і оптимістичною) оцінка буде скоректованим показником прогностичної моделі.  

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров