Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Роль та місце центрального (національного) банку в банківській системі

Банківська система (БС) — форма організації функціонування в країні спеціалізованих кредитних установ, що склалася історично і закріплена законами. В Україні діяльність банків і банківської системи в цілому закріплена законом України “Про банки і банківської діяльність” [1, с. 16].

Як грошова і фінансова системи, банківська система несе на собі значні національні риси, вона формується і перетворюється під впливом цілого комплексу чинників, характерних для даного регіону: природні і географічні умови, клімат, національний склад населення, його заняття і промисли, контакти з сусідами, торгові шляхи та інш.

Банківська система – одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обігу йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому, банки, проводячи грошові розрахунки, кредитуючи господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Практична роль банківської системи визначається тим, що вона управляє в державі системою платежів і розрахунків; велику частину своїх комерційних операцій здійснює через внески, інвестиції і кредитні операції; разом з іншими фінансовими посередниками банки направляють заощадження населення до фірм і виробничих структур [5, с. 82].

Сучасна банківська система – це сфера багатоманітних послуг своїм клієнтам – від традиційних депозитно-позикових і розрахунково-касових операцій, що визначають основу банківської справи, до новітніх форм грошово-кредитних і фінансових інструментів, що використовуються банківськими структурами (лізинг, факторинг, траст і т.д.) .

Центральний банк (Національний банк України (НБУ)) – організований в 1991 р. на базі колишньої Української республіканської контори Держбанку СРСР і її обласних управлінь. Він є системою єдиного банку і включає центральний апарат, розташований в м. Києві, Кримське республіканське управління і 24 обласні управління. Правовий статус, принципи організації і діяльності НБУ визначені Конституцією України і Законом України «Про Національний банк України». Управління Національного Банку діють від його імені в межах наданих їм повноважень і функцій. Вони підзвітні правлінню банку. Функціональним підрозділам НБУ належать обчислювальні, розрахунково-касові центри, регіональні і Центральна розрахункові палати. Структурним підрозділом виступає апарат інкасації.

Керівним органом Центрального банку є Правління, склад якого призначається Президією Верховної Ради України. Голова Правління обирається ВР України за уявленням Голови ВР України строком на 4 роки [7, с. 162].

Національний банк є банком першого рівня дворівневої банківської системи країни. Він виконує традиційні функції, характерні для центрального банку держави:

1)                           є емісійним і розрахунковим центром держави, тобто користуватися монопольним правом на випуск банкнот;

2)                 банком банків, тобто проводити операції не з торговельно-промисловою клієнтурою, а переважно з банками даної країни: зберігати їх касові резерви, розмір яких встановлюється законом, надавати їм кредити (кредитор останньої інстанції), здійснювати нагляд, підтримуючи необхідний рівень стандартизації і професіоналізму в національній кредитній системі;

3)                           банкіром уряду, для цього він повинен підтримувати державні економічні програми і розміщувати державні цінні папери; надавати кредити і виконувати розрахункові операції для уряду, зберігати (офіційні) золотовалютні резерви;

НБУ визначає організаційно-технічні принципи здійснення наявно-грошового обігу:

·                   правила зберігання, перевезення і інкасації грошової готівки;

·                   правила виконання касових операцій банками і господарюючими суб'єктами;

·                   створює і управляє резервними фондами банкнот і монети;

·                   встановлює ознаки платоспроможності грошових знаків.

4) як розрахунковий центр країни - НБУ встановлює правила проведення безготівкових розрахунків господарюючими суб'єктами, а також Організує розрахунки між комерційними банками в Україні. Він представляє інтереси держави у відносинах із центральними банками інших країн, в міжнародних кредитно-фінансових установах.

НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію комерційних банків, видає ліцензії на ведення валютних операцій, здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків на території України.

Крім того, на НБУ покладені операції, пов'язані з функціонуванням валютного ринку України. Він, за узгодженням з Кабінетом Міністрів України, встановлює офіційний валютний курс національних грошей, створює валютні резерви, Організує операції з монетарними металами.

5) На НБУ покладено регулювання банківських операцій, пов'язаних з обігом приватизаційних цінних паперів: встановленням форм безготівкових депозитів приватизаційних цінних паперів; емісією приватизаційних паперів; встановленням умов їх зберігання, обліку і погашення [2, с. 74].

Згідно Конституції України основною економічною задачею НБУ є забезпечення стабільності національної грошової одиниці. На її рішення спрямована створювана їм система грошово-кредитного регулювання.

Основні функції НБУ:

1.Емісійні операції НБУ – форма реалізації його монопольного права на випуск грошей в обіг. Вони є складовим елементом системи регулювання наявно-грошового обігу, який включає два основні рівні організації: регламентацію касових операцій банків і регламентацію касових операцій господарюючих суб'єктів. Для забезпечення оперативного вирішення питань, пов'язаних із здійсненням емісії готівки у всіх управліннях НБУ організовані резервні фонди НБУ – залишки національних грошових знаків, що знаходяться зовні обігу. Резервні фонди створюються також при деяких філіалах комерційних банків – як правило, у минулому відділень спеціалізованих державних банків. Засобами, що знаходяться в резервних фондах, розпоряджаються Правління, Кримське республіканське і обласні управління НБУ.

2. Організація міжбанківських розрахунків. Міжбанківські розрахунки виступають основним елементом платіжного механізму держави. Безготівкові платежі між суб'єктами підприємницької діяльності, як правило, не можуть бути завершений в межах одного банку. В ланцюжку платежів суб'єктів, рахунки яких відкриті в різних банках, неминуче виникають міжбанківські розрахунки. Вони є системою здійснення і регулювання платежів по грошових вимогах і зобов'язаннях, які виникають між банківськими установами.

3. Кредитні операції. Кредитні операції НБУ об'єктивно не обмежуються сумою акумульованих кредитних ресурсів. Як банк першого рівня він здійснює видачу позик на емісійній основі незалежно від стану пасивної частини балансу на дату видачі кредиту. Пасиви НБУ автоматично збільшуються в міру надання позик.

4. Нагляд за діяльністю комерційних банків. Центральний банк здійснює нагляд за діяльністю комерційних банків, їх відділень, філіалів, представництв на території України. Він спрямований на забезпечення стабільності банківської системи, захист інтересів вкладників шляхом зменшення ризиків в діяльності комерційних банків. Зміст нагляду визначається повноваженнями, встановленими законом.

5. Згідно із розробленими Радою Національного Банку України Основними положеннями грошово-кредитної політики визначає і проводить грошово-кредитну політику.

6. Визначає дл

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров