Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Функції фінансового менеджменту

Суть управління розкривається у функціях. Функції управління – це певний вид діяльності в управлінні, що відокремився в процесі спеціалізації управлінської праці. До їх числа відносяться: планування, організація, координація, стимулювання і контроль. У сфері управління фінансами функції управління мають свій специфічний зміст [11, c.7].

Фінансовий менеджмент реалізує свою головну мету і основні завдання шляхом здійснення певних функцій. Функції фінансового менеджменту спрямовані на реалізацію функцій фінансів підприємства і конкретизуються з урахуванням особливостей управління окремими аспектами його фінансової діяльності. Вони визначають формування структури керуючої системи [4, 5].

Отже, функції фінансового менеджменту є аналогічними до функцій менеджменту взагалі. Різницю становить об’єкт та суб’єкт управління, а саме, об’єктом реалізації функцій фінансового менеджменту є фінансові ресурси та капітал, суб’єктом – фінансовий менеджер.

Згідно з цим до функцій фінансового менеджменту відносяться - планування, прогнозування або передбачення, організація, регулювання, координування, стимулювання та контроль. Розглянемо кожну з них більш детально.

1. Планування у фінансовому менеджменті грає істотну роль. Адже щоб дати команду, треба скласти завдання, програму дії, для чого розробляються плани фінансових заходів отримання доходів, ефективного використання фінансових ресурсів. Функція управління – фінансове планування – охоплює весь комплекс заходів як по виробленню планових завдань, так і по втіленню їх в життя. Фінансове планування є також процесом розробки людьми конкретного плану фінансових заходів, тобто звичайний вид діяльності людини. Для того, щоб ця діяльність була успішною, виробляються методологія і методика розробки фінансових планів, що входить завершальним розділом в бізнес-план, в якому відбиваються в грошовій формі доходи, витрати і фінансові результати виробничої та інших видів господарської діяльності. Фінансові плани передбачають на планований період формування і витрачання фондів грошових коштів, тим самим зумовлюючи весь процес управління їх фінансами [4, 11, 13].

2. Прогнозування (від греч. prognosis - передбачення) у фінансовому менеджменті – це розробка на тривалу перспективу змін фінансового стану об'єкту в цілому і його різних частин. Прогнозування на відміну від планування не ставить завдання безпосередньо здійснити на практиці розроблені прогнози. Ці прогнози є передбаченням відповідних змін. Особливістю прогнозування є також альтернативність в побудові фінансових показників і параметрів, що визначає варіантність розвитку фінансового стану об'єкту управління на основі намічених тенденцій. Прогнозування може здійснюватися на основі як екстраполяції минулого в майбутнє з урахуванням експертної оцінки тенденції зміни, так і прямого передбачення змін. Ці зміни можуть виникнути несподівано. Управління на основі їх передбачення вимагає вироблення у фінансового менеджера певного чуття ринкового механізму та інтуїції, а також застосування гнучких екстрених рішень [4].

3. Функція організації у фінансовому менеджменті зводиться до об'єднання людей, що спільно реалізовують фінансову програму на базі якихось правил і процедур. До останніх відносяться створення органів управління, побудова структури апарату управління, встановлення взаємозв'язку між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів, методик і т.п. У ширшому сенсі дана функція припускає також вироблення нових методів дії на поліпшення результатів виробництва [4, 11].

3. Регулювання (від лат. regulate – підпорядкування певному порядку, правилу) у фінансовому менеджменті – це дія на об'єкт управління, за допомогою якого досягається стан стійкості фінансової системи у разі виникнення відхилення від заданих параметрів. Регулювання охоплює головним чином поточні заходи щодо усунення виниклих відхилень від графіків, планових завдань, встановлених норм і нормативів [4].

4. Координація (від лат. со(n)с – разом та ordinatio – розташування в порядку) у фінансовому менеджменті – це узгодженість робіт всіх ланок системи управління, апарату управління і фахівців. Координація забезпечує єдність відносин об'єкту управління, суб'єкта управління, апарату управління і окремого працівника. В області управління фінансами координація означає забезпечення єдності дій фінансових органів по усуненню диспропорцій в передбаченому планом порядку формування і витрачання фондів грошових коштів. Ці диспропорції виникають у наслідок змін господарських умов. Так, в управлінні фінансами підприємств координація позначається в своєчасному виявленні причин невиконання фінансового плану і виробленні пропозицій по фінансовому оздоровленню підприємства, дослідженні додаткових джерел фінансування і кредитування в розвиток виробництва, а також в ліквідації тимчасових фінансових ускладнень.

5. Стимулювання у фінансовому менеджменті виражається в спонуканні працівників фінансової служби до зацікавленості в результатах своєї праці. За допомогою стимулювання здійснюється управління розподілом матеріальних і духовних цінностей залежно від кількості і якості витраченої праці. У сучасних економічних умовах використання матеріальної зацікавленості стало об'єктивною необхідністю. Стимулювання діяльності працівників відбувається шляхом задоволення їх суспільних, колективних і особистих інтересів. У ринкових умовах господарювання стимулювання, як функція управління, об'єктивно виходить з основної мети підприємницької діяльності, пов'язаної з отриманням прибутку. Зацікавленість в кінцевих результатах фінансово-господарської діяльності може виражатися в збільшенні оплати праці, отриманні дивідендів по акціях акціонерних суспільств, встановленні справедливої системи оподаткування, дотриманні економічно доцільних пропорцій в розподілі чистого прибутку підприємства на накопичення і споживання. Стимулювання означає і певну матеріальну відповідальність за результати господарської діяльності. Конкретною формою матеріальної відповідальності до працівників підприємств і господарських організацій є застосування штрафів, позбавлення премій, звільнення з роботи при порушенні трудової дисципліни [4, 11].

6. Контроль у фінансовому менеджменті зводиться до перевірки організації фінансової роботи, виконання фінансових планів і т.п. За допомогою контролю збирається інформація щодо використання фінансових коштів і про фінансовий стан об'єкту, розкриваються додаткові резерви і можливості, вносяться зміни у фінансові програми, в організацію фінансового менеджменту. Контроль припускає аналіз фінансових результатів. Аналіз – частина процесу планування фінансів. Отже, фінансовий контроль є зворотною стороною фінансового планування і повинен розглядатися як його складова частина – контроль за виконанням фінансового плану, за виконання ухвалених рішень [4].

Крім наведеного вище переліку основних функцій фінансового менеджменту у теорії управління фінансами існують і інші класифікації. Це ґрунтується на тому, що різні учені виділяють як основні функції фінансового менеджменту різні напрями. Необхідно зазначити, що відмінності між класифікацією функцій фінансового менеджменту полягають не в зміненні змісту функцій, а в об’єднанні чи, навпаки деталізації (розкладі на складові) функцій.

Як провідні напрями фінансового менеджменту Брігхем Е. Ф. виділяє: прогнозування і планування; основні інвестиційні фінансові рішення; координацію і управління; взаємодія з ринком капіталу [8].

Учений підкреслює, що найважливішим у фінансовому менеджменті є ухвалення таких рішень: які капіталовкладення повинна зробити фірма та яким чином їх фінансувати і як найефективніше розпорядитися тими ресурсами, що є в наявності. За умов оптимального використання цих цілей, на його думку, фінансовий менеджмент сприятиме максимізації економічних показників [8].

Бормотова М.В., в свою чергу, виділяє наступні основні функції фінансового менеджменту на підприємстві:

дослідження зовнішнього економічного середовища і прогнозування кон'юнктури фінансового ринку;

розробка фінансової стратегії підприємства;

аналіз фінансового стану і планування фінансової діяльності підприємства;

взаємодія з фінансовими органами і суб'єктами фінансової та виробничої інфраструктур;

формування активів підприємства;

формування фінансової структури капіталу підприємства;

управління інвестиціями;

управління фінансовими ризиками на підприємстві [6].

Також можна поділити функції фінансового менеджменту в залежності від об’єкту управління (зовнішні або внутрішні фінанси). В своєму підручнику «Фінансовий менеджмент» Самсонов Н.Ф. поділяє функції та економічні методи фінансового менеджменту на два блоки: блок по управлінню зовнішніми фінансами і блок по внутрішньофірмовому обліку і фінансовому контролю [31].

Блок по упр

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров