Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аналіз майнового стану ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного оснащення»

Найбільш загальне уявлення щодо якісних змін у структурі засобів підприємства і джерел їх фінансування можна отримати за допомогою вертикального та горизонтального аналізу звітності.

Горизонтальний аналіз це найпростіший з прийомів аналізу, але, не дивлячись на це, з його допомогою можна отримати досить цінну інформацію про фінансовий стан підприємства. Він припускає порівняння показників одного року (кварталу) з показниками іншого.

Горизонтальний аналіз дозволяє вивчити динаміку окремих показників в часі, визначити темпи росту або зниження об'ємів засобів підприємства та їх джерел і виявити загальні тенденції зміни показників. При цьому за 100 відсотків приймаються дані на початок періоду, а значення на кінець періоду розраховуються за наступною формулою [24]:

,

де Хi - процентне значення показника на кінець періоду %;

Зкi, Знi - значення показника на кінець і початок періоду відповідно, грн.

Розрахунок і результати горизонтального аналізу представлені в табл. Б.1.

Вертикальний аналіз показує структуру засобів підприємства та джерел їх фінансування. Він проводиться для:

визначення структури активів і пасивів балансу;

аналізу структури формування фінансових результатів;

визначення структури оборотних коштів підприємства.

При проведенні вертикального аналізу за 100 відсотків приймається загальна сума активів та загальна сума пасивів підприємства, а значення кожного з рядків розраховується за наступними формулами:

 та ,

де Хнi, Хкi - процентне значення показника на початок і кінець періоду відповідно %;

Знi, Зкi - значення показника на початок і кінець періоду відповідно, грн.

Зн, Зк - значення підсумкового показника по активу або пасиву балансу на початок і кінець періоду відповідно, грн. [24].

Результати вертикального аналізу представлені в табл. Б.2.

На основі даних, що були отримані в процесі горизонтального аналізу балансу ВАТ «ХДЗТО» (табл. Б.1) було виявлено, що загальна валюта балансу підприємства за весь досліджуваний період (2004-2006 рр.) збільшилась на 17,6 %. Однак, необхідно зазначити, що здебільшого на протязі цього часу спостерігалось незначне зменшення загальної суми активів та пасивів, за виключенням 1, 3 та 4 кварталів 2005 р., а також першого та останнього кварталу 2006 р.

Розмір активів або пасивів ВАТ «ХДЗТО» суттєво не змінювався впродовж трьох років. Коливання показників за підсумковою статтею із кварталу в квартал здебільшого складало менш ніж 10 відсотків в той чи інший бік. У результаті розмір валюти балансу за весь період збільшився на 1038,8 тис.грн. при цьому найзначнішими підвищенням було зростання даного показника у 2005 р., а саме у першому та третьому кварталах.

Вищезазначені зміни у підсумку балансу були викликані підвищенням основних та оборотних коштів підприємства. При цьому у відносному виразі найбільше підвищились витрати майбутніх періодів, але, зважаючи на те, що розмір даного виду витрат відповідно до підсумку балансу дуже низький, це підвищення насправді було майже невідчутним. Значне зростання витрат майбутніх періодів спостерігалось у першому кварталі 2005 р. – вони підвищились з 55,5 до 277,9 тис.грн.

Отже розглянемо тенденції, які спостерігалися на протязі досліджуваного періоду у розмірі основних та оборотних активів ВАТ «ХДЗТО». Загальне зростання ОА підприємства склало 19,5%, в абсолютному значені це дорівнює 547,3 тис.грн. При цьому значне підвищення відбулось у 3 кварталі 2005 р. на 40,4% (1019,8 тис.грн) за рахунок переоцінки та придбання нових машин та обладнання (згідно до приміток до річної фінансової звітності за 2005 рік). Треба підкреслити, що до цього моменту розмір ОЗ лише поступово зменшувався під впливом нарахування амортизації. У другому півріччі 2006 року залишкова вартість ОЗ знову підвищилась на незначну суму (дооцінка активів), що призвело до росту на 4% цієї статті балансу у 3 та 4 кварталі 2006 р.

Досить цікавою є тенденції, що спостерігались на протязі досліджуваного періоду у статі «Незавершене будівництво». Так, на кінець 2006 року його розмір дорівнює значенню на початок 2004 року, але у кінці 2005 р. – початку 2006 р. незавершене будівництво значно зросло (на 840,9%) і різко знизилось назад. Відстрочені податкові активи змінювалися лише 2 рази за весь період – вони збільшувались у кінці 2004 та 2006 років. Весь інший час темпи росту даного виду активів залишалися на рівні 100%.

Щодо ОА, то вони за весь час зросли на 10,2%, тобто на 311,5 тис.грн. При цьому у 2004 році розмір ОА лише зменшувався, але на початку 2005 року тенденція змінилася і відбулось зростання на 22,7%. Надалі рост спостерігався у 3 та 4 кварталі 2005 року, а також на початку і в кінці 2006 року. Рост ОА обумовлений значним зростанням запасів (на 39,3%), дебіторської заборгованості за розрахунками (на 103,4%) та інших ОА (на 75,5%), що супроводжується зменшенням ДЗ за товари, роботи, послуги (на 84,9%), іншої ДЗ (на 3,6%) та грошових коштів (на 83%). Зростання запасів в найбільшому ступені спостерігалось в 2005 році (максимальне зростання на 19,4% за 4 квартал). ДЗ за розрахунками зазнала значного підвищення у другому кварталі 2005 р. за рахунок того, що у першому кварталі ДЗ була майже погашена до розміру 4,7 тис.грн, а вже у другому періоді підвищилась 163,4 тис.грн (на 278,2%) і надалі зростала до кінця року. В 2006 році ДЗ за розрахунками знов почала поступово знижуватись. Максимальний рост інших ОА спостерігався в той же час, що і ДЗ за розрахунками ,а саме у 2005 р. (133,1%).

Взагалі тенденції зміни іншої ДЗ та грошових коштів ВАТ «ХДЗТО» є хаотичними – їх величина є нестабільною, темпи росту коливаються від 19,7% (2 квартал 2006 р.) до 432,6% (початок 2006 р.). Це свідчить, що ВАТ «ХДЗТО» немає змоги спланувати кількість грошей, що є в його розпорядженні, тобто воно веде неефективну політику управління дебіторською заборгованістю та грошовими коштами. Наслідком цього може бути низький коефіцієнт миттєвої ліквідності. Зростання ДЗ за товари, роботи та послуги, загальна тенденція якої є значне зниження, спостерігалось на протязі року з 3 кварталу 2005 року до 3 кварталу 2006.

Збільшення пасивної частини балансу відбулось значною мірою завдяки зверненню ВАТ «ХДЗТО» до довгострокового кредитування та зростанню розміру нерозподіленого капіталу. При цьому з часом зменшився інший додатковий капітал (з 2004 р. до 2006 – на 43%), резервний капітал зазнав незначного послідовного підвищення на 3,4%.

Поточні зобов’язання на протязі дослідженого періоду змінювалися у різних напрямках від значного зменшення на 31,5% в кінці 2004 р. (погашення заборгованості по всім статтям даного розділу балансу) до суттєвого збільшення на 239,7% в наступному кварталі (отримання авансів). Необхідно зазначити, що довгострокова заборгованість майже весь час знижається, тобто погашається, але незначними темпами. Максимальний рост нерозподіленого капіталу, завдяки якому здійснюється підвищення пасиву балансу спостерігається на початку 2005 р. (257,9%).

Таким чином загальний розмір активів та пасивів балансу збільшився на 17,6%. Цьому сприяло збільшення в активах балансу основних засобів та оборотних активів, в пасиві – нерозподіленого капіталу та зобов’язань.

Результати вертикального аналізу (табл. Б.2) свідчать, що структура активу балансу суттєво не змінилась. Найбільшу питому вагу (за виключенням 3 кварталу 2005 р та 4 кварталу 2006 р.) мали оборотні активи. Лише у вищезазначених періодах на їх місце ставали НА, які мають питому вагу лише на декілька відсотків менше. При цьому необхідно підкреслити, що у останньому періоді НА займають на 0,4% більше ніж оборотні, а у першому кварталі 2004 р. вони були на 4% менше. Третій розділ активу балансу – витрати майбутніх періодів – як завжди займає невелику його частину (від 0,01% до 6,8%). Необхідно зазначити, що значну частину НА на протязі 2004-2006 рр. складають ОЗ, їх питома вага з часом зменшується. Оборотні активи, в свою чергу, на приблизно 90% складають запаси, їх питома вага не є стабільною – іноді вони зменшуються, завдяки збільшенню ДЗ за товари, роботи, послуги або ГК. Інші статті активу балансу мають незначну долю в його формуванні.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров