Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз платоспроможності і ліквідності ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного оснащення»

Перш ніж перейти до аналізу діяльності ВАТ «ХДЗТО» і визначенню основних фінансових показників, що характеризують платоспроможність і ліквідність підприємства необхідно розкрити їх визначення. Так, платоспроможність – це наявність у підприємства ГК та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за КЗ, яка потребує негайного погашення. Ліквідність - це здатність певного активу трансформуватися у ГК, при цьому ступінь ліквідності визначається тривалістю часового періоду, за який ця трансформація може бути здійснена.

Даний вид аналізу базується на розрахунку шести показників, а саме [24]:

1. Величина ВОК (К1) - характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів і розраховується за наступною формулою:

2. Маневреність ВОК (К2) характеризує ту частину власних обігових засобів, яка знаходиться у формі грошових, тобто абсолютно ліквідних засобів. Вона розраховується:

.

3. Загальний коефіцієнт покриття (К3) дає загальну оцінку ліквідності активів та показує, скільки гривень ОА підприємства припадає на одну гривну ПЗ. Розрахунок даного показника проводиться за наступною формулою:

.

4. Поточний коефіцієнт покриття (К4). Цей показник є аналогічним до загального коефіцієнту покриття, але розраховується за більш вузьким колом ОА, що не включає виробничі запаси, за наступною формулою:

.

5. Показник абсолютної платоспроможності (К5). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства та показує, яка частина ПЗ може бути погашена негайно.

.

6. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (К6). Характеризує загальне співвідношення розрахунків за цими видами заборгованості підприємства і визначається за формулою:

.

Результати розрахунку показників платоспроможності та ліквідності ВАТ «ХДЗТО» наведені у табл. В.1.

Перш ніж перейти до аналізу фінансової стійкості підприємства необхідно відмітити, що фінансова стійкість, по своїй суті, - це стабільність фінансового положення підприємства у довгостроковій перспективі, обумовлена високою часткою власного капіталу у загальній сумі джерел фінансових коштів.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно аналізувати взаємозв'язок між активом і пасивом балансу, тобто простежувати напрями використання коштів.

Фінансові показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства [24]:

1. Показник фінансової автономії (К7). Характеризує, якою мірою об'єм активів, що використовуються підприємством, сформований за рахунок ВК та наскільки воно незалежно від зовнішніх джерел фінансування.

.

2. Показник маневреності власного капіталу (К8). Показує, яка частина ВК використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частка капіталізована.

.

3. Показник співвідношення залучених і власних коштів (коефіцієнт фінансування) (К9). Характеризує об'єм залучення позикових коштів на одиницю ВК, тобто ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і розраховується за наступною формулою:

.

4. Показник поточної заборгованості (К10). Дозволяє оцінити частку короткострокового залученого капіталу в загальній його сумі.

.

5. Показник довгострокового залучення позикових коштів (К11). Характеризує структуру капіталу.

.

6. Показник структури довгострокових вкладень (К12). Дозволяє оцінити, яка частка основних фондів та інших НА профінансована зовнішніми інвесторами, тобто належить їм, а не власникам підприємства.

.

Результати розрахунку показників фінансової стійкості ВАТ «ХДЗТО» наведені у табл. В.2.

Ґрунтуючись на розрахунку показників платоспроможності та ліквідності ВАТ «ХДЗТО (табл. В.1), можна зробити висновок, що за період з 2004 до 2006 року величина ВОК зменшилась з 2356,4 тис.грн  до 1708,2 тис.грн. (на 549,2 тис.грн.). Це є негативною тенденцією, бо свідчить про те, що підприємство зменшило фінансування ОА за рахунок власного капіталу, тобто з огляду на цей показник його платоспроможність погіршилась.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров