Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (13)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (11)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (29)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (12)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (18)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз платоспроможності і ліквідності ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного оснащення»

Перш ніж перейти до аналізу діяльності ВАТ «ХДЗТО» і визначенню основних фінансових показників, що характеризують платоспроможність і ліквідність підприємства необхідно розкрити їх визначення. Так, платоспроможність – це наявність у підприємства ГК та їх еквівалентів, достатніх для розрахунків за КЗ, яка потребує негайного погашення. Ліквідність - це здатність певного активу трансформуватися у ГК, при цьому ступінь ліквідності визначається тривалістю часового періоду, за який ця трансформація може бути здійснена.

Даний вид аналізу базується на розрахунку шести показників, а саме [24]:

1. Величина ВОК (К1) - характеризує ту частину власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів і розраховується за наступною формулою:

2. Маневреність ВОК (К2) характеризує ту частину власних обігових засобів, яка знаходиться у формі грошових, тобто абсолютно ліквідних засобів. Вона розраховується:

.

3. Загальний коефіцієнт покриття (К3) дає загальну оцінку ліквідності активів та показує, скільки гривень ОА підприємства припадає на одну гривну ПЗ. Розрахунок даного показника проводиться за наступною формулою:

.

4. Поточний коефіцієнт покриття (К4). Цей показник є аналогічним до загального коефіцієнту покриття, але розраховується за більш вузьким колом ОА, що не включає виробничі запаси, за наступною формулою:

.

5. Показник абсолютної платоспроможності (К5). Він є найбільш жорстким критерієм ліквідності підприємства та показує, яка частина ПЗ може бути погашена негайно.

.

6. Співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості (К6). Характеризує загальне співвідношення розрахунків за цими видами заборгованості підприємства і визначається за формулою:

.

Результати розрахунку показників платоспроможності та ліквідності ВАТ «ХДЗТО» наведені у табл. В.1.

Перш ніж перейти до аналізу фінансової стійкості підприємства необхідно відмітити, що фінансова стійкість, по своїй суті, - це стабільність фінансового положення підприємства у довгостроковій перспективі, обумовлена високою часткою власного капіталу у загальній сумі джерел фінансових коштів.

Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідно аналізувати взаємозв'язок між активом і пасивом балансу, тобто простежувати напрями використання коштів.

Фінансові показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства [24]:

1. Показник фінансової автономії (К7). Характеризує, якою мірою об'єм активів, що використовуються підприємством, сформований за рахунок ВК та наскільки воно незалежно від зовнішніх джерел фінансування.

.

2. Показник маневреності власного капіталу (К8). Показує, яка частина ВК використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частка капіталізована.

.

3. Показник співвідношення залучених і власних коштів (коефіцієнт фінансування) (К9). Характеризує об'єм залучення позикових коштів на одиницю ВК, тобто ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування і розраховується за наступною формулою:

.

4. Показник поточної заборгованості (К10). Дозволяє оцінити частку короткострокового залученого капіталу в загальній його сумі.

.

5. Показник довгострокового залучення позикових коштів (К11). Характеризує структуру капіталу.

.

6. Показник структури довгострокових вкладень (К12). Дозволяє оцінити, яка частка основних фондів та інших НА профінансована зовнішніми інвесторами, тобто належить їм, а не власникам підприємства.

.

Результати розрахунку показників фінансової стійкості ВАТ «ХДЗТО» наведені у табл. В.2.

Ґрунтуючись на розрахунку показників платоспроможності та ліквідності ВАТ «ХДЗТО (табл. В.1), можна зробити висновок, що за період з 2004 до 2006 року величина ВОК зменшилась з 2356,4 тис.грн  до 1708,2 тис.грн. (на 549,2 тис.грн.). Це є негативною тенденцією, бо свідчить про те, що підприємство зменшило фінансування ОА за рахунок власного капіталу, тобто з огляду на цей показник його платоспроможність погіршилась.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров