Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (6)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (8)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз використання коштів ВАТ «Харківський дослідний завод технологічного оснащення»

Аналіз використання коштів ґрунтується на двох видах аналізу – аналіз оборотності коштів та аналіз рентабельності.

Показники, на основі яких проводиться перший напрям аналізу, також мають назву показники ділової активності і дають змогу проаналізувати ефективність підприємства щодо використання своїх коштів. Ділова активність підприємства виявляється в динамічності його розвитку, досягненні поставленої мети, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту. Аналіз оборотності засобів базується на розрахунку наступних фінансових показників [24]:

1. Виручка від реалізації (К13). Характеризує суму коштів, що поступають на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Від розмірів та своєчасного отримання виручки залежить стійкість фінансового стану підприємства, стан його ОА та своєчасність розрахунків. Значення даного показника можна отримати з фінансової звітності підприємства, а саме з форми №2 «Звіт про фінансові результати» в рядку 035 «Чистий дохід від реалізації продукції».

2. Валовий прибуток (К14). Характеризує частину чистого доходу підприємства, що залишається у нього після відрахування виробничої собівартості реалізованої продукції. Значення даного показника, також як і попереднього, можна отримати з фінансової звітності: форма №2, рядок 050 (055).

3. Фондовіддача (К15). Характеризує оборотність матеріальних необоротних активів і розраховується за наступною формулою:

.

4. Оборотність дебіторської заборгованості (К16). Показує, наскільки швидко підприємство отримує платежі від дебіторів, тобто скільки разів на рік ДЗ перетворювалася на ГК і визначається за формулою:

.

5. Період оборотності ДЗ (Т16) перетворює показник оборотності ДЗ в еквівалент, який виражається в днях і розраховується таким чином:

.

6. Оборотність кредиторської заборгованості (К17). Показує, скільки обертів необхідно підприємству для сплати рахунків і векселів, тобто як швидко воно погашає свої зобов'язання перед кредиторами.

.

7. Період оборотності кредиторської заборгованості (Т17). Характеризує оборотність КЗ у днях, тобто показує, за яку кількість днів здійснюється один оборот КЗ. Він визначається за формулою:

.

8. Оборотність запасів (К18). Характеризує швидкість реалізації запасів. Чим вище значення цього показника, тим менше коштів зв'язано в цій найменш ліквідній статті, тим більш ліквідну структуру мають оборотні кошти, тим стійкіший фінансовий стан підприємства.

.

9. Період оборотності запасів (Т18). Показує скільки днів необхідно для продажу запасів.

.

10. Оборотність активів (К19). Характеризує ефективність використання підприємством усіх своїх ресурсів, незалежно від джерел їх залучення. Показник свідчить про те, скільки разів на рік відбувається повний цикл виробництва, тобто скільки гривень реалізованої продукції принесла кожна гривня активів.

.

11. Оборотність ВК (К20). Характеризує різні аспекти діяльності підприємства (комерційна, фінансова і економічна сторони) і показує швидкість обернення вкладеного ВК; активність грошових коштів, якими ризикує акціонер або партнер. Дуже високе значення показника свідчить про значне перевищення рівня продажу над вкладеним капіталом, що веде до збільшення об'ємів кредитних ресурсів і фінансової залежності підприємства. Низьке значення показника відображає бездіяльність частини власних коштів і їх низьку прибутковість.

.

12. Тривалість операційного циклу (Т21). Показник дає змогу оцінити тривалість всього виробничо-комерційного циклу, що включає: придбання товарно-матеріальних цінностей, перетворення запасів в ГП, реалізацію кінцевої ГП, погашення ДЗ і отримання плати за реалізовану продукцію.

.

13. Тривалість фінансового циклу (Т22). Дає можливість оцінити тривалість повного обороту грошових коштів, інвестованих в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за отриману сировину і матеріали, та закінчуючи погашенням дебіторської заборгованості.

.

Результати розрахунку показників оборотності коштів ВАТ «ХДЗТО» наведені у табл. В.3.

Для того, щоб зробити висновки про ефективність діяльності підприємства, отримані значення показників рентабельності зіставляють з середньогалузевими значеннями і досліджують їх динаміку.

Показники, на основі розрахунку яких проводиться даний аналіз, показують, скільки прибутку отримує підприємство з кожної гривни вкладених коштів, тобто ефективність (прибутковість) їх використання [24]:

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров