Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Управление АО особенности и проблемы развития на примере СФ ОАО Укртелеком

Содержание

 

Введение………………………………………………………………………………………

 

1. Теоретические аспекты систем и методов управления акционерным обществом……………………………………………………………………………………..

1.1 Система управления акционерным обществом…………………………….

1.2 Анализ существующих методов управления………………………………….

1.3 Влияние внутренней корпоративной среды и организационной культуры на эффективность управления акционерным обществом……………………………..

1.4 Методология комплексной диагностики управления предприятием………

 

2. Анализ финансово – экономической деятельности СФ ОАО «Укртелеком»…………………………………..…………………………………………….

2.1 Характеристика СФ ОАО «Укртелеком» и его организационная структура…………..…………………………………………..……………………………

2.2 Источники информации проведения анализа деятельности СФ ОАО «Укртелеком»………..………………………………………… ..…………………………

2.3 Структурно – динамический анализ баланса СФ ОАО «Укртелеком»………………………………………………… ..……………………………

2.5 Анализ показателей ликвидности баланса и рентабельности СФ ОАО «Укртелеком»………………………………………………………………………………..

2.6 Анализ оборотного капитала и показателей его оборачиваемости СФ ОАО «Укртелеком»……..…………………………………..…………………………….

2.7 Анализ эффективности управления финансово - хозяйственной деятельностью в СФ ОАО «Укртелеком» и меры по ее совершествованию……………..…………………………………..…………………………

 

3. Экономико - математическое обоснование путей совершенствования управленческой деятельности СФ ОАО «Укртелеком»…………………………..

3.1 Экономико-математическое моделирование как способ исследования экономических процессов............................................. ..…………………………….

3.2 Прогнозирование показателей деятельности СФ ОАО «Укртелеком».....

 

4. Управление охраной труда в СФ ОАО «Укртелеком»…….....................................

4.1 Краткая характеристика объекта……………………………………………………

4.2 Планирование мероприятий по охране труда………........................................

4.3 Организация и координация работ по охране труда……………………………..

4.4 Контроль над охраной труда………………………………………………………….

4.5 Анализ, учет, оценка показателей безопасности труда………………………….

4.6 Финансирование мероприятий по охране труда……………………………………

Выводы………………………………………………………………………………………..

Заключение…………………………………………………………………………………..

Список использованной литературы…………………………………………………….

Приложения…………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

Перехід до нових для нашої країни ринкових відносин, від соціалістичного господарства до економіки ринково-підприємницького типу, викликав необхідність розробки нової системи управління. Здійснювані в Україні економічні реформи дозволять інтегрувати народне господарство нашої держави у світову економіку та зайняти в ній належне місце лише при виконанні двох головних умов: по-перше, в основу реформ повинні бути покладені принципи і механізми, які панують у світовому економічному співтоваристві; по-друге, при здійсненні реформ повинні бути враховані особливості попереднього розвитку і сучасного стану економіки країни, менталітет і поведінкові характеристики населення тощо.

Умови функціонування підприємств та організацій нині різко змінюються на макро- та мікроекономічному рівні. Навіть в умовах перехідної економіки, не кажучи вже про ринкову, неприйнятними стають жорстке адміністрування, традиційно “соціалістичні” методи планування на перспективу на основі досягнутого рівня та екстраполяційних моделей, орієнтація не на ринкові потреби, а лише на можливості виробництва.

Під впливом процесів реформування економіки в Україні поступово складається нова фінансова система, яка включає в себе різноманітні фінансові відносини, пов’язані з утворенням і використанням грошових ресурсів, а також сукупність фінансових установ країни.

Враховуючи, що за нинішніх умов фінанси розширили межі свого впливу, усе більш актуальним стає завдання розробки методів і прийомів ефективного використання обмежених фінансових ресурсів, інвестування коштів в активи чи проекти, що забезпечують доходи за допустимого ризику.

Завдання управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин, які виникають між господарюючими суб’єктами виконує фінансовий менеджмент, який являє собою певну систему управління фінансовими ресурсами, яка включає процес розробки цілей управління фінансами підприємства або організації і здійснення впливу на них за допомогою методів, важелів і інструментів фінансового механізму.

Як відомо, до функцій фінансового менеджменту належать планування і прогнозування, організація, регулювання і координування, стимулювання, контроль і аудит. В свою чергу, планування і прогнозування фінансів насамперед пов’язане із прийняттям стратегічних рішень. Дослідження місця і ролі фінансової стратегії розвитку підприємства, проблем її інтеграції у стратегічний набір є  завданням цієї роботи.

В Україні теорія і практика стратегічної діяльності та управління нею ще не зайняли належного місця. Очевидно, що в поточний момент більшості керівників підприємств сфера управління уявляється найскладнішою, оскільки керівники будь-якого рівня і профілю працюють довго та завзято, проте це не гарантує ні успіху, ні навіть виживання об’єкта їхнього керівництва.

Основною метою написання дипломної роботи є вивчення й виявлення проблем керування акціонерних товариств.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- вивчити теоретичні аспекти систем і методів керування акціонерним товариством;

- провести Аналіз фінансово - економічної діяльності СФ ВАТ «Укртелеком»;

- провести єкономико - математичне обґрунтування шляхів удосконалювання управлінської діяльності СФ ВАТ «Укртелеком».

Предметом дослідження є система відносин, пов'язаних з управлінською діяльністю акціонерного товариства.

Об'єктом дослідження виступає Севастопольська філія відкритого акціонерного товариства Укртелеком.

Інформаційною базою є роботи вітчизняних і закордонних авторів з питань керування акціонерних товариств, законодавчі акти державних органів керування, матеріали статистичної й бухгалтерської звітності підприємства, спостереження автора в період проходження виробничої й переддипломної практик.

Наукову новизну становить запропонований алгоритм і структура системного аналізу й керування підприємством.

Обґрунтування й вірогідність отриманих результатів, верифікація розроблених моделей прогнозування основних фінансових показників (аналітичн і програмних) була проведена на базі статистичних звітних даних по СФ ВАТ «Укртелеком». Вірогідність запропонованих методик підтверджена високою мірою погодженості загальних результатів з вихідними окремими оцінками й адекватними результатами повторних розрахунків.

Наукова значимість проведеного дослідження з теми дипломної роботи складається в розробці сучасного інструментарію для прийняття науково обґрунтованих рішень по керуванню акціонерними товариствами.

Практична значимість роботи полягає в тому, що розроблені механізми аналізу, планування й керування можуть бути використані в підприємствах будь-якої форми власності, яки займаються практично будь-якими видами діяльності  відповідно до законодавства України.

 

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров