Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Эффективность использования финансовых активов на примере ЦКБ Черноморец

Содержание

Введение………………………………………………………………………………………3

 

1 Теоретические основы оценки эффективности использования финансовых активов…………………………………………………………………………………………6

1.1 Финансовые активы, как основной элемент оборотного капитала предприятия, их взаимосвязь производственными запасами, незавершенным производством, готовой продукцией (материальные оборотные активы)……………………………………………………………………6

1.2 Способы и инструменты управления финансовыми активами предприятия........................................................................................................191.3 Формирование политики эффективного использования дебиторской задолженности………………………………………………………………….........22

1.4 Эффективное использование денежных средств и краткосрочных финансовых вложений………………………………………………………………………28

 

2. Анализ эффективности использования финансовых активов предприятия ГП ЦКБ «Черноморец» за 2003 – 2004 г.г……………………………………………………32

2.1 Характеристика ГП ЦКБ «Черноморец» и его организационная структура……………………………………………………………………………………….32

2.2 Источники информации и структурно – логическая схема проведения анализа ГП ЦКБ «Черноморец»……………………………………………………………34

2.3 Анализ структуры и динамики финансовых активов и источников их формирования в ГП ЦКБ «Черноморец»…………………………………………………40

2.4 Анализ показателей ликвидности баланса ГП ЦКБ “Черноморец”………………………………………………………………………………….48

2.5 Анализ рентабельности по форме №2 в ГП ЦКБ “Черноморец”………...54

2.6 Анализ оборачиваемости в ГП ЦКБ “Черноморец”………………………...57

2.7 Анализ эффективности использования финансовых активов в ГП ЦКБ “Черноморец” …………………………………………………………………………………61

 

3. Математическое обоснование путей совершенствования использования финансовых активов…………………………………………………………………………64

3.1 Экономико-математическое моделирование как способ исследования экономических процессов............................................................................................64

3.2 Оптимизация планирования предоставленных услуг и ресурсов ГП ЦКБ “Черноморец”….............................................................................................................78

 

4 Охрана труда. Организация пожарной безопасности в ГП ЦКБ “Черноморец”……………………........................................................................................

4.1 Организация мероприятий по пожарной профилактике на предприятии……………………………………………………………………………………...

4.2 Соблюдение норм по эвакуации людей при возникновении пожара в ГП ЦКБ “Черноморец”……………………………………………………....................................

4.3 Наличие первичных и других средств тушения пожара в ГП ЦКБ “Черноморец”…………………………………………………………………………………….

4.4 Обеспечение ГП ЦКБ “Черноморец” средствами пожарной сигнализации.....................................................................................................................

 

Заключение……………………………………………………………………………………….

 

Список использованной литературы…………………………………………………………

 

Приложения………………………………………………………………………………………

Приложение А Баланс предприятия ГП ЦКБ «Черноморец»……………………………

Приложение Б Отчет и финансовых результатах ГП ЦКБ «Черноморец»……………

Приложение В Отчет о движении денежных средств ГП ЦКБ «Черноморец»……….

Приложение Д Структурно – логическая схема проведения анализа финансовых активов……………………………………………………………............................................

Приложение Е Организационная структура управления ГП ЦКБ «Черноморец»……

Приложение И Схема проведения экономико – математического анализа  финансовых активов в ГП ЦКБ “Черноморец”……………………………………………...

 

ВСТУП

 

В даний час, з переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Все це значно збільшує роль аналізу їх фінансового стану: наявність, розміщення і використання грошових коштів. У державних підприємствах це питання стоїть найгостріше. У державних підприємствах на перших етапах діяльності, в умовах жорсткої конкурентної боротьби ринкової економіки, мала прибутковість і висока оборотність фінансових активів залишають керівництву підприємства малий час реагування при зміні ситуації на ринку. Для виживання і розвитку підприємства необхідно максимально чітко і ефективно управляти його фінансовими активами. Одна з характерних рис економічних відносин - прагматизм учасників. Будь-яка цінність матеріального або нематеріального характеру, що фігурує в процесі таких відносин, представляє інтерес лише в тому випадку, якщо володіння нею сприяє досягненню якоїсь мети, перш за все економічного характеру. Основа ділової активності - нарощування економічного потенціалу підприємства. Вкладаючи капітал в який-небудь інвестиційний проект, підприємець вважаєає через якийсь час не тільки відшкодувати пущений в оборот фінансовий капітал, але і одержати певний прибуток. Оцінка цього прибутку, тобто рішення дилеми - вигідний чи ні даний проект, базується на аналізі поточного фінансового стану і прогнозах майбутніх надходжень від інвестиції. Часто результати фінансового аналізу свідчать про недоотримання прибутку підприємства через роздутість фінансових  активів або не оптимальної їх структури, що приводить до|призводить,наводить| зниження ефективності їх використання. Вихід з|із| ситуації, що склалася, для підприємства це оптимізація структури його фінансових активів.

Вважаючи на високий рівень актуальності ефективності використання фінансових активів підприємства, метою дипломної роботи було поставлено розробити ефективну стратегію використання фінансових активів підприємства. Об’єктом роботи стало державне підприємство ЦКБ “Чорноморець”, цілями діяльності якого є:

а) задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах, послугах і реалізації на основі отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів колективу і його членів;

б) розвитку та підвищення ефективності виробництва, його всебічної інтенсифікації, прискорення науково – технічного прогресу, росту продуктивності праці, збільшення прибутку, ресурсозбереження;

в) соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріальної бази соціальної сфери, створення сприятливих можливостей для високопродуктивної праці, послідовного здійснення принципу розподілу по праці, соціальної справедливості;

г) охорони та поліпшення довкола людини природного середовища, дотримання встановленого режиму природокористування.

Слід зауважити, що державне підприємство має специфічну діяльність і специфічну практику управління фінансовими активами. Від політики управління фінансовими активами підприємства залежить не тільки фінансова ефективність його функціонування, а, внаслідок високої швидкості обігу фінансових активів, залежить саме існування підприємства. Предметом дослідження стали суттєві закономірності функціонування фінансових активів даного підприємства, визначення яких дозволить сформулювати і вирішити основні проблеми в ефективному їхньому використанні.

Досягти  поставленої мети роботи можна , розв’язавши наступні завдання:

Розглянути механізм функціонування фінансових активів підприємства із врахуванням специфіки реалізації цього механізму стосовно до державного підприємства. Особливо важливим є визначити комплекс методів та способів управління різними формами розміщення фінансових активів.

Застосувати сучасні методики для аналізу особливостей функціонування фінансових активів об’єкту роботи. Передбачається проаналізувати параметри ефективності функціонування як активів в цілому, так і окремих їх елементів, зокрема фінансових активів. Також необхідним є визначення впливу структури фінансових активів на ліквідність та платоспроможність підприємства.

Економіко - статистичними методами визначити сукупність факторів, пов’язаних з використанням фінансових активів підприємства, які суттєво впливають на результати його функціонування.

Для розробки стратегії ефективного використання фінансових активів підприємства використати можливості економетричного моделювання. Це дозволить науково обґрунтувати оптимальну структуру фінансових активів підприємства, таку структуру, яка дасть найвищий можливий фінансовий ефект.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров