Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Анотація. У статті пропонується визначати та враховувати у фіскальній політиці регіонів ринкові фактори формування та реалізації податкового потенціалу території.

Annotation. In clauses a number (line) of questions of subjective and objective character is considered which affect formation and realization of tax potential of territory.

 

Вступ. Розробка ефективної фіскальної політики на макро та мікрорівні фінансово-економічної системи країни є актуальною. У повній мірі це стосується регіональної податкової політики, яка є „невід’ємною частиною економічної та фінансової політики держави, її проведення в конкретному регіоні повинно враховувати регіональні особливості” [1, с.6]. Податкове навантаження території слід визначати, виходячи розуміння та бачення суті явища на основі системного підходу та водночас особливостей формування та реалізації податкового потенціалу кожного окремого регіону.

Актуальність теоретичних розробок проблеми формування та реалізації податкового потенціалу, підготовки конкретних методик, механізмів використання податкових потенціалів територій витікає із концепції регіонального розвитку, що передбачає досягнення територіями фінансової та економічної самодостатності. Перехід в управлінні регіонами із суто адміністративних та переважно ручних методів управління до науково обґрунтованих регуляторних норм, формування партнерських відносин у системі “центр-регіони” посилюють прагматичний бік проблеми. Без перебільшення можна стверджувати, що обґрунтований розрахунок податкового потенціалу та забезпечення адекватних обсягів надходжень до бюджетів різних рівнів стає гарантом економічної безпеки та самодостатності держави, регіонів, домогосподарств. Адже саме бюджет забезпечує виконання функціональних завдань держави: фінансування видатків на її оборону, освіту, культуру, соціальний захист населення, державні інвестиції тощо.

Водночас податковий потенціал як система відносин між суб’єктами оподаткування та отримувачами податків і платежів не повинний обмежуватися лише сукупним обсягом оподатковуваних ресурсів певної території. Оскільки, окрім фінансово-економічного аспекту, вказана проблема має і соціально-економічний, і соціально-етичний вимір і є відображенням рівня розвитку ділової активності в країні та регіоні, зрілості ринкових відносин. Фахівцями розглядається переважно податкові, пов’язані із рухом платежів, відносини. Ми ж вважаємо, що системний підхід до вирішення проблеми податкового потенціалу, як оптимізації податкових зобов’язань, тобто зростає роль соціального фактору розвитку територій, у томі числі при реалізації податкової політики регіону.

Аналіз наукової розробки теми та постановка задачі..Економічна думка ще не дійшла однозначного тлумачення  сутності, значення, факторів формування та критеріїв оцінки податкового потенціалу. В сучасному розумінні потенціал являє собою “можливість, наявні сили, запаси, засоби, що можуть бути використані” [2, с. 156]. Податковий потенціал – це сукупність усіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів, мобілізованих до бюджетів усіх рівнів, використаних для досягнення певної мети. Якщо говорити про “можливість, наявні сили податків”, тобто про деяку умовну, у принципі досяжну суму податкових зборів, то до визначення сутності податкового потенціалу можна підійти декількома шляхами.

Згідно когнітивно-структурного підходу загальний податковий потенціал складається з окремих податків і зборів. В такому разі доречно вести мову про потенціал прямих зборів, непрямих, майнових і інших груп податків, як це подає І.В. Горський [3, с.29]. Податковий потенціал можна визначити також як реальний національний доход, зменшений на суму витрат для відтворення життєво необхідних потреб громадян і капіталу, спрямованого на інвестиційні потреби. Такий підхід дає можливість розглядати податковий потенціал  як фактор, що визначає розміри податкових надходжень. Ще один підхід до визначення податкового потенціалу та факторів        його формування пов’язаний із “податковими можливостями” окремих регіонів. Коли реально будуть визначені “податкові можливості” регіонів, тоді різко зменшиться ймовірність суб’єктивного трактування депресивних територій, підвищиться наукова обгрунтованість потоків державних трансфертів конкретним регіонам.

Аналізуючи фактори формування податкового потенціалу регіонів, окремі науковці  розглядають його з точки зору податкової компетенції різних рівнів влади встановлювати оптимальні регіональні податки [4, с.26]. Таким чином, у практичних цілях під податковим потенціалом розуміється сума потенціалів усіх діючих у даному регіоні окремих податків,  а під потенціалом конкретного податку – максимально можливу за певний період суму надходжень по даному податку, виходячи зі встановлених податковим законодавством податкової бази й податкових ставок.   

На величину податкового потенціалу території впливають безліч факторів як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру. До першої групи факторів відносяться: діюче податкове законодавство, економічна структура регіону та її забезпеченість оподаткованими ресурсами, які детермінуються податковими базами, коньюнктура цін, обсяг і структура експорту й імпорту тощо. До суб'єктивного фактору можна віднести: стан регіональної податкової політики та конкретні механізми регіональної податкової політики, організацію управління реалізацією податкового потенціалу з боку податкових органів, податкову культуру жителів територіальних громад та суб’єктів господарювання як платників податків. Отже, необхідно ідентифікувати усю сукупність факторів формування податкового потенціалу на регіональному та місцевому рівнях.

Наукові результати. Не викликає сумніву, що на регіональному та місцевому рівнях, навіть за умов недосконалого законодавства, є можливості для підвищення ефективності діяльності податкових органів за рахунок сучасного податкового менеджменту.

Одна із них – визначення бази оподаткування та податкового потенціалу, власне, як об’єктів оподаткування. Розробка такого уніфікованого підходу в даний час представляє предмет дослідження як учених, що займаються проблемами міжбюджетних відносин, так і фахівців органів управління макро- і мезорівня. В узагальненому виді суть підходу полягає у переході від традиційних методів планування бюджетних доходів від досягнутого рівня до оцінки фінансових можливостей територій і їхнього обліку у системі розподільчих відносин. Даний підхід є переважаючим у світовій практиці побудови системи міжбюджетних відносин і його реалізація в українській практиці є свідченням проведення ринкових реформацій на принципах фінансового самозабезпечення і саморозвитку.

Наступним фактором формування податкового потенціалу виступає податкова культура учасників податкових відносин. Тут варто вести мову у двох аспектах: а) низький рівень податкової культури населення та бізнесу, що проявляється у порушенні норм, часу та термінів сплати податків, визначення бази оподаткування; б) цілеспрямована діяльність домогосподарств та підприємців  по тінізації податкового наповнення бюджетів усіх рівнів. Не виключенням у подоланні розбіжностей між потенціальним бюджетом території та реальними обсягами податкових надходжень виступають курортно-рекреаційні території Запорізького Приазов’я, економіка якого пов’язана переважно із сезонним циклом ділової активності та нерівномірним надходженням податкових платежів до бюджету [5, c.152].

Поглиблюється практика нарощуння кількості збиткових підприємств, розповсюдження схем навмисного створення збитковості або неприбутковості. На національному рівні вже у першому кварталі 2002 р., як зазначає голова ДПА, 42 % платників задекларували збитки, в результаті чого база оподаткування скоротилась на 800 млн. грн.  Останнім часом проявляється ще один бік відсутності належної податкової культури платежів у територіальному аспекті. Наприклад, у м. Бердянську протягом 2003 р. низка підприємств має зростання обсягів виробництва, при цьому скорочуючи обсяг податкових відрахувань. Так, при зростанні позитивного фінансового результату транспортного комплексу міста більш як на 2 млн. грн., надходження до бюджету від транспортних підприємств  скоротилися на 366 тис. грн. При зростання обсягів виробництва у цілому по промисловості на 17 % надходжень до бюджету від промислових підприємств Бердянського регіону зменшилися у порівнянні до минулого року на 11 % або в грошовому еквіваленті на 2 млн. грн. [6, с.3].

На місцевому та регіональному рівнях має вестися просвітницька та роз’яснювальна робота не лише серед підприємницьких кіл, але й серед молоді. Вважаємо, що своєрідну “казку про податку” мусять мати не лише дошкільнята, але і старшокласники та широкий громадський загал. Адже загальновизнано, що правовий та податковий всеобуч є неодмінною основою цивілізованого суспільства.

Соціальним ресурсом, здатним підвищити якість реалізації податкового потенціалу, має стати залучення податковими інспекціями громадських експертів з числа учених, представників місцевої влади у регіонах (мікрорайонах) з метою розробки податкової карти регіону (території) та податкового паспорту (кар

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров