Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

ЗАСТОСУВАННЯ E.VIEWS ДЛЯ ПОБУДОВИ ARIMA-МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ З ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація. В статті розглядається проблема доцільності використання пакету прикладних програм E.Views для однозначної специфікації ARIMA-моделей у практичній їх реалізації. Відображені переваги деяких сучасних економетричних методів, які ще не набули  достатнього поширення в практичних дослідженнях в Україні.

Ключові слова: ARIMA-модель, економетричні методи, економетричні моделі.

 

Вступ. Економетричні методи та моделі все більше використовують не тільки у прогнозуванні, а й для підтвердження певних гіпотез щодо розвитку економічних процесів, для емпіричного тестування економічної теорії, розробки і аналізу сценаріїв економічного розвитку та прийняття відповідних рішень.

Макроекономічні моделі різних країн, що базувались на системах регресійних рівнянь, домінували в економічному прогнозуванні у 60-70 р. При зміні інституційного оточення моделі часто не здатні адекватно відображати модельовані процеси. Ця критика призвела до розробки такого ефективного, малозатратного методу, як ARIMA-моделювання. При цьому відповідний динамічний ряд моделюється лише за допомогою його минулих значень (лагів) та екзогенної випадкової величини.

Основоположна публікація Дж. Бокса та Г. Дженкінса [1] відкрила новий напрямок в методах прогнозування, стала теоретичною основою ARIMA-аналізу та методології, яка є порівняно новим поколінням засобів прогнозування, заснованих на аналізі стохастичних властивостей динамічних рядів.

В [2] автор підкреслює, що використання класичних регресійних моделей інколи некоректне, особливо коли воно проводиться без належної попередньої перевірки часових рядів на стаціонарність. Якщо ряди нестаціонарні, то легко потрапити до пастки „хибної” регресії. Така регресія при коректних значеннях основних критеріїв якості відображає не причинно-наслідкові звязки між досліджуваними змінними, а лише констатує наявність спільного тренду.

Сьогодні ARIMA-моделі дуже поширені в практиці прогнозування. В [3] автори виділяють основні причини, які сприяють їх практичному застосуванню:

1)               не завжди попередня інформація про можливі взаємозвязки між динамічними рядами може бути добре обґрунтована. В цьому випадку чисто статистична модель, що звязує поточні та попередні значення досліджуваного показника, може використовуватись для короткострокових прогнозів;

2)               інколи з добре відомих структурних моделей економічної теорії можна отримати моделі типу авторегресійних або моделей ковзного середнього, особливо при оцінці приведеної форми симультативних систем рівнянь, тобто при виразі ендогенних змінних структурної моделі через попередньо визначені та екзогенні змінні.

Використання таких економетричних пакетів, як STATA, STATISTICA, TSP призвело до зростання точності висновків на основі коректного застосування сучасних економетричних методів. Але у зв’язку зі змінами в сфері компютерних технологій особливе місце займає E.VIEWS.

Постановка завдання. При переході до ринкової економіки все актуальнішим стає дослідження й аналіз довгострокових тенденцій в поєднанні з короткостроковими змінами.

Ця проблема знайшла своє розв’язання у рамках сучасних моделей, зокрема в моделі коригування помилки (ЕСМ), де поруч із різницями, що відображають короткострокову динаміку, вводиться механізм коригування помилки, який характеризує довгострокові економічні ефекти [3].

У нашому випадку застосування моделей ARIMA приводять до не гірших результатів. На сучасному етапі немає процедури, яка б давала однозначну специфікацію цих моделей, тому на практиці постає питання про вибір найкращої з декількох. Для автоматизації цього процесу у практичній реалізації доцільно використати пакет прикладних програм E.VIEWS.

Для того, щоб проілюструвати застосування ARIMA (p,d,q)-моделей, розглянемо прогнозування надходжень у Зведений бюджет України податку з прибутку підприємств.

Результати дослідження. Податок з прибутку підприємств (ППП) є одним з основних податків української фіскальної системи, що становить близько 25% надходжень до зведеного державного бюджету України. Отже цей податок є надзвичайно важливим, і тому точне і надійне моделювання і прогнозування ППП є необхідної умовою коректного моделювання всієї дохідної частини Зведеного бюджету України.

Для того щоб прокоментувати прогнозування на основі ARIMA-моделей на прикладі податку з прибутку підприємств, необхідно уникнути інфляційного викривлення інформації, тобто перейти з номінальних одиниць до реальних.

Побудову ARIMA-моделей розбили на три основні етапи.

1. На першому необхідно перевірити часові ряди на стаціонарність. Стаціонарні ряди мають нульовий порядок інтеграції. Порядком інтеграції є число, що показує, скільки разів часовий ряд потребує застосування оператора перших різниць, щоб стати стаціонарним. Звичайно візуальний контроль не є достатнім для висновку про стаціонарність часового поясу. Одним з формальних критеріїв для перевірки є тест Дікі-Фуллера.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров