Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (6)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

GDA?SKIE STOWARZYSZENIE AGROTURYZMU JAKO PRZYK?AD AKTYWIZACJI I WSP??PRACY GOSPODARSTW ROLNYCH Z W?ADZAMI LOKALNYMI NA TERENIE WOJEW?DZTWA POMORSKIEGO

Streszczenie: Rozw?j turystyki wiejskiej i agroturystyki w ostatnich latach jest bardzo znacz?cy, co stwarza potrzeb? pilnego zaj?cia si? t? problematyk?. Jednak, aby turystyka wiejska rozwija?a si? intensywnie i prawid?owo potrzebna jest wsp??praca pomi?dzy poszczeg?lnym stowarzyszeniami o podobnym profilu, ale przede wszystkim pomi?dzy organizacjami pozarz?dowymi a w?adzami lokalnymi i centralnymi.  Przynale?no?? do stowarzyszenia pozwala rozwija? si? kwaterodawcom i stale podnosi? jako?? oferowanych us?ug. Dzi?ki przynale?no?ci do stowarzysze? jego cz?onkowie s? na bie??co informowani i szkoleni o nowych przepisach prawnych, nowych wymogach i w pierwszej kolejno?ci mog? reagowa? na zamiany zar?wno ustawowe w kraju jak i na ?wiecie. Dzi?ki przynale?no?ci do Polskiej federacji turystyki Wiejskiej „GG”, mog? bezpo?rednio monitorowa? i wyst?powa? do odpowiednich ministerstw, o na przyk?ad odpowiednie zapisy w ustawach.

S?owa kluczowe: Turystyka alternatywna, samorz?dy lokalne, kwaterodawca, stowarzyszenie.

 

Wst?p.Jednym z g??wnych trend?w charakteryzuj?cych wsp??czesna turystyk? jest rozw?j turystyki alternatywnej, przyjaznej ?rodowisku, wykorzystuj?cej walory dziedzictwa kulturowego i r??norodno?ci przyrodniczej.

Agroturystyka w naszym kraju nie jest zjawiskiem nowym. Od lat popularne by?o przyjmowanie go?ci w gospodarstwach wiejskich. Letnicy, wczasy pod grusz?, to poj?cia znane wszystkim w mie?cie i na wsi. Dzisiaj Agroturystyka stwarza mo?liwo?ci zmiany sytuacji ekonomicznej i spo?ecznej wsi. Tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem, lecz jednocze?nie ?ci?le zwi?zanych z otoczeniem rolnictwa, stwarza mo?liwo?ci zmniejszenia bezrobocia w ?rodowisku wiejskim, poszerza ofert? pracy na rynku pracy, przyczynia si? do zwi?kszenia dochod?w w rolnictwie i jego otoczeniu.

Jednak, aby turystyka wiejska rozwija?a si? intensywnie i prawid?owo potrzebna jest wsp??praca w?adz gminnych z jej mieszka?cami, powiat?w z gminami, wojew?dztw z powiatami oraz  w?adzami centralnymi, a na ka?dym szczeblu wsp??praca z organizacjami pozarz?dowymi.

Zarys dzia?alno?ci Gda?skiego Stowarzyszenia Agroturyzmu

Rozw?j turystyki wiejskiej na terenie by?ego wojew?dztwa gda?skiego zainspirowa? O?rodek Doradztwa Rolniczego w 1992 roku. Rok p??niej  tak?e z inicjatywy WODR powo?ano Gda?skie Stowarzyszenie Agroturyzmupierwsz? tego typu organizacj? w Polsce o zasi?gu wojew?dzkim zrzeszaj?c? 55 kwaterodawc?w. Pomys? utworzenia GSA zajmowa? jedno z priorytetowych miejsc w zadaniach WODR w Gda?sku. ?wiadomo??, wiedza spo?eczna oraz pracownicy ODR w tej dziedzinie by?a znikoma, dlatego r?wnolegle z propagowaniem tej dzia?alno?ci, zdobywana by?a wiedz? w szczeg?lno?ci w krajach Europy Zachodniej. Pracownicy ODR mieli okazj? odwiedzi? mi?dzy innymi Niemcy, Francj?, Szwecj? i Irlandi? i tam w?a?nie zapoznali si? z sposobem organizacji  i funkcjonowania tamtejszych gospodarstw. Wiedz? teoretyczn? zdobywali

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров