Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА КУРОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Проведення державою економічних реформ надає умови для підвищення ділової активності підприємств. Однак реальність, у якій знаходяться суб’єкти господарювання, є складною. Підприємства, маючи право прийняття всіх управлінських рішень, у тому числі і фінансових, вирішують проблему оцінки своєї діяльності з позиції адекватності існуючих обставин і економічної ефективності. Така оцінка це складне завдання, тому що залежить від багатьох об’єктивних факторів, тобто: недостача ресурсів для фінансування поточної і перспективної діяльності, відсутність діючих методів формування фінансової стратегії. У таких умовах на перший план виходять проблеми розробки і впровадження інших технологій управління, регулювання і планування на рівні суб’єктів господарювання.

Для керівника, приймаючого рішення стосовно подальшого розвитку фірми, найбільш важливим аспектом життєдіяльності підприємства виступає визначення джерел можливого прибутку підприємства, вибір одного чи кількох з них, концентрація на них основних зусиль, аналіз можливостей їх використання в процесі діяльності підприємства в тій чи іншій формі і, як результат, планування даного використання.

Фінансові відношення у господарському процесі, фінансовому механізмі, технології управління фінансовою діяльністю суб’єкта господарювання були вивчені на прикладі санаторно-курортного підприємства ЗАТ «Приазовкурорт» міста Бердянська.

В абсолютній більшості країн світу курортна індустрія є однією з самих високоприбуткових сфер бізнесу і для держави і для приватних власників. На жаль, в Україні, яка володіє значним потенціалом природних ресурсів для повноцінного оздоровлення та відпочинку, ця сфера знаходиться на дуже низькому рівні розвитку у порівнянні з загальноприйнятими світовими стандартами. Можливості України стосовно організації оздоровлення своїх громадян в санаторно-курортних установах на її території, а також забезпеченню висококласного відпочинку і лікування усіх бажаючих з країн ближнього та дальнього зарубіжжя потенційно дуже великі. Проблема складається в розумній, заснованій на відповідній законодавчій базі організації курортного бізнесу та на державних і приватних інвестиціях в курортну індустрію країни.

В цьому, як бачиться, головна причина актуальності проведення дослідження теоретичних основ фінансового менеджменту та системи його організаційного забезпечення, аналізу ефективності управління фінансовими ресурсами санаторно-курортного комплексу м. Бердянська та розробки пропозицій щодо вдосконалення управління фінансами підприємств.

Проблемам фінансового менеджменту присвячені праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема І.Т. Балабанова, І .А. Бланка, Є. Брігхема, В.М. Власова, М. Герчикової, Л.А. Дробозіної, О.Д. Заруби, О.М. Карасик, В.В. Ковальова, Г.Г. Кірейцева, М.Н. Крейніної, Є.Ф. Стоякової, В.М. Родіонової, Л.Н. Павлової, А.М. Поддєрьогіна, Г.Б. Поляка, Н.Ф. Самсонова, Є.А. Уткіна, А.Д. Шеремета, Ван Хорна Дж. К., Сигела Джоела Г. та інших.

Будучи складовою частиною системи загального менеджменту, фінансовий менеджмент дає змогу збалансовувати фінансові ресурси економічних об'єктів у відповідності з обраними пріоритетами діяльності, координувати результати і підвищувати ефективність виробничого менеджменту, маркетингу й менеджменту персоналу, формувати високі темпи економічного розвитку, значно підвищувати конкурентоспроможність суб'єктів господарювання і забезпечувати їхній стабільний розвиток на довгостроковий період.

В сучасних умовах об'єктивно зростає роль фінансового менедж­менту як комплексу взаємопов'язаних управлінських рішень і заходів на різних рівнях управління фінансовими ресурсами. При цьому на стадії широко­масштабного здійснення в нашій країні ринкових перетворень основними завданнями фінансового менеджменту є:

- підвищення ефективності впливу фінансової системи на соціально-економічний розвиток суспільства в цілому;

- пошук економічної рівноваги між необхідними видатками і можливими надходженнями коштів на рівні держави, галузі, регіону, окремого суб'єкта господарювання;

- своєчасна адаптація суб'єктів господарювання до зміни умов діяльності й стимулювання рушійних сил їх розвитку та інвестиційної активності.

У публікаціях, присвячених питанням фінансового менеджменту, окремі складові науки розкриваються недостатньо. Так, фінансовий менеджмент за В. М. Власовою та В. М. Сугорміною, це „складний процес управління грошовим оборотом, фондами коштів, фінансовими ресурсами підприємства та комерційної організації, здійсненням підприємницької діяльності”. Автор не визначає суб'єктів і об'єктів управління, суттєво обмежує сутність фінансового менеджменту, наголошуючи, що це „форма управління процесами фінансування підприємницької діяльності” [6; С. 62]. І. А. Бланк акцентує увагу на тому, що „фінансовий менеджмент являє собою систему принципів і методів розробки й реалізації управлінських рішень, пов'язаних із формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів підприємства й організацією обороту його коштів” [3; C. 15].

Для сучасного етапу розвитку теорії і практики менеджменту визначальним є концептуальний підхід на основі взаємного погодження принципів та інструментів управління. Сучасні концепції менеджменту можна звести до трьох видів (підходів): процесний, системний, ситуаційний. Методологічною основою дослідження є системний підхід, що ґрунтується на дослідженні будь-якого об'єкта як системи. Будь-який об'єкт управління, будь-який процес являють собою систему. Під системою слід розуміти сукупність взаємопов'язаних елементів, що становлять одне ціле. Фінансова система входить до соціально-економічної системи.

Фінансовий менеджмент являє собою процес розроблення цілей управління фінансами і впливу на них за допомогою важелів та методів фінансового механізму (рис. 1.).


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров