Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (19)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

ОСОБЛИВОСТІ  ВИВЧЕННЯ  ОСНОВ  ПРОГРАМУВАННЯ НА ОСНОВІ  СЕРЕДОВИЩА  TURBOPASCAL

Анотація. Наукове дослідження присвячене вирішенню актуальної проблеми підвищення эфективності вивчення та практичного застосування  середовищ программування, зокрема середовища TURBOPASCAL. Відображені механізми, особливості застосування та шляхи підвищення практичної активності студентів.

Ключевые слова: комп’ютер, програмне забеспечення, програмне середовище, алгоритм, файл..

 

Вступ. Одним з найбільш важливих факторів підвищення практичної активності учнів є використання у навчальному процесі задач різних типів. Розв’язування задач дає можливість пов’язувати навчальний матеріал з життям, розвивати самостійність мислення, наполегливість у досягненні поставленої мети. При цьому, демонстрування прикладу розв’язання задачі певного типу недостатньо, вчителю необхідний набір вправ для самостійного закріплення учнем навчальної інформації з поступовим її ускладненням. Для ефективного засвоєння матеріалу слід використовувати систему навчальних задач, розроблену згідно із закономірностями розвитку пізнавального процесу учнів. Добре сформована система навчальних задач мобілізує розумову діяльність учнів, розвиває їх самостійність, творчі здібності та підвищує інтерес до навчання.

Важливе значення мають задачі, що спрямовані на закріплення теоретичних положень певної навчальної теми та відповідають психолого-педагогічним вимогам. Навчальні задачі необхідно компонувати так, щоб вони охоплювали структуру та логіку змісту навчального матеріалу теми, враховували рівень підготовки та індивідуальні особливості учнів, були зрозумілі учню певного вікового періоду. Важливими педагогічними вимогами впровадження задач є системність їх використання,  їх групування та поступове ускладнення умови задачі з орієнтацією на розширення світогляду учнів.

Постановка проблеми. При вивченні основ програмування (розділ „Основи алгоритмізації та програмування”) учні знайомляться з основами технології розв’язування задач засобами мов програмування, розвивають алгоритмічне та логічне мислення. Досвід викладання курсу виявив ряд труднощів, що виявляються на етапі структурного аналізу задачі, її декомпозиції. Важливе значення при цьому відіграє зміст задачі, який впливає на сприймання учнями її умови та вимог, дозволяє виокремити початкову, допоміжну та результуючу інформацію.

Сучасний стан вивчення програмування характеризується обмеженою кількістю навчального часу на засвоєння можливостей мови програмування та математичною спрямованістю матеріалу. Орієнтація вчителів на розширене вивчення учнями засобів прикладного програмного забезпечення призвела до поверхового ознайомлення учнів із командами програмування та спрямована на самостійне оволодіння прийомами програмування. Таке становище веде до зниження кількості учасників міських олімпіад з інформатики, тому що вимоги олімпіади з інформатики залишаються на рівні перевірки вмінь процедурного програмування. Так, у м. Бердянську в  міських олімпіадах з інформатики у 1998 році брали участь 28 учнів з 9-11-х класів, у 2002 році – 19 учнів, у 2003 році – 12 учнів. Дана тенденція є показником зниження інтересу учнів до процедурного програмування. У зв’язку з цим особливо важливим є впровадження задач, що підвищують інтерес до вивчення мови Паскаль, мають поступове ускладнення до високого рівня та розвивають вміння роботи з командами обробки прямокутних таблиць з елементами різних типів, із записами та з файлами даних тощо.

Результати дослідження. Аналіз останніх досліджень з методики викладання курсу інформатики виявив проблему недостатності необхідної кількості задач для забезпечення первинного та остаточного закріплення знань та вмінь учнів, для тематичної їх перевірки. Спрямованість задач з програмування на математичний матеріал з використанням абстрагованих об’єктів приводить до відволікання уваги від засвоєння матеріалу та сприяє неефективному його закріпленню. Так, при формулюванні задач з програмування використовують абстраговані об’єкти, такі як „ai, ..., an”, „j-компонент”, „кількість m” тощо. Однак абстраговане мислення підлітків ще перебуває в стадії свого становлення. На початковому етапі вивчення матеріалу слід уникати задач з абстрагованими даними, використовувати конкретні значення, формулювати зміст задачі з різноманітної тематики згідно з предметними інтересами учнів.

Представимо розроблену нами систему задач, яка використовується в курсі інформатики при вивченні можливостей опрацювання табличної інформації на мові програмування Паскаль. Задачі можуть бути використані вчителем як на етапі закріплення матеріалу, так і на етапі перевірки знань. Відповідно до критеріїв  оцінювання навчальних досягнень учнів задачі групуються на початковий, середній, достатній та високий рівні.

Початковий рівень навчальних досягнень допускає наявність фрагментарних знань з незначним загальним їх обсягом та характеризується відсутністю сформованих умінь та навичок. На цьому рівні вчителю пропонуються базові задачі, що дозволяють заповнювати лінійну таблицю числовими елементами та виводити їх у незмінному вигляді:

1.1.                                    Скласти програму, яка заповнює нулями лінійну таблицю „Nul”. Кількість елементів таблиці дорівнюється семи.

1.2.                                    Скласти програму, яка заповнює одиницями лінійну таблицю „Odin”, у кількості десяти елементів. Вивести кожний елемент таблиці з нового рядка.

1.3.                                    Скласти програму, яка запитує у користувача числове значення його віку, росту та ваги. На основі цих даних створити лінійну таблицю „Fizdani” та вивести її значення на екран. Визначити рік народження користувача.

Додаткові задачі для початкового рівня навчальних досягнень спрямовані на розробку нової таблиці на основі елементів даної:

1.4.                                    На полиці зберігаються книги з різною кількістю сторінок. Скласти програму, яка запитує у користувача значення сторінок для перших восьми книжок.  Внести кількість сторінок як значення елементів лінійної таблиці „Stel_1” та скопіювати значення елементів в другу лінійну таблицю „Stel_2”.

1.5.                                    Скласти програму, яка запитує у користувача об’єм витрат палива (л/100 км) для 6 різних марок автомобілів та заповнює цією інформацією лінійну таблицю „Palivo100”. Скопіювати інформацію в іншу таблицю „Palivo1”, де значення елементів зменшені у 100 разів (витрати на 1 км).

1.6.                                    На лазерному диску записано 17 музичних файлів різної ємності. Скласти програму, яка вносить у лінійну таблицю „Disk” значення об’єму кожного файлу та формує таблицю „Disk_5”, що містить значення об’єму перших 5 музичних файлів.

Середній рівень навчальних досягнень характеризується наявністю стійких навичок виконання елементарних дій з опрацювання табличної інформації на комп’ютері. Представлені базові задачі направлені на розробку програм із знаходження суми й добутку елементів лінійних таблиць:

2.1.                     Даний список продуктів з енергетичною цінністю (на 100 г): хліб чорний - 169, хліб білий - 229, ковбаса - 223, молоко - 60, сметана - 199, майонез - 290, масло вершкове - 660, масло рослинне - 900. Скласти програму, яка запитує у користувача значення енергетичної цінності продукту і містить їх у лінійну таблицю „Product”. Підрахувати сукупну енергетичну цінність введених продуктів.

2.2.                     Письмовий стіл має 7 скриньок, кожна з яких містить різну кількість зошитів. Скласти програму, яка формує лінійну таблицю „Zoshit”, елементами якої є кількість зошитів для кожної скриньки. Підрахувати загальну суму зошитів та середнє значення їх кількості у скриньках письмового столу.

2.3.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров