Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Розрахунок складу машинно-тракторних агрегатів

Правильне комплектування сільськогосподарських агрегатів – одне з

головних питань, які відносяться до технології механізованих робіт. Від

його вирішення в значній мірі залежить якість, термін їх виконання і

економічні показники роботи агрегату. Тому важливе значення має

визначення таких оптимальних параметрів, як ширина захвату і швидкість

руху агрегату. Існує декілька методик розрахунку складу машинно-

тракторних агрегатів. Однак найбільш поширений є аналітичний метод за

допомогою розрахункових формул.

Для визначення тягового зусилля ґрунтообробних знарядь найбільш

часто використовують формулу академіка В. П. Горячкіна

1 2 3 Р = Р + Р + Р . (24)

Р1 – виражає постійний опір плуга при пересуванні його в борозні

Р1=fG, (25)

де f – приведений коефіцієнт тертя плуга та опір перекочуванню коліс

(f=0,5…0,9); G – вага плуга.

Р2 – представляє собою ту частину опору, яка пов’язана з деформацією

орного шару ґрунту. Дана сила пропорційна площі поперечного перерізу

одного шару

Р2=kab, (26)

де k – питомий опір ґрунту, а і b – відповідно глибина і ширина орного

шару.

В залежності від питомого опору розрізняють ґрунти: легкі

(k=20…30кПа), середні (k=30…40кПа), важкі (k=40…50кПа).

Третій член формули характеризує ту частину опору, яка виникає при

наданні зусилля ґрунтовим масам для їх відкидання в бік. При розмірах

поперечного перерізу орного шару аb і поступальній швидкості плуга V

секундний об’єм ґрунту, який проходить по корпусу плуга рівний

W=abV. (27)

Маса ґрунту, яка проходить в кожну секунду по корпусу

m=?abV, (28)

де ? – щільність ґрунту (?=?/g); ? – питома вага ґрунту; g – прискорення

вільного падіння.

10

При швидкості плуга V частинки ґрунту відкидаються в сторону зі

швидкістю V1, яка відрізняється від швидкості V, але пропорційна їй

V1=??V. (29)

Враховуючи, що

m=abV?/g (30)

залежність для визначення опору, який виражається третім членом

формули (24) прийме вигляд

P3=??(?/g) abV2, (31)

або, з врахуванням, що

?=(???)/g, (32)

отримаємо

P3=?abV2, (33)

де ? – коефіцієнт, який залежить від форми робочої поверхні корпуса плуга

і властивостей ґрунту: ?=150...200кгс с22, або 150...200кг/м3.

Таким чином, в загальному випадку рівняння (24) прийме вигляд

P=fG+kab+?abV2. (34)

Дана формула має широке значення і може застосовуватись не тільки

по відношенню до плугів, але і інших тіл, які рухаються в суцільних

середовищах, наприклад автомобілів, кораблів, літаків.

У всіх цих випадках рухоме тіло деформує середовище, зазнає опір

тертя і переміщує частинки середовища, надаючи їм певну швидкість.

Різним є співвідношення між величинами трьох складників опору руху в

залежності від властивостей середовища і швидкості тіла. Для плуга, що

рухається з невеликою швидкістю і надає скибам ґрунту невелику

швидкість, третій член формули не має визначального впливу. Найбільшим

є другий член, меншим – перший, ще меншим – третій. Але при збільшенні

швидкості плуга третій член відчутно зростає.

У формулі другий і третій члени правої частини можна рахувати як

корисні витрати зусиль, а перший – некорисним. В. П. Горячкін назвав його

“мертвим опором” плуга. Тому коефіцієнт корисної дії плуга ? можна

11

визначати як відношення корисної частини зусилля тяги до загальної її

величини

?=(P-P1)/P=(P-fG)/P=1-((fG)/P). (35)

Для причіпних п’ятикорпусних плугів ?=0,75…0,55 в залежності від

властивостей ґрунту, гостроти леміша, для начіпних плугів коефіцієнт

корисної дії дещо вищий: ?=0,8…0,6. Необхідно відмітити, що рівняння

(35) відноситься тільки до плуга, а не до ґрунтообробного агрегату, для

якого коефіцієнт корисної дії значно нижчий, оскільки необхідно

враховувати і масу трактора, який переміщається.

Ефективність застосування орних та інших ґрунтообробних агрегатів

оцінюють за їх основними показниками: за якістю роботи та витратами.

Основний показник в оцінці будь-якої машини – показник якості її

роботи.

Енергетичні характеристики є важливим фактором, який оцінюють в

одиницях корисної роботи трактора на одиницю оброблюваного об’єкта.

При оцінці енергетичних показників ґрунтообробних машин вказують, з

тракторами якого класу і марки вони агрегатуються, яка рекомендована

робоча швидкість. Техніко-економічні показники ґрунтообробних агрегатів

– _____ширина захвату, глибина обробки ґрунту, продуктивність (га в годину

чистого часу) при тій чи іншій швидкості агрегату. Важливими є і

експлуатаційні показники, які враховують надійність машини, зручність і

умови використання, обслуговування машин, рівень організації проведення

робіт.

В середньому можна рахувати, що питомий опір плугів на легких

пісчаних, супісчаних і легкосуглинистих староорних ґрунтах рівний

25…35кПа, на середніх ґрунтах 35…60 кПа, на важких і цілинних ґрунтах

60…120 кПа. Питомий опір інших ґрунтообробних агрегатів, як правило

визначають по відношенню до ширини захвату, приймаючи середню

глибину обробки і швидкість до 6км/год. При малій глибині обробки і при

великій ці дані відповідно повинні бути зменшені або збільшені. Для

зубових борін питомий опір в середньому рівний 0,05…0,18 кН на 1 м

ширини захвату; для дискових борін – 0,14…0,8 кН; для дискових

лущильників – 1,1…4 кН; для лемішних лущильників – 2,0…4,0 кН; для

парових культиваторів – 1,2…2,5 кН; для котків – 0,5…1,2 кН.

При зміні швидкості ґрунтообробних агрегатів їх агротехнічні і

техніко-економічні показники змінюються. Так, наприклад, звичайні

лемішні плуги при швидкості 2…3 км/год недостатньо подрібнюють ґрунт

і перевертають його шари, а при підвищенні швидкості руху якість

обробітку підвищується. Так продовжується приблизно до швидкості 6…7

км/год. При подальшому підвищенні швидкості якість обробки ґрунту

звичайними корпусами знижується. Для роботи на значних швидкостях

12

10…15 км/год необхідно застосовувати плуги з відповідними

”швидкісними” корпусами з пологим розташуванням робочої поверхні та з

коротким крилом полиці.

Подібним чином вирішуються питання при підвищенні робочих

швидкостей інших ґрунтообробних агрегатів.

Є кілька методів розрахунку складу агрегатів. Найбільш поширений

аналітичний метод за допомогою розрахункових формул. Кількість машин

в агрегаті при цьому визначають у такій послідовності. Залежно від

технології роботи вибирають тип і марку машини та робочу швидкість

агрегату. Відповідно до передачі, тягового зусилля на цій передачі і

питомого опору машини (табл. 7, 8), визначають максимальну ширину

захвату (Вmax, м) агрегату.

При цьому користуються формулою

Втах=(Ргак. н - Rз)/k, (36)

де Ргак. н - номінальне тягове зусилля трактора, Н; Rз тяговий опір зчіпки,

Н; k - питомий опір машини-знаряддя, Н/м.

Кількість робочих машин-знарядь, необхідних для агрегату,

визначають за такою формулою

nмтах/bм.

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров